• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 02.06.2023 № 574
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 02.06.2023
 • Номер: 574
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 02.06.2023
 • Номер: 574
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 червня 2023 р. № 574
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165 "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 376; 2022 р., № 82, ст. 5040; 2023 р., № 2, ст. 135) зміни, що додаються.
2. Установити, що у Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 376; 2023 р., № 2, ст. 135), — з урахуванням змін, затверджених цією постановою:
положення пункту 6-1 застосовуються до платників податку на додану вартість, щодо яких рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку на додану вартість прийнято з дня, наступного за днем набрання чинності цією постановою;
положення пункту 16-1 застосовуються до платників податку на додану вартість, у яких реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування зупинено відповідно до пункту 1 додатка 3 до зазначеного Порядку з дня, наступного за днем набрання чинності цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2023 р. № 574
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165
1. У постанові:
1) у вступній частині слова і цифри "підпункту 56.23.2 пункту 56.23" виключити;
2) абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:
"Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку.".
2. У Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому зазначеною постановою:
1) в абзаці восьмому пункту 2 слова "Державним класифікатором продукції та послуг" замінити словами "Державним класифікатором продукції та послуг (далі — Державний класифікатор)";
2) підпункт 4 пункту 3 викласти в такій редакції:
"4) у податковій накладній/розрахунку коригування відображена виключно операція з товаром за кодом згідно з УКТЗЕД/умовним кодом товару та/або послугою за кодом згідно з Державним класифікатором, які зазначені у врахованій таблиці даних платника податку за умови, що стосовно платника податку, який подав такі податкову накладну/розрахунок коригування для реєстрації в Реєстрі, відсутнє чинне рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;";
3) у пункті 6:
абзац сьомий замінити абзацами такого змісту:
"У разі відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку згідно з пунктом 8 додатка 1 у відповідних полях рішення зазначаються детальна інформація, за якою встановлено відповідність критеріям ризиковості платника податку, тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції, код згідно з УКТЗЕД/Державним класифікатором/умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції, дата включення платника податку, задіяного в ризиковій операції, до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.
У рішенні про відповідність платника податку вимогам пункту 8 додатка 1 комісія регіонального рівня зазначає наявну інформацію, що свідчить про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, виявлену під час моніторингу господарських операцій, відображених у податкових накладних/розрахунках коригування, поданих для реєстрації в Реєстрі, у тому числі податкових накладних/розрахунках коригування, реєстрацію яких зупинено.
При цьому не може бути підставою для розгляду питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку згідно з пунктом 8 додатка 1 операція, відображена у податковій накладній/розрахунку коригування, дата реєстрації якої/якого у Реєстрі припадає на період, що перевищує 180 днів до дати прийняття рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку.".
У зв’язку з цим абзаци восьмий — двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами десятим — тридцять першим;
доповнити пункт після абзацу двадцять другого новими абзацами такого змісту:
"Якщо за результатами розгляду інформації та копій документів, що свідчать про невідповідність платника податку вимогам пункту 8 додатка 1, комісією регіонального рівня прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, в такому рішенні зазначається:
актуальна інформація щодо податкової інформації, що стала підставою для розгляду питання про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, та ризикових операцій, відображених у попередньому рішенні про відповідність критеріям ризиковості платника податку. До такої інформації не застосовуються вимоги абзацу дев’ятого цього пункту;
інформація щодо операцій, відображених у податковій накладній/розрахунку коригування, дата подання для реєстрації в Реєстрі яких не раніше 180 днів до дати прийняття попереднього рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку. До такої інформації не застосовуються вимоги абзацу дев’ятого цього пункту.
У разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку за результатами розгляду інформації та копій документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, попереднє рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку втрачає чинність.".
У зв’язку з цим абзаци двадцять третій — тридцять перший вважати відповідно абзацами двадцять сьомим — тридцять п’ятим;
абзац тридцять перший викласти в такій редакції:
"У разі надходження до контролюючого органу відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, комісія регіонального рівня за основним місцем обліку платника податку виключає платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.";
доповнити пункт після абзацу тридцять четвертого новим абзацом такого змісту:
"Рішення про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості платника податку набирає чинності у день засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.".
