Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними"

Верховна Рада України Закон від 15.02.1995 №64/95-ВР
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 10, ст. 64 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 65/95-ВР від 15.02.95, ВВР, 1995, N 10, ст. 65 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законом N 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 )
З метою посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 )( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
1. Доповнити Кодекс статтею 44-1 такого змісту:
"Стаття 44-1. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження
Ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп'яніння -
тягне за собою накладення штрафу до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами, від медичного обстеження -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Статті 44, 106-1 і 106-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 44. Незаконні вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах
Незаконні вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Особа, що добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виробила, виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.
Примітка. Невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається Комітетом з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України".
"Стаття 106-1. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки
Невжиття заходів щодо забезпечення встановленого режиму охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю цих культур, а так само невжиття заходів щодо знищення післяжнивних залишків чи відходів виробництва, що містять наркотичні речовини, -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Невжиття землекористувачами або землевласниками на закріплених за ними земельних ділянках заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снотворного маку -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати, а на службових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 106-2. Незаконні посів та вирощування снотворного маку чи конопель
Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією незаконно вирощуваних наркотиковмісних рослин".
3. У частині другій статті 13 слово і цифри "статтями 51" замінити словом і цифрами "статтями 44, 51".
4. У частині першій статті 218 цифри "106-1, 106-2" виключити.
5. У статті 221, частині першій статті 294 слово і цифри "статтями 46-1" замінити словом і цифрами "статтями 44-1, 46-1", а після цифр "51 - 51-2" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 106-1".
6. У статті 222:
у частині першій слова "вживання наркотичних засобів без призначення лікаря" виключити, після слів "частина перша статті 44" доповнити словами і цифрами "частина друга статті 106-1, стаття 106-2";
пункт 1 частини другої після цифр "44" доповнити словами і цифрами "частиною другою статті 106-1, статтею 106-2".
7. У частині першій статті 255:
в абзаці другому пункту 1 слово і цифри "статті 46-1" замінити словом і цифрами "статті 44-1, 46-1"; цифри "106-1" замінити словами і цифрами "частина перша статті 106-1", а цифри "106-2" виключити;
у пункті 1-1 слово і цифри "статті 106-1, 106-2" замінити словами і цифрами "частина перша статті 106-1, статті".
8. У пункті 1 частини другої статті 262 слова "незаконних операцій з іноземною валютою і платіжними документами" замінити словами "порушенні правил про валютні операції, правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин".
9. Статтю 263 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу".
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.
10. Частину другу статті 277 після цифр "44" доповнити цифрами "44-1, 106-1, 106-2".
11. Абзац другий пункту 2 частини першої статті 313 після цифр "46-1" доповнити словом і цифрами "і 106-2".
IV. У Законі України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст.455):
1. Статтю 3 доповнити пунктом "г" такого змісту:
"г) засуджених до позбавлення волі за один із злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".
2. У пункті "а" статті 4 слова "у пункті "а" замінити словами "у пунктах "а" і "г".
3. У статті 5:
в абзаці другому частини першої слова "у пунктах "а" і "б" замінити словами "у пунктах "а", "б" і "г";
в частині сьомій слова "пунктами "а" і "б" замінити словами "пунктами "а", "б" і "г".
V. У частині першій статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст.680; 1994 р., N 3, ст.13) слова "діяльність, пов'язана з виготовленням і реалізацією наркотичних засобів, військової зброї" замінити словами "діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виготовленням і реалізацією військової зброї".
( Розділ VI втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 лютого 1995 року
N 64/95-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними"
З метою посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
1. Доповнити Кодекс статтею 44-1 такого змісту:
"Стаття 44-1. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження
Ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп'яніння -
тягне за собою накладення штрафу до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами, від медичного обстеження -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Статті 44, 106-1 і 106-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 44. Незаконні вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах
Незаконні вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Особа, що добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виробила, виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.

30 днiв передплати безкоштовно!