• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Положення від 23.05.2018 № 404
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 23.05.2018
 • Номер: 404
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 23.05.2018
 • Номер: 404
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 травня 2018 р. № 404
Київ
Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи
Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Примірне положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2018 р. № 404
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи
Загальна частина
1. Це Примірне положення визначає загальний порядок проведення конкурсу на заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у державних наукових установах, юридичних особах державної форми власності, у складі яких є науковий підрозділ (далі - конкурс), крім випадків, передбачених законодавством.
Державні наукові установи та юридичні особи державної форми власності, у складі яких є науковий підрозділ, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, інших державних органів або перебувають у віданні Національної академії наук та національних галузевих академій наук, під час затвердження порядків проведення конкурсу можуть за погодженням із органом (організацією), до сфери управління якого належать (у віданні якого перебувають), керуючися цим Примірним положенням, встановлювати вимоги до учасників конкурсу, відмінні від тих, що передбачені цим Примірним положенням.
У разі необхідності своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам загроз національним інтересам і національній безпеці в економічній та науково-технологічній сферах, виробничої необхідності, у системі військових формувань, розвідувальних та правоохоронних органів, центральні органи виконавчої влади, інші державні органи під час затвердження порядків проведення конкурсу в юридичних особах державної форми власності, у складі яких є науковий підрозділ (наукові підрозділи), у державних наукових установах, військових наукових (науково-дослідних) установах, вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, які належать до сфери їх управління, керуючися цим Примірним положенням, мають право своїми актами встановлювати порядки проведення конкурсу та вимоги до його учасників відмінні від тих, що передбачені цим Примірним положенням.
Це Примірне положення відповідно до частин другої і четвертої статті 19 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та частини другої статті 57 Закону України "Про вищу освіту" може застосовуватися закладами вищої освіти державної форми власності під час затвердження власних порядків проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад.
У цьому Примірному положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України, Кодексі законів про працю України, Законах України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та "Про вищу освіту".
2. Конкурс проводиться у разі:
звільнення наукового працівника на підставах, передбачених законодавством;
уведення нової наукової посади до штатного розпису державної наукової установи, юридичної особи державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ, в установленому порядку;
припинення трудового договору (контракту).
3. Конкурс на посади наукових працівників, визначених частиною першою статті 31 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - Закон), проводиться з урахуванням:
частини тринадцятої статті 7 Закону щодо обрання керівників структурних підрозділів наукової установи;
частини другої статті 9 Закону щодо обрання керівника державної наукової установи;
частин восьмої, одинадцятої статті 17 (частини другої статті 18) Закону щодо обрання президента Національної академії наук (національної галузевої академії наук), першого віце-президента, віце-президентів та головного ученого секретаря Національної академії наук (національної галузевої академії наук), інших членів президії Національної академії наук (національної галузевої академії наук);
частини дванадцятої статті 17 (частини другої статті 18) Закону щодо обрання академіків - секретарів відділень Національної академії наук (національних галузевих академій наук);
статутів Національної академії наук (національних галузевих академій наук);
статуту (положення), інших установчих документів державної наукової установи, юридичної особи державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ.
Конкурс на заміщення вакантних наукових посад на умовах сумісництва проводиться з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" (ЗП України, 1993 р., № 9, ст. 184), від 4 березня 2015 р. № 81 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 554) та інших нормативно-правових актів.
Особливості порядку проведення конкурсу на умовах сумісництва встановлюються державною науковою установою, юридичною особою державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ.
4. Конкурс не проводиться у разі заміщення вакантних наукових посад:
за переведенням наукового працівника на рівнозначну або нижчу (за його згодою) наукову посаду з іншої державної наукової установи, юридичної особи державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ;
у разі повернення на наукову посаду особи у зв’язку із закінченням її повноважень за виборною посадою;
у разі переведення особи, звільненої від виконання обов’язків на керівній науковій посаді, на наукову посаду у тій самій державній науковій установі, юридичній особі державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ;
випускниками:
- докторантури у разі повернення на наукові посади, які вони обіймали до вступу в докторантуру;
- аспірантури (ад’юнктури, інтернатури), які працевлаштовуються в установленому порядку;
- вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), направлених на роботу для подальшого проходження служби.
