• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо особливостей здійснення митного контролю та митного оформлення окремих категорій товарів

Верховна Рада України  | Закон від 20.03.2024 № 3613-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.03.2024
 • Номер: 3613-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.03.2024
 • Номер: 3613-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо особливостей здійснення митного контролю та митного оформлення окремих категорій товарів
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552) такі зміни:
1. Статтю 232 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Митний контроль та митне оформлення біометану, що переміщується трубопровідним транспортом через митний кордон України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), здійснюються у порядку, передбаченому законодавством України з питань митної справи для природного газу.
Митне оформлення біометану здійснюється на підставі відомостей щодо обсягів біометану, який під час переміщення трубопровідним транспортом за своїми фізико-хімічними характеристиками може бути заміщений відповідним обсягом природного газу або сумішшю природного газу та біометану, за кожним пунктом приймання-передачі газу окремо.
Декларант для здійснення митного оформлення обсягів біометану, що переміщується трубопровідним транспортом через митний кордон України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), повинен подати митному органу у порядку, визначеному цим Кодексом:
періодичну митну декларацію, яка містить відомості про номер облікового запису щодо виробника біометану в реєстрі біометану, передбаченому статтею 8-1 Закону України "Про альтернативні види палива";
додаткову митну декларацію, яка містить відомості про гарантію походження біометану, передбачену статтею 8-2 Закону України "Про альтернативні види палива", на відповідний обсяг біометану.
Митне оформлення обсягу біометану, що переміщується трубопровідним транспортом через митний кордон України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), здійснюється за умови дотримання вимог статті 8-3 Закону України "Про альтернативні види палива".
Для обліку такого товару застосовуються значення об’єму в одиницях вимірювання, що базуються на одиницях енергії, на підставі даних у точках входу та в точках виходу, що розташовані на митному кордоні України".
2. Статтю 236 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
"12. У порядку, передбаченому цією статтею, допускається також поміщення у митний режим експорту товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, що переміщуються (пересилаються) підприємствами за межі митної території України у міжнародних поштових або експрес-відправленнях, шляхом подання оператором поштового зв’язку або експрес-перевізником додаткового реєстру міжнародних поштових або експрес-відправлень у разі, якщо:
1) на товари не встановлено вивізне мито;
2) на товари не встановлено обмеження щодо їх вивезення за межі митної території України відповідно до статті 197 цього Кодексу".
3. Підпункт "д" пункту 5 частини першої статті 335 викласти в такій редакції:
"д) документи (дозволи, сертифікати), що підтверджують показники товару (стосовно біометану - також щодо природи його походження)".
4. У частині другій статті 351:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) виявлення фактів або отримання документів, інформації (відомостей), що свідчать про порушення законодавства України з питань митної справи, під час здійснення пост-митного контролю, аналізу електронних копій митних декларацій, інформації, що стосується товарів, митне оформлення яких завершено, отриманої від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та виробників таких товарів, з висновків акредитованих відповідно до законодавства експертів";
2) у пункті 2 слова "про непідтвердження автентичності поданих митному органу документів щодо товарів" замінити словами "про непідтвердження дотримання критеріїв походження або автентичності поданих митному органу документів щодо товарів".
5. У розділі XXI "Прикінцеві та перехідні положення":
1) у пункті 9-12:
в абзаці першому слово і цифру "підпунктом 2" замінити словами і цифрами "підпунктами 1 і 2";
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються до 1 травня 2024 року, акти (довідки) про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок та податкові повідомлення-рішення не надсилаються (не вручаються). З 1 травня 2024 року поновлюються на невикористаний строк документальні перевірки, зустрічні звірки, розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім документальних перевірок, зустрічних звірок, на які пунктом 9-34 цього розділу встановлено мораторій.
Особливості проведення митними органами документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, встановлені пунктом 9-34 цього розділу";
2) доповнити пунктами 9-33 і 9-34 такого змісту:
"9-33. Установити, що тимчасово, до набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про приєднання реєстру біометану, створеного відповідно до статті 8-1 Закону України "Про альтернативні види палива", до бази даних Європейського Союзу (Union database), яка спрямована на забезпечення відстеження рідкого та газоподібного відновлюваного палива та переробленого вуглецевого палива відповідно до директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/2001 від 11 грудня 2018 року про стимулювання використання енергії з відновлювальних джерел (із наступними змінами), та визнання Європейським Союзом гарантій походження біометану, виданих в Україні, пропуск через митний кордон України та/або випуск у митний режим експорту обсягів біометану, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, можуть здійснюватися без надання митним органам відомостей про номер облікового запису щодо виробника біометану в реєстрі біометану та про гарантії походження біометану, передбачених статтями 8-1 та 8-2 Закону України "Про альтернативні види палива", за умови подання декларантом для здійснення митного оформлення таких обсягів біометану разом з митною декларацією:
1) сертифіката відповідності критеріям сталості біометану щодо виробника відповідних обсягів біометану;
2) доказу сталості біометану (Proof of Sustainability) щодо відповідних обсягів біометану.
