• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР

Президія Верховної Ради УРСР  | Указ від 12.01.1983 № 4571-X
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 12.01.1983
 • Номер: 4571-X
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 12.01.1983
 • Номер: 4571-X
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність, крім статті 113, на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1983, N 4, ст. 50 ) ( Указ затверджено Законом N 5466-X від 30.06.1983, ВВР, 1983, N 28, ст. 575 )
З метою приведення у відповідність з Конституцією СРСР, Конституцією Української РСР та Указами Президії Верховної Ради СРСР від 13 серпня 1981 року "Про внесення змін і доповнень до Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік", від 26 липня 1982 року "Про дальше вдосконалення кримінального і виправно-трудового законодавства" і від 15 жовтня 1982 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР", а також дальшого вдосконалення кримінального законодавства Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести до Кримінального кодексу Української РСР такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтею 183-2 такого змісту:
"С т а т т я 183-2. Невиконання вироку суду про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю
Невиконання вироку суду про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю особою, щодо якої винесено вирок, -
карається штрафом у розмірі до двохсот карбованців.
Невиконання службовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, вироку суду про позбавлення засудженого права займати певні посади або займатися певною діяльністю -
карається штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
2. Статті 30, 45, 46-1, 51, 125, 131, 154, 154-1, 160, 196, 215-3, 228 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 30. Наслідки ухилення від відбування виправних робіт без позбавлення волі
В разі ухилення від відбування покарання особи, засудженої до виправних робіт без позбавлення волі з відбуванням за місцем роботи, суд за поданням органу внутрішніх справ або за клопотанням громадської організації чи трудового колективу може направити цю особу для відбування покарання в інші місця, що визначаються органами, які відають застосуванням виправних робіт, але в районі проживання засудженого.
В разі злісного ухилення від відбування покарання особи, засудженої до виправних робіт без позбавлення волі, суд може замінити невідбутий строк виправних робіт покаранням у вигляді позбавлення волі на той же строк";
"С т а т т я 45. Умовне засудження
Якщо при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі або виправних робіт суд, враховуючи обставини справи і особу винного, прийде до переконання про недоцільність відбування винним призначеного покарання, він може ухвалити про умовне незастосування покарання до винного з обов'язковим зазначенням у вироку мотивів умовного засудження. В цьому разі суд постановляє не приводити вирок у виконання, якщо протягом визначеного судом іспитового строку засуджений не вчинить нового злочину і зразковою поведінкою та чесною працею виправдає виявлене йому довір'я. Контроль за поведінкою умовно засуджених здійснюється органами внутрішніх справ, а щодо неповнолітніх - також комісіями в справах неповнолітніх при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.
Іспитовий строк при умовному засудженні встановлюється тривалістю від одного року до трьох років.
При умовному засудженні може бути призначено додаткові покарання, за винятком заслання, вислання і конфіскації майна.
Враховуючи обставини справи, особу винного, а також клопотання громадських організацій або трудового колективу за місцем роботи винного про його умовне засудження, суд може передати умовно засудженого цим організаціям або колективу для перевиховання і виправлення. При відсутності зазначеного клопотання суд може покласти на певний трудовий колектив або особу, за їх згодою, обов'язок по нагляду за умовно засудженим і проведенню з ним виховної роботи.
В разі систематичних порушень умовно засудженим протягом іспитового строку громадського порядку, що потягли за собою застосування заходів адміністративного стягнення або громадського впливу, суд за поданням органу внутрішніх справ, а щодо неповнолітнього - також комісії в справах неповнолітніх при виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів може винести ухвалу про скасування умовного засудження і про направлення засудженого для відбування покарання, призначеного вироком.
Якщо умовно засуджений, переданий на виправлення і перевиховання, а також під нагляд громадській організації або трудовому колективу, не виправдав їх довір'я, порушив обіцянку зразковою поведінкою і чесною працею довести своє виправлення або залишив трудовий колектив з метою ухилитись від громадського впливу, то за клопотанням громадської організації або трудового колективу суд може винести ухвалу про скасування умовного засудження і про направлення засудженого для відбування покарання, призначеного вироком.
В разі вчинення умовно засудженим протягом іспитового строку нового злочину суд призначає йому покарання за правилами, передбаченими статтею 43 цього Кодексу";
"С т а т т я 46-1. Відстрочка виконання вироку
При призначенні покарання особі, яка вперше засуджується до позбавлення волі на строк до трьох років, суд з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки вчиненого злочину, особи винного та інших обставин справи, а також можливості його виправлення і перевиховання без ізоляції від суспільства може відстрочити виконання вироку щодо такої особи на строк від одного року до двох років. Суд може в цих випадках відстрочити виконання і додаткових покарань.
