• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів

Верховна Рада України  | Закон від 16.01.2014 № 722-VII | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.01.2014
 • Номер: 722-VII
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.01.2014
 • Номер: 722-VII
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
( Закон втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.811 )
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.802)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) частину першу статті 24 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) заборона відвідувати футбольні матчі";
2) частину першу статті 25 викласти в такій редакції:
"Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватися як основні та як додаткові адміністративні стягнення; заборона відвідувати футбольні матчі може застосовуватися тільки як додаткове адміністративне стягнення; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосовуватися тільки як основні";
3) доповнити статтею 29-1 такого змісту:
"Стаття 29-1. Заборона відвідувати футбольні матчі
Заборона відвідувати футбольні матчі застосовується у випадках, установлених цим Кодексом, до осіб, які вчинили адміністративні правопорушення на території спортивної споруди, де проводиться футбольний матч.
Заборона відвідувати футбольні матчі встановлюється районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від шести місяців до двох років.
Примітка. Під футбольним матчем слід розуміти спортивне змагання з футболу між двома командами, що відбувається на території України у межах чемпіонату, першості, Кубка України та Суперкубка України, а також під егідою ФІФА та/або УЄФА";
4) статтю 37 викласти в такій редакції:
"Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення
Строк адміністративного арешту обчислюється добами, виправних робіт - місяцями або днями, заборони відвідувати футбольні матчі, позбавлення спеціального права - роками, місяцями або днями";
5) абзац другий статті 173 після слів "на строк до п’ятнадцяти діб" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";
6) абзац другий статті 174 після слів "або без такої" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від шести місяців до одного року або без такої";
7) абзац другий статті 185 після слів "на строк до п’ятнадцяти діб" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";
8) абзац другий статті 185-7 після слів "з відрахуванням двадцяти процентів заробітку" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";
9) доповнити статтею 185-13 такого змісту:
"Стаття 185-13. Порушення заборони відвідувати футбольні матчі
Порушення заборони відвідувати футбольні матчі, тобто перебування особи, якій заборонено відвідувати футбольні матчі, на території спортивної споруди у зв’язку з проведенням футбольного матчу, -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
10) у статті 195-3:
абзац другий частини першої після слів "спеціальних засобів самооборони" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від шести місяців до одного року або без такої";
абзац другий частини другої після слів "спеціальних засобів самооборони" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";
11) у статті 195-6:
абзац другий частини першої після слів "піротехнічних засобів" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від шести місяців до одного року або без такої";
абзац другий частини другої після слів "піротехнічних засобів" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";
12) статтю 221 після цифр "185-11" доповнити цифрами "185-13";
13) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "185-9" доповнити цифрами "185-13";
14) доповнити главою 29-1 такого змісту:
"Глава 29-1. Провадження з виконання постанови про заборону відвідувати футбольні матчі
Стаття 316-1. Виконання постанови про заборону відвідувати футбольні матчі
Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про заборону відвідувати футбольні матчі надсилається для виконання до органу внутрішніх справ не пізніше наступного дня з дня набрання нею законної сили.
Стаття 316-2. Обчислення строків заборони відвідувати футбольні матчі
Строк стягнення у виді заборони відвідувати футбольні матчі обчислюється з дня набрання законної сили відповідним рішенням".
2. У Законі України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 9, ст. 64; із змінами, внесеними Законом України від 16 травня 2013 року № 245-VII):
1) частину першу статті 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"квиток - документ, що дає глядачеві право проходу на територію спортивної споруди, обов’язковими реквізитами якого є прізвище та ім’я його власника. Порядок виготовлення і розповсюдження квитків визначається Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;
2) пункт 10 частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:
"10) мати систему турнікетів з електронними засобами зчитування інформації з квитка";
3) у статті 9:
частину першу після слів "встановлення контрольно-перепускного режиму" доповнити словами "виготовлення та розповсюдження квитків";
у частині другій:
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) забезпечення перевірки у глядачів документів, що посвідчують особу, під час продажу їм квитків з метою виявлення осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі";
абзац другий пункту 5 після слів та цифр "на підставі статті 18 цього Закону" доповнити словами "або яким на підставі судового рішення заборонено відвідувати футбольні матчі";
доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
"8-1) інформування органів внутрішніх справ про перебування осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі, на території спортивної споруди";
4) пункт 1 частини третьої статті 13 викласти в такій редакції:
"1) у встановленому законодавством порядку здійснювати із залученням стюардів огляд глядачів та вимагати від них пред’явлення документів, що посвідчують особу, під час входу на територію спортивної споруди або перебування на ній";
5) частину другу статті 17 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) пред’являти документи, що посвідчують особу, представникам організатора футбольного матчу, уповноваженим на реалізацію квитків, під час їх придбання, а також стюардам, працівникам служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або органів внутрішніх справ на їх вимогу під час входу на територію спортивної споруди або перебування на ній";
6) статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Обмеження доступу на територію спортивної споруди у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
1. Прохід на територію спортивної споруди забороняється глядачам у разі:
1) відсутності відповідного квитка;
2) відмови від огляду працівниками міліції, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представниками обслуговуючого персоналу спортивної споруди, який проводиться в установленому порядку, та від пред’явлення на їх вимогу документів, що посвідчують особу;
3) порушення встановлених правил щодо пронесення на територію спортивної споруди відповідних предметів або речовин;
4) перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
5) недосягнення 14-річного віку і перебування без супроводу дорослого;
6) набрання законної сили судовим рішенням про заборону відвідувати футбольні матчі.
2. У випадку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті, органи внутрішніх справ з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних надають організаторам футбольних матчів відомості про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі, та строк, на який їм встановлена така заборона, з метою запобігання продажу квитків таким особам та недопущення їх на територію спортивних споруд. Порядок надання відомостей організаторам футбольних матчів визначається Кабінетом Міністрів України.
3. У разі виявлення на території спортивної споруди глядача, якому заборонений прохід на неї, ця особа в установленому законодавством порядку виводиться за межі спортивної споруди".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
16 січня 2014 року
№ 722-VII