Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів

Верховна Рада України Закон від 06.06.2017 №2081-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.06.2017

Номер 2081-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 30, ст.326)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) главу 12 доповнити статтею 166-25 такого змісту:
"Стаття 166-25. Неподання або подання не в повному обсязі відомостей для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей
Неподання у строк, визначений законом, або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей -
тягне за собою накладення на керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) статтю 221 після цифр "166-24" доповнити цифрами "166-25";
3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
"центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей (стаття 166-25)".
2. У Законі України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 1:
а) після абзацу дев’ятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
"мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - сукупність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (працюючих та непрацюючих) незалежно від форми власності, типу та підпорядкування;
Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей - електронна база даних про об’єкти права власності (працюючі та непрацюючі), призначені для оздоровлення та відпочинку дітей, незалежно від форми власності та підпорядкування;
суб’єкт господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, - юридична особа, державне, комунальне та інше підприємство, громадянин України, іноземець або особа без громадянства, що організовує та забезпечує діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку;
майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей - комплекс будівель, споруд, у тому числі інженерних, інших приміщень, земельних ділянок, на яких вони розміщені, що в сукупності забезпечує діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на належному рівні".
У зв’язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим;
б) абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти-інваліди; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села";
2) абзац дев’ятий частини другої статті 3 викласти в такій редакції:
"створення Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей з метою запобігання ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням таких об’єктів, а також з метою забезпечення доступності та відкритості інформації про дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, і послуги, які вони надають";
3) у статті 4:
а) в абзаці другому слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей";
б) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"дитячі заклади оздоровлення та відпочинку всіх типів та форм власності, благодійні організації та громадські об’єднання, а також підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
4) у статті 5:
а) назву та частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
1. Центральним органом виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей";
б) у частині другій слова "що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей" замінити словами "що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей";
в) у частині третій:
абзаци перший і другий замінити трьома новими абзацами такого змісту:
"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, у межах своїх повноважень:
здійснює нормативно-правове регулювання у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
забезпечує надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам".
У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - шістнадцятим;
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"щороку затверджує склад всеукраїнської мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечує доступність та відкритість інформації про такі заклади та послуги, які вони надають".
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - сімнадцятим;
абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
"створює та веде Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечує його відкритість та доступність, здійснює внесення відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей до реєстру протягом 15 днів з дня їх подання керівником дитячого закладу оздоровлення та відпочинку";
5) у статті 7:
а) у частині першій:
абзац четвертий доповнити словами "а також на підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку";
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"здійснення часткової оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, в першу чергу для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, якщо це передбачено місцевою програмою оздоровлення та відпочинку дітей".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим;
абзаци дев’ятий і десятий викласти в такій редакції:
"безоплатне проведення медичного огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
оздоровлення та відпочинок дітей, у першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, протягом року";
б) доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації щороку затверджують склад регіональної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечують доступність та відкритість інформації про такі заклади та послуги, які вони надають";
6) абзац другий частини другої статті 9 доповнити словами "у тому числі національно-патріотичного виховання";
7) у статті 12:
а) у частині першій слова "що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей" замінити словами "що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей";
б) частину третю після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечення відкритого доступу до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей".
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
8) у статті 13:
а) у частині першій:
абзац другий доповнити словами "або за згодою керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку разом з батьками чи іншими законними представниками";
в абзаці шостому слова "(спеціально пристосованих)" виключити;
після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, здійснюються у спеціально пристосованих дитячих закладах оздоровлення та відпочинку або в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку із спеціально обладнаними місцями".
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
б) у частині четвертій слова "державного та місцевих бюджетів" замінити словами "державного, місцевих бюджетів", а слова "визначаються на конкурсній основі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України" - словами "визначаються відповідно до закону";
9) текст статті 15 викласти в такій редакції:
"1. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності, що діють як юридичні особи або не мають статусу юридичної особи і перебувають у складі підприємств, установ та організацій як їхні філіали чи структурні підрозділи, обов’язково включаються до складу мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей обов’язково вносяться до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.
Відомості про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, керівник такого закладу подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей протягом одного місяця з дня отримання документів на право власності на зазначені майнові об’єкти відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
2. Утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюються за рішенням власника (засновника) або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства.
При утворенні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності власник (засновник) або уповноважений ним орган визначає обсяг прав та обов’язків суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, щодо майна такого закладу (повне господарське відання, оперативне управління, оренда).
При реорганізації суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, власник (засновник) або уповноважений ним орган вирішує питання щодо подальшого використання та збереження майна.
При ліквідації суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності, власник (засновник) або уповноважений ним орган визначає особу, відповідальну за збереження майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, та порядок його подальшого використання.
3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку утворюються центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, фондами, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб, за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, кадрового забезпечення відповідно до законодавства.
4. Засновник (власник) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності не має права ліквідувати його, зменшувати територію, кількість ліжко-місць, а також передавати в оренду приміщення (будівлі) для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком дітей, під час перебування дітей у відповідному закладі без погодження з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.
5. Реорганізація або ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності допускається виключно за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.
6. Майно дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не може бути об’єктом звернення стягнення за борговими зобов’язаннями та не може передаватися у заставу.
7. У разі банкрутства власника місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вирішують питання про передачу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до комунальної власності в порядку, передбаченому законодавством України.
8. Особливості використання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, приватизованих в установленому порядку, визначаються законодавством про приватизацію та договорами купівлі-продажу відповідних об’єктів";
10) доповнити статтею 20-1 такого змісту:
"Стаття 20-1. Відповідальність посадових осіб дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
1. Керівник дитячого закладу оздоровлення та відпочинку несе відповідальність за якість послуг, які надає такий заклад, та за збереження життя і здоров’я дітей, які перебувають у такому закладі, відповідно до закону.
2. Керівник дитячого закладу оздоровлення та відпочинку несе відповідальність відповідно до закону за неподання у строк, визначений цим Законом, або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується такий заклад, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей";
11) у частині першій статті 21 слова "що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей" замінити словами "що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей";
12) частину першу статті 23 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Інформація про наявність та надання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, закуплених за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, розміщується на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування";
13) у статті 24:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством";
б) частину третю після слів "за рахунок" доповнити словами "коштів місцевих бюджетів";
14) у статті 27:
а) у частині першій слова "що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей" замінити словами "що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей";
б) абзац другий частини третьої після слова "України" доповнити словами "або діти з районів проведення антитерористичної операції", а слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей";
15) у статті 32:
а) у частині другій слова "який несе персональну відповідальність за їх професійну діяльність" замінити словами "та керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, які несуть відповідальність за професійну діяльність таких фахівців";
б) частину десяту доповнити новим реченням першим такого змісту: "Оплата праці працівників, які направлені та прийняті на роботу до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, у тому числі педагогічних і медичних працівників, здійснюється відповідно до законодавства".
У зв’язку з цим речення перше вважати реченням другим;
16) абзац другий частини третьої статті 33 викласти в такій редакції:
"педагогічні та медичні працівники - перед початком роботи пройти спеціальну курсову підготовку та бути атестованими відповідно до нормативів атестації педагогічних та медичних працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Нормативи, порядок проходження спеціальної курсової підготовки та атестації педагогічних та медичних працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
17) у частині першій статті 34:
а) абзац другий викласти в такій редакції:
"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей";
б) в абзаці п’ятому слова "до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
до 1 квітня 2018 року забезпечити технічну можливість для внесення відомостей до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.
3. Керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 1 липня 2018 року подати відомості про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користуються такі заклади, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
6 червня 2017 року
№ 2081-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) главу 12 доповнити статтею 166-25 такого змісту:
"Стаття 166-25. Неподання або подання не в повному обсязі відомостей для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей
Неподання у строк, визначений законом, або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей -
тягне за собою накладення на керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) статтю 221 після цифр "166-24" доповнити цифрами "166-25";
3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
"центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей (стаття 166-25)".
2. У Законі України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 1:
а) після абзацу дев’ятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
"мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - сукупність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (працюючих та непрацюючих) незалежно від форми власності, типу та підпорядкування;

30 днiв передплати безкоштовно!