Відстрочка виконання вироку не застосовується до осіб, перелічених у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 25-1 цього Кодексу.
При відстрочці виконання вироку суд може зобов'язати засудженого в певний строк усунути заподіяну шкоду, піти на роботу або навчання, не змінювати без згоди органу внутрішніх справ місце проживання, повідомляти ці органи про зміну місця роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації в орган внутрішніх справ. Суд може зобов'язати засудженого не відвідувати певні місця, не виїжджати з місця постійного проживання без повідомлення органу внутрішніх справ, пройти курс лікування при зловживанні спиртними напоями або вживанні наркотичних речовин, попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого, якщо виконання цих обов'язків може сприяти виправленню і перевихованню засудженого. Суд може також покласти на певний трудовий колектив або особу, за їх згодою, обов'язок по нагляду за засудженим і проведенню з ним виховної роботи.
Контроль за поведінкою засуджених, щодо яких виконання вироку до позбавлення волі відстрочено, здійснюється органами внутрішніх справ, а щодо неповнолітніх - також і комісіями в справах неповнолітніх при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.
Якщо засуджений, щодо якого виконання вироку до позбавлення волі відстрочено, не виконує покладені на нього судом обов'язки або допускає порушення громадського порядку чи трудової дисципліни, що потягли за собою застосування заходів адміністративного стягнення або заходів дисциплінарного чи громадського впливу, то за поданням органу внутрішніх справ, комісії в справах неповнолітніх при виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів або трудового колективу, на який покладено обов'язок по нагляду за засудженим і проведенню з ним виховної роботи, суд може винести ухвалу про скасування відстрочки виконання вироку до позбавлення волі і про направлення засудженого для відбування позбавлення волі, призначеного вироком.
По скінченні строку відстрочки виконання вироку суд за поданням органу, який здійснює контроль за поведінкою засудженого, залежно від ставлення до праці або навчання засудженого, його поведінки протягом встановленого судом строку відстрочки виконання вироку виносить ухвалу про звільнення засудженого від покарання або про направлення засудженого для відбування позбавлення волі, призначеного вироком.
У разі вчинення засудженим у період відстрочки виконання вироку нового злочину суд приєднує до нового покарання раніше призначене за правилами, передбаченими статтею 43 цього Кодексу";
"С т а т т я 51. Звільнення від кримінальної відповідальності з застосуванням заходів адміністративного стягнення або громадського впливу
Особу, яка вчинила діяння, що містить ознаки злочину, який не являє великої суспільної небезпеки, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що її виправлення і перевиховання можливе без застосування кримінального покарання. В цьому разі відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР може бути прийнято одне з таких рішень:
1) про притягнення особи до адміністративної відповідальності;
2) про передачу матеріалів справи на розгляд товариського суду;
3) про передачу матеріалів справи на розгляд комісії в справах неповнолітніх;
4) про передачу особи на поруки громадській організації або трудовому колективу.
Звільнення від кримінальної відповідальності з притягненням до адміністративної відповідальності допускається лише в справах про злочини, за які законом передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше одного року або інше більш м'яке покарання.
Звільнення від кримінальної відповідальності з передачею матеріалів справи на розгляд товариського суду допускається лише в разі, якщо особа вчинила діяння, що містить ознаки злочину, вперше.
Звільнення від кримінальної відповідальності з передачею особи на поруки допускається, якщо вона щиро розкаялась у вчиненому діянні, що містить ознаки злочину, і від громадської організації або трудового колективу надійшло клопотання про передачу їм цієї особи на поруки. Не може бути передано на поруки особу, яка вдруге вчинила умисне діяння, що містить ознаки злочину, або раніше передавалася на поруки.
Особа, яка вчинила діяння, що містить ознаки злочину, і передана на поруки, може бути притягнута до кримінальної відповідальності за це діяння, якщо вона протягом року не виправдала довір'я трудового колективу, порушила своє обіцяння виправитись і не підкоряється правилам соціалістичного співжиття або залишила роботу з метою ухилитись від громадського впливу і якщо, у зв'язку з цим, є рішення громадської організації чи трудового колективу про відмову від поручительства";
"С т а т т я 125. Наклеп
Наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу, -
карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до двохсот карбованців, або громадською доганою.
