Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду в галузі звязку

Верховна Рада України Закон від 01.06.2010 №2299-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 01.06.2010

Номер 2299-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду в галузі зв'язку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 34, ст.482 )( Із змінами, внесеними згідно з Законом N 1089-IX від 16.12.2020 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) у статті 145:
в абзаці другому частини першої слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від ста до двохсот";
в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до п'ятдесяти" замінити словами "від двохсот до трьохсот";
2) статті 188-7 і 243 викласти в такій редакції:
"Стаття 188-7. Невиконання законних вимог Національної комісії з питань регулювання зв'язку або посадових осіб Державної інспекції зв'язку
Невиконання законних вимог Національної комісії з питань регулювання зв'язку або посадових осіб Державної інспекції зв'язку щодо усунення порушень законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України, або ненадання їм документів та інформації, необхідних для здійснення державного нагляду, або створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 243. Національна комісія з питань регулювання зв'язку та Державна інспекція зв'язку
Національна комісія з питань регулювання зв'язку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про телекомунікації та поштовий зв'язок (стаття 148-5).
Державна інспекція зв'язку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України (статті 144, 145, 147, 148-1 - 148-4 і 188-7).
Від імені Державної інспекції зв'язку розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право керівник Державної інспекції зв'язку та уповноважені ним посадові особи";
3) у пункті 1 частини першої статті 255 абзац "органів зв'язку (статті 144 - 148-4, 188-7)" викласти в такій редакції:
"Державної інспекції зв'язку (статті 144 - 148-5, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку)), 188-7".
2. У статті 8 Закону України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39):
в абзаці четвертому частини третьої слова "контроль за якістю послуг поштового зв'язку" виключити;
після частини сьомої доповнити вісьмома новими частинами такого змісту:
"На Державну інспекцію зв'язку (далі - ДІЗ) покладається здійснення державного нагляду за ринком послуг поштового зв'язку шляхом:
1) контролю за якістю послуг поштового зв'язку;
2) контролю за наявністю передбачених законом ліцензій;
3) контролю за додержанням операторами поштового зв'язку, їх відокремленими підрозділами законодавства про поштовий зв'язок, ліцензійних умов, стандартів та інших нормативних актів у сфері надання послуг поштового зв'язку.
Для здійснення державного нагляду за ринком послуг поштового зв'язку посадові особи Державної інспекції зв'язку мають право:
1) доступу в установленому законодавством порядку на територію і до приміщень операторів поштового зв'язку;
2) перевіряти дотримання операторами поштового зв'язку, їх відокремленими підрозділами вимог законодавства про поштовий зв'язок;
3) видавати в межах своїх повноважень операторам поштового зв'язку обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок;
4) притягувати в установленому законом порядку до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про поштовий зв'язок;
5) безоплатно отримувати від операторів поштового зв'язку необхідні для виконання функцій, покладених на ДІЗ, інформацію, пояснення та інші матеріали;
6) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на ДІЗ;
7) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до Національної комісії з питань регулювання зв'язку (далі - НКРЗ) та ДІЗ, отримувати від операторів поштового зв'язку необхідні документи та інформацію, а також за результатами розгляду звернень видавати в установленому порядку приписи;
8) інші права, передбачені законодавством.
Державний нагляд за ринком послуг поштового зв'язку здійснюється в порядку, встановленому НКРЗ, шляхом проведення планових і позапланових перевірок, здійснення інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок.
Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на три роки відповідно до планів, що затверджуються НКРЗ.
Позапланові перевірки проводяться за рішенням НКРЗ або керівника ДІЗ (його заступника) щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:
на підставі письмового звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері поштового зв'язку;
з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;
у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов'язкової звітності, поданих оператором поштового зв'язку, або неподання таких документів.
За розпорядженням Голови НКРЗ ДІЗ проводить перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на надання послуг поштового зв'язку, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.
За результатами перевірок складається акт у двох примірниках. Один примірник акта видається оператору поштового зв'язку, який перевірявся, другий зберігається в ДІЗ.
Оператор поштового зв'язку, який одержав розпорядження або припис посадової особи ДІЗ про усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні чи приписі строк усунути порушення та подати ДІЗ інформацію у письмовій формі про їх усунення".
У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною шістнадцятою.
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1089-IX від 16.12.2020 ) ( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1089-IX від 16.12.2020 )
5. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2008 р., NN 5-8, ст. 78; 2009 р., N 49, ст. 737) викласти в такій редакції:
"Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, телекомунікації, поштовий зв'язок, радіочастотний ресурс України, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя, державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 червня 2010 року
N 2299-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду в галузі зв'язку
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) у статті 145:
в абзаці другому частини першої слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від ста до двохсот";
в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до п'ятдесяти" замінити словами "від двохсот до трьохсот";
2) статті 188-7 і 243 викласти в такій редакції:
"Стаття 188-7. Невиконання законних вимог Національної комісії з питань регулювання зв'язку або посадових осіб Державної інспекції зв'язку
Невиконання законних вимог Національної комісії з питань регулювання зв'язку або посадових осіб Державної інспекції зв'язку щодо усунення порушень законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України, або ненадання їм документів та інформації, необхідних для здійснення державного нагляду, або створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 243. Національна комісія з питань регулювання зв'язку та Державна інспекція зв'язку
Національна комісія з питань регулювання зв'язку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про телекомунікації та поштовий зв'язок (стаття 148-5).
Державна інспекція зв'язку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України (статті 144, 145, 147, 148-1 - 148-4 і 188-7).

30 днiв передплати безкоштовно!