• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав

Верховна Рада України  | Закон від 15.05.2018 № 2415-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 32, ст.242)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 692-IX від 16.06.2020, ВВР, 2020, № 43, ст.371 № 703-IX від 16.06.2020, ВВР, 2020, № 45, ст.387 № 943-IX від 03.11.2020 № 1960-IX від 15.12.2021 № 2310-IX від 19.06.2022 № 2811-IX від 01.12.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 № 2974-IX від 20.03.2023 )
Цей Закон визначає правові та організаційні засади колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав в Україні.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
добровільне колективне управління - колективне управління, що здійснюється організаціями колективного управління, зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку, виключно щодо об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, включених до каталогу відповідної організації колективного управління;
договір про партнерство - письмовий (електронний) договір, що укладається акредитованою організацією колективного управління, яка здійснює обов’язкове колективне управління, з іншою акредитованою організацією колективного управління, яка здійснює розширене колективне управління, у відповідній сфері про виплату належної частки доходу від прав відповідній категорії правовласників;
договір про представництво прав - письмовий (електронний) договір між організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями, яким одна організація уповноважує іншу організацію здійснювати управління правами на відповідні об’єкти авторського права і (або) суміжних прав;
дохід від прав - грошові кошти, отримані організацією колективного управління від користувачів або інших організацій колективного управління як винагорода за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав чи як відрахування на користь правовласників;
електронна система адміністрування - інформаційно-телекомунікаційна система, що зв’язує за допомогою мережі Інтернет організацію колективного управління з правовласниками й користувачами та забезпечує автоматизоване ведення обліку об’єктів майнових прав, включаючи їх декларування правовласниками, обліку надходжень, розподілу та виплати доходів від прав організацією колективного управління;
збір за управління - грошові кошти, утримані, зараховані або вирахувані організацією колективного управління з суми доходу від прав або будь-якого іншого не забороненого законом доходу для покриття витрат на забезпечення діяльності організації колективного управління, передбаченої цим Законом;
каталог організації колективного управління - сукупність об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами на які управляє організація;
колективне управління - діяльність зі збору, розподілу та виплати правовласникам доходу від прав, що здійснюється в інтересах більше ніж одного правовласника на умовах та з дотриманням принципів, передбачених цим Законом;
користувач - будь-яка юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець, яка вчиняє дії, що відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" вимагають отримання згоди від суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, або яка іншим чином повинна виплатити винагороду чи відрахування правовласникам;
незапитані кошти - частина доходу від прав, не розподілена і (або) не виплачена у встановлений цим Законом строк внаслідок неможливості ідентифікації відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та (або) правовласника щодо таких об’єктів чи об’єктивної неможливості виявити місцезнаходження ідентифікованого правовласника та виплатити йому кошти;
обов’язкове колективне управління - колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління, що здійснюється акредитованими Установою організаціями у визначених цим Законом сферах;
організація колективного управління - громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, зареєстроване в Установі, що не має на меті отримання прибутку, засноване виключно правовласниками, діяльність якого спрямована на колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав;
правовласник - суб’єкт авторського права або суміжного права чи інша особа, крім організації колективного управління, яка на підставі договору з суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав чи згідно із законом має право на отримання частки доходу від прав;
розширене колективне управління - колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління (крім випадків, коли відповідні права вилучені правовласником з колективного управління в порядку, встановленому цим Законом), у визначених цим Законом сферах, що здійснюється акредитованими Установою організаціями у визначених цим Законом сферах;
Установа - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
член організації колективного управління - правовласник або об’єднання (асоціація) правовласників, інша організація колективного управління, які відповідно до законодавства та статуту організації колективного управління набули статус члена організації колективного управління.
Інші терміни вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про авторське право і суміжні права".
Стаття 2. Законодавство України про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав
1. Законодавство у сфері колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав складається з Конституції України, Цивільного кодексу України, цього Закону та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.
Стаття 3. Застосування правил міжнародного договору
1. Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 4. Повноваження Установи
1. Установа забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони авторського права і суміжних прав шляхом здійснення державного нагляду за діяльністю організацій колективного управління та виконання таких функцій:
1) забезпечення реєстрації та акредитації організацій колективного управління, ведення Реєстру організацій колективного управління;
2) забезпечення дотримання організаціями колективного управління вимог цього Закону;
3) застосування до організацій колективного управління санкцій у порядку, визначеному цим Законом;
4) отримання від органів державної влади інформації, документів і матеріалів, необхідних для здійснення колективного управління;
5) надання методичної допомоги організаціям колективного управління та профільним асоціаціям і об’єднанням користувачів;
6) аналіз дотримання вимог законодавства у сфері колективного управління, моніторинг діяльності акредитованих організацій колективного управління та оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Установи;
7) забезпечення функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторського права і суміжних прав.
