• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Верховна Рада України  | Закон від 19.07.2022 № 2435-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.07.2022
 • Номер: 2435-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.07.2022
 • Номер: 2435-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами) такі зміни:
1. У частині першій статті 1:
1) після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"група - група юридичних осіб, що складається з підприємства, яке контролює інші підприємства (материнське підприємство), та всіх підприємств, які ним контролюються (дочірніх підприємств);
документооборот - рух первинних документів з моменту їх складання підприємством або одержання від інших підприємств до передавання на зберігання в архів після прийняття до обліку".
У зв’язку з цим абзаци шостий - двадцять третій вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять п’ятим;
2) в абзаці шістнадцятому слова "Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" замінити словами "Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку";
3) друге речення абзацу двадцять четвертого викласти в такій редакції: "Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами видається Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку".
1) у частині другій:
в абзаці першому слова "належати до мікропідприємств" замінити словами "належати до таких категорій підприємств - мікропідприємств";
абзаци третій - п’ятий, сьомий - дев’ятий, одинадцятий - тринадцятий після слів "євро" і "осіб" доповнити словом "включно";
в абзаці двадцятому слова "курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку" замінити словами "курс гривні до іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі офіційних валютних курсів Національного банку України";
2) частину третю виключити.
3. Частину третю статті 3 викласти в такій редакції:
"3. Підприємства, які відповідно до цього Закону належать до мікропідприємств (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес) та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть узагальнювати інформацію в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису".
1) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
"На національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку і національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі не поширюється дія законодавства щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності";
2) доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами України про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
5. У частині другій статті 9:
в абзаці першому слова "та зведені облікові" і "якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами України" виключити;
абзац шостий після слова "посади" доповнити словами "і прізвища (крім первинних документів, вимоги до яких встановлюються Національним банком України)";
після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Залежно від характеру господарської операції та технології обробки облікової інформації до первинних документів можуть включатися додаткові реквізити (печатка, номер документа, підстава для здійснення операції тощо).
Первинні документи, створені автоматично в електронній формі програмним забезпеченням інформаційно-комунікаційної системи, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови наявності накладеного електронного підпису чи печатки з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг".
У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим.
1) у частині другій:
в абзаці першому слова "крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях" виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"Порядок та строки подання звіту про платежі на користь держави суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, встановлюються відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях";
2) в абзаці першому частини четвертої слова "та суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях" виключити;
3) частину шосту доповнити словами "яка оприлюднена державною мовою на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту".
7. Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
"1. Підприємства, які контролюють інші підприємства (материнські підприємства), крім фінансових звітів про власні господарські операції, складають та подають консолідовану фінансову звітність групи відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів.
Для цілей цього Закону групи поділяються на малі, середні або великі.
Малими групами вважаються групи, показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро включно;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро включно;
середня кількість працівників - до 50 осіб включно.
Середніми групами вважаються групи, які не відповідають критеріям для малих груп та показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів - до 20 мільйонів євро включно;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 40 мільйонів євро включно;
середня кількість працівників - до 250 осіб включно.
Великими групами вважаються групи, показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів - понад 20 мільйонів євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів євро;
середня кількість працівників - понад 250 осіб.
Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі офіційних валютних курсів Національного банку України, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.
Якщо на дату складання річної консолідованої фінансової звітності група, показники річної консолідованої фінансової звітності якої протягом двох років поспіль (за звітний рік та рік, що передує звітному) не відповідають критеріям групи, до якої вона віднесена, така група відноситься до відповідної групи, критеріям якої відповідають показники річної консолідованої фінансової звітності за результатами звітного періоду".
1) у частині першій слова "викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на веб-сторінці" замінити словами "оприлюднені державною мовою на офіційному веб-сайті";
2) частину другу після слів "видобувних галузях" доповнити словами "материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес, материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств";
3) у частині п’ятій слова "зазначені у частині другій цієї статті" замінити словами "які для складання фінансової звітності застосовують міжнародні стандарти".
1) друге речення частини другої виключити;
2) частину третю викласти в такій редакції:
"3. Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).
Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).
Інші фінансові установи та недержавні пенсійні фонди, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).
Малі підприємства, що є суб’єктами господарювання державного сектору економіки, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з відповідним аудиторським звітом (якщо обов’язковий аудит фінансової звітності проводився на вимогу законодавства) на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).
Малі та середні групи (крім груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес) звільняються від обов’язкового складання та подання консолідованої фінансової звітності та консолідованого звіту про управління.
Материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств (крім суб’єктів інвестиційної діяльності, які не складають консолідовану фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів), зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну консолідовану фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами, разом з аудиторським звітом, консолідованим звітом про управління, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).
Материнські підприємства, які одночасно є дочірніми підприємствами та відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів не подають консолідовану фінансову звітність, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі) річну консолідовану фінансову звітність свого материнського підприємства разом з аудиторським звітом та консолідованим звітом про управління.
Підприємство зобов’язане забезпечувати доступність фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності для ознайомлення юридичних та фізичних осіб за своїм місцезнаходженням";
3) у частині четвертій:
в абзаці першому слова "своїй веб-сторінці" замінити словами "своєму веб-сайті";
в абзаці другому слова "своїй веб-сторінці" замінити словами "своєму офіційному веб-сайті";
4) доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Оприлюднена річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність (у повному обсязі разом з аудиторськими звітами) повинні зберігатися на веб-сайтах підприємств, головних розпорядників бюджетних коштів та офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, не менше шести років, якщо більший строк не встановлено законом".
10. У пункті 1-1 розділу V "Прикінцеві положення" слова "зобов’язані застосовувати" замінити словом "застосовують", а після слова "таксономії" доповнити словами "фінансової звітності".
11. У тексті Закону слова "державну політику у сфері бухгалтерського обліку" замінити словами "державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 липня 2022 року
№ 2435-IX