• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 17.05.2006 № 690
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.05.2006
 • Номер: 690
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.05.2006
 • Номер: 690
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 травня 2006 р. N 690
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1078 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 29, ст. 1471), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2006 р. N 690
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення індексації грошових доходів населення ( 1078-2003-п )
1. Доповнити Порядок новим пунктом 1 такого змісту:
"1. Цей Порядок визначає правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації грошових доходів населення і поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також на фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників".
У зв'язку з цим пункт 1 вважати пунктом 1-1.
2. У пункті 2:
абзац шостий після слів "допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" доповнити словами "що надається у мінімальному розмірі", а слова "матеріальна допомога по безробіттю" виключити;
абзац сьомий після слів "допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" доповнити словами "що надається у мінімальному розмірі", а після слів "допомога на дітей одиноким матерям" - словами і цифрами "що надається у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку".
3. У пункті 3:
в абзаці четвертому слова "одноразова матеріальна допомога безробітним" виключити;
в абзаці п'ятому слово "одноразова" виключити;
абзац сьомий доповнити словами і цифрами "частина допомоги на дітей одиноким матерям, що надається у розмірі понад 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, та частина допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що надається понад мінімальний розмір".
4. У пункті 4:
1) в абзаці другому слова "матеріальна допомога по безробіттю" та "що надається відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" виключити;
2) в абзаці четвертому:
слова "допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що надається незастрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування особам" виключити;
доповнити абзац після слів "допомога на дітей одиноким матерям" словами і цифрами "що надається у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку";
3) доповнити абзац восьмий:
після слів "допомога на дітей одиноким матерям" словами і цифрами "що надається у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку";
словами "(крім оплати праці)" та реченням такого змісту: "У разі коли особа працює, в першу чергу індексується оплата праці".
5. У пункті 5:
абзац перший доповнити реченням такого змісту: "З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"У разі коли підвищення розмірів мінімальних соціальних гарантій, зазначених в абзаці першому цього пункту, не супроводжується зростанням грошових доходів громадян, передбачених пунктом 2 цього Порядку, грошові доходи індексуються на загальних підставах відповідно до пунктів 1-1 і 4 цього Порядку.
Якщо сума збільшення грошових доходів менша від суми індексації, нарахованої відповідно до цього Порядку, подальша індексація проводиться за прикладом, наведеним у додатку 4.
У разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції базовим місяцем вважається місяць, у якому мало місце таке підвищення.
Для проведення подальшої індексації або здійснення чергового підвищення доходів випереджаючим шляхом обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком починаючи з наступного за базовим місяця.
Нарахування сум індексації або проведення чергового підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, на підставі якого нарахована сума індексації перевищить суму підвищення доходів випереджаючим шляхом у базовому місяці.
Приклад обчислення суми індексації у разі підвищення доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції наведено у додатку 5".
6. В абзаці третьому пункту 9 слова "Пенсійного фонду" замінити словами "які призначають і виплачують пенсію".
7. Доповнити пункт 10 абзацом такого змісту:
"У разі коли в особи, яка потерпіла внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, одночасно із щомісячною страховою виплатою виникає право на допомогу по безробіттю, в першу чергу індексується щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку, а потім проводиться індексація допомоги по безробіттю".
8. Доповнити Порядок:
пунктом 10-1 такого змісту:
"10-1. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації пенсій особам, які набули право на її призначення, здійснюється починаючи з місяця призначення пенсії. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації матеріального забезпечення безробітних здійснюється з місяця, в якому розпочата така виплата";
додатками 4 і 5 такого змісту:
"Додаток 4
до Порядку
ПРИКЛАД
проведення індексації у разі підвищення грошових доходів
Заробітну плату підвищено у травні 2005 року. Чергове підвищення заробітної плати відбулося у березні 2006 року.
Для проведення індексації травень 2005 року вважається базовим місяцем. Індексація в травні не проводиться.
Починаючи з червня 2005 р. (наступного за базовим місяця) розрахунок індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком до перевищення встановленого згідно з цим Порядком порогу індексації (101 відсоток).
Заробітна плата за травень 2005 р. становила 550 гривень.
Сума індексації нараховується виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб (для індексації заробітної плати), встановленого на 2005 рік у розмірі 453 гривні, на 2006 рік (січень-березень) - 483 гривні:
Індекс споживчих цін,
відсотків
Величина
приросту
індексу
споживчих
цін для
визначення
суми
індексації,
відсотків
Сума
індексації,
гривень
до по-
перед-
нього
місяця
за да-
ними
Держ-
комс-
тату
(умовні
прог-
нозні
індек-
си)
для
визначення
суми
індексації
2005 рік:
травень100,6базовий
червень100,6100,6
липень100,3100,9
серпень100100,9
вересень100,4101,3
(1,006 х
х 1,003 х
х 1,000 х
х 1,004 х
х 100)
жовтень100,9100,9
листопад101,2102,11,35,89
(1,009 х
1,012 х 100)
(101,3 - 100)(453 х 1,3: 100)
грудень100,9100,91,35,89
2006 рік:
січень101,7102,63,416,42
(1,009 х
1,017 х 100)
(1,013 х
1,021 х 100 -
- 100)
(483 х 3,4 :100)
лютий 3,416,42
березень 6,129,46
(1,013 х
1,021 х 1,026
х 100 - 100)
(483 х 6,1 :100)
У березні 2006 р. відбулося чергове підвищення заробітної плати на 5 відсотків, або на 27,5 гривні (550 х 5 : 100).