Терміни "сертифікат відповідності критеріям сталості біометану", "доказ сталості біометану (Proof of Sustainability)" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про альтернативні види палива".
9-34. Установити, що тимчасово, з 1 травня 2024 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, проводяться митними органами з урахуванням таких особливостей.
Акти (довідки) про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок, податкові повідомлення-рішення, процедуру вручення яких не завершено до 24 лютого 2022 року, надсилаються (вручаються) до 1 липня 2024 року.
З 1 травня 2024 року документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи проводяться за наявності безпечних умов для їх проведення, а саме безпечного:
доступу, допуску до фінансових і бухгалтерських документів, звітів, договорів (контрактів), декларацій, калькуляцій, інших документів, які можуть бути пов’язані з операціями із ввезення (пересилання) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони чи вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України або території вільної митної зони;
доступу, допуску до виробничих, складських, торговельних та інших приміщень підприємства, що перевіряється, - у разі проведення документальних виїзних перевірок;
відбору проб та/або зразків товарів - у разі проведення документальних виїзних перевірок;
проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися підприємством, що перевіряється, разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим, - у разі проведення документальних виїзних перевірок.
Документальні перевірки, які були розпочаті (поновлені), але не можуть бути завершені у зв’язку з відсутністю визначених цим пунктом безпечних умов для їх проведення, зупиняються за рішенням керівника митного органу або особи, яка виконує його обов’язки, до відновлення безпечних умов та/або усунення перешкод для їх проведення. Таке рішення може бути прийнято у тому числі за вмотивованою заявою платника податків. На період до відновлення безпечних умов для проведення таких документальних перевірок та/або усунення перешкод для їх проведення зупиняється перебіг строку проведення перевірки з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.
До квартальних планів-графіків документальних планових виїзних перевірок митного органу в 2024 році можуть бути включені підприємства:
які здійснюють ввезення на митну територію України підакцизних товарів, товарів, подібних до тих, щодо яких застосовуються особливі види мита;
які здійснюють вивезення з митної території України товарів, на які законом встановлено вивізне мито;
які оформили митні декларації із звільненням від сплати митних платежів, використанням пільг, розстроченням сплати митних платежів;
щодо яких у митного органу наявна інформація про декларування складових митної вартості, визначених цим Кодексом, не в повному обсязі;
щодо яких у митного органу наявна інформація про порушення правил класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;
щодо яких у митного органу наявна інформація щодо недостовірного декларування країни походження, що впливає на надходження митних платежів до бюджету.
Квартальні плани-графіки документальних планових виїзних перевірок митного органу оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, до 15 числа останнього місяця кварталу, який передує кварталу, в якому будуть проводитися такі документальні планові виїзні перевірки.
Тимчасово, з 1 травня 2024 року, діє мораторій на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи щодо платників податків:
з питань ввезення ними на митну територію України товарів, визнаних гуманітарною допомогою у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX;
місцезнаходженням яких станом на дату початку:
тимчасової окупації є тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, - до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація відповідних територій, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України - до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;
бойових дій є територія, на якій ведуться активні бойові дії, - до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії на відповідній території, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України - до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;
можливих бойових дій є територія можливих бойових дій, - до останнього числа місяця, в якому була припинена можливість бойових дій на відповідній території, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України - до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження.
Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 3 пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках" від 22 лютого 2024 року № 3585-IX.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94 із наступними змінами):
а) статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
"міжнародна схема сертифікації - визнана Європейською Комісією система підтвердження відповідності біометану критеріям сталості, у тому числі добровільна;
сертифікат відповідності критеріям сталості біометану - документ з додатками, який видається за міжнародною схемою сертифікації незалежним аудитором та підтверджує результати проведення незалежного аудиту об’єкта виробництва біометану;
доказ сталості біометану (Proof of Sustainability) - товаросупровідний документ відповідно до міжнародної схеми сертифікації, сформований сертифікованим за міжнародною схемою сертифікації виробником біометану, що містить інформацію про кількість сталого біометану, який вироблено виробником біометану за певний період";
б) розділ II доповнити статтею 8-3 такого змісту:
"Стаття 8-3. Особливості експорту біометану, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом
Експорт біометану, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, здійснюється виробниками біометану, щодо яких створено обліковий запис у реєстрі біометану, передбаченому статтею 8-1 цього Закону, та які підключені до газотранспортної або газорозподільчої системи з використанням автоматичного потокового приладу (автоматичного хроматографа) та вузла обліку газу. Експорт біометану дозволяється лише щодо обсягу біометану, який повністю отриманий (вироблений) на митній території України відповідним виробником, та за умови надання митному органу відомостей про гарантію походження біометану, передбачену статтею 8-2 цього Закону, на відповідний обсяг біометану.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, на які накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", відомості про номери облікових записів щодо виробників біометану з реєстру біометану та про гарантії походження біометану.
Митні органи здійснюють відповідні митні формальності, необхідні для пропуску через митний кордон України та/або випуску у митний режим експорту біометану, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, на підставі відповідних відомостей про номер облікового запису щодо виробника біометану з реєстру біометану та про гарантії походження біометану, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива, з використанням механізму "єдине вікно" відповідно до Митного кодексу України";
в) розділ VI "Прикінцеві положення" доповнити пунктами 1-1-1-4 такого змісту:
"1-1. Установити, що у період дії рішень, прийнятих Кабінетом Міністрів України відповідно до статей 16 і 17 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", щодо заборони експорту або квотування експорту товарів згідно з кодом УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, експорт обсягів біометану, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, може здійснюватися виключно щодо обсягів біометану, накопичених суб’єктом господарювання у газосховищах України на кінець місяця, що передує місяцю експорту.
1-2. Допускається облік біометану в одиницях об’єму (метрах кубічних) та додатково в одиницях енергії (кВт·год) до 1 травня, що настає за днем припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX.
Для цілей митного контролю та митного оформлення біометану, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, облік такого товару здійснюється в одиницях вимірювання, що базуються на одиницях енергії, на підставі даних у точках входу та в точках виходу, що розташовані на митному кордоні України.
1-3. Установити, що тимчасово, до набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про приєднання реєстру біометану, створеного відповідно до статті 8-1 цього Закону, до бази даних Європейського Союзу (Union database), яка спрямована на забезпечення відстеження рідкого та газоподібного відновлюваного палива та переробленого вуглецевого палива відповідно до директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/2001 від 11 грудня 2018 року про стимулювання використання енергії з відновлювальних джерел (із наступними змінами), та визнання Європейським Союзом гарантій походження біометану, виданих в Україні, експорт біометану, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, здійснюється виробниками біометану, які підключені до газотранспортної або газорозподільчої системи з використанням автоматичного потокового приладу (автоматичного хроматографа) та вузла обліку газу, за умови надання митному органу у порядку, передбаченому законодавством України з питань митної справи, сертифіката відповідності критеріям сталості біометану щодо виробника відповідних обсягів біометану, а також доказу сталості біометану (Proof of Sustainability) щодо відповідних обсягів.
1-4. Кабінету Міністрів України забезпечити створення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива, реєстру біометану відповідно до статті 8-1 цього Закону та забезпечити приєднання його до бази даних Європейського Союзу (Union database), яка спрямована на забезпечення відстеження рідкого та газоподібного відновлюваного палива та переробленого вуглецевого палива відповідно до директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/2001 від 11 грудня 2018 року про стимулювання використання енергії з відновлювальних джерел (із наступними змінами)";
2) розділ X "Прикінцеві положення" Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64 із наступними змінами) доповнити пунктом 4-7 такого змісту:
"4-7. З метою посилення обороноздатності України і відсічі збройної агресії Російської Федерації на період дії воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування положення частин першої і сьомої статті 24 цього Закону не застосовуються до концентрацій, що здійснюються між суб’єктами господарювання за межами України з метою розроблення та впровадження технологій і виробництва товарів військового призначення та подвійного використання в Україні, у разі:
якщо кінцевими отримувачами та/або набувачами таких товарів (технологій) є виключно Збройні Сили України, правоохоронні органи, інші військові формування, утворені відповідно до закону, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, військові адміністрації, утворені відповідно до законодавства, суб’єкти, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, або суб’єкти, які залучаються до боротьби з тероризмом, визначені Законом України "Про боротьбу з тероризмом", та
які на дату здійснення концентрації не розробляються та не впроваджуються/не виробляються на території України або виробництво яких є недостатнім для обороноздатності держави, та
якщо такий контроль набувається суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринках виробництва, реалізації, або придбання виробів військового призначення, послуг військового призначення або розроблення та впровадження технологій військового призначення, товарів подвійного використання";
3) у підпункті 2 пункту 1 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках" від 22 лютого 2024 року № 3585-IX слова і цифри "підпунктів 3, 10, 11, 15, 19 пункту 1" замінити словами і цифрами "підпункту 3, абзаців другого - двадцять четвертого підпункту 6, підпунктів 10, 11, 15, 19 пункту 1".
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
20 березня 2024 року
№ 3613-IX