Про затвердження Порядку передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію або про припинення приватизації об’єкта приватизації

Кабінет Міністрів України Постанова, Акт, Форма типового документа, Порядок від 10.05.2018 №389
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Акт, Форма типового документа, Порядок

Дата 10.05.2018

Номер 389

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 травня 2018 р. № 389
Київ
Про затвердження Порядку передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію або про припинення приватизації об’єкта приватизації
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 975 від 15.11.2019 )
Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію або про припинення приватизації об’єкта приватизації, що додається.
2. Внести до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 38, ст. 1405; 2002 р., № 11, ст. 523; 2007 р., № 73, ст. 2716; 2011 р., № 35, ст. 1451; 2016 р., № 68, ст. 2290; 2017 р., № 8, ст. 249), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 389
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2019 р. № 975
)
ПОРЯДОК
передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію або про припинення приватизації об’єкта приватизації
1. Цей Порядок регулює питання передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками), що належить державі у статутних капіталах господарських товариств, із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, інших державних органів, які відповідно до законодавства виконують функції з управління державним майном, державних господарських об’єднань, Національної академії наук, галузевих академій наук, інших державних господарських організацій, яким державне майно передано у безстрокове безоплатне користування (крім об’єктів, які відповідно до законодавства не підлягають приватизації) (далі - уповноважені органи управління), до сфери управління державних органів приватизації у зв’язку з прийняттям рішення про їх приватизацію, а також повернення об’єктів права державної власності до сфери управління уповноважених органів управління у зв’язку з прийняттям рішення про припинення приватизації об’єкта приватизації.
2. Об’єктами, функції з управління якими передаються (повертаються) згідно з цим Порядком, є:
єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів (далі - підприємства);
пакети акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств.
3. Підставою для передачі (повернення) об’єктів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, є прийняття державними органами приватизації рішення про приватизацію або про припинення приватизації об’єкта приватизації.
4. Передача об’єктів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, здійснюється за рішеннями уповноважених органів управління та державних органів приватизації або в інший спосіб, передбачений пунктами 10 та 14 цього Порядку.
5. Державний орган приватизації у п’ятиденний строк після прийняття рішення про приватизацію об’єкта оприлюднює інформацію про таке рішення на власному офіційному веб-сайті та в одноденний строк після прийняття такого рішення повідомляє про це відповідному уповноваженому органові управління майном підприємства, пакетом акцій (часткою), що належить державі у статутних капіталах господарських товариств.
6. Уповноважений орган управління майном підприємства у п’ятиденний строк з дня отримання повідомлення, зазначеного у пункті 5 цього Порядку, приймає рішення про передачу майна підприємства в управління державному органові приватизації.
7. У разі коли вартість активів підприємства, функції з управління яким передаються, згідно з даними фінансової звітності на останню звітну дату, в тому числі з даними проміжної фінансової звітності, перевищує 50 млн. гривень, державний орган приватизації у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта подає уповноваженому органові управління підприємством кандидатури двох осіб до складу комісії з питань передачі майна підприємства. Уповноважений орган управління майном підприємства у п’ятиденний строк з дня отримання кандидатур затверджує склад комісії з питань передачі майна підприємства і призначає свого представника головою комісії. До складу комісії з питань передачі майна підприємства включаються представники уповноваженого органу управління майном підприємства, державного органу приватизації, а також підприємства, функції з управління яким передаються (за згодою).
Уповноважений орган управління майном підприємства протягом двох тижнів з дня отримання повідомлення, зазначеного у пункті 5 цього Порядку, забезпечує проведення інвентаризації майна підприємства, функції з управління яким передаються (на дату прийняття рішення про приватизацію), та оформлення її результатів, а також приймає рішення щодо визначення балансоутримувача майна, яке не підлягає приватизації (у разі його наявності).
