Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів громадян

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 07.05.1998 №663
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 травня 1998 р. N 663
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1078 від 17.07.2003 )
Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів громадян
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2034 від 21.12.98 N 1321 від 21.07.99 )
Відповідно до статті 5 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 2, ст. 2) Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок проведення індексації грошових доходів громадян (додається).
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 1998 р. N 663
ПОРЯДОК
проведення індексації грошових доходів громадян
1. Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, який обчислюється з наростаючим підсумком у разі, коли він перевищив 105 відсотків (величину порога індексації). Базою для обчислення індексу споживчих цін є січень 1998 року.
2. Індексації підлягають грошові доходи, які одержують громадяни в гривнях на території України і не мають разового характеру:
пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсій, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, щомісячної державної грошової допомоги та компенсаційних виплат);
соціальна допомога (сім'ям з дітьми, по безробіттю, тимчасовій непрацездатності тощо);
стипендії;
оплата праці (грошове забезпечення);
суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника;
грошова компенсація при поновленні на роботі;
інші виплати, якщо відповідно до законодавства вони провадяться виходячи із середньої заробітної плати.
3. Не підлягають індексації:
доходи громадян від здачі в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів, ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності, якщо інше не передбачено законодавством України;
грошові доходи громадян, що мають цільовий і разовий характер, такі як: одноразова допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, наданих підприємствами, винагорода за підсумками роботи за рік, тимчасовим творчим колективам та інші.
4. Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах трикратної величини вартості межі малозабезпеченості.
При цьому частина доходу, що не перевищує вартісну величину межі малозабезпеченості, індексується повністю. Доход в частині, яка більше одного розміру вартісної величини межі малозабезпеченості, але не перевищує подвійну величину вартості межі малозабезпеченості індексується в розмірі 80 відсотків. Доход в частині, яка більше подвійного розміру вартісної величини межі малозабезпеченості, але не більше трикратної величини вартості межі малозабезпеченості індексується в розмірі 70 відсотків. Частина грошового доходу, що перевищує трикратну величину вартості межі малозабезпеченості, індексації не підлягає.
Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат добутку доходу, що підлягає індексації, та величини приросту індексу споживчих цін, зменшеного на величину порогу індексації та поділеного на 100 відсотків.
( Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови КМ N 2034 від 21.12.98 )
Приклад обчислення суми індексації грошових доходів громадян наведений у додатку 1.
5. Індекс споживчих цін обчислюється Держкомстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.
Обчислення індексу споживчих цін для здійснення подальшої індексації грошових доходів громадян починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив 105 відсотків. Для здійснення індексації грошових доходів громадян застосовується індекс споживчих цін, зменшений на величину порогу індексації.
( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2034 від 21.12.98 )
Приклад обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації, зменшений на величину порогу індексації, наведено у додатку 2.
( Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ N 2034 від 21.12.98 )
У разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, соціальної допомоги та стипендії місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів громадян. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться.
( Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1321 від 21.07.99 )
У разі коли підвищення розміру мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, соціальної допомоги та стипендії не супроводжується підвищенням грошових доходів громадян, що підлягають індексації, передбачених пунктом 2 цього Порядку, або коли це підвищення не перевищує гарантії, встановленої Законом України "Про індексацію грошових доходів населення", грошові доходи індексуються на загальних підставах, передбачених пунктами 1 і 4 цього Порядку.
( Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1321 від 21.07.99 )
6. Виплати сум індексації доходів здійснюються:
1) працівникам госпрозрахункових підприємств, установ, організацій, а також студентам та учням-стипендіатам підприємств, установ і організацій - підприємствами, установами і організаціями за рахунок:
у частині індексації заробітної плати - власних коштів з дотриманням діючих співвідношень в оплаті праці;
у частині індексації стипендій - прибутку;
у частині індексації допомоги по тимчасовій непрацездатності - коштів фонду соціального страхування;
у частині індексації виплат державної допомоги сім'ям з дітьми - коштів відповідних бюджетів, з яких провадиться зазначена допомога.
