Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Закон від 31.07.2008 №341-VI

Верховна Рада України Закон від 31.07.2008 №341-VI
Остання редакція від 31.07.2008 Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 31.07.2008

Номер 341-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 36-37, ст.278 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27-28, ст. 253) такі зміни:
1. У статті 1:
частини першу та другу викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 221.161.617,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 174.012.503,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.149.113,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 237.174.228,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 190.785.361,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.388.867 тис. гривень";
в абзаці третьому частини третьої цифри "3.377.260,2" та "518.028" замінити відповідно цифрами "4.377.260,2" та "1.518.028".
2. Доповнити статтею 25-1 такого змісту:
"Стаття 25-1. Установити, що видатки Державної служби автомобільних доріг України на розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування у сумі 801.905 тис. гривень, у тому числі 46.474,6 тис. гривень за загальним фондом та 755.430,4 тис. гривень за спеціальним фондом, спрямовуються на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, на об'єктах дорожнього господарства державної власності у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Пооб'єктний розподіл та перерозподіл цих бюджетних призначень у 2008 році здійснюється Кабінетом Міністрів України з наступним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".
3. Пункт 1 статті 37 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, на об'єктах дорожнього господарства державної власності у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 7 цього Закону)".
4. Доповнити статтею 42-1 такого змісту:
"Стаття 42-1. Затвердити субвенції з Державного бюджету України обласним бюджетам Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей, міському бюджету міста Чернівці для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, у загальному обсязі 2.000.320 тис. гривень згідно з додатком N 3 до цього Закону".
5. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 4 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. З метою забезпечення моніторингу стану ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, контролю за цільовим та ефективним використанням виділених на цю мету коштів державного бюджету та інформування Верховної Ради України про перебіг ліквідації наслідків стихійного лиха утворюється тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 липня 2008 року
N 341-VI
Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України"
Зміни до додатку N 1 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2008 рік"
тис.грн.
КодНайменування показників
згідно з бюджетною
класифікацією
ВсьогоЗагальний
фонд
Спеціальний
фонд
Всього доходів:221 161 617,3174 012 503,947 149 113,4
Разом доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
213 738 418,2166 589 304,847 149 113,4
10000000Податкові надходження163 511 537,1148 891 176,714 620 360,4
14000000Внутрішні податки на товари
та послуги
105 406 249,798 414 493,66 991 756,1
14010000Податок на додану вартість91 116 090,389 094 794,62 021 295,7
14010300Податок на додану вартість
із ввезених на територію
України товарів
62 701 694,662 701 694,6
14030000Акцизний збір із ввезених
на територію України
товарів
2 573 125,4450 035,02 123 090,4
Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України"
Зміни до додатку N 3 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2008 рік"
(тис.грн.)
Код
прог-
рамної
класи-
фікації
видат-
ків та
креди-
тування
держав-
ного
бюджету
Код
функ-
ціо-
наль-
ної
кла-
сифі-
кації
видат-
ків та
креди-
туван-
ня
дер-
жавно-
го
бюдже-
ту
Найменування
згідно з програмною
класифікацією видатків
та кредитування
державного бюджету
Загальний фондСпеціальний фондРазом:
Всьоговидатки
споживання
з них:видатки
розвитку
Всьоговидатки