У разі проведення підприємством інвентаризації майна не пізніше ніж за три місяці до прийняття державним органом приватизації рішення про приватизацію підприємства інвентаризація, передбачена абзацом другим цього пункту, не проводиться, а акт приймання-передачі майна підприємства складається на підставі такого акта інвентаризації майна підприємства, функції з управління яким передаються.
Передача майна підприємства здійснюється у місячний строк з дня прийняття державним органом приватизації рішення про приватизацію шляхом оформлення акта приймання-передачі майна підприємства, функції з управління яким передаються, за формою згідно з додатком 1. Зазначений акт складається комісією з питань передачі майна підприємства на підставі результатів інвентаризації, проведеної відповідно до абзаців другого або третього цього пункту, і містить перелік майна, що підлягає приватизації, включно з будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого майна, обладнанням, інвентарем, сировиною, продукцією, правами вимог, боргами, в тому числі зобов’язаннями підприємства. Акт приймання-передачі майна підприємства складається у чотирьох примірниках, підписується головою та членами комісії.
До акта приймання-передачі майна підприємства, функції з управління яким передаються, додаються:
копія статуту (положення) підприємства (у разі наявності);
контракт, укладений з керівником підприємства, та/або рішення уповноваженого органу управління майном підприємства про призначення керівника або виконуючого обов’язки керівника підприємства;
правовстановлюючі та/або інші документи на нерухоме майно та земельні ділянки (у разі наявності);
копії балансу на останню звітну дату, звіту про фінансові результати (у разі наявності);
перелік майна, що не підлягає приватизації та передачі державному органові приватизації, в тому числі матеріальні носії секретної інформації, разом з інформацією (у разі наявності) щодо прийнятих та/або запланованих уповноваженим органом управління рішень щодо такого майна;
копія аудиторського висновку за останній звітний рік та/або результатів внутрішнього аудиту, проведеного уповноваженим органом управління в попередньому та/або поточному роках (у разі наявності).
Акт приймання-передачі майна підприємства, функції з управління яким передаються, складається на основі інформації, зазначеної в акті інвентаризації. Відповідальність за інформацію, зазначену в акті інвентаризації майна підприємства, що приватизується, несуть відповідно до закону члени інвентаризаційної комісії підприємства та матеріально відповідальні особи на підприємстві.
8. У разі коли вартість активів підприємства, функції з управління яким передаються, згідно з даними фінансової звітності на останню звітну дату, в тому числі з даними проміжної фінансової звітності, не перевищує 50 млн. гривень, комісія з питань передачі майна підприємства не утворюється, інвентаризація майна підприємства, функції з управління яким передаються, уповноваженим органом управління не проводиться.
Передача майна підприємства, зазначеного в абзаці першому цього пункту, здійснюється у місячний строк з дня прийняття державним органом приватизації рішення про приватизацію шляхом складення уповноваженим органом управління майном підприємства переліку майна такого підприємства на підставі даних інвентаризації майна, проведеної не пізніше ніж за три місяці до прийняття державним органом приватизації рішення про приватизацію підприємства (в разі їх наявності), а у разі непроведення такої інвентаризації - на підставі даних Єдиного реєстру об’єктів державної власності та іншої інформації, наявної в розпорядженні уповноваженого органу управління.
Перелік майна підприємства, функції з управління яким передаються, складається у чотирьох примірниках та затверджується уповноваженим органом управління майном підприємства.
До переліку майна підприємства, функції з управління яким підлягають передачі, крім документів, зазначених в абзацах шостому - одинадцятому пункту 7, додаються:
копія акта про інвентаризацію за останні три місяці (за наявності);
копія рішення уповноваженого органу управління про передачу об’єкта приватизації до сфери управління державного органу приватизації;
підписані керівником підприємства бухгалтерські довідки, які містять інформацію про пооб’єктний облік активів включно з будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого майна, обладнанням, інвентарем, сировиною, продукцією, правами вимог та пасивів, у тому числі зобов’язаннями підприємства в розрізі контрагентів (в разі непроведення інвентаризації).
Перелік майна підприємства, функції з управління яким передаються, разом з додатками надсилається уповноваженим органом управління майном підприємства державному органові приватизації протягом п’яти днів після його затвердження, але не пізніше закінчення місячного строку з дня прийняття державним органом приватизації рішення про приватизацію.
9. Передача пакета акцій (частки), що належить державі у статутних капіталах господарських товариств, здійснюється у місячний строк з дня прийняття рішення про приватизацію шляхом оформлення акта приймання-передачі за формою згідно з додатком 2.
Акт приймання-передачі пакета акцій (частки), що належить державі у статутних капіталах господарських товариств, підписується уповноваженою особою уповноваженого органу управління, уповноваженою особою державного органу приватизації.
Справжність підписів на акті приймання-передачі засвідчується нотаріально.
Державний орган приватизації набуває повноважень суб’єкта управління пакетом акцій з моменту підписання акта приймання-передачі пакета акцій, що належить державі у статутних капіталах господарських товариств, який надається депозитарній установі державним органом приватизації для здійснення безумовної операції за рахунком у цінних паперах держави. Підтвердженням передачі повноважень з управління цінними паперами до державного органу приватизації є відповідний обліковий запис на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі.
Підписання акта приймання-передачі частки є підставою для звернення державного органу приватизації стосовно державної реєстрації змін про засновника (учасника) господарського товариства, які вносяться до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Уповноважений орган управління пакетом акцій, що належить державі у статутному капіталі господарського товариства, після отримання від державного органу приватизації повідомлення, яке передбачено пунктом 5 цього Порядку, зобов’язаний у десятиденний строк з дня отримання такого повідомлення подати державному органові приватизації завірені копії:
свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі акціонерного товариства;
глобального сертифіката з відміткою депозитарію про його депонування (для пакетів акцій розміром 100 відсотків);
виписки з рахунка у цінних паперах від депозитарної установи та реквізити депозитарної установи в Національному депозитарії.
10. У разі непередачі уповноваженим органом управління об’єкта, зазначеного в пункті 2 цього Порядку, до сфери управління державного органу приватизації у місячний строк з дня прийняття рішення про його приватизацію Кабінет Міністрів України приймає рішення про передачу об’єкта до сфери управління державного органу приватизації.
Проект відповідного рішення готується і вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України Фондом державного майна за погодженням з уповноваженим органом управління, Мінекономіки, Мінфіном та Мін’юстом у місячний строк після закінчення строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту. Уповноважений орган управління, Мінекономіки та Мінфін погоджують проект відповідного рішення у строк, що становить не більш як п’ять робочих днів з дня його надходження.
У разі коли уповноважений орган управління, Мінфін та Мінекономіки в установлений строк не висловили свою позицію щодо проекту відповідного рішення, проект вважається погодженим без зауважень.
11. Рішення Кабінету Міністрів України, передбачене пунктом 10 цього Порядку, є підставою для:
набуття органом приватизації повноважень уповноваженого органу управління та звернення органу приватизації до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у частині внесення змін до відомостей про засновника (учасника) та до відомостей про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі;
проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в частині зміни суб’єкта управління об’єктами державної власності - нерухомим майном підприємства.
У випадку прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про передачу об’єкта до сфери управління державного органу приватизації підписання акта приймання-передачі не вимагається.
У разі виявлення державним органом приватизації об’єктів, що не підлягають приватизації, які були передані в складі єдиного майнового комплексу, державний орган приватизації приймає рішення про виключення із складу єдиного майнового комплексу таких об’єктів.
Державний орган приватизації надсилає уповноваженому органу управління майном підприємства, переданого на приватизацію, рішення державного органу приватизації про виключення із складу єдиного майнового комплексу об’єктів, що не підлягають приватизації, разом з відповідним актом приймання-передачі у чотирьох примірниках.
