• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до Водного кодексу Української РСР

Президія Верховної Ради УРСР  | Указ від 30.07.1980 № 632-X | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 30.07.1980
 • Номер: 632-X
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 30.07.1980
 • Номер: 632-X
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Постанови ВР N 214/95-ВР від 06.06.95, ВВР, 1995, N 24, ст.190 )
Про внесення змін і доповнень до Водного кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1980, N 33, ст. 620 ) ( Указ затверджено Законом УРСР N 1051-X від 31.10.80, ВВР, 1980, N 46, ст. 899 )
З метою приведення водного законодавства Української РСР у відповідність з Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР та відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 7 січня 1980 року "Про внесення змін і доповнень до Основ водного законодавства Союзу РСР і союзних республік" Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести до Водного кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., додаток до N 24, ст. 200) такі зміни і доповнення:
1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Завдання Водного кодексу Української РСР
Завданнями Водного кодексу Української РСР є регулювання водних відносин з метою забезпечення в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь науково обгрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і народного господарства, охорони вод від забруднення, засмічення і вичерпання, запобігання і ліквідації шкідливого діяння вод, поліпшення стану водних об'єктів, а також охорона прав підприємств, організацій, установ і громадян, зміцнення законності в галузі водних відносин".
2. Заголовок і частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Державна (загальнонародна) власність на води
Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР води є державною власністю - спільним надбанням усього радянського народу".
3. Статтю 6 доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) регулювання інших питань загальносоюзного значення в галузі використання та охорони вод відповідно до Конституції СРСР і Основ водного законодавства Союзу РСР і союзних республік".
4. З статті 9 виключити пункт 2; у зв'язку з цим пункти 3-9 вважати відповідно пунктами 2-8.
5. З статті 10 виключити пункт 2; у зв'язку з цим пункти 3-10 вважати відповідно пунктами 2-9.
6. З статті 11 виключити пункт 2; у зв'язку з цим пункти 3-11 вважати відповідно пунктами 2-10.
7. У статті 14, частині другій статті 54 слова "міністерствами, відомствами", а в частині першій статті 111 слова "міністерства і відомства" замінити відповідно словами "міністерствами; державними комітетами, відомствами", "міністерства, державні комітети, відомства".
8. Статтю 16 доповнити частиною другою такого змісту:
"Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій і громадян при здійсненні заходів по раціональному використанню та охороні вод".
9. Частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
"При розміщенні, проектуванні, будівництві і введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, а також при впровадженні нових технологічних процесів, які впливають на стан вод, має забезпечуватися раціональне використання вод з додержанням вимог охорони здоров'я і першочергового задоволення питних та побутових потреб населення. При цьому передбачаються заходи, що забезпечують облік води, яку забирають з водних об'єктів і повертають в них, охорону вод від забруднення, засмічення і вичерпання, запобігання шкідливому діянню вод, обмеження затоплення земель до мінімально необхідних розмірів, охорону земель від засолення, підтоплення або висушення, а також збереження сприятливих природних умов і ландшафтів".
10. Частину першу статті 36 викласти в такій редакції:
"Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволів, що видаються органами по регулюванню використання і охороні вод, а у випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і статтею 37 цього Кодексу, - виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів. Такі дозволи видаються після погодження з органами, які здійснюють державний санітарний нагляд, охорону рибних запасів, а також з іншими заінтересованими органами. Спеціальне водокористування на водних об'єктах, наданих у відособлене користування підприємствам, організаціям і установам - первинним водокористувачам, дозволяється за погодженням із цими підприємствами, організаціями і установами. У випадках, встановлених законодавством Союзу РСР і Української РСР, дозволи на спеціальне водокористування на зазначених водних об'єктах видаються первинними водокористувачами за погодженням з органами по регулюванню використання і охороні вод".
11. Частину першу статті 46 викласти в такій редакції:
"При винятковому маловодді, аварійних ситуаціях на водних об'єктах, загрозі виникнення епідемій та епізоотій і в інших випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, права водокористувачів можуть бути обмежені з метою охорони здоров'я населення, в інших державних інтересах, а також в інтересах інших водокористувачів. При цьому не повинні погіршуватись умови користування водними об'єктами для питних і побутових потреб населення".