2. Установа затверджує:
3) форму заяви про внесення змін до Реєстру організацій колективного управління;
4) форму звіту телерадіоорганізацій про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефірі телерадіоорганізації;
5) порядок функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторського права і суміжних прав та авторизації електронних майданчиків.
Розділ II
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ СУБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ
Стаття 5. Основні засади колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав
1. Колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюють організації колективного управління, зареєстровані Установою у встановленому цим Законом порядку.
Організація колективного управління є неприбутковою організацією, утворюється в організаційно-правовій формі громадського об’єднання (громадська організація або громадська спілка) зі статусом юридичної особи, єдиним видом діяльності якої є виконання завдань і функцій, визначених статтею 12 цього Закону.
Засновниками організації колективного управління можуть бути виключно правовласники.
Засновниками і членами організації колективного управління можуть бути фізичні особи - громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи приватного права.
Не допускаються обмеження чи привілеї для організацій колективного управління залежно від виду, громадянства, майнового стану чи професійної належності засновників або членів таких організацій.
2. Принципами діяльності організацій колективного управління є:
1) неухильне дотримання інтересів правовласників - організації колективного управління зобов’язані діяти найкращим чином в інтересах правовласників, ефективно збирати, розподіляти і виплачувати дохід від прав, не покладати на правовласників жодних зобов’язань, які не є об’єктивно необхідними для захисту їхніх прав та інтересів і для ефективного управління їхніми майновими правами;
2) рівність - не допускається встановлення привілеїв для окремих категорій правовласників залежно від їх виду (юридичні чи фізичні особи), членства в організації колективного управління, участі чи неучасті в управлінні такою організацією, громадянства, резидентства тощо;
3) прозорість - організації колективного управління забезпечують вільний доступ правовласників, користувачів і громадськості до інформації про свою діяльність, визначену цим Законом;
4) підзвітність - організації колективного управління звітують перед вітчизняними і (або) іноземними правовласниками про свою діяльність у порядку, встановленому цим Законом;
5) ефективне управління - організації колективного управління забезпечують збирання, розподіл та виплату доходу від прав правовласникам у найбільш швидкий, ефективний і точний спосіб та лише з обґрунтованими витратами.
Витрати організацій колективного управління на придбання товарів, робіт і послуг відповідають критерію ефективності управління, якщо вони здійснюються з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
3. Правовласники як суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління.
Правовласники мають право вільно обирати організацію колективного управління, яка буде управляти їхніми майновими правами, визначати, які саме майнові права і на які об’єкти авторського права і (або) суміжних прав передавати в управління, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Крім випадків, коли організація колективного управління має об’єктивно обґрунтовані причини відмовити в управлінні, вона зобов’язана управляти майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, за умови що таке управління належить до сфери її діяльності.
4. Правовідносини між організаціями колективного управління та правовласниками виникають та здійснюються на підставі договору про управління майновими правами на колективній основі, що укладається в письмовій (електронній) формі із зазначенням конкретних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних способів використання таких об’єктів, або на підставі закону.
5. Правовласники, у тому числі ті, які уклали договір про управління майновими правами на колективній основі з організацією колективного управління, мають право на свій розсуд надавати дозвіл на некомерційне використання належних їм об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
6. Правовласники мають право вилучати свої майнові права з управління організації колективного управління, крім випадків, передбачених цим Законом.
7. Колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав здійснюється у виді добровільного, розширеного та обов’язкового колективного управління.
8. Організації колективного управління мають право управляти на території України майновими правами іноземних правовласників на загальних підставах, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону, або на основі договорів з юридичними особами, які здійснюють колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав в інших державах (далі - аналогічні іноземні організації), у тому числі договору про представництво прав.
Організації колективного управління можуть доручати управління на колективній основі майновими правами українських правовласників за кордоном на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, у тому числі про представництво прав.
Організації колективного управління можуть об’єднуватися на договірних засадах для реалізації спільних завдань та укладати між собою договори про партнерство та договори про представництво прав. Функції з розширеного та обов’язкового колективного управління не можуть бути передані на підставі договору про партнерство чи договору про представництво прав.
У разі якщо функції акредитованої організації колективного управління передбачають укладення договорів про партнерство і (або) договорів про представництво прав, відповідна організація не має права відмовляти іншим організаціям колективного управління, у тому числі аналогічним іноземним організаціям, в укладенні зазначених договорів.
У процесі колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав не допускається дискримінація правовласників, майнові права яких передані організації колективного управління на підставі договору про представництво прав, зокрема в частині встановлення тарифів, утримання збору за управління, умов збирання, розподілу та виплати доходу від прав.
Зміст договорів, що укладаються організацією колективного управління з іншими організаціями колективного управління, у тому числі аналогічними іноземними організаціями, не повинен суперечити вимогам, встановленим законами України про захист економічної конкуренції.
9. Організації колективного управління здійснюють повноваження щодо колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав від свого імені в інтересах правовласників.
10. Організації колективного управління не мають права:
1) використовувати в будь-який спосіб об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, майнові права щодо яких передані їм для управління на колективній основі;
2) доручати здійснення обов’язкового чи розширеного колективного управління на території України іншим організаціям колективного управління або третім особам;
3) бути засновником або учасником суб’єктів підприємницької діяльності.
11. Організація колективного управління зобов’язана повідомити правовласника про умови членства в організації колективного управління та розмір збору за управління до початку співпраці з ним, крім випадків здійснення колективного управління у сферах, передбачених частинами п’ятою та шостою статті 12 цього Закону.
12. Організація колективного управління не має права безпідставно відмовляти правовласникам у наданні їм статусу члена організації колективного управління.
13. Організація колективного управління зобов’язана постійно забезпечувати правовласникам та користувачам можливість звернення до організації за допомогою засобів телекомунікації (телефон, електронна пошта, інші засоби зв’язку), у тому числі під час реалізації ними своїх прав.
Стаття 6. Статут організації колективного управління та умови членства в організації колективного управління
1. Організація колективного управління провадить діяльність на основі статуту, що затверджується в установленому порядку з урахуванням вимог цього Закону.
2. Статутом організації колективного управління передбачаються належні та ефективні механізми участі членів організації колективного управління в процедурах прийняття рішень організацією. Різні категорії членів організації колективного управління у процедурах прийняття рішень цією організацією представляються справедливо та збалансовано.
3. Статут організації колективного управління визначає:
1) мету діяльності організації колективного управління - управління на колективній основі майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав без отримання прибутку;
2) категорії правовласників, в інтересах яких організація провадить діяльність;
3) умови членства в організації;
4) повноваження, порядок і періодичність проведення загальних зборів;
5) порядок створення та повноваження виконавчого і наглядового органів організації;
6) положення про запобігання конфлікту інтересів членів виконавчого і наглядового органів організації;
7) порядок звітності виконавчого і наглядового органів організації;
8) порядок оскарження рішень виконавчого і наглядового органів організації.
Статут організації колективного управління також може визначати порядок та умови дистанційного прийняття рішень членами виконавчого та наглядового органів організації, умови обмеження права голосу члена організації на загальних зборах відповідно до частини п’ятої статті 7 цього Закону та інші положення, що не суперечать законодавству.
4. Умови членства в організації колективного управління оприлюднюються на веб-сайті організації.
Організація колективного управління зобов’язана застосовувати умови членства об’єктивно, прозоро і без дискримінації. Умови членства мають передбачати ефективні механізми участі членів організації у процесі прийняття рішень.
У разі відмови у прийнятті у членство організація колективного управління надає письмове обґрунтування такої відмови.
Організація колективного управління забезпечує ведення реєстру своїх членів та підтримання його в актуальному стані.
Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
1. Загальні збори членів організації колективного управління (далі - загальні збори) є вищим колегіальним органом управління організації колективного управління, до компетенції якого належить вирішення будь-яких питань діяльності організації.
2. Загальні збори проводяться не менше одного разу на рік на території України.
Дату проведення та порядок денний чергових загальних зборів визначає виконавчий або наглядовий орган організації колективного управління.
Позачергові загальні збори скликаються виконавчим або наглядовим органом організації, або на письмову вимогу не менш як 20 відсотків загальної кількості членів організації.
Виконавчий орган організації колективного управління зобов’язаний розмістити інформацію про дату, час та місце проведення загальних зборів, порядок денний і перелік питань, що виносяться на голосування, на веб-сайті організації не менш як за 20 робочих днів до дати проведення загальних зборів.
