• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про обовязкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

Верховна Рада України  | Закон від 22.09.2005 № 2902-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.09.2005
 • Номер: 2902-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.09.2005
 • Номер: 2902-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.3 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1) такі зміни:
1. Пункт 8.1 статті 8 викласти в такій редакції:
"8.1. Для заохочення безаварійної експлуатації транспортних засобів, при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності більше ніж на півроку, страховики мають право застосовувати коефіцієнт страхових тарифів залежно від наявності чи відсутності страхових випадків з вини осіб, відповідальність яких застрахована, в період дії попередніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (бонус-малус), який розраховується кожним із страховиків з урахуванням положень пункту 7.1 статті 7 цього Закону.
Клас на Коефіцієнт Клас по закінченню строку страхування
початок з урахуванням наявності страхових
строку випадків з вини страхувальника
страхування
0 1 2 3
страхових страхова страхові страхові
виплат виплата виплати виплати
М 2.45 0 М М М
0 2.3 1 М М М
1 1.55 2 М М М
2 1.4 3 1 М М
3 1 4 1 М М
4 0.95 5 2 М М
5 0.9 6 3 1 М
6 0.85 7 4 1 М
7 0.8 8 4 1 М
8 0.75 9 5 2 М
9 0.7 10 5 2 1
10 0.65 11 6 2 1
11 0.6 12 6 2 1
12 0.55 13 6 2 1
13 0.5 13 7 2 1".
2. Статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України
13.1. Учасники бойових дій та інваліди війни, що визначені законом, інваліди I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду I групи, у його присутності, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.
13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - учасників війни, що визначені законом, інвалідів II групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I та II категорій, пенсіонерів - громадян України, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі".
3. Пункт 14.4 статті 14 викласти в такій редакції:
"14.4. Забороняється укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в місцях проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та оформлення дозвільних документів, у місцях контролю наявності страхових полісів, крім пунктів пропуску через державний кордон України.
Укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється у порядку, визначеному Уповноваженим органом".
4. Статтю 15 доповнити частиною другою такого змісту:
"Особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлюються у порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".
5. Статтю 17 доповнити пунктом 17.5 такого змісту:
"17.5. При укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов'язаний надати страхувальнику спеціальний знак державного зразка, який затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".
6. У статті 29 слова "Уповноваженим органом" замінити словом "законодавством".
7. Абзац перший статті 32 після слова "страховик" доповнити словами "або МТСБУ".
8. Пункт 33.2 статті 33 після слова "страховиком" доповнити словами "аварійний комісар або".
9. У статті 34:
1) пункт 34.1 викласти в такій редакції:
"34.1. Страховик терміново, але не пізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок), зобов'язаний направити аварійного комісара або експерта на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків";
2) пункт 34.2 після слова "строк" доповнити словами "аварійний комісар або", а після слова "обрати" доповнити словами "аварійного комісара або".
10. Пункт 35.4 статті 35 виключити.
11. Статтю 40 доповнити пунктом 40.3 такого змісту:
"40.3. МТСБУ має право залучати аварійних комісарів у порядку, встановленому Уповноваженим органом, для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків у випадках, визначених у статті 41 цього Закону, та необхідності перевірки дій страховика відповідно до пункту 36.3 статті 36 цього Закону".
12. У статті 41:
1) у пункті 41.1:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
"а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної транспортному засобу, який не відповідає вимогам пункту 1.7 статті 1 цього Закону, та майну, яке знаходилося в такому транспортному засобі";
абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"Регламентні виплати, зазначені у підпунктах "а"-"д" цього пункту, розподіляються в порядку, встановленому президією МТСБУ";
2) доповнити пунктами 41.3 і 41.4 такого змісту:
"41.3. МТСБУ не відшкодовує шкоду потерпілим, якщо вони можуть задовольнити вимоги на підставі договорів інших видів страхування. В таких випадках МТСБУ відшкодовується частина шкоди, яка не компенсована за договорами інших видів страхування.
41.4. МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих здійснює оплату послуг аварійних комісарів, залучених відповідно до пункту 40.3 статті 40 цього Закону".
13. Доповнити статтею 43-1 такого змісту:
"Стаття 43-1. Фонд попереджувальних заходів МТСБУ
43-1.1. З метою проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості страхових випадків за обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності, створюється фонд попереджувальних заходів МТСБУ.
43-1.2. Джерелами формування фонду попереджувальних заходів МТСБУ є:
43-1.2.1 відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі, визначеному президією МТСБУ, але не більше ніж 1 відсоток включно від отриманих премій за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
43-1.2.2 добровільні внески та пожертвування;
43-1.3. Порядок, умови формування та використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ встановлюються положенням про цей фонд, що затверджується президією МТСБУ та погоджується з Координаційною радою МТСБУ.
Кошти фонду попереджувальних заходів МТСБУ є коштами МТСБУ, використання цих коштів здійснюється дирекцією МТСБУ. Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ звітує щорічно перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ".
14. Пункт 46.1 статті 46 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
"и) погодження положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ".
15. Підпункти "г" і "ґ" пункту 47.4 статті 47 викласти в такій редакції:
"г) затвердження, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ, положення про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, положення про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів та положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ;
ґ) погодження зразків страхових полісів та спеціального знака з Уповноваженим органом; погодження положення про централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом".
16. Статтю 51 доповнити пунктом 51.10 такого змісту:
"51.10. Порушення строків сплати внесків та здійснення відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, або здійснення таких внесків та відрахувань не в повному обсязі протягом двох місяців позбавляє страховика членства в МТСБУ".
17. У розділі VII "Прикінцеві та перехідні положення":
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. При розрахунку страхового платежу добуток коригуючих коефіцієнтів II, III, IV типів не може бути меншим за половину коригуючого коефіцієнта I типу та перевищувати трикратний його розмір";
2) доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
"11-1. У разі одночасного укладання одним страхувальником п'яти і більше внутрішніх договорів страхування строком на один рік страховий платіж зменшується таким чином:
від 5 до 10 транспортних засобів - на 5 відсотків;
від 10 до 20 транспортних засобів - на 10 відсотків;
від 20 транспортних засобів і більше - на 15 відсотків".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 вересня 2005 року
N 2902-IV