Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я

Верховна Рада України Закон від 20.12.2019 №421-IX
Остання редакція від 20.12.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 20.12.2019

Номер 421-IX

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину четверту статті 104 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити словами "крім випадків, передбачених законом".
2. В Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19 із наступними змінами):
у частині п’ятій слова "формують і розміщують державні замовлення з метою матеріально-технічного забезпечення сфери" виключити;
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють управління комунальними закладами охорони здоров’я, організацію їх матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення відповідно до закону";
частину першу викласти в такій редакції:
"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють розвитку закладів охорони здоров’я усіх форм власності";
частину третю після слів "формується з урахуванням" доповнити словами "планів розвитку госпітальних округів";
частину четверту викласти в такій редакції:
"З метою забезпечення територіальної доступності якісної медичної допомоги населенню створюється госпітальний округ. Госпітальний округ - це сукупність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, що забезпечують медичне обслуговування населення відповідної території. У межах госпітального округу визначаються опорні заклади охорони здоров’я. Порядок створення госпітальних округів та перелік опорних закладів охорони здоров’я затверджуються Кабінетом Міністрів України";
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Органи місцевого самоврядування здійснюють планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, приймають рішення про створення, припинення, реорганізацію чи перепрофілювання закладів охорони здоров’я самостійно з урахуванням плану розвитку госпітального округу".
У зв’язку з цим частини п’яту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами шостою - шістнадцятою;
частину чотирнадцяту доповнити другим реченням такого змісту: "Заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати шляхом здійснення співробітництва територіальних громад у формах, передбачених законом, у тому числі як спільне комунальне підприємство";
частину шістнадцяту викласти в такій редакції:
"Заклади охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що діють в організаційно-правовій формі установи, можуть бути реорганізовані, у тому числі шляхом перетворення, за рішенням власника або уповноваженого органу управління";
3) частину одинадцяту статті 35-2 виключити.
3. У частині четвертій статті 11 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 30, ст. 340):
абзац другий після слів "розмір та порядок встановлення яких" доповнити словами "для державних і комунальних закладів охорони здоров’я";
абзац третій після слів "які встановлюються" доповнити словами "для державних і комунальних закладів охорони здоров’я";
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Передбачені в цій частині права, крім права на доплату за науковий ступінь, поширюються також на водіїв бригад екстреної медичної допомоги".
4. У Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41- 42, ст. 2024; 2017 р., № 31, ст. 343):
1) абзац п’ятий частини другої статті 6 виключити;
2) частину першу статті 7 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"методичні настанови та розміщує їх на своєму офіційному сайті наступного дня після затвердження".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
1) частину одинадцяту статті 10 виключити;
2) у розділі IV "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ":
у пункті 3 слова та цифри "Протягом 2018-2019 років" замінити словами та цифрами "До 1 квітня 2020 року";
у пункті 4 слова та цифри "З 1 січня 2020 року" замінити словами та цифрами "З 1 квітня 2020 року";
доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1. Частина десята статті 10 діє з 1 січня 2021 року";
пункт 6 виключити.
II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що до 31 грудня 2020 року:
1) кредитори державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що реорганізуються в комунальні некомерційні та казенні підприємства, не вправі вимагати від них виконання незабезпечених зобов’язань, припинення або дострокового виконання зобов’язання або забезпечення виконання зобов’язання. Згода кредитора на заміну боржника у зобов’язанні у такому разі не вимагається;
2) обов’язкова оцінка майна, передбачена Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", для закладів охорони здоров’я, що реорганізуються в комунальні некомерційні та казенні підприємства, не застосовується;
3) звільнення працівників закладів, що реорганізуються в комунальні некомерційні та казенні підприємства, допускається лише у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу;
4) передача нерухомого майна від державних та комунальних закладів охорони здоров’я - бюджетних установ до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворюються внаслідок реорганізації, здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку відповідних бюджетних установ щодо такого майна та результатів обов’язкової його інвентаризації;
5) власні надходження бюджетних установ, які зараховуються до доходу бюджету внаслідок реорганізації, використовуються виключно для формування статутного капіталу утворених закладів охорони здоров’я.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
Президент УкраїниВ.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
20 грудня 2019 року
№ 421-IX
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину четверту статті 104 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити словами "крім випадків, передбачених законом".
2. В Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19 із наступними змінами):
у частині п’ятій слова "формують і розміщують державні замовлення з метою матеріально-технічного забезпечення сфери" виключити;
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють управління комунальними закладами охорони здоров’я, організацію їх матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення відповідно до закону";
частину першу викласти в такій редакції:
"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють розвитку закладів охорони здоров’я усіх форм власності";
частину третю після слів "формується з урахуванням" доповнити словами "планів розвитку госпітальних округів";
частину четверту викласти в такій редакції:
"З метою забезпечення територіальної доступності якісної медичної допомоги населенню створюється госпітальний округ. Госпітальний округ - це сукупність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, що забезпечують медичне обслуговування населення відповідної території. У межах госпітального округу визначаються опорні заклади охорони здоров’я. Порядок створення госпітальних округів та перелік опорних закладів охорони здоров’я затверджуються Кабінетом Міністрів України";
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

30 днiв передплати безкоштовно!