Наклеп у друкованому або іншим способом розмноженому творі, а так само вчинений особою, раніше судимою за наклеп, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від ста до трьохсот карбованців.
Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні державного або іншого тяжкого злочину, -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років";
"С т а т т я 131. Порушення таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень
Порушення таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень громадян -
карається виправними роботами на строк до шести місяців, або штрафом у розмірі до ста карбованців, або громадською доганою";
"С т а т т я 154. Спекуляція
Спекуляція, тобто скуповування і перепродаж товарів або інших предметів з метою наживи, -
карається позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців.
Спекуляція, вчинена неодноразово або у великих розмірах, -
карається позбавленням волі на строк від двох до семи років з конфіскацією майна.
Спекуляція в особливо великих розмірах або вчинена особою, раніше судимою за спекуляцію, або особливо небезпечним рецидивістом, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.
С т а т т я 154-1. Скуповування для згодовування або згодовування худобі і птиці хліба та інших хлібопродуктів
Скуповування в державних або кооперативних магазинах печеного хліба, борошна, крупи та інших хлібопродуктів для згодовування худобі і птиці, а так само згодовування худобі і птиці скуплених у магазинах печеного хліба, борошна, крупи та інших хлібопродуктів, вчинені протягом року після накладення за ці дії штрафу в адміністративному порядку, або систематично, або у великих розмірах -
караються виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців";
"С т а т т я 160. Незаконна порубка лісу
Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах першої групи, що виконують захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції, в лісах заповідників, національних і природних парків, заповідних лісових ділянках, лісах, що мають наукове або історичне значення, природних пам'ятках, лісопарках, якщо шкода перевищує сто карбованців, а в інших лісах, що належать до першої групи, - двісті карбованців за таксою, встановленою для обчислення розміру стягнень за шкоду, заподіяну незаконною порубкою і пошкодженням дерев і чагарників, або незаконна порубка дерев і чагарників в інших лісах, якщо шкода перевищує триста карбованців за тією ж таксою, а також порубка дерев і чагарників у зазначених лісах, що потягла за собою заподіяння шкоди в меншому розмірі, але вчинена повторно, -
карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців, з конфіскацією незаконно добутого.
Незаконна порубка дерев і чагарників у будь-яких лісах, вчинювана систематично, або така, що вчинена вперше, але спричинила велику шкоду, -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк від одного року до двох років, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців, а при корисливій заінтересованості - штрафом у розмірі до однієї тисячі карбованців, з конфіскацією незаконно добутого";
"С т а т т я 196. Порушення правил паспортної системи
Злісне порушення правил паспортної системи, якщо це порушення полягало в проживанні без паспорта або без прописки і якщо раніше особу за це вже двічі протягом року було піддано адміністративному стягненню, -
карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до ста карбованців";
"С т а т т я 215-3. Угон автомототранспортних засобів
Угон автомототранспортних засобів, тракторів або інших самохідних машин без мети їх крадіжки -
карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до ста карбованців.
Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, а так само поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років.
Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років";
"С т а т т я 228. Забруднення водойм і атмосферного повітря
Забруднення рік, озер та інших водойм, водних джерел і підземних вод неочищеними і незнешкодженими стічними водами, покидьками або відходами промислових, сільськогосподарських, комунальних та інших підприємств, установ і організацій, що заподіяло або могло заподіяти шкоду здоров'ю людей або сільськогосподарському виробництву чи рибним запасам, а так само забруднення атмосферного повітря шкідливими для здоров'я людей відходами промислового виробництва -
караються виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців.
Ті самі діяння, якщо вони завдали значної шкоди здоров'ю людей або сільськогосподарському виробництву чи спричинили масову загибель риби, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років".
3. Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Кримінальний кодекс Української РСР має завданням охорону суспільного ладу СРСР, його політичної і економічної систем, соціалістичної власності, особи, прав і свобод громадян і всього соціалістичного правопорядку від злочинних посягань".
4. Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
"Кримінальний кодекс Української РСР виходить з принципів і загальних положень, встановлених Основами кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік".
5. Частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
"Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину, а також підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду й відповідно до закону".
6. У частині другій статті 4 слова "угодами" і "судовим установам" замінити відповідно словами "договорами" і "судам".
7. У частині четвертій статті 5 слова "іноземці" і "угодами" замінити відповідно словами "іноземні громадяни" і "договорами".
8. Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
"Злочином визнається передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспільний лад СРСР, його політичну і економічну системи, соціалістичну власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на соціалістичний правопорядок".
9. У частині другій статті 7-1 слова "статті 81 частина 3, 82 частина 3", "стаття 82 частина 2", "стаття 141 частина 2", "стаття 154 частина 2" замінити відповідно словами "статті 81 частина 4, 82 частина 4 ", "стаття 82 частини 2 і 3", "стаття 141 частини 2, 3 і 4", "стаття 154 частини 2 і 3".
10. У частині першій статті 11 слова "колективу трудящих" замінити словами "трудового колективу".
11. У статті 25-1:
а) у пункті 3 частини третьої слова "іноземців" замінити словами "іноземних громадян";
б) у частині шостій слова "умисний злочин, за який він засуджується до позбавлення волі" замінити словами "новий злочин".
12. У пункті 2 частини першої статті 26 слова "статті 81 частини 2 і 3, 82 частини 2 і 3", "статті 140 частина 2, 141 частина 2", "стаття 154 частина 2" замінити відповідно словами "статті 81 частини 2, 3 і 4, 82 частини 2, 3 і 4", "статті 140 частини 2 і 3, 141 частини 2 і 3", "стаття 154 частини 2 і 3".
13. У статті 29:
а) у частині першій слова "від одного місяця до одного року" замінити словами "від двох місяців до двох років";
б) частину третю викласти в такій редакції:
"Особам, що визнані непрацездатними, а також особам, які стали непрацездатними після постановлення вироку суду, суд може замінити виправні роботи штрафом з розрахунку двадцять карбованців штрафу за один місяць виправних робіт, а за злочини, що не є корисливими, з того ж розрахунку, але на суму не більш як триста карбованців, або громадською доганою".
14. Частини першу, другу і третю статті 32 замінити чотирма частинами такого змісту:
"Штраф є грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, встановлених цим Кодексом.
Розмір штрафу встановлюється залежно від тяжкості вчиненого злочину з урахуванням майнового стану винного в межах від п'ятдесяти до трьохсот карбованців, а за корисливі злочини - в межах до однієї тисячі карбованців. У виняткових випадках, передбачених законодавством Союзу РСР, за окремі злочини може бути встановлено й більш високі розміри штрафу.
В разі злісного ухилення особи від сплати штрафу, призначеного як основне покарання, суд може замінити несплачену суму штрафу покарання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі з розрахунку один місяць виправних робіт за двадцять карбованців штрафу, але на строк не більш як два роки.
При неможливості сплати штрафу суд може постановити про заміну його громадською доганою".
У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою.
15. У частині першій статті 36 слова "слідчі або судові органи" замінити словами "орган дізнання, попереднього слідства або суд".
16. У статті 50:
а) у частині першій слова "Особу, яка вчинила злочин" замінити словами "Особу, яка вчинила діяння, що містить ознаки злочину" і слово "винним" замінити словом "нею";
б) частину другу після слів "може бути" доповнити словами "за вироком суду".
17. У статті 52:
а) у частині третій слова "Ради депутатів трудящих" замінити словами "Ради народних депутатів";
б) частину шосту викласти в такій редакції:
"До осіб, засуджених за бандитизм (стаття 69); дії, що дезорганізують роботу виправно-трудових установ (стаття 69-1); виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів при обтяжуючих обставинах (стаття 79 частина 2); порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2); розкрадання державного або громадського майна в особливо великих розмірах (стаття 86-1); розбій з метою заволодіння державним, громадським майном або особистим майном громадян при обтяжуючих обставинах (статті 86 частина 2, 142 частини 2 і 3); згвалтування, вчинене групою осіб, або згвалтування неповнолітньої, або згвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а так само згвалтування малолітньої (стаття 117 частини 3 і 4); одержання хабара, посередництво в хабарництві або дачу хабара при обтяжуючих обставинах (статті 168 частина 2, 169 частина 2 і 170 частина 2); посягання на життя працівника міліції або народного дружинника у зв'язку з їх службовою або громадською діяльністю по охороні громадського порядку при обтяжуючих обставинах (стаття 190-1); особливо злісне хуліганство (стаття 206 частина 3); угон повітряного судна (стаття 217-2); розкрадання вогнестрельної зброї, бойових припасів або вибухових речовин шляхом розбійного нападу (стаття 223 частина 2); виготовлення, придбання, зберігання, перевозку або пересилку з метою збуту або збут наркотичних речовин при обтяжуючих обставинах (стаття 229-1 частина 2); розкрадання наркотичних речовин при обтяжуючих обставинах (стаття 229-2 частини 2 і 3), -
умовно-дострокове звільнення від покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням може бути застосовано після фактичного відбуття не менше трьох чвертей призначеного строку покарання";
в) у частині дев'ятій слова "колектив трудящих" замінити словами "трудовий колектив";
г) у частині десятій слова "умисного злочину, за який вона засуджується до позбавлення волі" замінити словами "нового злочину".
18. Статтю 52-1 доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:
"5) до особи, яка раніше більш як два рази засуджувалася до позбавлення волі за умисні злочини, якщо судимість за попередній злочин не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
6) до особи, яка раніше звільнялася з місць позбавлення волі до повного відбуття призначеного судом строку покарання умовно-достроково або умовно з обов'язковим залученням до праці і знову вчинила умисний злочин протягом невідбутої частини покарання або обов'язкового строку роботи".
19. У статті 52-2:
а) у частині третій слова "Ради депутатів трудящих" замінити словами "Ради народних депутатів при наявності зобов'язання засудженого зразковою поведінкою і чесним ставленням до праці довести своє виправлення";
б) частину четверту доповнити пунктом 2 такого змісту:
"2) до осіб, перелічених у статті 52-1 цього Кодексу".
У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3;
в) у частині шостій слова "умисний злочин, за який він засуджується до позбавлення волі" замінити словами "новий злочин";
г) пункт 4 частини другої виключити.
20. У статті 53:
а) у частині третій слова "Ради депутатів трудящих" замінити словами "Ради народних депутатів";
б) у частині восьмій слова "колектив трудящих" замінити словами "трудовий колектив";
в) у частині дев'ятій слова "умисного злочину, за який вона засуджена до позбавлення волі" замінити словом "злочину".
21. У статті 55:
а) пункт 3 частини першої доповнити словами "і якщо протягом зазначеного строку умовне засудження щодо цих осіб не буде скасовано з інших підстав, передбачених законом";
б) у частині п'ятій слова "колективу трудящих" замінити словами "трудового колективу".
22. У статті 57 слово "іноземцем" замінити словами "іноземним громадянином".
23. У статті 61 слова "державних чи громадських установ, підприємств, організацій" замінити словами "державних чи громадських підприємств, установ, організацій".
24. У статті 69 слова "державні, громадські установи чи підприємства" замінити словами "державні, громадські підприємства чи установи".
25. У статті 81:
а) у частині першій слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від ста до п'ятисот карбованців";
б) частину другу після слів "або без конфіскації" доповнити словами "або виправними роботами на строк від одного року до двох років з конфіскацією майна чи без такої";
в) доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
"Крадіжка з проникненням у приміщення чи інше сховище -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без конфіскації".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
26. У статті 82:
а) у частині першій слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк від одного року до двох років";
б) доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
"Грабіж з проникненням у приміщення чи інше сховище -
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років з конфіскацією майна або без конфіскації".
В зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
27. У статті 83:
а) у частині першій слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від ста до п'ятисот карбованців";
б) частину другу після слів "або без конфіскації" доповнити словами "або виправними роботами на строк від одного року до двох років з конфіскацією майна чи без такої".
28. У статті 84:
а) у частині першій слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від двохсот до однієї тисячі карбованців";
б) у частині другій слова "Ті самі діяння" замінити словами "Ті ж дії", а слова "без конфіскації" - словами "без конфіскації або виправними роботами на строк від одного року до двох років з конфіскацією майна чи без такої";
в) у частині третій слово "Діяння" замінити словом "Дії".
29. Частину другу статті 86 викласти в такій редакції:
"Ті ж дії, якщо вони були спрямовані на заволодіння державним чи громадським майном у великих розмірах, або вчинені за попереднім зговором групою осіб, або поєднані з спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або особливо небезпечним рецидивістом, чи особою, яка раніше вчинила розбій з метою заволодіння державним, громадським чи особистим майном громадян або бандитизм, -
караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна і з висланням на строк до п'яти років або без такого".
30. У статті 87 слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років"; доповнити статтю словами "або штрафом у розмірі до чотирьохсот карбованців".
31. У статті 88 слова "позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк" замінити словами "виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі до чотирьохсот карбованців".
32. У частині першій статті 89 слова "штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до двохсот карбованців".
33. У статті 91 слова "виправними роботами на строк до одного року або позбавленням волі на строк до двох років" замінити словами "позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк".
34. Статтю 102 після слів "позбавленням волі на строк до чотирьох років" доповнити словами "або виправними роботами на строк до двох років".
35. У статті 108:
а) у частині першій слова "виправними роботами на строк до одного року, або штрафом до ста карбованців" замінити словами "виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до двохсот карбованців";
б) у частині другій слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк від одного року до двох років".
36. У статті 108-1 слова "виправними роботами на строк до одного року, або штрафом до ста карбованців" замінити словами "виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до двохсот карбованців".
37. У статті 109:
а) у частині першій слова "виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців";
б) частину другу після слів "позбавленням волі на строк до двох років" доповнити словами "або виправними роботами на строк від одного року до двох років".
38. У статті 111:
а) у частині першій слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років";
б) частину другу після слів "позбавленням волі на строк до двох років" доповнити словами "або виправними роботами на той же строк".
39. У статті 115 слова "позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
40. У статті 115-1 слова "виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до двохсот карбованців".
41. У статті 126 слова "виправними роботами на строк до трьох місяців або штрафом у розмірі до тридцяти карбованців" замінити словами "виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі до двохсот карбованців".
42. У статті 127 слова "позбавленням волі на строк до одного року" замінити словами "позбавленням волі на строк до двох років".
43. Статтю 130 після слів "виправними роботами на той же строк" доповнити словами "або штрафом у розмірі до ста карбованців".
44. У статті 140:
а) у частині першій слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на той же строк";
б) частину другу після слів "або без конфіскації" доповнити словами "або виправними роботами на строк від одного року до двох років з конфіскацією майна чи без такої";
в) доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
"Крадіжка з проникненням у житло -
карається позбавленням волі на строк від двох до семи років з конфіскацією майна або без конфіскації".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
45. У статті 141:
а) у частині першій слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк від одного року до двох років";
б) доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
"Грабіж з проникненням у житло -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без конфіскації".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
46. У статті 142:
а) у частині другій виключити слова "або без конфіскації";
б) частину третю після слів "або вчинений" доповнити словами "з проникненням у житло чи".
47. У статті 143:
а) у частині першій слова "або виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "з штрафом у розмірі до чотирьохсот карбованців або виправними роботами на строк до двох років";
б) частину другу після слів "або без конфіскації" доповнити словами "або виправними роботами на строк від одного року до двох років з конфіскацією майна чи без такої".
48. У статті 144 слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до чотирьохсот карбованців".
49. У статті 147 слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
50. Статтю 147-1 після слів "позбавленням волі на строк до трьох років" доповнити словами "або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців, з позбавленням права займати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до п'яти років чи без такого".
51. У частині першій статті 147-2 слова "виправними роботами на той же строк" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
52. У частині першій статті 148 слова "після застосування за такі ж дії заходів адміністративного впливу" замінити словами "протягом року після застосування за такі ж дії адміністративного стягнення".
53. Статтю 150 після слів "громадського підприємства" доповнити словами "установи чи організації"; слова "штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі від двохсот до однієї тисячі карбованців".
54. У статті 151 слова "з конфіскацією майна або без конфіскації" замінити словами "з конфіскацією майна або штрафом у розмірі до семисот карбованців".
55. У статті 152 слова "Переуступка приватною особою за винагороду жилого приміщення, що належить місцевим Радам депутатів трудящих, державним або громадським підприємствам, установам чи організаціям" замінити словами "Перепустка за винагороду жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду".
56. У статті 155:
а) у частині першій слова "позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на строк до одного року, або позбавленням права займати певні посади в торговельних підприємствах і підприємствах громадського харчування на строк до трьох років, або штрафом у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади в торговельних підприємствах і підприємствах громадського харчування на строк до трьох років, або штрафом у розмірі до чотирьохсот карбованців";
б) у частині другій виключити слова "або без такого".
57. У статті 155-1:
а) у частині першій слова "позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на строк до одного року, або позбавленням права займати певні посади в підприємствах побутового обслуговування населення і комунального господарства на строк до трьох років, або штрафом у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади в підприємствах побутового обслуговування населення і комунального господарства на строк до трьох років, або штрафом у розмірі до чотирьохсот карбованців";
б) у частині другій виключити слова "або без такого".
58. У частині другій статті 155-3 слова "штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до трьохсот карбованців, а при наявності корисливої заінтересованості - штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців".
59. У статті 156-1 слова "адміністративного чи" замінити словами "адміністративного стягнення чи заходів".
60. У статті 157 слова "позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк або штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити словами "позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
61. У статті 159 слова "штрафом у розмірі до ста карбованців або виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
62. У статті 161:
а) у частині першій слова "були вже застосовані заходи адміністративного впливу" замінити словами "протягом року було застосовано адміністративне стягнення";
б) у частині другій слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на той же строк".
63. У частині другій статті 163-1 слова "іноземцями" і "угодою" замінити відповідно словами "іноземними громадянами" і "договором".
64. У частині другій статті 164 слова "в державних або громадських установах, організаціях або на підприємствах" і "в указаних установах, організаціях і на підприємствах" замінити відповідно словами "на державних або громадських підприємствах, в установах чи організаціях" і "на зазначених підприємствах, в установах чи організаціях".
65. У статті 177:
а) у частині першій слова "позбавленням волі на строк до одного року" замінити словами "позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк";
б) частину другу викласти в такій редакції:
"Ті ж дії, поєднані з обвинуваченням в особливо небезпечному державному чи іншому тяжкому злочині або з штучним створенням доказів обвинувачення, а так само вчинені з корисливою метою, -
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років".
66. У статті 178:
а) у частині першій слова "позбавленням волі на строк до шести місяців або виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк";
б) частину другу викласти в такій редакції:
"Ті ж дії, поєднані з обвинуваченням в особливо небезпечному державному чи іншому тяжкому злочині або штучним створенням доказів обвинувачення, а так само вчинені з корисливою метою, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років".
67. У статті 179:
а) заголовок доповнити словами "або виконання покладених обов'язків";
б) слова "виправними роботами на строк до трьох місяців або штрафом у розмірі до двадцяти карбованців" замінити словами "виправними роботами на строк до шести місяців, або штрафом у розмірі до ста карбованців".
68. У статті 180 слова "судово-слідчим органам" і "виправними роботами на строк до одного року" замінити відповідно словами "в суді або при провадженні попереднього слідства чи дізнання" і "виправними роботами на той же строк".
69. Статтю 182 доповнити словами "або штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців".
70. У статті 183:
а) заголовок викласти в такій редакції:
"С т а т т я 183. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти";
б) у частині першій слова "Втеча з місця ув'язнення" замінити словами "Втеча з місця позбавлення волі".
71. У статті 186:
а) у частині другій слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років";
б) у частині третій слова "81 частини 2 і 3, 82 частини 2 і 3", "140 частини 2 і 3 (крадіжка при обтяжуючих обставинах), 141 частини 2 і 3" і "154 частина 2" замінити відповідно словами "81 частини 2, 3 і 4, 82 частини 2, 3 і 4", "140 частини 2, 3 і 4 (крадіжка при обтяжуючих обставинах), 141 частини 2, 3 і 4" і "154 частини 2 і 3"; у цій же частині слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років".
72. У статті 187:
а) у частині першій слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років";
б) у частині другій слова "81 частини 2 і 3, 82 частини 2 і 3" і "140 частина 3, 141 частина 3, 143 частина 3 (крадіжка, грабіж та шахрайство, вчинені особливо небезпечним рецидивістом)" замінити відповідно словами "81 частини 2, 3 і 4, 82 частини 2, 3 і 4" і "140 частини 3 і 4, 141 частини 3 і 4, 143 частина 3 (крадіжка, грабіж та шахрайство при обтяжуючих обставинах)".
73. У статті 187-1 слова "виправними роботами на строк до одного року, або штрафом до ста карбованців" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
74. У статті 187-2 слова "виправними роботами на строк до одного року, або штрафом до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до двохсот карбованців".
75. У статті 187-3 слова "державних, громадських установ або підприємств" і "виправними роботами на строк до одного року, або штрафом до ста карбованців" замінити відповідно словами "державних або громадських підприємств, установ, організацій" і "виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
76. У частині першій статті 188 слова "виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі до двохсот карбованців".
77. У статті 188-1:
а) у частині першій слова "штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до двохсот карбованців";
б) частину другу після слів "позбавленням волі на строк від одного до п'яти років" доповнити словами "або виправними роботами на строк від одного року до двох років".
78. У статті 191 слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк".
79. У статті 192:
а) у частині першій слова "штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до двохсот карбованців";
б) у частині третій слова "за таке ж діяння до винного були вже застосовані заходи адміністративного впливу" замінити словами "протягом року за таке ж діяння до винного було застосовано адміністративне стягнення"; слова "штрафом у розмірі до двадцяти карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до ста карбованців".
80. У статті 194:
а) у частині першій слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на той же строк";
б) у частині другій слова "штрафом у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до ста карбованців".
81. У статті 195 слова "були вже застосовані заходи адміністративного впливу" замінити словами "протягом року було застосовано адміністративне стягнення"; доповнити статтю після слів "виправними роботами на строк до одного року" словами "або штрафом у розмірі до ста карбованців".
82. У статті 196-1 слова "органів міліції", "застосовувались заходи адміністративного впливу" і "виправними роботами на строк від шести місяців до одного року" замінити відповідно словами "органів внутрішніх справ", "застосовувалось адміністративне стягнення" і "виправними роботами на той же строк".
83. У статті 197 слова "органам реєстрації" і "штрафом у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити відповідно словами "органам запису" і "штрафом у розмірі до ста карбованців".
84. У частині другій статті 199 слова "були вже застосовані заходи адміністративного впливу" замінити словами "протягом року було застосовано адміністративне стягнення".
85. У статті 201 виключити слова "або з штрафом у розмірі до повної вартості судна або без такого".
86. У статті 202 слова "штрафом у розмірі до однієї тисячі карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
87. У частині першій статті 206 слова "штрафом у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до двохсот карбованців".
88. Заголовок і текст статті 207 після слова "пам'яток" доповнити словами "історії і"; слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років".
89. У статті 211 слова "штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
90. Статтю 212 після слів "позбавленням волі на строк до трьох років" доповнити словами "або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
91. У частині першій статті 213 слова "виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити словами "виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
92. У частині першій статті 215 слова "виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
93. У статті 215-2 слова "виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від ста до трьохсот карбованців".
94. У частині першій 217-1 слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
95. У статті 219:
а) у частині першій слова "штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до двохсот карбованців";
б) частину другу після слів "позбавленням волі на строк до п'яти років" доповнити словами "або виправними роботами на строк до двох років".
96. Частину першу статті 220 після слів "виправними роботами на той же строк" доповнити словами "або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
97. У частині другій статті 220-1 слова "виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
98. У частині першій статті 221-1 слова "виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до двохсот карбованців".
99. У частині першій статті 224-1 слова "штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до трьохсот карбованців, а при наявності корисливої заінтересованості - штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців".
100. У статті 227 слова "штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
101. У статті 229:
а) у частині першій слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років";
б) у частині другій слова "штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до двохсот карбованців".
102. У статтях 74 і 80-1 слова "виправними роботами на строк від шести місяців до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років".
103. У частині другій статті 77, статтях 90, 97, 98, частинах перших статей 113 і 123, частині другій статті 162, частинах перших статей 165 і 166, частинах других статей 190 і 209, статті 217, частині першій статті 218, частині третій статті 222, частині першій статті 223, статті 225, частині першій статті 229-6 і статті 229-7 слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років".
104. У статтях 103, 128, 172 і частині другій статті 228-1 слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на той же строк".
105. У частині другій статті 106 і частині першій статті 107 слова "штрафом у розмірі до тридцяти карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до ста карбованців".
106. У статтях 112 і 134 слова "виправними роботами на строк до шести місяців" замінити словами "виправними роботами на строк до одного року".
107. У статтях 136 і 137 слова "виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців" замінити словами "виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
108. У частинах перших статей 138 і 145, статтях 181, 189, частині третій статті 193, статтях 198, 208-1 і частині першій статті 221 слова "штрафом у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до ста карбованців".
109. Статті 153 і 203 після слів "позбавленням волі на строк до двох років" доповнити словами "або виправними роботами на той же строк".
110. У статтях 156 і 167 слова "виправними роботами на строк до одного року" замінити словами "виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
111. У статтях 233, 235, 237 - 239, 244, 249 - 254 і 262 слова "Збройних Сил Союзу РСР" замінити словами "Збройних Сил СРСР".
112. Статтю 84-1 виключити.
113. У Переліку майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком (Додаток до Кримінального кодексу Української РСР) :
а) у пункті 10 розділу I слова "сільськогосподарських артілей" замінити словом "колгоспів";
б) у розділі II слова "селянського двору (колгоспного чи одноосібного)" замінити словами "колгоспного двору чи господарства громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю в сільському господарстві".
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

О.ВАТЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 12 січня 1983 р.
N 4571-X