• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР

Президія Верховної Ради УРСР  | Указ від 21.12.1983 № 6237-X
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 21.12.1983
 • Номер: 6237-X
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 21.12.1983
 • Номер: 6237-X
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1984, N 1, ст. 3 ) ( Указ затверджено Законом N 6425-X від 13.01.84, ВВР, 1984, N 4, ст. 82 )
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 12 серпня 1983 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР", а також з метою дальшого вдосконалення законодавства про працю Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести до Кодексу законів про працю Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1977 р., N 1, ст. 4; 1980 р., N 5, ст. 81; 1981 р., N 32, ст. 513; 1983 р., N 6, ст. 87) такі зміни і доповнення:
1. У пункті 7 частини першої статті 36 слова "(крім випадків умовного засудження)" замінити словами "(крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку)".
2. Статтю 38 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи робітника або службовця
Робітники і службовці мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два місяці. При розірванні трудового договору з поважних причин робітники і службовці попереджують про це адміністрацію письмово за один місяць. Після закінчення строку попередження робітник або службовець має право припинити роботу, а адміністрація підприємства, установи, організації зобов'язана видати йому трудову книжку і провести розрахунок.
Час виконання робіт, на які робітника або службовця переведено за порушення трудової дисципліни (пункт 4 частини першої статті 147), до строку попередження про звільнення не зараховується.
Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвати трудового договору, адміністрація не вправі звільнити його за поданою раніше заявою".
3. У статті 40:
пункт 4 частини першої викласти в такій редакції:
"4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин";
доповнити частину першу пунктом 7 такого змісту:
"7) появи на роботі в нетверезому стані".
4. Статтю 84 доповнити словами "В необхідних випадках за згодою сторін ця відпустка може бути відпрацьована робітником або службовцем у наступний період, виходячи з умов і можливостей виробництва".
5. У пункті 3 частини другої статті 127 виключити слова "якщо працівником дана письмова згода на відрахування".
6. У статті 132:
заголовок викласти в такій редакції:
"С т а т т я 132. Матеріальна відповідальність у межах третини середнього місячного заробітку";
у частині першій слова "своєї місячної тарифної ставки (окладу)" замінити словами "свого середнього місячного заробітку";
у частині другій слова "місячної тарифної ставки (окладу)" замінити словами "середнього місячного заробітку".
7. У статті 133:
в заголовку слова "місячної тарифної ставки" замінити словами "середнього місячного заробітку";
в абзаці першому слова "місячної тарифної ставки (окладу)" замінити словами "середнього місячного заробітку".
8. Статтю 134 після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані"; пункти 4, 5 і 6 вважати відповідно пунктами 5, 6 і 7.
9. У статті 136:
частини першу і другу викласти в такій редакції:
"Покриття шкоди в розмірі, що не перевищує третини середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням адміністрації підприємства , установи, організації шляхом відрахування із заробітної плати працівника.
Розпорядження адміністрації має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення його працівникові. Якщо працівник не згодний з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством";
частину шосту визнати такою, що втратила чинність.
10. У статті 147:
пункт 4 частини першої доповнити абзацом такого змісту:
"за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин або появу на роботі в нетверезому стані робітник і службовець може бути переведений на іншу нижчеоплачувану роботу або зміщений на іншу нижчу посаду на строк, зазначений в абзаці першому цього пункту";
у пункті 5 частини першої слова "(пункти 3 і 4 статті 40)" замінити словами "(пункти 3, 4 і 7 статті 40)".
11. У статті 182:
заголовок викласти в такій редакції:
"С т а т т я 182. Відпустки жінкам, що усиновили дітей";
частину другу викласти в такій редакції:
"Жінці, що усиновила дитину до досягнення нею віку півтора року, надаються відпустки по догляду за дитиною на умовах і в порядку, встановлених статтями 179, 181 цього Кодексу".
