Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Закон від 02.09.2008 №346-VI

Верховна Рада України Закон від 02.09.2008 №346-VI
Остання редакція від 02.09.2008 Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.09.2008

Номер 346-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 44, ст.296 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27-28, ст. 253, N 36-37, ст.278) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "221.161.617,3" та "174.012.503,9" замінити відповідно цифрами "221.729.617,3" та "174.580.503,9";
у частині другій цифри "237.174.228,8" та "190.785.361,8" замінити відповідно цифрами "237.742.228,8" та "191.353.361,8".
2. Частину першу статті 13 після слів та цифр "Державної іпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень" доповнити словами та цифрами "державних вугледобувних підприємств на їх технічне переоснащення у 2008 році в сумі, що не перевищує 3.100.000 тис. гривень (за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та профільними комітетами Верховної Ради України)".
3. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 вересня 2008 року
N 346-VI
Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
Зміни до додатку N 1 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2008 рік"
тис.грн.
КодНайменування показників
згідно з бюджетною класифі-
кацією
ВсьогоЗагальний
фонд
Спеціальний
фонд
Всього доходів:221 729 617,3174 580 503,947 149 113,4
Разом доходів (без
урахування міжбюджетних
трансфертів)
214 306 418,2167 157 304,847 149 113,4
10000000Податкові надходженим164 079 537,1149 459 176,714 620 360,4
14000000Внутрішні податки
на товари та послуги
105 974 249,798 982 493,66 991 756,1
14010000Податок на додану вартість91 684 090,389 662 794,62 021 295,7
14010300Податок на додану вартість
із ввезених на територію
України товарів
63 269 694,663 269 694,6
Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
Зміни до додатку N 3 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2008 рік"
(тис.грн.)
Код
прог-
рамної
класи-
фікації
видат-
ків та
креди-
тування
держав-
ного
бюджету
Код
функ-
ціо-
наль-
ної
кла-
сифі-
кації
видат-
ків та
креди-
туван-
ня
дер-
жавно-
го
бюдже-
ту
Найменування
згідно з програмною
класифікацією видатків
та кредитування
державного бюджету
Загальний фондСпеціальний фондРазом:
Всьоговидатки
споживання
з них:видатки
розвитку
Всьоговидатки
споживання
з них:видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
1234567891011121314
Всього191 353 361,8156 924 535,830 802 540,82 136 547,132 358 826,046 388 867,022 085 676,21 479 486,7365 657,824 303 190,8237 742 228,8
1300000 Міністерство вугільної
промисловості України
4 293 119,5265 473,812 173,9474,04 027 645,73 444 609,5530,1 3 444 079,47 737 729,0
1301000 Апарат Міністерства
вугільної промисловості
України
4 293 119,5265 473,812 173,9474,04 027 645,73 444 609,5530,1 3 444 079,47 737 729,0
13010900431Державна підтримка
вугледобувних
підприємств (включаючи
підприємства з видобутку
бурого вугілля) на
часткове покриття витрат
із собівартості
продукції, у тому числі
забезпечення гарантійних
зобов'язань по
поверненню бюджетних
позик, а також погашення
простроченої
заборгованості за
електричну енергію, яка
утворилася у минулих
роках, у сумі
1019403,3 тис.грн.
2 696 623,9 2 696 623,91 602 579,4 1 602 579,44 299 203,3
13011000431Державна підтримка
підприємств з видобутку
кам'яного вугілля,
лігніту (бурого вугілля)
і торфу на будівництво,
технічне переоснащення
та капітальний ремонт
гірничошахтного
обладнання, в тому числі
торфяній промисловості -
25000,0 тис.грн., а
також на здешевлення
кредитів для будівництва
та технічного
переоснащення вугле- і
торфодобувних
підприємств
685 219,5 685 219,51 394 843,5 1 394 843,52 080 063,0
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27-28, ст. 253, N 36-37, ст.278) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "221.161.617,3" та "174.012.503,9" замінити відповідно цифрами "221.729.617,3" та "174.580.503,9";
у частині другій цифри "237.174.228,8" та "190.785.361,8" замінити відповідно цифрами "237.742.228,8" та "191.353.361,8".
2. Частину першу статті 13 після слів та цифр "Державної іпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень" доповнити словами та цифрами "державних вугледобувних підприємств на їх технічне переоснащення у 2008 році в сумі, що не перевищує 3.100.000 тис. гривень (за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та профільними комітетами Верховної Ради України)".
3. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 вересня 2008 року
N 346-VI
Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"