У зв’язку з цим абзац тридцять п’ятий вважати абзацом тридцять шостим;
4) доповнити Порядок пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1. У разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку за результатами інформації та копій документів, поданих платником податку для підтвердження невідповідності критеріям ризиковості платника податку, або прийняття комісією центрального рівня рішення про задоволення скарги та скасування рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, наступного робочого дня після дати прийняття такого рішення підлягають автоматичній реєстрації податкові накладні/розрахунки коригування, якщо одночасно виконуються такі умови:
реєстрацію таких податкових накладних/розрахунків коригування зупинено на підставі відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку згідно з рішеннями, прийнятими починаючи з дати останнього включення платника податку в перелік платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, до дати подання інформації та копій документів, за результатами розгляду яких прийняте рішення про невідповідність критеріям ризиковості платника податку;
дата подання для реєстрації в Реєстрі таких податкових накладних/розрахунків коригування припадає на період, що не перевищує 180 днів до дати подання інформації та копій документів, за результатами розгляду яких прийняте рішення про невідповідність критеріям ризиковості платника податку або рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;
на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в Реєстрі, операції в таких податкових накладних/розрахунках коригування не відповідають критеріям ризиковості здійснення операцій згідно з додатком 3 та стосовно платника податку відсутнє чинне рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;
щодо таких податкових накладних/розрахунків коригування платника податку комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 12 грудня 2019 р. № 520;
у день такої автоматичної реєстрації в Реєстрі наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати такі податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі, обчислена відповідно до пункту 200=1.3 або 200-1.9 статті 200-1 Кодексу.";
5) підпункт 3 пункту 11 викласти в такій редакції:
"3) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів відповідно до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 12 грудня 2019 р. № 520.";
6) у пункті 16 слова і цифри "в порядку, встановленому статтею 42 Кодексу" замінити словами "в електронний кабінет засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу, Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";
7) доповнити Порядок пунктом 16-1 такого змісту:
"16-1. У разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про врахування таблиці даних платника податку відповідно до пункту 16 цього Порядку або прийняття комісією центрального рівня рішення про задоволення скарги та скасування рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрація яких зупинена відповідно до пункту 1 додатка 3 до дня, що передує даті прийняття рішення про врахування таблиці даних платника податку або рішення про неврахування таблиці даних платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку, підлягають автоматичній реєстрації в Реєстрі на п’ятий робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення, якщо одночасно виконуються такі умови:
відсутнє рішення контролюючого органу про неврахування такої таблиці даних платника відповідно до пункту 19 цього Порядку;
у податкових накладних/розрахунках коригування зазначені операції з кодами товарів згідно з УКТЗЕД/кодами послуг згідно з Державним класифікатором/умовним кодом такого товару, що відображені у такій таблиці даних платника податку, та операції, які на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в Реєстрі, не відповідають критеріям ризиковості здійснення операцій згідно з додатком 3, та стосовно платника податку відсутнє діюче рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;
такі податкові накладні/розрахунки коригування складені та подані для реєстрації в Реєстрі не раніше календарного місяця, що передує місяцю, у якому комісією регіонального рівня прийняте рішення про врахування таблиці даних платника податку або рішення про неврахування таблиці даних платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку;
щодо таких податкових накладних/розрахунків коригування платника податку комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 12 грудня 2019 р. № 520;
у день такої автоматичної реєстрації в Реєстрі наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати такі податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі, обчислена відповідно до пункту 200-1.3 або 200-1.9 статті 200-1 Кодексу.";
8) у пункті 19:
абзац перший викласти в такій редакції:
"19. Комісії контролюючих органів приймають рішення про неврахування таблиці даних платника податку (додаток 7), врахованої відповідно до пункту 16 або 18 цього Порядку, що надсилається платнику податку в електронний кабінет засобами електронного зв’язку в електронній формі, з дотриманням вимог Кодексу, Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", якщо:";
9) абзац перший пункту 25 після слів "в Реєстрі" доповнити словами ", скарги на рішення комісій регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку та скарги на рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку";
10) абзац другий пункту 26 після слів "цим Порядком" доповнити словами і цифрами "та Порядком розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 376), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2023 р. № 574";
11) у другому реченні пункту 31 слова "перший заступник або" виключити, а після слів "заступник керівника" доповнити словами "(особа, яка виконує його обов’язки)";
12) у пункті 39:
абзац перший після слів "своїх обов’язків комісія" доповнити словами "регіонального рівня";
абзац другий після слів "своїх обов’язків комісія" доповнити словами "центрального рівня";
13) у тексті Порядку:
слова "головне управління ДПС в області, м. Києва та Офісу великих платників податків ДПС" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "територіальний орган ДПС" у відповідному відмінку і числі;
слова "Державним класифікатором продукції та послуг" замінити словами "Державним класифікатором";
14) у додатках до Порядку:
