• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб

Верховна Рада України  | Закон від 17.10.2023 № 3419-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.10.2023
 • Номер: 3419-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.10.2023
 • Номер: 3419-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб
Верховна Рада України
постановляє:
1. У частині першій статті 1:
1) у пункті 20, абзаці першому пункту 28 та абзаці першому пункту 37 слова "протягом останніх трьох років" виключити;
2) у пункті 26 слово "восьмої" замінити словом "дев’ятої", слово "дев’ятої" - словом "десятої", а слово "п’ятнадцятою" - словом "шістнадцятою".
2. У частині другій статті 8:
1) у підпункті "а" пункту 8 слова "другим та третім" замінити словами "другим, третім і шостим";
2) у підпункті "а" пункту 11 слова "державі-агресору" замінити словами "державі, що здійснює збройну агресію проти України".
3. Пункт 2 частини третьої статті 9 викласти в такій редакції:
"2) забезпечення повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлені розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта".
1) частину восьму після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Національний публічний діяч зобов’язаний повідомляти суб’єкта первинного фінансового моніторингу на його запит про виконання (припинення виконання) національним публічним діячем визначних публічних функцій".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;
2) в абзаці першому частини одинадцятої та абзаці п’ятому частини дванадцятої слова "восьмою та дев’ятою" замінити словами "дев’ятою та десятою";
3) у частині чотирнадцятій:
після абзацу шостого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"Суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей, особами, пов’язаними з політично значущими особами, з метою встановлення обґрунтованого рівня ризику діловим відносинам (проведенню фінансової операції без встановлення ділових відносин), унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу несе відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей, особами, пов’язаними з політично значущими особами, ризик-орієнтованого підходу, включаючи встановлення необґрунтованого рівня ризику діловим відносинам (проведенню фінансової операції без встановлення ділових відносин) та/або вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику, безпідставну відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин та/або проведення фінансової операції.
У разі відмови клієнту, який (бенефіціарний власник якого) є політично значущою особою, членом її сім’ї, особою, пов’язаною з політично значущою особою, від встановлення (підтримання) ділових відносин та/або проведення фінансової операції суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний протягом п’яти робочих днів надати такому клієнту пояснення з обґрунтуванням причини такої відмови у письмовій формі".
У зв’язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п’ятнадцятим;
після абзацу чотирнадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"У разі якщо з дня припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій минуло більше дванадцяти місяців і фінансові операції, що проводилися такою особою протягом цього часу, становили низький ризик, а також суб’єктом первинного фінансового моніторингу не виявлено ознак, що ділові відносини з такою особою становлять ризики, властиві політично значущим особам, такий суб’єкт первинного фінансового моніторингу не вживає (припиняє вживати) щодо неї заходів, визначених пунктами 2-4 цієї частини.
У разі якщо з дня припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій минуло більше дванадцяти місяців і фінансові операції, що проводилися такою особою протягом цього часу, становили низький ризик, а також суб’єктом первинного фінансового моніторингу не виявлено ознак, що ділові відносини з членами її сім’ї та особами, пов’язаними з нею, становлять ризики, такий суб’єкт первинного фінансового моніторингу не вживає (припиняє вживати) щодо членів сім’ї політично значущої особи та осіб, пов’язаних із нею, заходів, визначених пунктами 2-4 цієї частини".
У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;
4) в абзаці восьмому частини шістнадцятої слова "восьмою - дев’ятою" замінити словами "дев’ятою і десятою";
5) у частині двадцять першій слово "третьої" замінити словом "четвертої".
5. У пункті 4 частини першої статті 18 слова "юридичними особами" замінити словами "юридичними особами, трастами та іншими подібними правовими утвореннями".
6. Абзац другий частини першої статті 20 доповнити словами "або якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції - клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання в державі, що здійснює збройну агресію проти України".
7. У частині п’ятій статті 32:
1) у пункті 1 слова "вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством" замінити словами та цифрами "крім випадків, передбачених пунктом 13-1 цієї частини";
2) доповнити пунктом 13-1 такого змісту:
"13-1) за порушення вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу в частині встановлення діловим відносинам (проведенню фінансової операції) з такими особами необґрунтованого рівня ризику, вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику, безпідставну відмову таким особам від встановлення (підтримання) ділових відносин та/або проведення фінансової операції - до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
8. В абзаці третьому пункту 9 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" слова "держави-агресора Російської Федерації" замінити словами "держави, що здійснює збройну агресію проти України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Рекомендувати Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
розробити рекомендації щодо належного застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу, нагляд за діяльністю яких вони відповідно здійснюють, ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниВ. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
17 жовтня 2023 року
№ 3419-IX