Оскільки сума індексації (29,46 гривні), що нараховується у березні 2006 р., більша, ніж сума підвищення грошового доходу (27,5 гривні), проводиться індексація заробітної плати на визначений згідно з цим Порядком індекс (6,1 відсотка).
Грошовий дохід працівника у березні 2006 р. становить 606,96 гривні, з них:
577,5 - заробітна плата з урахуванням підвищення з березня 2006 р. (550 х 1,05);
29,46 - нарахована у березні 2006 р. сума індексації (483 х 6,1:100).
У разі коли підвищення заробітної плати у березні 2006 р. перевищує суму індексації (наприклад, заробітну плату підвищили на 7 відсотків, або на 38,5 гривні), що повинна бути нарахована в зазначеному місяці (29,46 гривні), березень вважається базовим місяцем і індексація в ньому не проводиться. Починаючи з квітня 2006 р. для проведення подальшої індексації розраховується індекс споживчих цін наростаючим підсумком до перевищення порогу індексації.
Додаток 5
до Порядку
ПРИКЛАД
обчислення суми індексації у разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції
Обчислення суми індексації у разі підвищення доходів випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції
Заробітна плата не підвищувалася із січня 2005 року.
Грошовий дохід працівника за грудень 2004 р. становив 624,75 гривні, у тому числі:
600 - заробітна плата;
24,75 - сума індексації (24,75 = 386,73 х 6,4 : 100), де 386,73 - прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 2004 рік; 6,4 відсотка - індекс споживчих цін, що застосовується для проведення індексації за грудень 2004 р. згідно з цим Порядком.
Підвищення доходів випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції відбувається починаючи з 1 січня 2005 року. При цьому обсяг підвищення грошових доходів населення з урахуванням суми попередньої індексації повинен перевищувати її на певну суму, або відсоток. Так, грошовий дохід за січень 2005 р. з урахуванням підвищення повинен бути не менш як 624,75 гривні.
Обсяг підвищення грошового доходу випереджаючим шляхом у січні визначено у сумі 25 гривень.
Таким чином, загальний дохід за січень 2005 р. становить 649,75 гривні (624,75+25), де 624,75 гривні - грошовий дохід з урахуванням суми попередньої індексації; 25 гривень - обсяг підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом.
Для визначення індексу споживчих цін з метою проведення подальшої індексації або здійснення чергового підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом починаючи з лютого 2005 р. здійснюється обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком і суми індексації. Обчислення проводиться до настання перевищення нарахованої індексації суми підвищення грошового доходу випереджаючим шляхом у січні 2005 р. (25 гривень).
Сума індексації нараховується виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (для індексації заробітної плати), що у 2005 році становив 453 гривні.
Обчислення індексу споживчих цін та суми індексації:
Індекс споживчих цін,
відсотків
Величина
приросту
індексу
споживчих
цін для
визначення
суми
індексації,
відсотків
Сума
індексації,
гривень
до по-
перед-
нього
місяця
за да-
ними
Держ-
комс-
тату
(умовні
прог-
нозні
індек-
си)
для
визначення
суми
індексації
2005 рік:
січень101,7базовий
лютий101101
березень101,6102,6
(1,010 х
1,016 х 100)
квітень100,7103,3
(1,010 х
х 1,016 х
х 1,007 х 100)
травень100,61042,611,78
(1,010 х
1,016 х
х 1,007 х
1,006 х
х 100)
(102,6 - 100)(453 х 2,6: 100)
червень100,6104,63,314,95
(1,010 х
1,016 х
1,007 х
1,006 х
1,006 х 100)
(103,3 - 100)(453 х 3,3: 100)
липень100,3104,9418,2
(1,010 х
1,016 х
х 1,007
1,006 х
1,006 х
1,003 х 100)
(104 - 100)(453 х 4 : 100)
серпень100104,94,620,84
вересень100,4105,34,922,2
(1,010 х
1,016 х
х 1,007 х
1,006 х
х 1,006 х
1,003 х
х 1,000 х
1,004 х
х 100)
(104,9 - 100)(453 х 4,9: 100)
жовтень100,9106,34,922,2
(1,010 х
1,016 х
х 1,007 х
1,006 х
х 1,006 х
1,003 х
х 1,000 х
1,004 х
х 1,009 х 100)
листопад 5,324,01
(105,3 - 100)(453 х 5,3: 100)
грудень 6,328,54
(106,3 - 100)(453 х 6,3: 100)
Отже, з урахуванням індексу споживчих цін за жовтень, на підставі якого нарахована сума індексації (28,54 гривні) перевищує суму підвищення грошового доходу (25 гривень), згідно з пунктом 1-1 цього Порядку, відновлюється починаючи з грудня 2005 р. індексація заробітної плати в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на величину приросту індексу споживчих цін (6,3 відсотка), або здійснюється чергове підвищення грошових доходів громадян випереджаючим шляхом.