абзац другий пункту 8 додатка 1 викласти в такій редакції:
"Довідник кодів податкової інформації, що стала підставою для розгляду питання про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, визначається ДПС та затверджується відповідним наказом, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДПС.";
у додатку 3:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Обсяг постачання товару/послуги згідно з кодом УКТЗЕД/Державного класифікатора продукції та послуг/умовним кодом такого товару, зазначений у податковій накладній/розрахунку коригування до податкової накладної на збільшення суми податкових зобов’язань, яку/який подано для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — Реєстр), перевищує величину залишку, що визначається як різниця між обсягом придбання на митній території України такого/такої товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 1 січня 2017 р. в отриманих податкових накладних/ розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 раза, та обсягом постачання відповідного товару/ послуги, зазначеного/зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 1 січня 2017 р. у Реєстрі за відсутності такого товару/послуги згідно з кодом УКТЗЕД/Державного класифікатора продукції та послуг/умовного коду товару у врахованій таблиці даних платника податку.";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Складення розрахунку коригування постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача — платника податку, якщо передбачається зміна номенклатури товару/послуги (для товарів за кодами згідно з УКТЗЕД — зміна перших чотирьох цифр кодів, а для послуг за кодами відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг — перших двох цифр кодів, за умовними кодами такого товару — перших п’яти цифр кодів), за відсутності у врахованій таблиці даних платника податку товару/послуги згідно з кодом УКТЗЕД/Державного класифікатора продукції та послуг/умовного коду товару, на який здійснюється зміна номенклатури товару/послуги.";
додаток 4 викласти в такій редакції:
Додаток 4
додатки 6 і 7 викласти в такій редакції:
Додатки 6-7
3. У Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому зазначеною постановою:
1) назву і пункт 1 Порядку викласти в такій редакції:
"ПОРЯДОК
розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних
платника податку на додану вартість, про відповідність платника
податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку
1. Цей Порядок визначає механізм розгляду скарг:
щодо рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
щодо рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;
щодо рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку.";
2) в абзаці третьому пункту 2 слова "головних управлінь ДПС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС" замінити словами "територіальних органів ДПС";
3) пункти 3—5 викласти в такій редакції:
"3. Скарга подається платником податку на додану вартість (далі — платник податку) протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня.
4. Не підлягають оскарженню відповідно до цього Порядку рішення комісії регіонального рівня, оскаржені платником податку в судовому порядку:
про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;
про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку.
5. Скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог Податкового кодексу України (далі — Кодекс), Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" і реєструється ДПС у день її надходження (додатки 1—3).";
4) пункт 7 виключити;
5) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"Якщо платником податку подано скаргу з порушенням строків подання, визначених у пункті 3 цього Порядку, така скарга не приймається, а платнику податку в автоматичному режимі надсилається відповідна квитанція. Така квитанція є підтвердженням неприйняття скарги для розгляду.";
6) в абзаці п’ятому пункту 10 слова "про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі" виключити;
7) пункти 11 і 12 викласти в такій редакції:
"11. У разі подання скарги на рішення комісії регіонального рівня платник податку має право додати до скарги:
про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі — пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену в податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена;
про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість — пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у таблиці даних платника податку на додану вартість;
про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку — інформацію та копії документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.
12. За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги приймає одне з таких рішень:
задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії регіонального рівня;
залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня без змін.";
8) у пункті 13 слово і цифру "(додаток 2)" замінити словом і цифрою "(додаток 4)";
9) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня у строк, визначений пунктом 12 цього Порядку, надсилає засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу, Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" платнику податку відповідні рішення (додатки 5—7) в електронний кабінет.";
10) у пункті 16 цифри і слова "56.23 статті 56 Кодексу" замінити цифрами і словами "12 цього Порядку";
11) пункт 18 викласти в такій редакції:
"18. Задоволення скарги щодо рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі є підставою для реєстрації зазначених у скарзі податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі за наявності суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 або 200-1.9 статті 200-1 Кодексу.";
12) доповнити Порядок пунктами 19 і 20 такого змісту:
"19. Задоволення скарги щодо рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість є підставою для врахування такої таблиці даних платника податку не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про задоволення скарги.
20. Задоволення скарги на рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку є підставою для виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про задоволення скарги.";
13) додатки 1—3 до Порядку викласти в такій редакції:
Додатки
14) доповнити Порядок додатками 4 — 7 такого змісту:
Додатки
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua