• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України  | Закон від 07.12.2017 № 2233-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.12.2017
 • Номер: 2233-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.12.2017
 • Номер: 2233-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 2, ст.8)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
1. У частині першій статті 2:
у пункті 2 слова "що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад" виключити;
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) бюджети об’єднаних територіальних громад - бюджети об’єднаних територіальних громад, створених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, а також бюджети об’єднаних територіальних громад, визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом";
пункт 13 доповнити словами "компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, що перераховується покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій".
2. У статті 6:
1) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів, бюджетів міст обласного значення і бюджетів об’єднаних територіальних громад цієї області";
2) частину сьому виключити.
3. У статті 16:
1) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
"Кабінет Міністрів України визначає основні умови здійснення державних запозичень, у тому числі основні умови кредитних договорів та основні умови випусків і порядок розміщення державних цінних паперів";
2) частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Під час здійснення державних запозичень, правочинів з державним боргом відповідно до частини сьомої цієї статті та надання за рішенням Кабінету Міністрів України державних гарантій Міністр фінансів України має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із здійсненням таких запозичень та правочинів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих спорах щодо таких зобов’язань";
3) в абзаці першому частини сьомої слова "Міністерство фінансів України" замінити словами "Міністр фінансів України від імені України";
4) у частині восьмій:
в абзаці другому слова "державних цінних паперів" виключити та доповнити словами "а також шляхом придбання державних цінних паперів";
в абзаці шостому слова "державних цінних паперів" виключити.
4. У частині першій статті 20 слова "(за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради)" виключити.
5. У статті 24-2:
1) абзаци другий і третій частини четвертої викласти в такій редакції:
"60 відсотків - за напрямами, визначеними пунктами 1 і 3 частини третьої цієї статті;
35 відсотків - за напрямами, визначеними пунктом 2 частини третьої цієї статті";
2) у частині п’ятій слова "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету" виключити.
6. Доповнити статтею 24-4 такого змісту:
"Стаття 24-4. Державний фонд розвитку водного господарства
1. Державний фонд розвитку водного господарства створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Джерелами формування державного фонду розвитку водного господарства є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 13-3 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
3. Кошти державного фонду розвитку водного господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:
1) експлуатації водогосподарського комплексу;
2) будівництва та реконструкції меліоративних систем;
3) захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
4) централізованого водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привізною водою;
5) модернізації та розвитку водогосподарського комплексу.
4. Порядок використання коштів державного фонду розвитку водного господарства визначається Кабінетом Міністрів України".
7. У статті 29:
1) у частині другій:
у пункті 4 цифри "50" замінити цифрами "45";
у пункті 16-1 цифри "20" замінити цифрами "45";
у пункті 17 слово "паї" виключити;
пункт 25 викласти в такій редакції:
"25) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати, визначеної пунктами 21-25, 27, 28 і 43-1 частини першої статті 64, пунктами 18-22, 24 і 25 частини першої статті 66, пунктами 8-1 і 10-1 частини першої статті 69 цього Кодексу)";
у пункті 51 слова "з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі" виключити;
2) частину третю доповнити пунктом 13-3 такого змісту:
"13-3) 10 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)".
8. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом 2-3 такого змісту:
"2-3) заходи, визначені частиною третьою статті 24-4 (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-3 частини третьої статті 29 цього Кодексу)".
9. У пункті 12 частини першої статті 38 слово "паїв" виключити.
10. Пункт 5частини другої статті 41 викласти в такій редакції:
"5) перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової дотації та інших поточних трансфертів місцевим бюджетам, а також до державного бюджету з місцевих бюджетів реверсної дотації здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України".
11. Частину другу статті 45 доповнити словами "перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій покупцям (споживачам) за рахунок сплачених до державного бюджету сум штрафних (фінансових) санкцій, застосованих такими органами за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій".
12. У статті 51:
1) частини першу і другу після слів "особи рядового і начальницького складу" в усіх відмінках доповнити словом "поліцейські" у відповідному відмінку;
2) в абзаці першому частини другої слова і цифри "абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" замінити словами і цифрами "абзацом першим частини третьої статті 57 Закону України "Про освіту" ;
3) у частині п’ятій слова "інвалідами з дитинства" замінити словами "особами з інвалідністю з дитинства".
13. Перше речення частини другої статті 59 після слів "інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку" доповнити словами "інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства".
14. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 8-4 такого змісту:
"8-4) звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства".
15. У частині першій статті 64:
у пункті 3 цифри "50" замінити цифрами "45";
доповнити пунктом 43-1 такого змісту:
"43-1) частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї".
16. У пункті 3 частини першої статті 66 цифри "50" замінити цифрами "45".
17. У частині четвертій статті 67:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4. Бюджети об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набули повноважень за результатами перших виборів до 15 жовтня року, що передує плановому, формуються відповідно до цього Кодексу на плановий бюджетний період з урахуванням таких особливостей";
доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:
"5) місцеві гарантії надаються відповідно до статті 17 цього Кодексу;
6) граничні обсяги місцевого боргу та місцевих гарантій регулюються статтею 18 цього Кодексу".
18. Частину першу статті 69 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
"8-1) частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї".
19. У частині першій статті 69-1:
у пункті 4-1 цифри "80" та "55" замінити відповідно цифрами "55" та "30";
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ".
20. У статті 71:
1) у пункті 3 частини першої слово "паї" виключити;
2) у частині третій слова "комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів" замінити словами "оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів і комунальних закладів охорони здоров’я".
21. У другому реченні частини дев’ятої статті 75:
слова "рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад" замінити словами "рад відповідних об’єднаних територіальних громад";
доповнити словами "додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я".
22. В абзаці другому частини другої статті 77 слова "(освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період" замінити словами "визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України".
23. У частині першій статті 87:
у підпункті "б" пункту 7 слова "кваліфікованих робітників" замінити словом "кадрів";
у пункті 8:
у підпункті "б" слова "інвалідів Великої Вітчизняної війни" замінити словами "осіб з інвалідністю внаслідок війни";
доповнити підпунктами "д", "е", "є" і "ж" такого змісту:
"д) первинну медичну допомогу, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я;
е) державні програми громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями;
є) державні програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, що перебувають у державній власності, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
ж) програму державних гарантій медичного обслуговування населення";
у підпункті "б" пункту 9 слова "державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" виключити.
24. У частині першій статті 89:
у пункті 2:
підпункт "в" доповнити словами "інклюзивно-ресурсні центри";
у підпункті "е" слова "кваліфікованих робітників" замінити словом "кадрів";
у пункті 3:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
"а) амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, дільничні лікарні)";
доповнити підпунктами "а-1", "г", "ґ", "д" і "е" такого змісту:
"а-1) первинну медичну допомогу (медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські і фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та інші заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу)";
"г) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню;
ґ) співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад;
д) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад, і місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;
е) місцеві програми громадського здоров’я";
у підпункті "б" пункту 4:
в абзаці другому слова "інвалідам з дитинства" замінити словами "особам з інвалідністю з дитинства", а слова "у тому числі допомога на догляд" - словами "державна соціальна допомога на догляд";
в абзаці третьому:
після слів "ветеранам органів внутрішніх справ" доповнити словами "ветеранам Національної поліції", а після слів "ветеранів органів внутрішніх справ" - словами "ветеранів Національної поліції";
слова і цифри "працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи", "пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні", "особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ; ветеранам праці" та "інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого)" виключити;
після слів "реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами" доповнити словами "депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання";
слова і цифри "абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" замінити словами і цифрами "абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України "Про освіту ".
25. У частині першій статті 90:
у підпункті "б" пункту 2 слова "кваліфікованих робітників" замінити словом "кадрів";
пункт 3 доповнити підпунктами "ґ", "д" і "е" такого змісту:
"ґ) співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад;
д) регіональні програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, і регіональні програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;
е) регіональні програми громадського здоров’я";
у пункті 7 слова "заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій" виключити.
26. У частині першій статті 91:
підпункт "а" пункту 3 доповнити словами "у тому числі на підтримку діяльності молодіжних центрів";
пункт 20-2 викласти в такій редакції:
"20-2) реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ";
пункт 20-4 після слів "ветеранам органів внутрішніх справ" доповнити словами "ветеранам Національної поліції", а після слів "ветеранів органів внутрішніх справ" - словами "ветеранів Національної поліції".
27. У статті 93:
1) друге речення частини третьої виключити;
2) частину п’яту після слова "району" доповнити словами "відповідної об’єднаної територіальної громади".
28. Статтю 94 після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, що використовується для розподілу освітньої субвенції, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням параметрів, встановлених статтею 103-2 цього Кодексу".
У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою.
29. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
"4-2) додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я".
30. У статті 99:
1) у назві та частині першій слова "об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад" замінити словами "бюджетів об’єднаних територіальних громад";
2) у частині другій слова "об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад" замінити словами "бюджету об’єднаної територіальної громади", а слова "об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад" - словами "бюджетах об’єднаних територіальних громад".
31. У статті 102:
1) у першому реченні абзацу першого частини другої слова і цифри "а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, - з розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби на домогосподарство на рік" виключити;
2) у частині третій:
після слів "квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)" доповнити словами "управління багатоквартирним будинком";
після слів "ветеранам органів внутрішніх справ" доповнити словами "ветеранам Національної поліції", а після слів "ветеранів органів внутрішніх справ" - словами "ветеранів Національної поліції";
слова "працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи" та "пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні" виключити;
після слів "реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами" доповнити словами "депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання";
слова і цифри "абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" замінити словами і цифрами "абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України "Про освіту" ;
3) у частині четвертій:
після слів "ветеранам органів внутрішніх справ" доповнити словами "ветеранам Національної поліції", а після слів "ветеранів органів внутрішніх справ" - словами "ветеранів Національної поліції";
слова "звільненим зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або за вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи" та "дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні" виключити;
після слів "батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків" доповнити словами "депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання";
слова і цифри "абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" замінити словами і цифрами "абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України "Про освіту" .
32. У статті 103-1:
1) частину другу викласти в такій редакції:
"2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
90 відсотків загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому. Зазначені кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету;
10 відсотків загального обсягу субвенції надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві";
2) у частині третій слова "та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету" виключити.
33. У статті 103-2:
1) у частині першій:
пункт 6 доповнити словами "інклюзивно-ресурсні центри";
доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти";
2) у частині третій:
пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
"2) розрахункова наповнюваність класів;
3) навчальні плани";
в абзаці шостому слова "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету" виключити.
34. У статті 103-4:
1) частину першу після слова і цифр "статті 89" доповнити словами "(крім підпункту "г")";
2) в абзаці шостому частини третьої слова "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету" виключити.
35. Доповнити статтею 103-6 такого змісту:
"Стаття 103-6. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
1. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
1) видатки навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103-2 цього Кодексу (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначених пунктами 1-6 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, а також навчальних закладів, визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, в частині здобуття повної загальної середньої освіти);
2) видатки закладів охорони здоров’я, визначених у пункті 3 частини першої статті 89 та у пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для обласних бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розподіляється між обласними бюджетами з урахуванням таких параметрів:
1) кількість населення;
2) надходження доходів місцевих бюджетів області, визначених пунктом 1 частини першої статей 64 і 66 цього Кодексу, за відповідний звітний період року, що передує плановому;
3) приведений індекс відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.
Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється в таких пропорціях:
50 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;
50 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.
4. Приведений індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначається як сума середнього індексу податкоспроможності зведених бюджетів областей, значення якого дорівнює 1, та показника, що відображає різницю між середнім індексом податкоспроможності зведених бюджетів областей та індексом податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області.
Індекс податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності зведеного бюджету такої області порівняно з аналогічним середнім показником зведених бюджетів областей у розрахунку на одну людину.
5. Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється між місцевими бюджетами у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, та затверджується рішенням про обласний бюджет".
36. У другому реченні частини другої статті 122 слова "рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад" замінити словами "рад відповідних об’єднаних територіальних громад".
37. У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":
1) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Установити, що у зв’язку з реалізацією Закону України від 19 жовтня 2017 року "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" окремі положення цього Кодексу застосовуються таким чином:
1) у пункті 8 частини першої статті 87 цього Кодексу:
підпункти "а", "б", "в" і "г" діють до 1 січня 2020 року;
підпункт "д" вводиться в дію з 1 липня 2018 року та діє до 1 січня 2020 року;
підпункти "е", "є" і "ж" вводяться в дію з 1 січня 2020 року;
2) у пункті 3 частини першої статті 89 цього Кодексу:
підпункт "а-1" діє до 1 липня 2018 року;
підпункти "а", "б" і "в" діють до 1 січня 2020 року;
підпункт "г" вводиться в дію з 1 липня 2018 року та діє до 1 січня 2020 року;
підпункти "ґ", "д" і "е" вводяться в дію з 1 січня 2020 року;
3) у пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу:
підпункти "а", "б", "в" і "г" діють до 1 січня 2020 року;
підпункти "ґ", "д" і "е" вводяться в дію з 1 січня 2020 року;
4) пункт 8 частини першої статті 97 і стаття 103-4 цього Кодексу діють до 1 січня 2020 року;
5) з 1 липня 2018 року до 1 січня 2020 року, як виняток з положень підпункту "д" пункту 8 частини першої статті 87 цього Кодексу, бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, комунальні заклади охорони здоров’я яких не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги, спрямовується медична субвенція у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
2) підпункт 4 пункту 9 після слів "осіб рядового і начальницького складу" доповнити словом "поліцейських";
3) в абзаці першому пункту 10 слова і цифри "до 1 березня 2017 року" замінити словами і цифрами "до 1 березня 2018 року";
4) у підпункті 1-1 пункту 14 слова "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету" виключити;
5) в абзаці другому пункту 16 слова і цифри "у 2016 році" виключити;
6) підпункт 1 пункту 17 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"У разі недостатності коштів спеціального фонду місцевих бюджетів для повернення помилково або надміру сплачених сум із збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності таке повернення здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідного місцевого бюджету";
7) доповнити пунктом 17-2 такого змісту:
"17-2. Установити, як виняток з положень пункту 5-1 частини другої статті 29, пунктів 4-1 і 4-2 частини першої статті 64, пункту 4-1 частини першої статті 66 та пункту 3-1 частини першої статті 69 цього Кодексу, що надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2017 року, податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату (крім надміру сплачених сум, визначених абзацом другим цього пункту) зараховуються (здійснюються) до/з державного бюджету у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2018 року.
Надміру сплачені суми до 31 грудня 2017 року за податковими зобов’язаннями з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату, що нараховуватимуться за звітні (податкові) періоди починаючи з 1 січня 2018 року, підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами відповідно до нормативів, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
8) пункт 18 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які не мають взаємовідносин з державним бюджетом, застосовується починаючи із складання проектів таких місцевих бюджетів на 2019 рік";
9) у пункті 19:
абзац перший викласти в такій редакції:
"19. Передбачати у законі про Державний бюджет України стабілізаційну дотацію (як додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам) до завершення процесу об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" ;
в абзаці другому слова "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету" виключити;
10) у пункті 20:
в абзаці першому цифри "2017" замінити цифрами "2018";
в абзаці п’ятому цифри "2016" замінити цифрами "2017";
11) в абзаці першому пункту 20-1 слова "кваліфікованих робітників" замінити словом "кадрів";
12) в абзаці восьмому пункту 24:
слова "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету" виключити;
доповнити реченням такого змісту: "Затверджені відповідними обласними державними адміністраціями, обласними військово-цивільними адміністраціями переліки об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок зазначених залишків коштів, погоджуються Кабінетом Міністрів України";
13) доповнити пунктом 24-2 такого змісту:
"24-2. Тимчасово, до повернення населених пунктів Донецької та Луганської областей під контроль державної влади, при здійсненні горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (відповідно до статей 98 та 99 цього Кодексу) у кількості населення додатково враховується кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб за даними центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах соціальної політики, трудових відносин, соціального захисту населення";
14) у пункті 26 слова і цифри "частини першої статті 25, частини другої статті 35, частини четвертої статті 36, частини п’ятої статті 41, статті 57, частини другої статті 61 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84)" замінити словами і цифрами " Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380)";
15) у пункті 33:
в абзаці першому цифри "2018" замінити цифрами "2019", а після слів "доріг загального користування" доповнити словами "ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування";
абзац третій доповнити реченнями такого змісту: "У разі отримання обласними бюджетами та бюджетом міста Києва в цілому по Україні за рахунок експерименту коштів в обсязі менше 1,5 млрд гривень протягом першого кварталу, 3 млрд гривень - першого півріччя, 4,5 млрд гривень - дев’яти місяців та 6 млрд гривень - за 2018 рік (на останній банківський день), здійснюється поквартальна компенсація з державного дорожнього фонду за рахунок коштів, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 24-2 цього Кодексу, з урахуванням сум компенсацій, наданих протягом попередніх кварталів поточного бюджетного періоду (наростаючим підсумком з початку року). Суми компенсації розподіляються пропорційно до суми перевиконання за звітний квартал на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та міста Києва, а у разі відсутності таких перевиконань сума компенсації переноситься на наступний квартал";
в абзаці п’ятому слова "три останні бюджетні періоди" замінити словами "останній бюджетний період";
16) у пункті 38:
в абзаці першому слова "районного бюджету районів, у яких утворено об’єднані територіальні громади відповідно до закону та перспективного плану формування територій громад, та бюджету об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад" замінити словами "бюджету об’єднаної територіальної громади та районного бюджету району, в якому утворено відповідну об’єднану територіальну громаду";
підпункти 1 і 2 виключити;
17) у пункті 39 слова "що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад" виключити;
18) доповнити пунктами 43-1, 45 та 46 такого змісту:
"43-1. Установити, що у 2018 та 2019 роках, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2018 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2017 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2017 року;
2) у другому півріччі 2018 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2018 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2018 року;
3) у першому півріччі 2019 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2018 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2018 року;
4) у другому півріччі 2019 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2019 року";
"45. Установити, що власні надходження розпорядників коштів державного бюджету, які здійснювали свою діяльність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що обліковувалися на єдиному казначейському рахунку станом на день відключення системи електронних платежів Національного банку України, можуть бути використані такими розпорядниками коштів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
46. Установити, що обсяг видатків державного бюджету на вищу освіту розподіляється між вищими навчальними закладами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
кількість здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями та спеціальностями і співвідношення вартості освітніх послуг;
рівень результатів зовнішнього незалежного оцінювання вступників;
показники якості освітньої і наукової діяльності вищого навчального закладу".
38. У тексті Кодексу:
після пункту 2-1 частини першої статті 2 слова "бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад" в усіх відмінках і числах замінити словами "бюджети об’єднаних територіальних громад" у відповідному відмінку і числі;
слово "інваліди" в усіх відмінках замінити словами "особи з інвалідністю" у відповідному відмінку, крім назви Фонду соціального захисту інвалідів у пункті 13-2 частини третьої статті 29 та підпункті "б" пункту 9 частини першої статті 87;
слово "діти-інваліди" в усіх відмінках замінити словами "діти з інвалідністю" у відповідному відмінку;
слова "інвалід війни" в усіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю внаслідок війни" у відповідному відмінку і числі.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім підпункту 5 пункту 37 розділу I цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) пункт 1 частини четвертої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4) після слів "забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій" доповнити словами "утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції";
2) в абзаці п’ятому пункту 4-1 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004; 2016 р., № 51, ст. 840; 2017 р., № 33, ст. 360) слова "центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки встановлює" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться такі заклади, встановлюють";
3) у розділі IV "Прикінцеві положення" Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91):
у пункті 6 цифри "2017" замінити цифрами "2018";
у пункті 7 цифри "2018" замінити цифрами "2019".
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
7 грудня 2017 року
№ 2233-VIII