• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Верховна Рада України  | Закон від 12.05.2011 № 3332-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 12.05.2011
 • Номер: 3332-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 12.05.2011
 • Номер: 3332-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.484 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2000 р., N 32, ст. 255, N 38, ст. 318, N 46, ст. 391; 2006 р., N 26, ст. 210; 2010 р., N 48, ст. 564; 2011 р., N 23, ст. 160):
1) статтю 1 доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
"міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - міжнародні стандарти) - прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності";
2) абзац другий частини п'ятої статті 8 викласти в такій редакції:
"визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємства";
3) доповнити статтею 12-1 такого змісту:
"Стаття 12-1. Застосування міжнародних стандартів
1. Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.
2. Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.
3. Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї статті, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.
4. Підприємства інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики про складання ними фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами.
5. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складені за міжнародними стандартами, подаються у порядку, визначеному цим Законом";
4) частину четверту статті 14 викласти в такій редакції:
"4. Публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 3 і 4 пункту 1 цього Закону, що набирають чинності з 1 січня 2012 року.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3332-VI