• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Кабінет Міністрів України  | Розпорядження, Перелік від 15.04.2015 № 371-р | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Перелік
 • Дата: 15.04.2015
 • Номер: 371-р
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Перелік
 • Дата: 15.04.2015
 • Номер: 371-р
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 квітня 2015 р. № 371-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017 )
Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС
Схвалити розроблені Міністерством екології та природних ресурсів плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.
Міністерству екології та природних ресурсів:
разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;
за погодженням із Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;
подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 33


Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2015 р. № 371-р
ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами
1. Директива 94/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 р. про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів (Офіційний вісник ЄС, L 164, 30 червня 1994 р., с. 3-8).
2. Директива 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 2011 р. про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація) (Офіційний вісник ЄС, L 26, 28 січня 2012 р., с. 1-21).
3. Директива 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2003 р. про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування Директиви Ради 90/313/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 41, 14 лютого 2003 р., с. 26-32).
4. Директива 2003/35/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 р. про забезпечення участі громадськості у розробленні деяких планів та програм, що стосуються навколишнього природного середовища, та внесення змін і доповнень до Директив Ради 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС щодо участі громадськості та доступу до правосуддя (Офіційний вісник ЄС, L 156, 25 червня 2003 р., с. 17-25).
5. Директива 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище (Офіційний вісник ЄС, L 197, 21 липня 2001 р., с. 30-37).
6. Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (Офіційний вісник ЄС, L 152, 11 червня 2008 р., с. 1-44).
7. Директива 2004/107/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 р. про миш’як, кадмій, ртуть, нікель та поліциклічні ароматичні вуглеводні в атмосферному повітрі (Офіційний вісник ЄС, L 23, 26 січня 2005 р., с. 3-16).
8. Директива 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про відходи та скасування окремих Директив (Офіційний вісник ЄС, L 312, 22 листопада 2008 р., с. 3-30).
9. Директива 1999/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 квітня 1999 р. про захоронення відходів із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Офіційний вісник ЄС, L 182, 16 липня 1999 р., с. 1-19).
10. Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики із змінами та доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 327, 22 грудня 2000 р., с. 1-73).
11. Директива Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р. про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 (Офіційний вісник ЄС, L 375, 31 грудня 1991 р., с. 1-8).
12. Директива 2008/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища (Рамкова Директива морської стратегії) (Офіційний вісник ЄС, L 164, 25 червня 2008 р., с. 19-40).
13. Директива 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів (Офіційний вісник ЄС, L 20, 26 січня 2010 р., с. 7-25).
14. Директива Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни (Офіційний вісник ЄС, L 206, 22 липня 1992 р., с. 7-50).
15. Директива 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень) (переглянута) (Офіційний вісник ЄС, L 334, 17 грудня 2010 р., с. 17-119).
16. Директива 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 р. про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 275, 25 жовтня 2003 р., с. 32-46).
17. Регламент (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. про певні фторовані парникові гази (Офіційний вісник ЄС, L 161, 14 червня 2006 р., с. 1-11).
18. Регламент (ЄС) № 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради від 29 червня 2000 р. про речовини, які руйнують озоновий шар (Офіційний вісник ЄС, L 244, 29 вересня 2000 р., с. 1-24).
19. Директива 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради 90/220/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 106, 17 квітня 2001 р., с. 1-39).
20. Регламент (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів (Офіційний вісник ЄС, L 287, 5 листопада 2003 р., с. 1-10).