Організація колективного управління оприлюднює на своєму веб-сайті документи та проекти документів, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.
3. Загальні збори вважаються повноважними, якщо в них беруть участь не менш як 50 відсотків загальної кількості членів організації, які мають право голосу.
Загальні збори вважаються такими, що не відбулися, якщо у них взяли участь менше 50 відсотків загальної кількості членів організації, які мають право голосу. У такому разі голова наглядового органу або голова виконавчого органу організації колективного управління повторно скликає загальні збори з тим самим порядком денним.
Повторно скликані загальні збори призначаються не менш як через 14 днів і не більш як через 30 днів після загальних зборів, що не відбулися.
Повторні загальні збори вважаються повноважними, якщо у них беруть участь не менш як 25 відсотків загальної кількості членів організації, які мають право голосу, якщо інше не передбачене статутом організації колективного управління.
4. До виключної компетенції загальних зборів належить:
1) затвердження статуту організації колективного управління та змін до нього;
2) визначення умов членства в організації;
3) затвердження проектів тарифів для укладення договорів із користувачами;
4) затвердження загальних правил розподілу доходу від прав;
5) затвердження загальних правил утримання з доходу від прав збору за управління, відрахувань на культурні, соціальні, навчальні цілі, а також складення кошторису витрат організації;
6) затвердження загальних правил використання незапитаних коштів;
7) призначення та звільнення аудитора для проведення аудиторської перевірки;
8) затвердження щорічного звіту про діяльність організації колективного управління;
9) обрання та відкликання персонального складу наглядового та виконавчого органів організації, у тому числі директора організації, визначення умов їх матеріального забезпечення, винагороди;
10) заслуховування та затвердження звітів наглядового та виконавчого органів організації;
11) прийняття рішення про припинення діяльності, ліквідацію, реорганізацію організації.
Вирішення інших питань діяльності організації колективного управління може делегуватися наглядовому або виконавчому органу.
5. У загальних зборах мають право брати участь та реалізувати своє право голосу всі члени організації колективного управління. Організація колективного управління у статуті може встановити обмеження права на участь у загальних зборах та права голосу члена організації на підставі одного або обох таких критеріїв:
1) строк членства в організації колективного управління;
2) розмір виплаченої або належної до виплати винагороди члену організації у попередньому звітному періоді.
Такі критерії застосовуються справедливо та обґрунтовано.
6. Кожен член організації колективного управління має право призначити представника та делегувати йому право голосу. Член організації колективного управління може бути представником іншого члена цієї організації на загальних зборах виключно за умови, що ці члени є правовласниками однієї категорії майнових прав. Під час проведення загальних зборів, на які представнику передано право голосу, представник набуває всіх прав члена організації колективного управління, який передав йому право голосу, та має діяти в його інтересах. Повноваження, що передаються представнику, визначаються окремо для кожних загальних зборів.
7. Загальні збори членів акредитованої організації колективного управління є відкритими. Будь-який правовласник незалежно від того, чи є він членом цієї організації, чи була зібрана на його користь винагорода цією організацією, може бути присутнім на таких зборах без права голосу.
8. Статут організації колективного управління може передбачати можливість участі у загальних зборах в режимі відеоконференції.
9. Протоколи загальних зборів організації колективного управління мають бути доступними для ознайомлення будь-якому члену цієї організації.
10. Інші питання проведення загальних зборів і порядку прийняття рішень загальними зборами встановлюються статутом організації колективного управління.
11. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів членів організації колективного управління, які беруть участь у загальних зборах.
12. Голосування на загальних зборах є відкритим. Порядок проведення голосування визначається загальними зборами.
Стаття 8. Наглядовий орган організації колективного управління
1. В організації колективного управління утворюється наглядовий орган для здійснення поточного контролю за діяльністю організації, керівництва організації, а також колективного управління та реалізації повноважень, делегованих загальними зборами.
Компетенція наглядового органу визначається статутом організації колективного управління і цим Законом.
До компетенції наглядового органу організації колективного управління належить:
1) затвердження загальних принципів і правил управління ризиками організації колективного управління;
2) контроль за виконанням виконавчим органом рішень загальних зборів;
3) схвалення договорів про придбання організацією колективного управління, продажу або іпотеки будь-якого нерухомого майна;
4) схвалення договорів про одержання організацією колективного управління кредитів і про забезпечення зобов’язань за кредитами;
5) проведення перевірки фінансової діяльності організації колективного управління;
6) скликання загальних зборів та підготовка до їх проведення;
7) підготовка пропозицій щодо порядку денного загальних зборів, а також пропозицій щодо включення до порядку денного питань, які надійшли у вигляді пропозицій від членів організації колективного управління;
8) розгляд скарг і вирішення спорів між організацією колективного управління та правовласниками, в інтересах яких провадить діяльність організація;
9) внесення пропозицій щодо фінансової та господарської діяльності організації колективного управління.
Статутом організації колективного управління до компетенції наглядового органу можуть бути віднесені й інші питання.
2. У наглядовому органі справедливо та збалансовано мають бути представлені інтереси різних категорій правовласників, які є членами організації колективного управління.
До складу наглядового органу можуть входити особи, які не є членами організації колективного управління, але професійний досвід яких дозволяє їм виконувати наглядові функції. Кількість таких осіб у складі наглядового органу не може перевищувати кількість членів організації колективного управління.
До складу наглядового органу не можуть входити члени виконавчого органу цієї організації колективного управління та особи, які перебувають у трудових відносинах з цією організацією.
3. Виконавчий і наглядовий органи організації колективного управління звітують перед загальними зборами щорічно.
Члени виконавчого і наглядового органу щороку повідомляють загальним зборам організації колективного управління таку інформацію:
про будь-який інтерес щодо організації колективного управління;
про матеріальне забезпечення, отримане в попередньому фінансовому році від організації колективного управління у будь-якій, у тому числі натуральній, формі;
про будь-які кошти, отримані в попередньому фінансовому році від організації колективного управління у якості правовласника;
про відсутність або наявність реальних чи потенційних конфліктів між будь-якими особистими інтересами та інтересами організації колективного управління, або між будь-якими зобов’язаннями перед організацією колективного управління та зобов’язаннями перед іншими фізичними чи юридичними особами.
4. Організаційною формою роботи наглядового органу є засідання, що скликається не менше одного разу на квартал. Позачергові засідання наглядового органу можуть скликатися на вимогу половини складу наглядового органу, а також на вимогу виконавчого органу цієї організації колективного управління.
Засідання наглядового органу є повноважним, якщо в ньому беруть участь не менш як 50 відсотків загальної кількості членів наглядового органу.
5. Рішення наглядового органу оформлюються протоколами, копії яких надаються членам організації колективного управління на їх вимогу.
Стаття 9. Виконавчий орган організації колективного управління
1. В організації колективного управління діє одноособовий або колегіальний виконавчий орган.
Порядок формування, компетенція виконавчого органу та вимоги, що висуваються до кандидатів у члени виконавчого органу, визначаються статутом організації колективного управління.
2. Виконавчий орган підзвітний загальним зборам і підконтрольний наглядовому органу організації колективного управління.
3. Виконавчий орган у своїй діяльності керується законодавством України, статутом, рішеннями загальних зборів і наглядового органу організації колективного управління.
Стаття 10. Забезпечення прозорості діяльності організацій колективного управління
1. Організації колективного управління зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах та підтримувати в актуальному стані таку інформацію:
1) статут;
2) умови членства в організації (якщо вони не врегульовані статутом);
3) порядок вилучення майнових прав з управління організації;
4) типові договори і проекти попередніх тарифів, затверджені організацією колективного управління;
5) відомості про персональний склад виконавчого та наглядового органів організації;
6) принципи і порядок розподілу доходу від прав;
7) порядок утримання із сум зібраного доходу від прав сум збору за управління, а також сум, що можуть бути спрямовані на культурні, соціальні, навчальні цілі;
8) перелік договорів, укладених з іншими організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями, із зазначенням назви таких організацій;
9) порядок розгляду скарг і вирішення спорів між організацією та іншими організаціями колективного управління, користувачами, правовласниками;
10) щорічний звіт про діяльність організації;
11) перелік об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які вилучені з управління організації у порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону;
12) загальні принципи використання незапитаних коштів;
13) перелік неідентифікованих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та перелік об’єктів, відомості щодо яких містять суперечливу інформацію про правовласників.
2. Організація колективного управління вживає всіх заходів для забезпечення ефективної та прозорої діяльності свого виконавчого органу. Зокрема, виконавчий орган щороку звітує перед загальними зборами про свої інтереси в організації колективного управління, про розмір отриманої за свою діяльність винагороди за звітний рік, про розмір отриманої винагороди як правовласника (за наявності таких прав) від цієї організації, про існуючі або потенційні конфлікти інтересів між обов’язками керівника щодо організації колективного управління та його обов’язками щодо іншої фізичної або юридичної особи.
3. Організації колективного управління подають до Установи таку інформацію:
1) про зміни, внесені до статуту організації колективного управління, - протягом п’яти робочих днів після оформлення внесення відповідних змін згідно із законодавством;
2) про укладення з правовласниками договорів про управління майновими правами на колективній основі - щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним;
3) про укладення двосторонніх чи багатосторонніх договорів з іншими організаціями колективного управління чи їх асоціаціями, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями, - щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним;
4) про річний баланс і звіт наглядового органу організації - щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним;
5) про річний звіт за формою відповідно до законодавства - щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним;
6) про результати аудиторських перевірок - протягом п’яти робочих днів після оформлення висновку перевірки;
7) про скликання загальних зборів (дата, час, місце проведення, порядок денний, проекти документів і рішень) - не менш як за 14 днів до дня проведення загальних зборів;
8) про рішення, ухвалені загальними зборами, - протягом п’яти робочих днів з дня набрання ними чинності;
9) про осіб, уповноважених представляти організацію (керівних осіб), - протягом 10 робочих днів після обрання (призначення) на посаду чи звільнення з посади таких осіб;
10) про зміну місцезнаходження організації, контактних телефонів - протягом п’яти робочих днів з дня відповідних змін.
4. Організація колективного управління здійснює витрати на придбання товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
Відповідальність за неефективне використання коштів організацією колективного управління несе виконавчий орган такої організації.
Стаття 11. Щорічний звіт про діяльність організації колективного управління
1. Організація колективного управління щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним, оприлюднює на своєму веб-сайті щорічний звіт про свою діяльність та забезпечує вільний доступ до нього протягом п’яти років з дня розміщення. Один примірник щорічного звіту до 1 квітня року, що настає за звітним, надсилається до Установи.
2. Відомості, зазначені у щорічному звіті про діяльність організації колективного управління, підлягають аудиту в установленому законодавством порядку. Аудиторський звіт є невід’ємним додатком до щорічного звіту про діяльність організації колективного управління та оприлюднюється разом з ним.
3. Щорічний звіт про діяльність організації колективного управління повинен містити, зокрема, відомості (станом на початок та кінець звітного періоду) про:
1) двосторонні та багатосторонні договори організації з іншими організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями (назва сторін, дата набрання чинності, строк дії, предмет договору);
2) доходи від прав, зібрані організацією, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав, про використання таких доходів (розподіл правовласникам, перерахування іншим організаціям колективного управління, використання на інші цілі);
3) відносини з іншими організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями, а саме:
суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління, суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління, з розподілом за категоріями прав, сферами використання прав, за організаціями;
суми коштів, утриманих як збір за управління, та інші відрахування з доходу від прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління, з розподілом за категоріями прав, сферами використання прав, за організаціями;
суми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав, іншими організаціями колективного управління, з розподілом за категоріями прав, сферами використання прав, за організаціями;
суми, що належать до виплати іншим організаціям колективного управління і розподілені безпосередньо правовласникам, з розподілом за категоріями прав та організаціями;
4) розподіл і виплату організацією доходів від прав, а саме:
загальна сума, розподілена на користь правовласників, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав;
загальна сума, виплачена правовласникам, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав;
загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам коштів з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав, із зазначенням фінансового року, в якому зібрані ці кошти;
5) у разі наявності нерозподілених та невиплачених коштів - інформація про причини виникнення такої ситуації та про заходи, здійснені організацією для пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути розподілені та виплачені кошти;
6) використання сум, утриманих організацією, з обґрунтуванням та розрахунком цих сум, зокрема:
всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією, з розподілом за категоріями прав, якими вона здійснює управління. У разі якщо витрати є непрямими або такими, що не можуть бути віднесені до жодної з категорій прав, - з обґрунтуванням таких витрат;
операційні та фінансові витрати в частині безпосереднього управління правами з розподілом за категоріями прав, якими управляє організація. У разі якщо витрати є непрямими і такими, що не можуть бути віднесені до жодної з категорій прав, - з обґрунтуванням таких витрат;
операційні і фінансові витрати, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг;
ресурси, що використовуються для покриття витрат;
розмір матеріального забезпечення, наданого особам, зазначеним у статтях 8 та 9 цього Закону, у звітному році;
вирахування, що здійснюються з доходів від прав, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав, а також цілі таких вирахувань;
7) випадки відмови від укладення договорів з користувачами;
8) організаційно-правову форму та структуру організації;
Крім відомостей, зазначених у цій частині, з метою забезпечення прозорості діяльності організація колективного управління може включити до щорічного звіту про свою діяльність також інші відомості.
У разі використання частини суми зібраних коштів на культурні, соціальні, навчальні цілі до щорічного звіту про діяльність організації колективного управління додається спеціальний звіт з детальною інформацією про напрями використання таких коштів із зазначенням витрачених сум за кожним напрямом.
Стаття 12. Функції організацій колективного управління. Сфери управління правами
1. Організації колективного управління від свого імені та в інтересах правовласників здійснюють такі функції:
1) укладають із користувачами договори про надання дозволу на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та договори про виплату винагороди (відрахувань) за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав;
2) укладають договори про партнерство, договори про представництво прав з іншими організаціями колективного управління;
3) збирають, розподіляють та виплачують дохід від прав правовласникам;
4) звертаються до суду від імені правовласників за захистом їхніх майнових прав відповідно до статутних повноважень та доручення правовласників, вчиняють інші дії, передбачені законодавством та дорученням правовласників, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких діє організація;
5) забезпечують ведення реєстру правовласників, реєстру об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами щодо яких управляє організація;
6) здійснюють моніторинг правомірності використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно зі сферами управління правами, щодо яких зареєстровано організацію, та щодо об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які передані їй в управління;
7) здійснюють інші функції, визначені цим Законом та статутом.
2. Організації колективного управління зобов’язані надавати інформацію на мотивовані запити та реагувати на скарги правовласників, інших організацій колективного управління, користувачів у найкоротший строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня отримання такого запиту.
3. Організації колективного управління не мають права провадити підприємницьку діяльність і здійснюють лише господарську діяльність, що не має на меті одержання прибутку, з метою досягнення своїх статутних цілей.
На рахунках організації колективного управління окремо обліковуються кошти, зібрані як дохід від прав, незапитані кошти та будь-які інші кошти організації.
Організації колективного управління мають право виступати ініціаторами проведення концертів, творчих вечорів, інших культурних заходів, а також вносити відповідним державним органам пропозиції щодо проведення національно-патріотичних заходів з популяризації національних культурних творів.
4. Добровільне колективне управління майновими авторськими та суміжними правами може здійснюватися в будь-якій сфері управління правами, крім тих, у яких здійснюється розширене або обов’язкове колективне управління.
5. Розширене колективне управління поширюється на всю територію України та здійснюється щодо майнових прав усіх правовласників за відповідною категорією у сферах, щодо яких акредитовано організацію, у тому числі тих, що не укладали договір про управління об’єктами авторського права і (або) суміжних прав з акредитованою організацією, незалежно від обраного такими правовласниками способу управління належними їм правами.
Розширене колективне управління передбачає право правовласників вилучати повністю або частково належні їм права на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав з управління акредитованої організації колективного управління в порядку, передбаченому цим Законом.
Розширене колективне управління об’єктами авторського права і (або) суміжних прав здійснюється виключно в таких сферах:
1) публічне виконання музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів;
2) публічне сповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, крім кабельної ретрансляції;
3) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою;
4) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції;
Перелік сфер колективного управління, за якими здійснюється розширене колективне управління, визначений цією частиною, є вичерпним.
За кожною сферою розширеного колективного управління визначається одна акредитована організація за умови відсутності будь-яких конфліктів інтересів між основною категорією правовласників, в інтересах якої діє така організація, та іншими категоріями правовласників, на користь яких має збиратись дохід від прав у відповідній сфері розширеного колективного управління. У випадку існування зазначеного конфлікту інтересів, Комісія визначає за критеріями та в порядку, визначеними частинами 4-10 статті 15 цього закону, додаткову акредитовану організацію для цієї сфери з-поміж організацій, які здійснюють діяльність переважно в інтересах відповідної іншої категорії правовласників. Юридично-правовий статус додаткової акредитованої організації означає, що ця організація не має права самостійно здійснювати збір доходу від прав з користувачів у відповідній сфері, але водночас має повноваження вимагати та отримати з акредитованої організації частку доходу від прав в цій сфері, яка належить категорії правовласників, в інтересах яких діє додаткова акредитована організація, для подальшого розподілу та виплати такої частки правовласникам цієї категорії. Правовласники відповідної категорії мають право відкликати свої права з додаткової акредитованої організації відповідно до розширеного колективного управління.