У тижневий строк з моменту отримання рішення державного органу приватизації про виключення із складу єдиного майнового комплексу об’єктів, що не підлягають приватизації, уповноважений орган управління майном підприємства, переданого на приватизацію, зобов’язаний підписати усі примірники акта приймання-передачі, визначити балансоутримувача таким майном та надіслати один примірник акта приймання-передачі державному органові приватизації.
Рішення Кабінету Міністрів України про передачу пакета акцій (частки), що належить державі у статутних капіталах господарських товариств, від уповноваженого органу управління до державного органу приватизації є підставою для здійснення безумовної операції за рахунком у цінних паперах держави на підставі копії такого рішення Кабінету Міністрів України, яка надається депозитарній установі.
У такому випадку підписання акта приймання-передачі пакета акцій (частки), що належить державі у статутних капіталах господарських товариств, не вимагається.
12. Рішення про припинення приватизації об’єкта приватизації оформлюється наказом державного органу приватизації про скасування рішення про приватизацію відповідного об’єкта.
У разі скасування державним органом приватизації рішення про приватизацію об’єкта приватизації державний орган приватизації у тижневий строк повідомляє про це уповноважений орган управління, який до прийняття рішення про приватизацію виконував функції з управління об’єктом, зазначеним у пункті 2 цього Порядку.
Уповноважений орган управління, який до прийняття рішення про приватизацію виконував функції з управління об’єктом, у тижневий строк з дня отримання зазначеного повідомлення приймає рішення про прийняття відповідного об’єкта до сфери свого управління.
Уповноважений орган управління утворює комісію з питань передачі об’єкта і призначає голову комісії.
Державний орган приватизації подає кандидатуру до складу комісії з питань передачі об’єкта.
13. Передача об’єкта здійснюється у місячний строк з дня скасування рішення про приватизацію, оформлюється актами приймання-передачі об’єкта за формами згідно з додатками 1 або 2.
До акта приймання-передачі додаються документи, визначені абзацами шостим - одинадцятим пункту 7 та абзацами сьомим - дев’ятим пункту 9 цього Порядку.
14. У разі неприйняття уповноваженим органом управління рішення про прийняття об’єкта до сфери свого управління та неприйняття об’єкта до сфери свого управління у місячний строк з дня прийняття рішення про скасування його приватизації рішення про повернення такого об’єкта уповноваженому органові приймає Кабінет Міністрів України.
Проект відповідного рішення готується і вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України Фондом державного майна за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном у місячний строк після закінчення строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту. Мінекономіки та Мінфін погоджують проект відповідного рішення у строк, що становить не більш як п’ять робочих днів з дня його надходження.
У разі коли Мінекономіки та Мінфін в установлений строк не висловили свою позицію щодо проекту відповідного рішення, проект вважається погодженим без зауважень.
Кабінет Міністрів України за поданням Мінекономіки може визначити інший уповноважений орган управління об’єктом у зв’язку із скасуванням рішення про приватизацію.
( Порядок в редакції Постанови КМ № 975 від 15.11.2019 )
Додаток 1
до Порядку
АКТ
приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу
( Див. текст )( Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 975 від 15.11.2019 )
Додаток 2
до Порядку
АКТ
приймання-передачі пакета акцій (часток), що належать державі у статутному капіталі господарського товариства
( Див. текст )( Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 975 від 15.11.2019 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 389
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності
1. У підпункті 2:
1) в абзаці першому підпункту "а" слова ", крім об’єктів, визначених підпунктом "д" цього пункту" виключити;
2) підпункт "д" виключити.
2. Підпункт "г" пункту 4 виключити.
3. В абзаці першому пункту 7 слова і цифру "(крім випадків передачі майна, зазначеного в підпункті "д" пункту 2 цього Положення)" виключити.
4. Пункти 12 і 13 виключити.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 травня 2018 р. № 389
Київ
Про затвердження Порядку передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію або про припинення приватизації об’єкта приватизації
Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" Кабінет Міністрів України
постановляє:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!