• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 31.07.2023 № 789
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 31.07.2023
 • Номер: 789
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 31.07.2023
 • Номер: 789
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 липня 2023 р. № 789
Київ
Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 р. № 709, зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 липня 2023 р. № 789
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
1. У пункті 2:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2. З 1 серпня 2023 р. допомога призначається на шість місяців внутрішньо переміщеній особі, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця внутрішньо переміщеній особі або уповноваженій особі на внутрішньо переміщену особу у випадку недієздатності отримувача або дитину (далі — уповноважена особа) у такому розмірі:";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Допомога призначається на кожну внутрішньо переміщену особу (далі — отримувач), відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.".
2. Пункт 3 викласти в редакції:
"З 1 листопада 2023 р. допомога призначається на шість місяців на сім’ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця одному з членів сім’ї (далі — уповноважена особа) у такому розмірі:
для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;
для інших осіб — 2000 гривень.
Допомога призначається на кожного члена сім’ї (далі — отримувач), відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
Допомога призначається за повний місяць, у якому уповноважена особа звернулася за її наданням, незалежно від дати такого звернення.
До складу сім’ї уповноваженої особи включаються (незалежно від наявності відомостей щодо включення їх до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб) чоловік, дружина, діти, прийомні діти, діти, які виховуються батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу, усиновлені діти, діти, над якими встановлено опіку або піклування, а також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (зокрема у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення
23 років і не мають власних сімей; діти з інвалідністю після досягнення ними 18-річного віку до визнання їх особами з інвалідністю з дитинства
I та II групи; не перебувають в шлюбі повнолітні діти; визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей, та/або особи, які встановили у судовому порядку факт проживання однією сім’єю. Членом сім’ї може вважатися одинока особа, а також неповнолітня дитина, якщо така особа не входить до складу сім’ї.
Склад сім’ї уповноваженої особи визначається на дату звернення за призначенням допомоги.
До складу сім’ї уповноваженої особи не включаються:
особа, яка перебуває на повному державному утриманні;
особа, яка представляє інтереси дитини (переміщеної без супроводження законного представника) та перебуває з дитиною у сімейних, родинних відносинах (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат, сестра, тітка, дядько, вітчим, мачуха), але не є внутрішньо переміщеною особою, за наявності виданого службою у справах дітей за місцем звернення документа, що підтверджує такі відносини з дитиною;
особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;
особа, у сім’ю якої влаштовано дитину, яка залишилася без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування);
особа, яка разом не проживає із отримувачем та не пов’язана з ним спільним побутом, що підтверджено документально, або перебуває за кордоном/зникла безвісти/депортована за межі України;
законний представник (для недієздатних або обмежено дієздатних осіб, а також дітей, яким призначено опікуна або піклувальника).
З 1 листопада 2023 р. для призначення допомоги уповноважена особа подає заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за формою згідно з додатком 5 (далі — заява).".
3. Перше речення абзацу першого пункту 4 після слів "призначення допомоги" доповнити словами "внутрішньо переміщена особа або".
4. У пункті 6:
1) абзац перший після слова "отримувач" доповнити словами "або уповноважена особа";
2) абзац четвертий виключити.
5. У пункті 7:
1) в абзаці першому слова "на сім’ю" замінити словами "внутрішньо переміщеній особі";
2) в абзаці першому підпункту 1, підпунктах 2, 3 та 5 слова "уповноважена особа або отримувач" в усіх відмінках замінити словами "внутрішньо переміщена особа, яка звертається за допомогою на проживання," у відповідному відмінку;
3) у підпункті 4 та абзаці першому підпункту 6 слова "уповноважена особа або отримувач здійснили" замінити словами "внутрішньо переміщеною особою, яка звертається за допомогою на проживання, здійснила";
4) у підпунктах 7 і 8 слова "отримувач перебував" замінити словами "внутрішньо переміщеною особою, яка звертається за допомогою на проживання, перебувала";
5) у підпункті 9 слово "отримувач" замінити словами "внутрішньо переміщена особа, яка звертається за допомогою на проживання,".
6. У пункті 8:
1) перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Допомога внутрішньо переміщеній особі не призначається, якщо така особа на дату звернення по допомогу перебувала за межами території України більш як 30 календарних днів підряд.";
2) у першому реченні абзацу п’ятого слово "сім’ї" виключити.
7. У першому реченні абзацу другого пункту 9 слова "у складі сім’ї, якій призначено допомогу" замінити словами "отримувачів, яким призначено допомогу".
8. У пункті 13:
1) в абзаці першому слово "сім’ї" замінити словами "уповноваженій особі";
2) в абзацах третьому, четвертому, восьмому слово "сім’ї" замінити словом "отримувачів".
9. Абзац третій пункту 14 виключити.
10. В абзаці третьому пункту 19 слова "членів сім’ї" замінити словом "отримувачів".
11. У пункті 20:
1) абзаци другий — чотирнадцятий замінити абзацами такого змісту:
"прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
дата народження;
відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;
адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;
номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги "єПідтримка" або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;
наявність статусу особи з інвалідністю;
відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою.
Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.".
У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — двадцять третій вважати відповідно абзацами одинадцятим — дев’ятнадцятим;
2) друге речення абзацу тринадцятого викласти в такій редакції: "Допомога такій дитині призначається, якщо вона не входить до складу отримувача, якому вже виплачується допомога.".
12. Додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до Порядку надання допомоги на
проживання внутрішньо переміщеним особам
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 липня 2023 р. № 789)
До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних (військових) адміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міських, районних у містах рад/виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради / центру надання адміністративних послуг
______________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
ЗАЯВА
про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
13. Доповнити Порядок додатком 5 такого змісту:
"Додаток 5
до Порядку надання допомоги на
проживання внутрішньо переміщеним особам
До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних (військових) адміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міських, районних у містах рад/виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради / центру надання адміністративних послуг
_________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
ЗАЯВА
про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua