Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України. Закон від 07.12.2017 №2244-VIII

Верховна Рада України Закон від 07.12.2017 №2244-VIII
Остання редакція від 07.12.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 07.12.2017

Номер 2244-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 6-7, ст.42)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 38, ст. 503; 2012 р., № 39, ст. 461):
1) пункт 7 частини третьої статті 16, пункт 4 статті 24 доповнити словами "у тому числі для потреб тимчасового мовлення";
2) частину шосту статті 41 після слів "для потреб телерадіомовлення" доповнити словами "у тому числі висновок для потреб тимчасового мовлення";
3) у статті 42:
перше речення частини четвертої доповнити словами "чи дозволу на тимчасове мовлення";
пункт 3 частини сьомої після слів "копію ліцензії на мовлення" доповнити словами "(або копію рішення про дозвіл на тимчасове мовлення)";
4) частину третю статті 50 доповнити словами "у тому числі для потреб тимчасового мовлення".
2. У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; 2012 р., № 39, ст. 461; 2015 р., № 23, ст. 159, № 45, ст. 409):
1) статтю 14 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"надання дозволів на тимчасове мовлення".
У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;
2) абзац п’ятий частини першої статті 25 доповнити словами "у тому числі для потреб тимчасового мовлення".
3. Частину другу статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2011 р., № 48-49, ст. 536; 2013 р., № 2, ст. 4; 2017 р., № 27-28, ст. 312) доповнити словами "у сфері телебачення і радіомовлення".
4. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2008 р., № 18, ст. 197; 2011 р., № 31, ст. 297; 2014 р., № 20-21, ст. 715; 2015 р., № 45, ст. 409; 2016 р., № 31, ст. 547, № 47, ст. 797; 2017 р., № 26, ст. 298):
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"дозвіл на тимчасове мовлення - рішення, прийняте Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що надає телерадіоорганізації право на позаконкурсних засадах відповідно до умов дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення строком до одного року";
"території з особливим режимом мовлення - райони України, що межують з тимчасово окупованою територією України (Автономною Республікою Крим та містом Севастополем), райони Донецької і Луганської областей";
"тимчасове мовлення - мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, що здійснюється телерадіоорганізаціями на підставі наданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення дозволу на тимчасове мовлення";
"умови дозволу - нормативно-правовий акт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання телерадіоорганізацією, що здійснює мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання дозволу";
2) у статті 22:
частину сьому доповнити словами "крім територій з особливим режимом мовлення";
частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:
"Для забезпечення можливості тимчасового мовлення із використанням радіочастотного ресурсу України аналогове мовлення може бути продовжене на територіях з особливим режимом мовлення";
3) частину дев’яту статті 23 викласти в такій редакції:
"9. Крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.
Дозвіл на тимчасове мовлення, виданий Національною радою, є достатнім документом, що надає телерадіоорганізації право відповідно до умов такого дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.
Дозвіл на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення видається без проведення конкурсу (за заявковим принципом). Видача дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення здійснюється на безоплатній основі.
Порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, визначаються Національною радою.
При видачі дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення Національна рада керується необхідністю захисту інтересів держави, протидії інформаційній агресії, збалансованого та неупередженого інформування аудиторії про суспільно значущі події в Україні. Виходячи з цих пріоритетів, Національна рада визначає відповідні вимоги до програмної концепції мовлення на територіях з особливим режимом мовлення".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пунктів 2 і 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на один рік після дня її завершення.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
затвердити перелік адміністративно-територіальних одиниць, у яких шляхом наземного ефірного аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, в тому числі аналогове мовлення, на підставі дозволу, виданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
3. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону затвердити порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, та оприлюднити їх у порядку, встановленому статтею 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" .
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
7 грудня 2017 року
№ 2244-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 38, ст. 503; 2012 р., № 39, ст. 461):
1) пункт 7 частини третьої статті 16, пункт 4 статті 24 доповнити словами "у тому числі для потреб тимчасового мовлення";
2) частину шосту статті 41 після слів "для потреб телерадіомовлення" доповнити словами "у тому числі висновок для потреб тимчасового мовлення";
3) у статті 42:
перше речення частини четвертої доповнити словами "чи дозволу на тимчасове мовлення";
пункт 3 частини сьомої після слів "копію ліцензії на мовлення" доповнити словами "(або копію рішення про дозвіл на тимчасове мовлення)";
4) частину третю статті 50 доповнити словами "у тому числі для потреб тимчасового мовлення".
2. У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; 2012 р., № 39, ст. 461; 2015 р., № 23, ст. 159, № 45, ст. 409):
1) статтю 14 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"надання дозволів на тимчасове мовлення".
У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;
2) абзац п’ятий частини першої статті 25 доповнити словами "у тому числі для потреб тимчасового мовлення".

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!