споживання
з них:видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Всього190 785 361,8156 924 535,830 802 540,82 136 547,131 790 826,046 388 867,022 085 676,21 479 486,7365 657,824 303 190,8237 174 228,8
2800000 Міністерство аграрної
політики України
8 342 187,52 393 970,2679 157,521 678,25 948 217,33 074 492,8867 601,4133 424,213 659,42 206 891,411 416 680,3
2801000 Апарат Міністерства
аграрної політики
України
7 152 721,81 364 852,7269 156,09 985,25 787 869,12 608 571,5483 090,128 874,23 221,42 125 481,49 761 293,3
28012400421Здійснення фінансової
підтримки підприємств
агропромислового
комплексу через механізм
здешевлення кредитів
1 100 000,0 1 100 000,0300 000,0 300 000,01 400 000,0
3110000 Державна служба
автомобільних доріг
України
57 503,010 884,46 534,7832,146 618,69 410 708,51 609 360,4 7 801 348,19 468 211,5
3111000 Апарат Державної служби
автомобільних доріг
України
57 503,010 884,46 534,7832,146 618,69 410 708,51 609 360,4 7 801 348,19 468 211,5
31110200456Розвиток мережі і
утримання автомобільних
доріг загального
користування
46 474,6 46 474,66 606 978,45 630,3 6 601 348,16 653 453,0
в тому числі для
ліквідації у Вінницькій
області наслідків
стихійного лиха,
що сталося 23-27 липня
2008 року
153,4 153,42 486,6 2 486,62 640,0
в тому числі для
ліквідації в
Івано-Франківській
області наслідків
стихійного лиха,
що сталося 23-27 липня
2008 року
20 341,5 20 341,5330 658,5 330 658,5351 000,0
в тому числі для
ліквідації у
Закарпатській області
наслідків стихійного
лиха, що сталося
23-27 липня 2008 року
1 627,9 1 627,926 457,1 26 457,128 085,0
в тому числі для
ліквідації у Львівській
області наслідків
стихійного лиха,
що сталося 23-27 липня
2008 року
2 156,2 2 156,235 043,8 35 043,837 200,0
в тому числі для
ліквідації у
Тернопільській області
наслідків стихійного
лиха, що сталося
23-27 липня 2008 року
1 168,5 1 168,518 981,5 18 981,520 150,0
в тому числі для
ліквідації у
Чернівецькій області
наслідків стихійного
лиха, що сталося
23-27 липня 2008 року
21 027,1 21 027,1341 802,9 341 802,9362 830,0
3510000 Міністерство фінансів
України
(загальнодержавні
видатки)
60 808 266,557 290 266,5 1 448 000,08 424 846,28 086 962,4 337 883,869 233 112,7
3511000 Міністерство фінансів
України
(загальнодержавні
видатки)
33 238 610,429 720 610,4 1 448 000,02 337 883,82 000 000,0 337 883,835 576 494,2
35110300133Резервний фонд2 070 000,0 2 070 000,0
35114200180Субвенція з державного
бюджету міському бюджету
м. Чернівці для
ліквідації наслідків
стихійного лиха,
що сталося 23-27 липня
2008 року
104 000,052 000,0 52 000,0 104 000,0
7720000 Вінницька обласна
державна адміністрація
173 205,2145 388,877 723,73 342,027 816,42 701,22 561,21 043,5206,5140,0175 906,4
7721000 Апарат Вінницької
обласної державної
адміністрації
173 205,2145 388,877 723,73 342,027 816,42 701,22 561,21 043,5206,5140,0175 906,4
77210200180Субвенція з державного
бюджету обласному
бюджету Вінницької
області для ліквідації
наслідків стихійного
лиха, що сталося
23-27 липня 2008 року
49 850,024 925,0 24 925,0 49 850,0
7770000 Закарпатська обласна
державна адміністрація
104 607,489 288,847 571,03 912,015 318,61 145,2995,2491,059,1150,0105 752,6
7771000 Апарат Закарпатської
обласної державної
адміністрації
104 607,489 288,847 571,03 912,015 318,61 145,2995,2491,059,1150,0105 752,6
77710200180Субвенція з державного
бюджету обласному
бюджету Закарпатської
області для ліквідації
наслідків стихійного
лиха, що сталося
23-27 липня 2008 року
26 600,013 300,0 13 300,0 26 600,0
7790000 Івано-Франківська
обласна державна
адміністрація
1 031 827,6555 549,551 561,52 744,9476 278,12 018,31 847,3775,6223,9171,01 033 845,9
7791000 Апарат
Івано-Франківської
обласної державної
адміністрації
1 031 827,6555 549,551 561,52 744,9476 278,12 018,31 847,3775,6223,9171,01 033 845,9
77910200180Субвенція з державного
бюджету обласному
бюджету Івано-
Франківської області
для ліквідації наслідків
стихійного лиха,
що сталося 23-27 липня
2008 року
949 270,0474 635,0 474 635,0 949 270,0
7830000 Львівська обласна
державна адміністрація