У разі відновлення індексації сума грошового доходу за грудень 2005 р. разом із сумою індексації повинна становити 653,29 гривні (624,75 + 28,54). Тобто працівникові виплачується більша за величиною сума доходів за грудень, а саме - на суму індексації (28,54 гривні) замість суми підвищення грошового доходу випереджаючим шляхом (25 гривень).
Подальша індексація повинна проводиться із застосуванням індексів, визначених згідно з цим Порядком.
Обчислення суми індексації у разі підвищення розміру пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції
Умовний розмір пенсії (допомоги) за грудень 2005 р. становить 332 гривні.
Підвищення розміру пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції здійснюється у січні, квітні і жовтні 2006 р. та січні 2007 року.
Обсяг підвищення грошового доходу випереджаючим шляхом становить у 2006 році у січні - 18 гривень, у квітні - 9 гривень, у жовтні - 7 гривень та у січні 2007 р. - 11 гривень.
Загальний дохід, таким чином, становить:
у 2006 році:
- за січень - 350 гривень (332 + 18);
- за квітень - 359 гривень (350 + 9);
- за жовтень - 366 гривень (359 + 7);
- за січень 2007 р. - 377 гривень (366 + 11).
Для визначення індексу споживчих цін з метою проведення індексації або здійснення чергового підвищення пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом починаючи з лютого, травня і листопада 2006 р. та з лютого 2007 р. здійснюється обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком і суми індексації до того, як нарахована сума індексації перевищить суму підвищення пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом.
Сума індексації пенсії (допомоги) нараховується виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціально-демографічних груп населення (умовні величини), зокрема у 2006 році у січні-березні у розмірі 350 гривень, у квітні-вересні - 359, у жовтні - грудні - 366, а із січня 2007 р. - 377 гривень.
Обчислення індексу споживчих цін та суми індексації:
Індекс споживчих цін,
відсотків
Величина
приросту
індексу
споживчих
цін для
визначення
суми
індексації,
відсотків
Сума
індексації,
гривень
до по-
перед-
нього
місяця
за да-
ними
Держ-
комс-
тату
(умовні
прог-
нозні
індек-
си)
для
визначення
суми
індексації
2006 рік:
січень101,7базовий
лютий101,4101,4
березень101102,4
(1,014 х
1,010 х 100)
квітень100,9базовий
травень100,6100,6
червень100,4101
(1,006 х
1,004 х 100)
липень99,8100,8
(1,006 х
1,004 х
х 0,998 х 100)
серпень99,7100,5
(1,006 х
1,004 х
х 0,998 х
0,997 х
х 100)
вересень100,3100,8
(1,006 х
1,004 х
х 0,998 х
0,997 х
х 1,003 х
100)
жовтень100,5базовий
листопад100,9100,9
(105,3 - 100)(453 х 5,3: 100)
грудень101,1102
(1,009 х
1,011 х
х 100)
2007 рік:
січень101,6базовий
лютий101,5101,5
березень101,1102,6
(1,015 х
1,011 х 100)
квітень100,7103,31,55,66
(1,015 х
(1,011 х
1,007 х 100)
(101,5 - 100)(377 х 1,5: 100)
травень 2,69,8
(102,6 - 100)(377 х 2,6: 100)
червень 3,312,44
(103,3 - 100)(377 х 3,3: 100)
Отже, з урахуванням індексу споживчих цін за квітень 2007 р., на підставі якого нарахована сума індексації (12,44 гривні) перевищує суму підвищення пенсії (допомоги) (11 гривень), згідно з пунктом 1-1 цього Порядку, відновлюється починаючи з червня 2007 р. індексація пенсії (допомоги) в межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціально-демографічних груп населення, на величину приросту індексу споживчих цін (3,3 відсотка), або здійснюється чергове підвищення пенсії (допомоги) громадянам випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції.
У разі відновлення індексації сума пенсії (допомоги) за червень 2007 р. разом із сумою індексації повинна становити 378,44 гривні (366 + 12,44). Тобто, громадянинові виплачується більша за величиною сума доходів за червень, а саме - сума індексації (12,44 гривні) замість суми підвищення пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом (11 гривень).
Подальша індексація повинна проводитися із застосуванням індексів, визначених згідно з цим Порядком".