У разі коли доход, що виплачується одним підприємством, установою, організацією, формується з різних джерел і не встановлена черговість їх індексації, то сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частці в загальному доході;
2) працівникам організацій та установ, які фінансуються чи дотуються з державного або місцевих бюджетів, - за місцем роботи (служби) за рахунок коштів відповідного бюджету;
3) працівникам структурних підрозділів бюджетних установ, які утримуються за рахунок залучених позабюджетних коштів, - за рахунок цих коштів;
4) пенсіонерам і особам, які одержують державну допомогу, - за місцем одержання пенсії або допомоги за рахунок тих джерел, з яких вони виплачуються.
У разі коли пенсія і встановлені до неї надбавки, доплати, підвищення до пенсій, додаткова пенсія, компенсаційна виплата, державна грошова допомога фінансуються з різних джерел, то сума від індексації виплачується за рахунок відповідного джерела фінансування кожної із зазначених виплат, пропорційно його частці в загальній сумі виплачуваної пенсії;
5) студентам вищих, учням середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів, аспірантам, клінічним ординаторам, докторантам тощо, які одержують стипендії за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, - за місцем навчання за рахунок коштів відповідних бюджетів;
6) працівникам громадських організацій - за рахунок власних коштів цих організацій;
7) громадянам, які зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, та безробітні, які одержують матеріальну допомогу в період професійної підготовки та перепідготовки чи допомогу по безробіттю, - за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення.
Державна допомога індексується окремо незалежно від розміру інших одержуваних доходів.
7. Особі, яка працює за сумісництвом, з основного місця роботи видається за її вимогою довідка про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація додаткових доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує трикратної величини варотості межі малозабезпеченості з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи.
Аналогічно індексуються доходи, які одержують громадяни на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи, та доходи громадян, що працюють за договорами цивільно-правового характеру.
8. Працюючим студентам і учням денних відділень, якщо заробітна плата виплачується не за місцем навчання, навчальні заклади на їхню вимогу видають довідку про розмір одержуваної стипендії. На підставі цієї довідки провадиться індексація заробітної плати за місцем роботи студентів і учнів у межах суми, якої не вистачає до трикратної величини вартості межі малозабезпеченості з урахуванням одержаної стипендії.
9. Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії провадиться після індексації суми оплати праці на підставі довідки підприємства, установи, організації, де працює пенсіонер, в якій зазначається розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексована її сума і сума індексації.
В усіх випадках загальний доход працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати трикратну величину вартості межі малозабезпеченості.
Підприємства, установи та організації зобов'язані у місячний термін після офіційного опублікування індексу споживчих цін подавати в орган, який призначає і виплачує пенсію, інформацію про розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексовану її суму та суму індексації.
У разі звільнення пенсіонера з роботи власником або уповноваженим ним органом подається відповідна довідка в орган, який призначає і виплачує пенсію, для проведення індексації пенсії згідно з цим Порядком. При цьому розмір пенсії для виплати після звільнення з роботи визначається відповідно до цього Порядку без урахування індексації заробітної плати виходячи із величини індексу споживчих цін за період роботи. Приклад обчислення суми індексації доходу працюючого пенсіонера наведений у додатку 3.
10. Додаткові витрати, пов'язані з індексацією грошових доходів громадян, відображуються у складі витрат, до яких відносяться основні виплати, що індексуються.
11. Спори з питань індексації грошових доходів, не вирішені протягом місяця за місцем виплат, підлягають розгляду в судовому порядку.
12. Роз'яснення щодо застосування цього Порядку надаються Мінпраці та Мінфіном.
Додаток 1
до Порядку проведення індексації
грошових доходів громадян
ПРИКЛАД
обчислення суми індексації грошових доходів громадян
ПоказникиОдиниця
виміру
Варіанти
IIIIIIIV
1. Доход за місяць
2. Частина доходу, яка під-
лягає індексації в межах
трикратної величини вартості
межі малозабезпеченості
(73,7 х 3)
3. Величина порогу індекса-
ції
4. Величина приросту індексу
споживчих цін (рядок 3 - 100
відсотків)
5. Частина доходу, що індек-
сується у розмірі 100 від-
сотків (до 73,7 гривні)
6. Частина доходу, що індек-
сується у розмірі 80 відсот-
ків (від 73,7 до 73,7 х 2)
7. Частина доходу, що індек-
сується у розмірі 70 відсот-
ків (рядок 2 - рядок 5 - ря-
док 6)
8. Сума доходу, яка отриму-
ється від 100-відсоткової
індексації (рядок 5 х
рядок 4) : 100
9. Сума доходу, яка отриму-
ється від 80-відсоткової ін-
дексації (рядок 6 х 0,8 х
рядок 4) : 100
10. Сума доходу, яка отриму-
ється від 70-відсоткової ін-
дексації (рядок 7 х 0,7 х
рядок 4) : 100
11. Сума індексації (рядок 8
+ рядок 9 + рядок 10)
гривень
-"-
відсотків