12. Статті 209 і 210 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 209. Скорочення робочого часу із збереженням заробітної плати для робітників і службовців, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах
Для робітників і службовців, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) і заочних школах, на період навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень: у школах робітничої молоді - на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня), в школах сільської молоді - на два робочих дні або на відповідну їм кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня). Ці особи звільняються від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих годин. При п'ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин.
Робітникам і службовцям, зазначеним у частині першій цієї статті, за час звільнення від роботи виплачується п'ятдесят процентів середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче встановленого мінімального розміру заробітної плати (стаття 95).
С т а т т я 210. Звільнення від роботи без збереження заробітної плати робітників і службовців, які навчаються в загальноосвітніх школах
Керівники підприємств, установ і організацій можуть надавати без шкоди для виробничої діяльності робітникам і службовцям, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) заочних школах, за їх бажанням, у період навчального року один-два вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати".
13. У статті 211:
у частині першій слова "в школах робітничої і сільської молоді - вечірніх (змінних, сезонних) і заочних середніх загальноосвітніх школах" замінити словами "в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) і заочних школах";
у частині другій слова "частини другої статті 209 цього Кодексу" замінити словами "частини першої статті 209 цього Кодексу";
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"Особам, допущеним до екзаменів у порядку екстернату за восьмирічну школу, надається додаткова відпустка тривалістю 15 робочих днів, а до екзаменів на атестат про середню освіту - 20 робочих днів із збереженням середньої заробітної плати за основним місцем роботи".
14. Статті 212 і 213 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 212. Час надання щорічних відпусток робітникам і службовцям, які поєднують роботу з навчанням
При наданні робітникам і службовцям, які навчаються в учбових закладах без відриву від виробництва, щорічних відпусток адміністрація підприємств, установ, організацій зобов'язана приєднувати, за їх бажанням, ці відпустки до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, здачі заліків і екзаменів в учбовому закладі.
Робітникам і службовцям, які навчаються у загальноосвітніх вечірніх (змінних) і заочних школах, щорічні відпустки можуть надаватись, за їх бажанням, з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку учбових занять у школах.
Робітникам і службовцям, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах за вечірньою і заочною формами навчання, щорічні відпустки в перший рік роботи можуть надаватись, за їх бажанням, до закінчення одинадцяти місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації (стаття 79).
С т а т т я 213. Відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних учбових закладах
Робітникам і службовцям, які навчаються у вечірніх (змінних) професійно-технічних училищах, на вечірніх (змінних) відділеннях (у групах) при денних професійно-технічних учбових закладах, надається додаткова відпустка для підготовки і здачі екзаменів тривалістю 30 робочих днів протягом року із збереженням за ними п'ятдесяти процентів середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче встановленого мінімального розміру заробітної плати".
15. У статті 214:
заголовок викласти в такій редакції:
"С т а т т я 214. Відпустки у зв'язку із здачею вступних екзаменів у вищі та середні спеціальні учбові заклади і навчанням на підготовчих відділеннях";
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"Робітникам і службовцям, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях при вищих учбових закладах, у період навчального року надається, за їх бажанням, один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. Для здачі випускних екзаменів їм надається додаткова відпустка відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті".
16. Пункти 1 і 2 частини першої статті 216 після слів "на період" і частину першу статті 219 після слів "один раз на рік" доповнити відповідно словами "настановчих занять", "на настановні заняття".
17. У статті 232:
у частині першій слова "у перший-ліпший час, без обмеження будь-яким давнісним строком" замінити словами "у тримісячний строк з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про порушення свого права";
частини другу і третю викласти в такій редакції:
"Для звернення адміністрації до суду в питаннях стягнення з працівників матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.
Встановлений частиною другою цієї статті строк застосовується і при зверненні до суду вищестоящого в порядку підлеглості органу або прокурора".
18. Статтю 233 після слова "Кодексу" доповнити словами "комісія по трудових спорах".
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

О.ВАТЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 21 грудня 1983 р.
N 6237-X