Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ

Верховна Рада України Закон від 12.02.2015 №193-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 12.02.2015

Номер 193-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 21, ст.134)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015 , ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 238:
у назві слова "ветеринарна міліція" виключити;
у частині першій слова "Міністерство внутрішніх справ України розглядають" замінити словом "розглядає";
у частині другій:
в абзаці першому слова "Міністерства внутрішніх справ України" виключити;
в абзаці другому слова "головний державний інспектор ветеринарної міліції Міністерства внутрішніх справ України" виключити;
в абзаці третьому слова "інспектори ветеринарної міліції Міністерства внутрішніх справ України, головні державні інспектори ветеринарної міліції Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" виключити;
в абзаці четвертому слова "державні інспектори ветеринарної міліції Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" виключити;
в абзаці п'ятому слова "інспектори ветеринарної міліції міст і районів" виключити;
у частині третій слова "інспекторами ветеринарної міліції міст і районів" виключити;
2) в абзаці сімнадцятому пункту 1 частини першої статті 255 слова "уповноважених підрозділів ветеринарної міліції" виключити.
2. У назві та тексті статті 496, частині першій статті 500 та частині третій статті 501 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) слова "кримінальна міліція у справах дітей" в усіх відмінках замінити словами "уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ" у відповідному відмінку.
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 580-VIII від 02.07.2015 )
4. В абзаці другому частини першої статті 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303; 2001 р., № 14, ст. 72; 2003 р., № 30, ст. 247; 2011 р., № 45, ст. 485) слова "транспортною та" і слова "спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю" виключити.
5. У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними змінами):
1) підпункт "б" пункту 2 статті 5 виключити;
2) статтю 9 виключити;
3) у статті 11 слова "органів внутрішніх справ України і" та "Про міліцію" виключити;
4) у статті 12:
у назві слова "органів внутрішніх справ" виключити;
у пункті 1 слова "органів внутрішніх справ і" та "Про міліцію" виключити;
в абзаці першому пунктів 2 і 4 слова "органів внутрішніх справ і" виключити;
5) у пункті 1 статті 13 слова "органів внутрішніх справ і" виключити;
6) у статті 15 слова "органів внутрішніх справ і" виключити;
7) у статті 16:
у пункті 2 слова "органів внутрішніх справ та" виключити;
пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
"3. Обмін оперативною інформацією між спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України та підрозділами органів внутрішніх справ щодо спільних заходів здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів.
4. Умови і порядок обміну інформацією між спеціальними підрозділами Служби безпеки України та підрозділами органів внутрішніх справ регулюються спільними нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України";
8) у статті 17:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Взаємодія спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України з іншими державними органами";
у пункті 1 слова "Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і" виключити, а слова "взаємодіють з" замінити словами "взаємодіє з підрозділами органів внутрішніх справ";
пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
"2. Для забезпечення взаємодії за рахунок штатної чисельності Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України або в межах установленої чисельності апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за поданням керівника Головного управління Служби безпеки України можуть вводитися посади помічників керівників відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань взаємодії в боротьбі з організованою злочинністю.
3. Посади, зазначені у пункті 2 цієї статті, комплектуються, як правило, з числа співробітників Служби безпеки України, які мають досвід відповідної роботи. Призначення на посаду і звільнення з неї проводиться керівниками зазначених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за погодженням з керівником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України";
9) абзац перший пункту 5 статті 18 викласти в такій редакції:
"5. Державна прикордонна служба України сприяє спеціальним підрозділам Служби безпеки України і підрозділам органів внутрішніх справ у виявленні, припиненні та попередженні організованої злочинної діяльності, затриманні та притягненні до відповідальності її учасників. З цією метою Державна прикордонна служба України за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України та підрозділів органів внутрішніх справ та за наявності підстав, передбачених законами України, зобов'язана";
10) у пункті 1 статті 19:
в абзаці першому слова "органів внутрішніх справ і" виключити, а після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "та підрозділи органів внутрішніх справ";
в абзаці другому слова "Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ" замінити словами "Міністерстві внутрішніх справ України";
у другому реченні абзацу третього слова "Міністерства внутрішніх справ України і" виключити, а після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "та підрозділи органів внутрішніх справ";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Відповідні банки даних створюються у спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України на місцях та підрозділах органів внутрішніх справ";
11) у статті 20:
у пункті 2 слова "спеціалізованих підрозділів Міністерства внутрішніх справ України і" замінити словами "спеціальних підрозділів";
у пункті 3 слова "Міністерства внутрішніх справ України" виключити.
6. У частині другій статті 15 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2001 р., № 9, ст. 38) слова "на транспорті та інші підрозділи Міністерства внутрішніх справ України" виключити.
7. У статті 1 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 115, № 43, ст. 313; 2004 р., № 10, ст. 95, № 36, ст. 431; 2014 р., № 15, ст. 326):
абзац третій виключити;
в абзаці четвертому слова "управління, відділи Міністерства внутрішніх справ України на транспорті" виключити.
8. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53; 2009 р., № 6, ст. 22; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 33, ст. 326, № 39, ст. 387; 2012 р., № 4, ст. 17; 2014 р., № 20-21, ст. 712, № 23, ст. 873):
1) статтю 9 виключити;
2) частину третю статті 44 доповнити реченням такого змісту: "Облаштування карантинних ветеринарних постів здійснюється за участю місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування";
3) у статті 47:
частину другу виключити;
у частині третій слова "центральний орган виконавчої влади з питань внутрішніх справ за рішенням Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністерство внутрішніх справ України";
4) у тексті Закону слово "ветеринарно-міліцейський" в усіх відмінках та числах замінити словом "ветеринарний" у відповідному відмінку та числі.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
12 лютого 2015 року
№ 193-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 238:
у назві слова "ветеринарна міліція" виключити;
у частині першій слова "Міністерство внутрішніх справ України розглядають" замінити словом "розглядає";
у частині другій:
в абзаці першому слова "Міністерства внутрішніх справ України" виключити;
в абзаці другому слова "головний державний інспектор ветеринарної міліції Міністерства внутрішніх справ України" виключити;
в абзаці третьому слова "інспектори ветеринарної міліції Міністерства внутрішніх справ України, головні державні інспектори ветеринарної міліції Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" виключити;
в абзаці четвертому слова "державні інспектори ветеринарної міліції Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" виключити;
в абзаці п'ятому слова "інспектори ветеринарної міліції міст і районів" виключити;
у частині третій слова "інспекторами ветеринарної міліції міст і районів" виключити;
2) в абзаці сімнадцятому пункту 1 частини першої статті 255 слова "уповноважених підрозділів ветеринарної міліції" виключити.
2. У назві та тексті статті 496, частині першій статті 500 та частині третій статті 501 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) слова "кримінальна міліція у справах дітей" в усіх відмінках замінити словами "уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ" у відповідному відмінку.

30 днiв передплати безкоштовно!