12. Статтю 89 викласти в такій редакції:
"Стаття 89. Користування водними об'єктами для спортивного і любительського рибальства
Користування водними об'єктами для спортивного і любительського рибальства для особистих потреб дозволяється в усіх водоймах, за винятком водойм і ділянок водойм, що зайняті заповідниками, риборозплідниками, ставковими та іншими культурними рибними господарствами, за умови додержання встановлених правил рибальства і водокористування".
13. У статті 93 слова "Державного комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи", "Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по охороні природи" замінити відповідно словами "Державного комітету УРСР по охороні природи", "Державним комітетом УРСР по охороні природи".
14. Статтю 108 викласти в такій редакції:
"Стаття 108. Регулювання користування водами малих річок
Користування водами малих річок регулюється, крім установлених законодавством загальних правил водокористування, спеціальними правилами щодо охорони і комплексного використання малих річок та збереження їх водності. Віднесення річок до категорії малих провадиться відповідно до класифікації водних об'єктів, затверджуваної у встановленому порядку".
15. Статтю 109 викласти в такій редакції:
"Стаття 109. Використання малих річок відповідно до схем комплексного використання і охорони вод
Використання малих річок здійснюється відповідно до басейнових схем комплексного використання і охорони вод, які розробляються на основі генеральних схем органами по регулюванню використання і охороні вод і затверджуються у встановленому порядку".
16. Частину першу статті 110 викласти в такій редакції:
"Регулювання стоку малих річок здійснюється за допомогою гідротехнічних споруд, будівництво яких провадиться відповідно до басейнових схем комплексного використання і охорони вод".
17. Статтю 113 викласти в такій редакції:
"Стаття 113. Регулювання користування водними об'єктами,
розташованими на території кількох союзних республік
Відповідно до Основ водного законодавства Союзу РСР і союзних республік регулювання користування водними об'єктами, розташованими на території двох або кількох союзних республік, у частині, яка зачіпає інтереси цих республік, здійснюється за погодженням між органами заінтересованих республік, за винятком водних об'єктів, регулювання користування якими віднесено до компетенції Союзу РСР. У разі, коли погодження між зазначеними органами не досягнуто, питання вирішується в порядку, встановлюваному законодавством Союзу РСР".
18. Частини першу і другу статті 116 викласти в такій редакції:
"Відповідно до Основ водного законодавства Союзу РСР і союзних республік водокористування на прикордонних водах СРСР здійснюється на основі міжнародних договорів.
У тій мірі, в якій водокористування в радянській частині прикордонних вод не врегульоване міжнародними договорами з участю СРСР, воно здійснюється відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР".
19. Статтю 117 доповнити такими словами:
"З цією метою відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР можуть встановлюватися водоохоронні зони (смуги)".
20. Статтю 119 викласти в такій редакції:
"Стаття 119. Планування заходів по охороні вод
Заходи по охороні вод передбачаються в державних планах економічного і соціального розвитку.
Заходи по охороні вод щорічно розробляються підприємствами, організаціями і установами, діяльність яких впливає на стан вод, включаються в їх виробничо-фінансові плани і затверджуються виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів за погодженням з відповідними міністерствами, державними комітетами, відомствами або їх органами на місцях".
21. Частину другу статті 127 викласти в такій редакції:
"Самовиливні і розвідувальні свердловини, а також свердловини, непридатні для експлуатації або користування якими припинено, підлягають обладнанню регулюючими пристроями, консервації або ліквідації в порядку, встановлюваному законодавством Союзу РСР і Української РСР".
22. У статті 130 слова "державних планах розвитку народного господарства" замінити словами "державних планах економічного і соціального розвитку".
23. Частину другу статті 146 викласти в такій редакції:
"Відповідно до Основ водного законодавства Союзу РСР і союзних республік законодавством Союзу РСР і Української РСР може бути встановлено відповідальність і за інші види порушень водного законодавства".
24. Доповнити Кодекс розділом VII такого змісту:
"РОЗДІЛ VII МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ
ГЛАВА 32
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ
Стаття 149. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором СРСР або Української РСР встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить водне законодавство Української РСР, то застосовуються правила відповідного міжнародного договору".
25. У тексті Кодексу слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів".
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

О.ВАТЧЕНКО

Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 30 липня 1980 року
N 632-X