• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Положення про Державну податкову службу України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 13.06.2023 № 598
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 13.06.2023
 • Номер: 598
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 13.06.2023
 • Номер: 598
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 червня 2023 р. № 598
Київ
Про внесення змін до Положення про Державну податкову службу України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 26, ст. 900, № 78, ст. 2696; 2020 р., № 61, ст. 1991, № 83, ст. 2666, № 101, ст. 3268; 2021 р., № 19, ст. 796), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2023 р. № 598
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну податкову службу України
1. Підпункт 1 та абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 після слів "тютюнових виробів" доповнити словами ", тютюнової сировини".
2. У пункті 4:
1) доповнити пункт підпунктом 6-1 такого змісту:
"6-1) здійснює податковий контроль за контрольованими іноземними компаніями;";
2) підпункт 11 після слів "зборів, платежів" доповнити словами
"та єдиного внеску";
3) підпункт 17 виключити;
4) підпункт 18 після слів "єдиного внеску та інших платежів" доповнити словами ", контроль за справлянням яких покладено на податкові органи";
5) доповнити пункт підпунктом 18-1 такого змісту:
"18-1)забезпечує ведення та оприлюднення Реєстру керівників платників податків боржників;";
6) у підпункті 22 слова ", фінансових санкцій до платників єдиного внеску" виключити;
7) підпункт 24 викласти в такій редакції:
"24) забезпечує стягнення сум простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) в порядку, визначеному Податковим кодексом України та іншими законами, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна цього суб’єкта господарювання;";
8) підпункт 27 після слів "контроль за таким виробництвом" доповнити словами "та обігом";
9) підпункти 31 і 32 викласти в такій редакції:
"31) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального;
32) здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на такі вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;";
10) у підпункті 34 слово "боротьбою" замінити словами "посиленням боротьби", а після слів "тютюнових виробів" доповнити словами ", рідин, що використовуються в електронних сигаретах";
11) підпункти 51 і 52 викласти в такій редакції:
"51) організовує та здійснює взаємодію та обмін інформацією з компетентними органами іноземної юрисдикції (держави, території) згідно із законодавством, міжнародними договорами України, у тому числі автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей відповідно до Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, який включає коментарі до нього (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS), схваленого Радою Організації економічного співробітництва та розвитку 15 липня 2014 р., звітами у розрізі країн міжнародних груп компаній (CbC) та автоматичний обмін інформацією відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), здійснює міжнародне співробітництво у податковій сфері;
52) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів України з питань оподаткування, укладає в установленому порядку міжнародні договори відповідно до наданих повноважень; забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України з питань, що належать до компетенції ДПС;";
12) у підпункті 60 слово "інформаційно-телекомунікаційних" замінити словом "інформаційно-комунікаційних";
13) у підпункті 62 слова "бере в установленому порядку участь у наданні" замінити словами "забезпечує надання кваліфікованих";
14) у підпункті 84-2 слова ", а також стягнення заборгованості із зазначених платежів до бюджету в порядку, встановленому Податковим кодексом України" виключити;
15) у підпункті 84-4 слова " — юридичних осіб" виключити;
16) доповнити пункт підпунктами 84-5 і 84-6 такого змісту:
"84-5) здійснює заходи щодо забезпечення виконання прийнятих в установленому законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків;
84-6) здійснює контроль за своєчасністю та повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які провадять діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі;".
3. У пункті 6:
1) підпункт 10 після слів "зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки" доповнити словами "з використанням інформації та документів щодо результатів такої інвентаризації за результатами таких перевірок або під час наступних заходів податкового контролю";
2) підпункт 16 після слів "документи і матеріали" доповнити словами "щодо платників податків, а у визначених Податковим кодексом України випадках — стосовно керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів — боржників";
3) підпункт 28 після слів "законом випадках до суду" доповнити словами ", у тому числі щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів — боржників у разі невиконання податкового обов’язку щодо сплати грошових зобов’язань, що призвело до виникнення у такої юридичної особи або постійного представництва нерезидента податкового боргу";
4) доповнити пункт підпунктами 37-1 і 37-2 такого змісту:
"37-1) відкрито застосовувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису; відкрито здійснювати звукозапис, фото-, відеофіксацію (відеозйомку), накопичувати та використовувати таку мультимедійну інформацію (фото, відео-, звукозапис) під час проведення перевірок;
37-2) проставляти апостиль на документах, що видаються ДПС та її територіальними органами, що засвідчує справжність підпису, ким виступала особа, яка підписала документ, у відповідному випадку автентичність печатки чи штампа, якими скріплюється документ;".
4. У пункті 11:
1) доповнити пункт підпунктами 8-1 і 8-2 такого змісту:
"8-1) затверджує за погодженням з Міністром фінансів структуру територіальних органів ДПС та положення про них;
8-2) затверджує штатний розпис та кошторис територіальних органів ДПС;";
2) підпункт 12 викласти в такій редакції:
"12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату ДПС, призначає на посаду та звільняє з посади, в тому числі покладає виконання обов’язків за вакантними посадами, за погодженням з Міністром фінансів керівників самостійних структурних підрозділів та їх заступників;";
3) підпункти 15 і 16 викласти в такій редакції:
"15) вживає в установленому законодавством порядку заходів до утворення, ліквідації, реорганізації територіальних органів ДПС;
16) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром фінансів керівників та заступників керівників територіальних органів ДПС, у тому числі у разі покладення виконання обов’язків за вакантними посадами;";
4) підпункт 30 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"виконання функцій з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
5) підпункт 31 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"виконання функцій з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua