• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112

Верховна Рада України  | Закон від 13.03.2012 № 4499-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 49, ст.560)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 5081-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.340 Кодексом № 5403-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 34-35, ст.458 Законами № 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482 № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295 № 1089-IX від 16.12.2020 № 2228-IX від 21.04.2022 № 2581-IX від 07.09.2022 )( У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство внутрішніх справ України" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2228-IX від 21.04.2022 )( У тексті Закону слова "екстрений виклик" та "центри 112" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами та цифрами "екстрена комунікація" та "Служба 112" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1) екстрена комунікація - зв’язок за допомогою послуг міжособистісних електронних комунікацій між кінцевим користувачем, комунікаційним центром "Служба 112" (далі - Служба 112) або оперативно-диспетчерською службою з метою запиту та отримання екстреної допомоги;
( Пункт 1 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2581-IX від 07.09.2022 )
2) екстрена допомога населенню - проведення підрозділами екстреної допомоги населенню невідкладних заходів із запобігання виникненню, під час виникнення або ліквідації наслідків екстрених ситуацій;
3) екстрена ситуація - ситуація, що загрожує здоров’ю, життю, майну або навколишньому природному середовищу, громадському порядку, інші небезпечні події;
3-1) екстрена служба - служба, що забезпечує організацію та надання екстреної допомоги населенню (оперативно-рятувальна служба цивільного захисту - 101, поліція - 102, екстрена медична допомога - 103, аварійна служба газу - 104);
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
4) оперативно-диспетчерські служби - складові частини екстрених служб, до яких належать відповідні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють екстрені комунікації та обробляють інформацію про них, здійснюють інформаційну підтримку і координацію дій підрозділів екстреної допомоги населенню та контроль за наданням такої допомоги;
( Пункт 4 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2581-IX від 07.09.2022 )
5) підрозділи екстреної допомоги населенню - складові частини екстрених служб, до яких належать пожежно-рятувальні підрозділи, підрозділи аварійно-рятувальних та аварійних служб, Національної поліції України, інших правоохоронних органів, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інших закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги, які працюють у безперервному та цілодобовому режимі, оснащені необхідними технічними засобами та надають екстрену допомогу населенню;
( Пункт 5 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5081-VI від 05.07.2012; в редакції Закону № 2581-IX від 07.09.2022 )
6) система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (далі - система 112) - сукупність визначених цим Законом суб’єктів, які забезпечують організацію надання екстреної допомоги населенню за принципом "єдиного вікна" з використанням технічних засобів електронних комунікацій;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
7) інформаційно-комунікаційна система 112 - складова частина системи 112, що є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України і становить сукупність програмно-апаратного комплексу та електронних комунікаційних мереж, призначених для здійснення екстрених комунікацій, їх обробки, зберігання, передачі інформації про них відповідним оперативно-диспетчерським службам, які доводять її до відома відповідних підрозділів екстреної допомоги населенню для надання такої допомоги;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
8) інші технічні засоби електронних комунікацій - засоби зв’язку, що забезпечують доступ до Служби 112 та екстрених служб за допомогою смс-повідомлень, обміну повідомленнями, відео- або інших типів зв’язку;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
9) принцип "єдиного вікна" - принцип, відповідно до якого доступ до всіх екстрених служб або однієї із них забезпечується за єдиним телефонним номером 112;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
10) точка приймання безпекових викликів (PSAP) - фізичне місце, в якому екстрена комунікація надається в першу чергу
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
Стаття 2. Законодавство у сфері екстреної допомоги населенню
1. Правовідносини у сфері екстреної допомоги населенню регулюються Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, цим Законом, Основами законодавства України про охорону здоров’я, законами України "Про інформацію", "Про електронні комунікації", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", " Про Національну поліцію", "Про житлово-комунальні послуги" та іншими нормативно-правовими актами.
( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 766-VIII від 10.11.2015, № 1089-IX від 16.12.2020 )
2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів України.
Стаття 3. Основні засади функціонування системи 112
1. Система 112 забезпечує організацію надання екстреної допомоги населенню у разі загрози виникнення або виникнення екстрених ситуацій.
2. До суб’єктів системи 112 належать Служба 112, оперативно-диспетчерські служби та підрозділи екстреної допомоги населенню.
( Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1089-IX від 16.12.2020, № 2228-IX від 21.04.2022; в редакції Закону № 2581-IX від 07.09.2022 )
3. Служба 112 є точкою приймання безпекових викликів (PSAP) та структурним підрозділом установи, що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.
( Статтю 3 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
4. Для екстрених комунікацій використовується єдиний телефонний номер 112 і телефонні номери екстрених служб 101, 102, 103 та 104.
( Частина четверта статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
5. Екстрена комунікація здійснюється безоплатно.
6. Система 112 забезпечує доступ до єдиного телефонного номера 112 та телефонних номерів екстрених служб 101, 102, 103 та 104 всім особам, які перебувають на території України, у тому числі особам з інвалідністю та особам, які не володіють державною мовою, за допомогою голосових дзвінків та інших технічних засобів електронних комунікацій.
( Статтю 3 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
Стаття 4. Основні принципи функціонування системи 112
1. Основними принципами функціонування системи 112 є оперативне цілодобове невідкладне реагування на екстрені комунікації та комплексний підхід до надання екстреної допомоги населенню.
( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
Стаття 5. Регулювання системи 112
1. Регулювання системи 112 здійснюється Кабінетом Міністрів України, Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
2. До повноважень Кабінету Міністрів України належить:
1) визначення порядку функціонування системи 112;
2) координація діяльності центральних органів виконавчої влади із забезпечення функціонування системи 112.
3. До повноважень Міністерства внутрішніх справ України належить:
1) впровадження та забезпечення функціонування і розвитку системи 112;
2) здійснення управління системою 112 у режимі повсякденного функціонування;
3) утворення у структурі його апарату підрозділу з питань забезпечення функціонування системи 112;
4) забезпечення:
утворення Служби 112;
( Абзац третій пункту 4 частини третьої статті 5 виключено на підставі Закону № 2581-IX від 07.09.2022 )
взаємодії з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування щодо функціонування системи 112;
надання та захисту інформації про екстрені комунікації та реагування на них;
формування статистичної звітності про екстрені комунікації та реагування на них;
5) розроблення та затвердження спільно із заінтересованими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів щодо функціонування системи 112, здійснення контролю за їх впровадженням та виконанням;
( Пункт 5 частини третьої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
6) організація проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Служби 112;
7) налагодження міжнародного співробітництва та вивчення світового досвіду щодо організації та надання екстреної допомоги населенню;
8) забезпечення інформування населення, у тому числі осіб з інвалідністю та осіб, які не володіють державною мовою, про функціонування єдиного телефонного номера 112, його використання та спеціальні можливості.
( Частину третю статті 5 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
4. До повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування належить забезпечення:
1) функціонування та взаємодії оперативно-диспетчерських служб і підрозділів екстреної допомоги населенню, що належать до сфери їх управління, з Службою 112;
2) підготовки та подання до Міністерства внутрішніх справ України інформації про екстрені комунікації та реагування на них для підготовки статистичної звітності;
3) у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ України інформування населення, у тому числі осіб з інвалідністю та осіб, які не володіють державною мовою, про функціонування єдиного телефонного номера 112, його використання та спеціальні можливості.
( Частину четверту статті 5 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
Стаття 6. Організаційні засади функціонування системи 112
1. Служба 112 забезпечує:
( Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
1) здійснення та оброблення екстрених комунікацій;
( Пункт 1 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
2) визначення екстрених служб, які залучаються для надання такої допомоги;
( Пункт 2 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
3) передачу інформації про екстрені комунікації до оперативно-диспетчерських служб;
4) зворотний зв’язок з кінцевим користувачем протягом усього часу надання екстреної допомоги;
( Пункт 4 частини першої статті 6 в редакції Закону № 2581-IX від 07.09.2022 )
5) ведення обліку та формування статистичної звітності, зберігання інформації про екстрені комунікації;
6) фіксування процесу організації надання екстреної допомоги (фіксування часу та процесу проходження інформації в інформаційно-комунікаційній системі 112).
( Частину першу статті 6 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
2. Положення про Службу 112 затверджується Міністерством внутрішніх справ України.
3. Оператори Служби 112 здійснюють екстрені комунікації, обробляють їх, невідкладно передають інформацію про такі комунікації, їх аудіозаписи та інші дані (за наявності) відповідним оперативно-диспетчерським службам.
( Частина третя статті 6 в редакції Закону № 2581-IX від 07.09.2022 )
4. Для забезпечення оброблення екстрених комунікацій за телефонними номерами екстрених служб 112, 101, 102, 103 та 104 Служба 112 та оперативно-диспетчерські служби мають право використовувати інформацію, що міститься в базах даних постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, зокрема:
для абонента фіксованого голосового зв’язку - номер абонента, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), найменування та адреса місцезнаходження кінцевого (термінального) обладнання та інші мережеві ідентифікатори абонента (за наявності);
для абонента мобільного зв’язку – номер абонента та місцезнаходження кінцевого (термінального) обладнання абонента на момент здійснення екстреної комунікації.
( Частина четверта статті 6 в редакції Законів № 1089-IX від 16.12.2020, № 2581-IX від 07.09.2022 )
5. Оперативно-диспетчерські служби забезпечують:
1) отримання екстрених комунікацій та інформації про них від Служби 112;
( Пункт 1 частини п'ятої статті 6 в редакції Закону № 2581-IX від 07.09.2022 )
2) формування та оперативну передачу інформації про екстрені комунікації підрозділам екстреної допомоги населенню;
3) інформаційну підтримку і координацію дій підрозділів екстреної допомоги населенню та контроль за наданням такої допомоги;
4) інформування Служби 112 про час прибуття на місце події підрозділів екстреної допомоги населенню та результати надання такої допомоги;
5) цілодобове чергування;
6) взаємодію із Службою 112.
( Частину п'яту статті 6 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
6. Підрозділи екстреної допомоги населенню надають допомогу в екстрених ситуаціях у порядку, визначеному органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких вони належать.
7. Порядок передачі викликів під час здійснення екстрених комунікацій визначається центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.
( Частина сьома статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1089-IX від 16.12.2020; в редакції Закону № 2581-IX від 07.09.2022 )
8. Інформація про екстрену комунікацію, кінцевого користувача, який її здійснив, та інші дані щодо такої комунікації підлягають зберіганню в інформаційно-комунікаційній системі 112 протягом п’яти років.
( Частина восьма статті 6 в редакції Закону № 2581-IX від 07.09.2022 )
9. Надання інформації про екстрені комунікації здійснюється в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.
Стаття 6-1. Доступ до даних та метаданих
1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, забезпечує доступ Служби 112 та оперативно-диспетчерських служб до геопросторових даних та метаданих національної інфраструктури геопросторових даних за допомогою сервісів національного геопорталу відповідно до Закону України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".
( Закон доповнено статтею 6-1 згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
Стаття 6-2. Захист персональних даних
1. Суб’єкти системи 112 зобов’язані:
1) забезпечувати конфіденційність та безпеку обробки персональних даних, а також захист основних прав та свобод людини, зокрема права на недоторканність приватного життя, відповідно до закону;
2) забезпечувати конфіденційність та безпеку даних, що вносяться, обробляються та зберігаються в інформаційно-комунікаційній системі 112, відповідно до законів України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" та "Про захист персональних даних".
( Закон доповнено статтею 6-2 згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
Стаття 7. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи 112
1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи 112, у тому числі фінансування створення, експлуатації та обслуговування інформаційно-комунікаційної системи 112, підключення Служби 112 до електронних комунікаційних мереж, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом.
( Стаття 7 в редакції Закону № 2581-IX від 07.09.2022 )
Стаття 7-1. Відповідальність за порушення законів у сфері екстреної допомоги населенню
1. Особи, винні в порушенні законів у сфері екстреної допомоги населенню, несуть відповідальність відповідно до закону.
( Закон доповнено статтею 7-1 згідно із Законом № 2581-IX від 07.09.2022 )
Стаття 8. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
( Підпункт 1 пункту 2 статті 8 втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020 )( Підпункт 2 пункту 2 статті 8 втратив чинність на підставі Кодексу № 5403-VI від 02.10.2012 )

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
13 березня 2012 року
№ 4499-VI