Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо досудового врегулювання спорів

Верховна Рада України Закон від 23.06.2005 №2705-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 23.06.2005

Номер 2705-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо досудового врегулювання спорів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 33, ст.427 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1993 р., N 33, ст. 347; 1995 р., N 14, ст. 90; 1996 р., N 9, ст. 44; 1997 р., N 25, ст. 171; 2000 р., N 30, ст. 233; 2001 р., N 11, ст. 56, N 31, ст. 147, N 36, ст. 188):
1) у статті 5:
а) в частині першій слова "у випадках, передбачених цим Кодексом, а також" та слова "якщо це обумовлено договором" виключити;
б) частину другу та четверту виключити;
2) у частині першій статті 7 слова "підлягає розгляду" замінити словом "розглядається";
3) статтю 9 виключити;
4) у назві статті 10 слова "певної категорії" виключити;
5) у статті 11:
а) у назві слова "певної категорії" виключити;
б) у частині першій слова "зазначений у частині другій статті 5 цього Кодексу" виключити;
в) у частині другій слова "повинні відповісти" замінити словом "відповідають";
6) частину другу статті 24 виключити;
7) у частині першій статті 26 слова "за умови вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу" виключити;
8) у пункті 6 частини другої статті 54 слова "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу" замінити словами "якщо такі проводилися";
9) пункт 7 частини першої статті 63, пункт 2 частини першої статті 65, пункт 3 частини першої статті 80, пункт 3 частини першої статті 81 виключити.
2. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349):
1) частину третю статті 58 після слова "претензії" доповнити словами "або позови";
2) частину третю статті 218 доповнити реченням такого змісту: "Недотримання сторонами досудового порядку врегулювання спору не перешкоджає зверненню до суду в порядку, встановленому законом";
3) у частині першій статті 383 слово "обов'язковим" замінити словом "можливим".
3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) у статті 222:
а) у частині шостій слова "підлягає розгляду" замінити словом "розглядається";
б) частину дев'яту виключити;
2) у статті 315:
а) у частині першій слово "обов'язковим" замінити словом "можливим";
б) частину третю викласти в такій редакції:
"3. Перевізник розглядає заявлену претензію і повідомляє заявника про задоволення чи відхилення її протягом трьох місяців, а щодо претензії з перевезення у прямому змішаному сполученні - протягом шести місяців. Претензії щодо сплати штрафу або премії розглядаються протягом сорока п'яти днів".
4. У частині першій статті 925 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "є обов'язковим" замінити словами "можливим є".
5. У частині другій статті 26 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) слова "в претензійно-позовному порядку" замінити словами "в претензійному чи позовному порядку".
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
7. У частині першій статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1996 р., N 52, ст. 302; 2002 р., N 32, ст. 223):
1) у пункті 3 слова "коли позивачем не додержано встановленого для даної категорії справ порядку досудового врегулювання спору або" виключити;
2) у пункті 4 слова "припинення провадження у справі, якщо справа не підлягає розглядові в судах, або якщо заінтересованою особою, яка звернулася до суду, не додержано встановленого для даної категорії справ порядку попереднього позасудового розв'язання спору і можливість застосування цього порядку втрачено, якщо при цьому державне мито було вже стягнуто в доход бюджету" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 червня 2005 року
N 2705-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо досудового врегулювання спорів
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1993 р., N 33, ст. 347; 1995 р., N 14, ст. 90; 1996 р., N 9, ст. 44; 1997 р., N 25, ст. 171; 2000 р., N 30, ст. 233; 2001 р., N 11, ст. 56, N 31, ст. 147, N 36, ст. 188):
1) у статті 5:
а) в частині першій слова "у випадках, передбачених цим Кодексом, а також" та слова "якщо це обумовлено договором" виключити;
б) частину другу та четверту виключити;
2) у частині першій статті 7 слова "підлягає розгляду" замінити словом "розглядається";
3) статтю 9 виключити;
4) у назві статті 10 слова "певної категорії" виключити;
5) у статті 11:
а) у назві слова "певної категорії" виключити;
б) у частині першій слова "зазначений у частині другій статті 5 цього Кодексу" виключити;
в) у частині другій слова "повинні відповісти" замінити словом "відповідають";
6) частину другу статті 24 виключити;
7) у частині першій статті 26 слова "за умови вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу" виключити;
8) у пункті 6 частини другої статті 54 слова "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу" замінити словами "якщо такі проводилися";

30 днiв передплати безкоштовно!