• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності

Верховна Рада України  | Закон від 28.02.1995 № 75/95-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 13, ст. 85 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 76/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 86 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2210-III від 11.01.2001 - набирає чинності через рік після опублікування, ВВР, 2001, N 12, ст.64 Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 92-IV від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 N 435-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 N 1618-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 Законами N 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 N 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218 N 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, N 3, ст.25 N 2811-IX від 01.12.2022 N 2849-IX від 13.12.2022 )
Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:
( Розділ 1 втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV від 16.01.2003 - набирає чинності з 01.01.2004 року )
( Розділ 2 втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV від 18.03.2004 )
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
4. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
1) абзац перший частини першої статті 164-3 викласти у такій редакції:
"Неправомірне використання фірмового найменування, знака для товарів і послуг або будь-якого маркірування товару, неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені";
2) у пункті 1 частини першої статті 255:
абзац тридцять шостий статті 255 виключити;
абзац тридцять сьомий викласти у такій редакції:
"органів Антимонопольного комітету України (стаття 164-3)".
5. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; 1983 р., N 6, ст.87; 1989 р., N 22, ст.235; 1991 р., N 23, ст.267; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 51, ст. 478):
1) пункт 6 частини другої статті 42 викласти у такій редакції:
"6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій";
2) статтю 91 викласти у такій редакції:
"Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції
За працівником, який створив винахід, корисну модель, промисловий зразок або вніс раціоналізаторську пропозицію, що зумовили зміну технічних норм і розцінок, зберігаються попередні розцінки протягом шести місяців від дати початку їх впровадження. Попередні розцінки зберігаються і в тих випадках, коли автор зазначених об'єктів інтелектуальної власності раніше не виконував роботи, норми і розцінки на яку змінено у зв'язку з їх впровадженням, і був переведений на цю роботу після їх впровадження.
За іншими працівниками, які допомогли авторові у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції, попередні розцінки зберігаються протягом трьох місяців";
3) статтю 126 викласти у такій редакції:
"Стаття 126. Гарантії для працівників - авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій
За працівниками - авторами винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій зберігається середній заробіток при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі, організації.
При впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві, в установі, організації за працівниками зберігається посада за місцем постійної роботи, а робота по впровадженню винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції оплачується за погодженням сторін у розмірі не нижче середнього заробітку за місцем постійної роботи".
( Стаття 6 втратила чинність на підставі Кодексу N 92-IV від 11.07.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року )
( Розділ 7 втратив чинність на підставі Закону N 5029-VI від 03.07.2012 )
( Стаття 8 втратила чинність на підставі Закону N 997-V від 27.04.2007 )
( Стаття 9 втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )
10. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377):
1) в абзаці п'ятому частини першої статті 17 слова "промислової та" виключити;
2) абзац третій частини першої статті 31 викласти у такій редакції:
"незаконне використання або підробка фірмових назв, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг".
( Стаття 11 втратила чинність на підставі Закону N 848-VIII від 26.11.2015 )
( Пункт 12 втрачає чинність на підставі Закону N 2210-III від 11.01.2001 - набирає чинності через рік після опублікування )
12. У Законі України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст.296):
1) пункт 2 статті 2 викласти у такій редакції:
"2. Закон не поширюється на відносини, що випливають із прав на об'єкти інтелектуальної власності, за винятком випадків, передбачених цим Законом";
2) абзац другий статті 7 викласти у такій редакції:
"неправомірне використання фірмового найменування, знака для товарів і послуг або будь-якого маркірування товару, а також неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені".
13. Статтю 29 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст.678) викласти у такій редакції:
"Стаття 29. Додержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при використанні відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосуванні нової техніки, імпортних устаткування, технологій і систем
Забороняється використання відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортних устаткування, технологій і систем, якщо вони не відповідають встановленим в Україні вимогам щодо охорони атмосферного повітря. У разі порушення встановлених вимог така діяльність припиняється уповноваженими на те державними органами, а винні особи притягаються до відповідальності".
14. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459; 1994 р., N 28, ст.ст.237, 241, 242, N 29, ст.257, N 33, ст. 300):
1) пункт 12 статті 2 викласти у такій редакції:
"12) за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підтриманням їх чинності";
2) підпункт "у" пункту 6 статті 3 викласти у такій редакції:
"у) за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підтриманням їх чинності:
за подання заявки на видачу 0,5 мінімальної
патенту України на сорт рослини заробітної плати
(без індексації)
за видачу або переоформлення 1,0 - " -
на прохання заявника патенту на
сорт рослини
за подачу клопотання про 1,0 - " -
продовження строку дії патенту
за підтримання чинності патенту у таких розмірах
щорічно починаючи з дати мінімальної
надходження заявки про його видачу заробітної плати
(без індексації)
за перший рік 0,1 - " -
за другий рік 0,15 - " -
за третій рік 0,2 - " -
за четвертий рік 0,25 - " -
за п'ятий рік 0,3 - " -
за шостий рік 0,4 - " -
за сьомий рік 0,5 - " -
за восьмий рік 0,6 - " -
за дев'ятий рік 0,8 - " -
за десятий - двадцятий роки 1,0 - " -
за кожний рік продовженого 1,0 - " -
строку дії патенту
(двадцять перший - тридцятий роки)
за сплату річного мита розмір мита
протягом шести місяців збільшується на
після закінчення встановленого 50 процентів
строку його сплати
за підтримання чинності розмір річного
патенту, за яким опубліковано мита зменшується
заяву його власника про на 50 процентів";
надання будь-кому відкритої ліцензії
3) абзаци перший і третій пункту 32 статті 4 виключити;
4) у частині першій статті 6 слова "охоронних документів на об'єкти промислової власності" замінити словами "патентів на сорти рослин", а слова "та передачею прав їх власниками" виключити.
15. Пункт 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 55-93 "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст.302; 1994 р., N 22, ст.143) викласти у такій редакції:
"6) будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау та інше".
( Пункт 16 втратив чинність на підставі Закону N 2849-IX від 13.12.2022 )( Стаття 17 втратила чинність на підставі Закону N 2811-IX від 01.12.2022 )
Президент УкраїниЛ.КУЧМА
м. Київ,
28 лютого 1995 року
N 75/95-ВР