Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів

Верховна Рада України Закон від 09.09.2010 №2511-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 09.09.2010

Номер 2511-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 4, ст.21 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
доповнити статтею 163-12 такого змісту:
"Стаття 163-12. Порушення умов видачі векселів
Видача векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов'язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж,-
тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
статтю 221 після цифр "163-4" доповнити цифрами "163-12";
у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 163-1 - 163-4, 164, 164-5, 177-2)" після цифр "163-1 - 163-4" доповнити цифрами "163-12";
в абзаці "Національного банку України (статті 164-11, 166-7 - 166-8)" після слова "статті" доповнити цифрами "163-12";
в абзаці "органів державної контрольно-ревізійної служби України (статті 164-12, 164-14)" після слова "статті" доповнити цифрами "163-12";
доповнити абзацом такого змісту:
"Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 163-12)";
( Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII від 02.06.2016 )
3) у Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128; 2003 р., N 7, ст. 63):
в абзаці другому пункту 2 статті 2 слово "(трасантом)" замінити словами "(за переказним векселем - трасантом)";
у частині другій статті 3 слова "зобов'язуються та набувають права за переказними і простими векселями" замінити словами "можуть виступати векселедавцем, трасантом, індосантом або індосатом";
у частині третій статті 5:
абзац другий після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на внутрішній документ юридичної особи, відповідно до якого уповноважена особа має право підписувати вексель";
в абзаці третьому:
у першому реченні слова "векселедавця-трасанта" замінити словами "векселедавця або трасанта";
після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"від імені фізичних осіб - підприємців власноручно зазначеною особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням дати та номера запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і паспортних даних векселедавця або трасанта (серія та номер паспорта, найменування органу, що видав паспорт, та дата його видачі, місце проживання). Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності). У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель";
статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Вексель, опротестований нотаріусом у встановленому законом порядку, є виконавчим документом (крім векселя, опротестованого у недатуванні акцепту)";
у частині першій статті 13 слово "(трасантом)" замінити словами "(за переказним векселем - трасантом)";
доповнити статтею 13-1 такого змісту:
"Стаття 13-1. За видачу векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов'язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж, на юридичну особу - векселедавця (за переказним векселем - трасанта) накладається штраф у розмірі від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розгляд справ та складання протоколів за порушення умов видачі векселя здійснюються уповноваженими особами державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку, встановленому законом".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
9 вересня 2010 року
N 2511-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
доповнити статтею 163-12 такого змісту:
"Стаття 163-12. Порушення умов видачі векселів
Видача векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов'язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж,-
тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
статтю 221 після цифр "163-4" доповнити цифрами "163-12";
у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 163-1 - 163-4, 164, 164-5, 177-2)" після цифр "163-1 - 163-4" доповнити цифрами "163-12";
в абзаці "Національного банку України (статті 164-11, 166-7 - 166-8)" після слова "статті" доповнити цифрами "163-12";
в абзаці "органів державної контрольно-ревізійної служби України (статті 164-12, 164-14)" після слова "статті" доповнити цифрами "163-12";
доповнити абзацом такого змісту:
"Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 163-12)";
3) у Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128; 2003 р., N 7, ст. 63):
в абзаці другому пункту 2 статті 2 слово "(трасантом)" замінити словами "(за переказним векселем - трасантом)";

30 днiв передплати безкоштовно!