356 223,0228 190,065 385,62 488,7128 033,02 881,42 636,41 117,4143,5245,0359 104,4
7831000 Апарат Львівської
обласної державної
адміністрації
356 223,0228 190,065 385,62 488,7128 033,02 881,42 636,41 117,4143,5245,0359 104,4
78310200180Субвенція з державного
бюджету обласному
бюджету Львівської
області для ліквідації
наслідків стихійного
лиха, що сталося
23-27 липня 2008 року
252 500,0126 250,0 126 250,0 252 500,0
7890000 Тернопільська обласна
державна адміністрація
180 464,2130 699,452 344,42 557,749 764,82 029,51 919,0780,895,6110,5182 493,7
7891000 Апарат Тернопільської
обласної державної
адміністрації
180 464,2130 699,452 344,42 557,749 764,82 029,51 919,0780,895,6110,5182 493,7
78910200180Субвенція з державного
бюджету обласному
бюджету Тернопільської
області для ліквідації
наслідків стихійного
лиха, що сталося
23-27 липня 2008 року
96 900,048 450,0 48 450,0 96 900,0
7940000 Чернівецька обласна
державна адміністрація
579 877,9315 794,034 476,81 909,2264 083,91 880,51 689,6757,640,1190,9581 758,4
7941000 Апарат Чернівецької
обласної державної
адміністрації
579 877,9315 794,034 476,81 909,2264 083,91 880,51 689,6757,640,1190,9581 758,4
79410200180Субвенція з державного
бюджету обласному
бюджету Чернівецької
області для ліквідації
наслідків стихійного
лиха, що сталося
23-27 липня 2008 року
521 200,0260 600,0 260 600,0 521 200,0
Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України"
Зміни до додатку N 4 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2008 році"
(тис.грн.)
Код
програ-
мної
класи-
фікації
видат-
ків та
креди-
тування
держав-
ного
бюджету
Код
функ-
ціо-
наль-
ної
кла-
сифі-
кації
вида-
тків
та
кре-
диту-
вання
дер-
жав-
ного
бюд-
жету
Найменування згідно з
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
державного бюджету
Надання кредитівПовернення кредитівКредитування - всього
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
РазомЗагальний
фонд
Спеціальний
фонд
РазомЗагальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Всього:1 518 028,02 859 232,24 377 260,2-368 234,0-1 199 425,6-1 567 659,61 149794,01 659 806,62 809 600,6
2800000 Міністерство аграрної
політики України
1 170 000,01 901 561,23 071 561,2 -1 006 561,2-1 006 561,21 170000,0895 000,02 065 000,0
2801000 Апарат Міністерства
аграрної політики
України
1 170 000,11 851 561,23 021 561,2 -1 006 561,2-1 006 561,21 170000,0845 000,02 015 000,0
28015600421Формування державного
продовольчого резерву
Аграрним фондом,
здійснення державних
форвардних закупівель,
товарних та фінансових
інтервенцій на
організованому
аграрному ринку
1 000 000,01 623 000,02 623 000,0 1 000000,01 623 000,02 623 000,0
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27-28, ст. 253) такі зміни:
1. У статті 1:
частини першу та другу викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 221.161.617,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 174.012.503,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.149.113,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 237.174.228,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 190.785.361,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.388.867 тис. гривень";
в абзаці третьому частини третьої цифри "3.377.260,2" та "518.028" замінити відповідно цифрами "4.377.260,2" та "1.518.028".
2. Доповнити статтею 25-1 такого змісту:
"Стаття 25-1. Установити, що видатки Державної служби автомобільних доріг України на розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування у сумі 801.905 тис. гривень, у тому числі 46.474,6 тис. гривень за загальним фондом та 755.430,4 тис. гривень за спеціальним фондом, спрямовуються на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, на об'єктах дорожнього господарства державної власності у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Пооб'єктний розподіл та перерозподіл цих бюджетних призначень у 2008 році здійснюється Кабінетом Міністрів України з наступним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".
3. Пункт 1 статті 37 доповнити абзацом шостим такого змісту: