• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про відпустки"

Верховна Рада України  | Закон від 02.11.2000 № 2073-III
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 02.11.2000
 • Номер: 2073-III
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 02.11.2000
 • Номер: 2073-III
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про відпустки"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 51-52, ст.449 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4) такі зміни:
1. У частині другій статті 5 слова "при визначенні тривалості відпусток не враховуються" замінити словами "при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (стаття 19 цього Закону), не враховуються".
2. Частину шосту статті 6 викласти у такій редакції:
"Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України".
3. У статті 9:
у частині першій:
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка";
у пункті 4 слова "статтею 25 і частиною другою статті 26" замінити словами "статтями 25 і 26";
частину третю викласти у такій редакції:
"Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи".
4. У статті 10:
у частині першій слова і цифри "(статті 7 і 8 цього Закону)" замінити словами і цифрами "передбачена статтею 7 та пунктами 1 і 2 частини першої статті 8 цього Закону";
у частині десятій слова "який зобов'язаний повідомити" замінити словами "який зобов'язаний письмово повідомити".
5. Пункт 1 частини першої статті 11 після слова "терміну" доповнити словом "письмового".
6. У статті 12:
частину першу доповнити реченням такого змісту: "При цьому невикористана частина відпустки надається з дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини";
частину третю доповнити реченням такого змісту: "У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки".
7. У статті 14 слова "протягом року" замінити словами "протягом навчального року".
8. У статті 15:
у назві статті слова "у вищих закладах освіти та аспірантурі" замінити словами "у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі";
в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 1 та в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 2 частини першої слово "щорічно" виключити;
доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
"Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації".
У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;
доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
"Відпустки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року".
9. Частину шосту статті 20 доповнити словами "а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону".
10. Пункт 16 частини першої статті 25 викласти у такій редакції:
"16) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи".
11. Частину другу статті 26 виключити.
12. У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінити словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку.
II. У пункті 2 Постанови Верховної Ради України від 15 листопада 1996 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 5):
в абзаці першому слова "раніше встановленої тривалості" замінити словами "раніше встановленої загальної тривалості";
абзац третій викласти у такій редакції:
"які користувалися відпусткою більшої загальної тривалості, ніж визначена відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України, на весь час їх роботи на даному підприємстві, в установі, організації на посадах, професіях, роботах, що давало їм право на цю відпустку, та за наявності умов, за якими вона надавалася. Витрати, пов'язані із збереженням загальної тривалості щорічної відпустки, здійснюються за рахунок коштів, передбачених частиною першою статті 23 цього Закону".
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 листопада 2000 року
N 2073-III