Деякі питання надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України Постанова від 15.07.2020 №600
Остання редакція від 15.07.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 15.07.2020

Номер 600

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 липня 2020 р. № 600
Київ
Деякі питання надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2020 р. № 600
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
1. В абзаці четвертому пункту 2 слова "а термін "пенсія" — у значенні, наведеному в Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" замінити словами і цифрами "а термін "пенсія" — у значенні, наведеному в абзаці двадцять другому статті 1 та з урахуванням пунктів 13—13-3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається центром зайнятості застрахованим особам, зокрема працівникам, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини, в тому числі тим, які в період карантину, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину отримують оплату часу простою відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України (крім періоду освоєння нового виробництва (продукції), перебувають у відпустці без збереження заробітної плати відповідно до пункту 3-1 частини першої статті 25 та статті 26 Закону України "Про відпустки" (крім осіб, які отримують пенсію), у разі втрати ними частини заробітної плати або доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності за зверненням роботодавця або фізичної особи — підприємця, який є застрахованою особою, для її виплати працівникам, з якими не припинено трудові відносини, або фізичній особі — підприємцю, який є застрахованою особою (крім осіб, які отримують пенсію) та не отримує допомогу по частковому безробіттю на період карантину як працівник.".
3. Підпункт 4 пункту 9 після слів "подану роботодавцем" доповнити словами "або фізичною особою — підприємцем, який є застрахованою особою,", а після слів "Пенсійного фонду України" — словами "або ДПС".
4. У пункті 15 після слів "Перерахування коштів" доповнити словами "на поточний рахунок", а слова і цифри "згідно з додатком 1" і "згідно з додатком 2" замінити відповідно словами і цифрами "згідно з додатком 4" і "згідно з додатком 5".
5. Абзац другий пункту 20 виключити.
6. Додатки 1 і 2 до Порядку викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2020 р. № 600)
Вих. № ________ від ___ _______ 20__ р.
ВІДОМОСТІ
про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті - 47-1 Закону України "Про зайнятість населення"
Найменування та місцезнаходження роботодавця ________________________________________________________
Поряд-ковий номерПрізвище, ім’я та по батькові працівникаРеєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина
України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті
громадянина України)
Тарифна ставка (оклад), гривеньРобота за сумісництвом (так/ні)Наявність пенсії (так/ні)Перебування у відпустці без збереження заробітної
плати (так/ні)
Отримання оплати
часу простою, а також у разі освоєння нового виробництва
(продукції) відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України

(так/ні)
Керівник (фізична особа — підприємець)____________
(підпис)
____________________________
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (за наявності)____________
(підпис)
____________________________
(ініціали та прізвище)
Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2020 р. № 600)
Вих. № ________ від ___ _______ 20__ р.
ВІДОМОСТІ
про фізичну особу — підприємця, який є застрахованою особою, щодо якого виконуються вимоги частини третьої статті - 47-1 Закону України "Про зайнятість населення"
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця _________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________________________________
Місцезнаходження фізичної особи — підприємця _________________________________________________________
Поточний рахунок, найменування установи банку, МФО __________________________________________________
Середній розмір місячної бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за рік, що передує року звернення, згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14 квітня 2015 р. № 435, гривень _______________________________________________________________________
Наявність пенсії (так/ні) _____________________________________________________________________________
Перебування у трудових відносинах (так/ні) _____________________________________________________________
(найменування роботодавця, код згідно з ЄДРПОУ)
Фізична особа — підприємець____________
(підпис)
____________________________".
(ініціали та прізвище)
7. Доповнити Порядок додатками 4 і 5 такого змісту:
"Додаток 4
до Порядку
Вих. № ________ від ___ _______ 20__ р.
ВІДОМОСТІ
про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті - 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" за ____________ місяць 20__ року
Найменування та місцезнаходження роботодавця ________________________________________________________
Поряд-ковий номерПрізвище, ім’я та по батькові працівникаРеєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина
України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку в паспорті громадянина України)
Тарифна ставка (оклад), гривеньКількість годин нормальної тривалості робочого часу
на місяць
Кількість годин часткового безробіття на місяцьРобота за сумісництвом (так/ні)Наявність пенсії (так/ні)Перебування у відпустці без збереження заробітної
плати (так/ні)
Отримання оплати часу простою, а також у разі
освоєння нового виробництва (продукції) відповідно до статті
113 Кодексу законів про працю України
(так/ні)
Сума допомоги по частковому безробіттю на період
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, гривень
Керівник (фізична особа — підприємець)____________
(підпис)
____________________________
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (за наявності)____________
(підпис)
____________________________
(ініціали та прізвище)
Додаток 5
до Порядку
Вих. № ________ від ___ _______ 20__ р.
ВІДОМОСТІ
про фізичну особу — підприємця, який є застрахованою особою, щодо якого виконуються вимоги частини третьої статті - 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" ______________за місяць 20__ року
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця _________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________________________________
Місцезнаходження фізичної особи — підприємця _________________________________________________________
Поточний рахунок, найменування установи банку, МФО __________________________________________________
Кількість годин нормальної тривалості робочого часу на місяць_____________________________________________
Кількість годин часткового безробіття за місяць__________________________________________________________
Середній розмір місячної бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за рік, що передує року звернення, згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14 квітня 2015 р. № 435, гривень _______________________________________________________________________
Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, гривень______________________________________________________________________
Наявність пенсії (так/ні) _____________________________________________________________________________
Фізична особа — підприємець____________
(підпис)
____________________________".
(ініціали та прізвище)
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 липня 2020 р. № 600
Київ
Деякі питання надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2020 р. № 600
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
1. В абзаці четвертому пункту 2 слова "а термін "пенсія" — у значенні, наведеному в Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" замінити словами і цифрами "а термін "пенсія" — у значенні, наведеному в абзаці двадцять другому статті 1 та з урахуванням пунктів 13—13-3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!