-"-


гривень


-"-


-"--"--"--"--"-
60
60
105,2

5,2


60


-


-3,12--3,12
120
120
105,2

5,2


73,7


46,3


-3,831,93-5,76
160
160
105,2

5,2


73,7


73,7


12,63,833,060,467,35
250
221,1
105,2

5,2


73,7


73,7


73,73,833,062,689,57
Додаток 2
до Порядку проведення індексації
грошових доходів громадян
(у редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 21 грудня 1998 р. N 2034)
ПРИКЛАД
обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації
(відсотків)
До попереднього
місяця
Для проведення
індексації згідно
із законом
Приріст індексу
споживчих цін з
урахуванням порогу
індексації для
проведення індексації
1998 рік1999 рік1998 рік1999 рік1998 рік1999 рік
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
101,3
100,2
100,2
101,3
100
100
99,1
100,2
103,8
106,2
103,3
102,3
102,5
102,3
102
101,7
101,6
100,9
100,4
100,5
101,3
101,5
101,2
101,6
0
100,2
100,4
101,7
101,7
101,7
100,8
101
104,8
111,3
103,3
105,7
102,5
104,8
106,9
101,7
103,3
104,2
104,7
105,2
101,3
102,8
104
105,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,3
6,3
0,7
0,7
0,7
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
0,2
0,2
0,2
( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 2034 від 21.12.98 )
Додаток З
до Порядку проведення індексації
грошових доходів громадян
ПРИКЛАД
обчислення суми індексації грошових доходів працюючих пенсіонерів
ПоказникиОдиниця
виміру
Варіанти
IIIIIIIV
1. Заробітна плата
1.1. Заробітна плата, яка
підлягає індексації
2. Пенсія
3. Частина доходу, яка під-
лягає індексації в межах
трикратної величини вартості
межі малозабезпеченості
(73,7 х 3)
4. Величина порогу індекса-
ції
5. Величина приросту індексу
споживчих цін (рядок 4 -
100 відсотків)
6. Індексація заробітної
плати за місцем роботи
6.1. Частина заробітної пла-
ти, що індексується у розмі-
рі 100 відсотків (до 73,7
гривні)
6.2. Сума індексації (рядок
6.1 х рядок 5) : 100
6.3. Частина заробітної пла-
ти, що індексується у розмі-
рі 80 відсотків (від 73,7 до
73,7 х 2)
6.4. Сума індексації (рядок
6.3 х рядок 5 х 0,8) : 100
6.5. Частина заробітної пла-
ти, що індексується у розмі-
рі 70 відсотків (рядок 1.1 -
рядок 6.1 - рядок 6.3)
6.6. Сума індексації (рядок
6.5 х рядок 5 х 0,7) : 100
6.7. Сума індексації заро-
бітної плати (рядок 6.2 +
рядок 6.4 + рядок 6.6)
7. Індексація пенсії
7.1. Частина пенсії, що ін-
дексується у розмірі 100
відсотків (73,7 - рядок 6.1)
7.2. Сума індексації (рядок
7.1 х рядок 5) : 100
7.3. Частина пенсії, що ін-
дексується у розмірі 80 від-
сотків (73,7 - рядок 6.3).
Якщо дані в рядку 6.3 дорів-
нюють 0, індексації підлягає
сума в рядку 3 у межах від
73,7 до 73,7 х 2
7.4. Сума індексації (рядок
7.3 х рядок 5 х 0,8) : 100
7.5. Частина пенсії, що ін-
дексується у розмірі 70 від-
сотків (73,7 - рядок 6.5).
Якщо дані в рядку 6.5 дорів-
нюють 0, індексації підлягає
сума в рядку 3 у межах від
73,7 х 2 до 73,7 х 3
7.6. Сума індексації (рядок
7.5 х рядок 5 х 0,7) : 100
7.7. Сума індексації пенсії
(рядок 7.2 + рядок 7.4 + ря-
док 7.6)
8. Сума пенсії (рядок 2 +
рядок 7.7)
9. Розрахунок пенсії після
звільнення пенсіонера з ро-
боти
9.1. Частина пенсії, що ін-
дексується у розмірі 100
відсотків (до 73,7 гривні)
9.2. Сума індексації (рядок
9.1 х рядок 5 ) : 100
9.3. Частина пенсії, що ін-
дексується у розмірі 80 від-
сотків (від 73,7 до
73,7 х 2)
9.4. Сума індексації (рядок
9.3 х рядок 5 х 0,8 ) : 100
9.5. Частина пенсії, що ін-
дексується у розмірі 70 від-
сотків (від 73,7 до
73,7 х 2)
9.6. Сума індексації (рядок
9.5 х рядок 5 х 0,7) : 100
9.7 Сума індексації пенсії
(рядок 9.2 + рядок 9.4 +
рядок 9.6)
9.8 Розмір пенсії для випла-
ти (рядок 2 + рядок 9.7)
гривень

-"-
-"-
-"-
відсотків

-"-гривень

-"-


-"-

-"-

-"-
-"-


гривень-"-
-"--"-

-"-


-"-

-"-

-"-

-"-


-"-

-"-гривень
-"-
-"-

-"-


-"-
-"-
60

60
100
160
105,2

5.260

3,12


-

-

-
-


3,1213,7
0,7173,7

3,06


12,6

0,46

4,23

104,23


73,7

3,8326,3
1,09
-

-


4,92
104,92
120

120
50
170
105,2

5,273,7

3,83


46,3

1,93

-
-


5,76-
-27,4

1,14


22,6

0,82

1,96

51,96


50

2,60-
-
-

-


2,60
52,60
160

160
80
221,1
105,2

5,273,7

3,83


73,7

3,06

12,6
0,46


7,35-
--

-


61,1

2,24

2,24

82,24


73,7

3,836,3
0,26
-

-


4,09
84,09
250

221,1
150
221,1
105,2

5,273,7

3,83


73,7

3,06

73,7
2,68


9,57-
--

-


-

-

-

150


73,7

3,8373,7
3,06
2,60

0,09


6,98
156,98
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 травня 1998 р. N 663
Київ
Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів громадян
Відповідно до статті 5 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 2, ст. 2) Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок проведення індексації грошових доходів громадян (додається).
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!