Одна організація колективного управління може бути акредитована на здійснення розширеного колективного управління у декількох сферах щодо декількох категорій правовласників, за умови відсутності конфлікту інтересів між різними категоріями правовласників.
6. Обов’язкове колективне управління поширюється на всю територію України та здійснюється щодо майнових прав усіх правовласників за відповідною категорією у сферах, щодо яких акредитовано організацію, у тому числі тих, що не укладали договір про управління об’єктами авторського права і (або) суміжних прав з акредитованою організацією, незалежно від обраного такими правовласниками способу управління належними їм правами.
Обов’язкове колективне управління об’єктами авторського права і (або) суміжних прав здійснюється виключно у таких сферах:
1) право слідування щодо творів образотворчого мистецтва;
2) репрографічне відтворення творів та їх частин (уривків);
3) відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників;
4) кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення.
Перелік сфер колективного управління, за якими здійснюється обов’язкове колективне управління, визначений цією частиною, є вичерпним.
За кожною сферою обов’язкового колективного управління визначається одна акредитована організація.
Одна організація колективного управління може бути акредитована на здійснення обов’язкового колективного управління у декількох сферах, а також одночасно із здійсненням розширеного колективного управління.
Обов’язкове колективне управління не передбачає вилучення правовласником, повністю або частково, належних йому майнових прав з управління акредитованою організацією.
Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління
1. Декларування правовласником майнових прав здійснюється з метою ідентифікації об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
2. При декларуванні майнових прав правовласник надає такі відомості про об’єкт, які дають змогу надійно відрізнити його від інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав правовласника і третіх осіб.
3. Організації колективного управління встановлюють правила декларування майнових прав, управління якими вони здійснюють, та ведуть облік об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, наданих їм в управління.
4. Декларування майнових прав здійснюється в письмовій або електронній формі (в електронній системі адміністрування) у порядку, встановленому організацією колективного управління.
5. Декларації та інформація, пов’язана з декларуванням майнових прав, зберігаються протягом усього строку діяльності організації колективного управління.
6. Правовласники несуть відповідальність за достовірність відомостей, які вони зазначають при декларуванні належних їм об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
7. Організація колективного управління зобов’язана негайно призупинити виплату відповідних часток доходу від прав, розподілених у зв’язку з використанням об’єкта авторського права і (або) суміжних прав, і повідомити про це декларантів, які задекларували свої права на цей об’єкт, якщо:
1) організація отримала відомості, які не дають змоги надійно відрізнити один об’єкт майнових прав від інших об’єктів майнових прав цього правовласника або третіх осіб;
2) відомості про майнові права, які надійшли організації від різних правовласників про один і той самий об’єкт майнових прав, містять суперечливу інформацію щодо правовласників.
Повідомлення про виявлені недоліки у відомостях надсилається всім особам, які заявили свої майнові права на відповідний об’єкт майнових прав.
Організація колективного управління відновлює виплату доходів від прав, припинених у зв’язку з суперечливими відомостями, тільки після надходження нових декларацій, які усувають суперечності, а також у разі отримання судового рішення, яке набрало законної сили та усуває суперечності щодо кола правовласників на спірний об’єкт майнових прав.
8. Правовласники мають право на підставі письмової заяви вимагати вилучення своїх майнових прав з управління організації колективного управління, припинення дій щодо надання дозволів на використання їхніх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо збирання винагороди за використання їхніх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав (далі - заява про вилучення). У заяві про вилучення зазначаються майнові права, які вилучаються з управління організації, та перелік об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
У заяві про вилучення правовласники зазначають перелік об’єктів, щодо яких подається заява, та правові підстави набуття майнових прав на ці об’єкти.
9. У разі подання правовласниками до організації колективного управління заяви про вилучення щодо їхніх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав організація зобов’язана протягом шести місяців з дня отримання таких заяв виплатити правовласникам, які звернулися із заявою про вилучення, належну їм винагороду, внести відповідні зміни до договорів із користувачами, припинити управління щодо відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав (припинити дії щодо надання дозволів на використання відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дії щодо збирання винагороди за їх використання, дії щодо звернень до суду за захистом прав правовласників щодо цих об’єктів тощо) та розмістити на своєму веб-сайті інформацію про таке вилучення із списком правовласників, які здійснили вилучення, та переліком об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких здійснено вилучення.