Конкурс не проводиться у разі заміщення вакантних наукових посад на умовах трудового договору, укладеного відповідно до пунктів 2 і 3 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України , або контракту:
керівниками та авторами проекту переможця відповідного конкурсу на виконання фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - дослідження і розробки) за рахунок коштів державного бюджету на період виконання досліджень і розробок, передбачених проектом, в установленому порядку;
тимчасово відсутніх наукових працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва; перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку відповідно до частини шостої статті 179 Кодексу законів про працю України ; у науковому відрядженні, у тому числі пов’язаному з довготривалою науковою експедицією; у довгостроковому науковому стажуванні, у тому числі закордонному; виконують державні або громадські обов’язки тощо;
у новоутворених (реорганізованих) державних наукових установах, юридичних особах державної форми власності, у складі яких є науковий підрозділ, до початку діяльності вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради (далі - рада);
на період проведення конкурсу та затвердження його результатів;
на строк менш як один рік.
У разі реорганізації або ліквідації наукових підрозділів у державній науковій установі, юридичній особі державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ, або за результатами атестації наукового працівника на відповідність займаній посаді переведення наукового працівника на рівнозначну або нижчу (за його згодою) наукову посаду, крім посади керівників новоутворених наукових підрозділів, здійснюється без проведення конкурсу.
Умови проведення конкурсу
5. Наукова посада стає вакантною наступного дня за днем настання події, зазначеної у пункті 2 цього Примірного положення.
Рішення про проведення конкурсу приймається керівником державної наукової установи, юридичної особи державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ (далі - керівник), у разі потреби, але не раніше ніж три місяці (не пізніше ніж 12 місяців) з дня, коли посада стає (стала) вакантною.
6. Конкурс проводиться з дотриманням принципів законності, відкритості, гласності, прозорості, недискримінації, доброчесності, ефективного і справедливого відбору.
7. Оголошення про проведення конкурсу з інформацією про строки та умови його проведення (далі - оголошення) з метою забезпечення найбільш широкого доступу до конкурсу заінтересованих осіб публікується у засобах масової інформації, розміщується на спеціалізованих Інтернет-ресурсах, оприлюднюється на офіційному веб-сайті державної наукової установи, юридичної особи державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ, в якій оголошується проведення конкурсу, та доводиться до відома її працівників.
Відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" оголошення, інформація про вакантні наукові посади, про проведення конкурсу, про результати конкурсу підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті державної наукової установи, юридичної особи державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ, в якій оголошується проведення конкурсу, у разі його наявності невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення.
8. В оголошенні зазначаються такі відомості:
1) повне найменування державної наукової установи, юридичної особи державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ, із зазначенням місцезнаходження, офіційного веб-сайту, номерів телефонів та адреси електронної пошти;
2) вакантні наукові посади, на які оголошено конкурс, та вимоги до таких посад;
3) перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі;
4) строк прийняття заяв та документів, який не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення;
5) адреса прийняття документів;
6) прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади особи, уповноваженої для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу.
В оголошенні може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить законодавству.
9. Зміна умов проведення конкурсу або його скасування здійснюються за рішенням керівника.
10. Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.
Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі
11. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:
1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (встановленого зразка);
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Кандидати, які працюють у державній науковій установі, юридичній особі державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ, в якій оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.
Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).
12. У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, які надіслані кандидатом поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.
13. Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк з дня надходження забезпечує служба управління персоналом (далі - служба) державної наукової установи, юридичної особи державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ.
Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі (далі - учасники конкурсу).
Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється службою протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. Після усунення недоліків кандидат має право у зазначений в оголошенні строк повторно подати документи для участі у конкурсі.
14. Рішенням керівника затверджується протягом п’яти робочих днів після закінчення строку подання заяв та документів перелік учасників конкурсу, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті державної наукової установи, юридичної особи державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ.
15. Вимоги до учасників конкурсу встановлюються державною науковою установою, юридичною особою державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ, з урахуванням пропозицій (за наявності) ради такої установи, юридичної особи та таких вимог:
1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади:
мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;
мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі - досвід);
мати навчально-методичні та/або наукові праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі - публікації);
бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель, у тому числі виданих іноземними державами та/або за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ), і отриманих протягом встановленого періоду (далі - патенти);
2) на заміщення вакантної наукової посади може претендувати:
завідувача відділу/лабораторії - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;
заступника керівника (завідувача) наукового підрозділу - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні 10 років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;
головного наукового співробітника - доктор наук, який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні п’ять років не менше
10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;
провідного наукового співробітника - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні 10 років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;
старшого наукового співробітника - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’ять років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій та/або патентів;
завідувача сектору - доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше
п’яти публікацій та/або патентів;
наукового співробітника - доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше
п’яти публікацій та/або патентів;
молодшого наукового співробітника - доктор філософії (кандидат наук) або магістр;
головного конструктора, головного інженера, головного технолога з основного напряму діяльності - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше 10 років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій та/або патентів;
заступника головного конструктора, заступника головного інженера, заступника головного технолога з основного напряму діяльності - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше 10 років досвіду, за останні 10 років не менше 10 публікацій та/або патентів;
провідного конструктора, провідного інженера, провідного технолога з основного напряму діяльності - доктор філософії (кандидат наук) або магістр, який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;
керівника (завідувача), головного редактора редакції наукового видання, наукового видавництва, періодичного наукового видання - доктор філософії (кандидат наук) або магістр, який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше трьох публікацій та/або патентів;
заступника керівника (заступника завідувача), заступника головного редактора, провідного редактора редакції наукового видання, наукового видавництва, періодичного наукового видання - доктор філософії (кандидат наук) або магістр, який має не менше п’яти років досвіду;
відповідального секретаря редакції наукового видання, наукового видавництва, періодичного наукового видання - магістр, який має не менше трьох років досвіду.
Порядок роботи та повноваження конкурсної комісії
16. Для проведення конкурсу наказом керівника утворюється конкурсна комісія (далі - комісія) у складі не менш як сім осіб.
17. До складу комісії входять члени ради, провідні фахівці окремих структурних підрозділів державної наукової установи, юридичної особи державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ.
Головою комісії призначається заступник керівника, відповідальний за провадження наукової (науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної) діяльності в державній науковій установі, юридичній особі державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ.
До роботи комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися експерти (фахівці) у відповідній галузі (сфері), а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).
18. Діяльність комісії здійснюється на засадах:
відкритості та гласності;
рівності прав членів комісії;
колегіальності прийняття рішень комісією;
незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень комісії, неупередженого ставлення до учасників конкурсу.
19. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
20. Про час і місце проведення засідання комісії служба повідомляє учасникам конкурсу.
21. Комісія проводить співбесіду з кожним учасником конкурсу.
22. Комісія за результатами опрацювання поданих документів, додаткової інформації, наданої кандидатом, співбесіди проводить оцінку професійного рівня учасника конкурсу і приймає рішення щодо нього шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від затвердженого складу комісії.
Під час оцінювання відомостей, наданих учасником конкурсу, також враховуються:
актуальність, практичне значення отриманої наукової (науково-технічної) продукції;
наукова новизна та обґрунтованість одержаних результатів досліджень і розробок та висновків;
особистий внесок у розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок;
володіння сучасними методами та методологіями досліджень і розробок;
досвід участі у підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень і розробок, проведення експертизи за міжнародними програмами, звітів за результатами експертних оцінювань (peer review); участь в редколегіях міжнародних видань, членство у міжнародних фахових товариствах;
рівень володіння іноземною мовою (іноземними мовами).
23. У разі коли два або більше учасників конкурсу, які претендують на одну і ту ж вакантну наукову посаду, отримали рівну кількість голосів, переможець конкурсу визначається комісією шляхом відкритого голосування.
При цьому комісією можуть братися до уваги переваги учасника конкурсу у рівні присудженого ступеня вищої освіти, присвоєного вченого звання, досвіді фахової роботи, кількості наукових публікацій, статистичних даних щодо індексу цитування тощо.
У разі рівного розподілу голосів членів комісії голос головуючого на засідання є вирішальним.
24. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії має право додати до протоколу свою окрему думку.
25. Результати конкурсу не пізніше 30 календарних днів з дня затвердження переліку учасників конкурсу виносяться на розгляд та затвердження ради.
Витяг з протоколу засідання ради про затвердження результатів конкурсу долучається до конкурсних справ учасників конкурсу.
26. Конкурс вважається таким, що не відбувся, і у разі потреби оголошується повторно, якщо:
під час проведення конкурсу не подано жодної заяви;
жодна з осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, не була до нього допущена;
жоден з учасників конкурсу (єдиний учасник конкурсу) не набрав більше половини голосів складу комісії;
переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.
27. Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті державної наукової установи, юридичної особи державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ, а результати конкурсу затверджуються наказом керівника протягом трьох робочих днів після затвердження радою результатів конкурсу.
28. Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.
На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт або трудовий договір (безстроковий, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; такий, що укладається на час виконання певної роботи).
Обрані за конкурсом наукові працівники, з якими укладено трудовий договір на невизначений строк або укладено контракт або трудовий договір на строк, встановлений за погодженням сторін, більше п’яти років, проходять атестацію у встановленому законодавством порядку.