Про Прикордонні війська України. Закон від 04.11.1991 №1779-XII

Верховна Рада України Закон від 04.11.1991 №1779-XII
Остання редакція від 18.12.1991 вводиться в дію (постановление від 04.11.1991 N 1780-XII /1780-12/)
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Прикордонні війська України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 2, ст.7 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 1780-XII від 04.11.91, ВВР, 1992, N 2, ст.8 )
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання Прикордонних військ України
Головним завданням Прикордонних військ України є забезпечення недоторканності державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах України, а також охорона економічної зони України.
Стаття 2. Структура Прикордонних військ України
Центральним органом управління Прикордонних військ України є Державний комітет у справах охорони державного кордону України, який підпорядковується Кабінету Міністрів України. Голова Державного комітету є командуючим Прикордонними військами України. Він призначається і звільняється з посади Президентом України. Організаційна структура, штатна чисельність Прикордонних військ України визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Фінансове, військове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Прикордонних військ України покладається на Кабінет Міністрів України.
Стаття 3. Законодавство про Прикордонні війська України
Правовою основою діяльності Прикордонних військ України є Конституція України, Закон "Про державний кордон України", цей Закон, інші законодавчі акти, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.
Стаття 4. Головні принципи діяльності Прикордонних військ України
Діяльність Прикордонних військ України будується на принципах законності, гласності, додержання прав і свобод громадян, взаємодії з органами державної влади і управління, громадськими об'єднаннями, трудовими колективами і населенням. При виконанні службових обов'язків військовослужбовці Прикордонних військ України керуються Конституцією і законами України. Діяльність будь-яких політичних партій і рухів у Прикордонних військах України забороняється. Гласність у діяльності Прикордонних військ України забезпечується систематичним інформуванням органів державної влади і управління, громадських об'єднань, громадян, засобів масової інформації про стан охорони державного кордону і заходи щодо його зміцнення.
Стаття 5. Забезпечення додержання законодавства у діяльності Прикордонних військ України
Прикордонні війська України свою діяльність здійснюють відповідно до Конституції та законів України. Ніякі надзвичайні обставини чи вказівки посадових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій чи бездіяльності прикордонників. Використання Прикордонних військ України не за призначенням забороняється. У взаємовідносинах із громадянами військовослужбовці Прикордонних військ України повинні виявляти високу культуру, витримку і тактовність. Прикордонні війська України в інтересах охорони та захисту державного кордону можуть на основі чинного законодавства тимчасово обмежувати права і свободи громадян і зобов'язані давати їм відповідні пояснення з цього приводу. Прикордонні війська України додержують вимог закону щодо права на юридичний захист та інших прав затриманих і взятих під варту за підозрою у вчиненні дій, пов'язаних з порушенням державного кордону України. У встановлених законодавством випадках протягом двадцяти чотирьох годин про місце перебування затриманих і взятих під варту повідомляють близьких родичів, в разі необхідності вживають заходів до негайного подання затриманим медичної, юридичної та іншої необхідної допомоги.
II. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ
Стаття 6. Обов'язки Прикордонних військ України
При виконанні покладених на них завдань Прикордонні війська України зобов'язані:
1) припиняти будь-які спроби незаконної зміни проходження державного кордону України на місцевості;
2) відбивати вторгнення на територію України озброєних формувань, припиняти збройні та інші провокації на державному кордоні України, захищати від злочинних посягань населення і власність у всіх її формах;
3) відвертати і не допускати перетинання державного кордону України особами і транспортними засобами поза пунктами пропуску або іншими незаконними способами; виявляти і затримувати порушників державного кордону України;
4) здійснювати у встановлених пунктах і у встановленому порядку при наявності належно оформлених документів пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;
5) забезпечувати виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України, з питань режиму державного кордону України та економічної зони України;
6) здійснювати спільні заходи із Службою національної безпеки України в межах наданої їм компетенції з питань охорони державного кордону України, а також контролювати самостійно чи разом з органами внутрішніх справ підтримання прикордонного режиму;
7) контролювати спільно з органами внутрішніх справ, керівництвом аеропортів (аеродромів), відкритих для міжнародних польотів, прикордонних залізничних станцій, морських і річкових портів, служб міжнародних автомобільних перевезень додержання встановленого режиму в пунктах пропуску через державний кордон України;
8) здійснювати контроль за додержанням усіма невійськовими суднами і військовими кораблями встановленого порядку плавання та перебування в територіальному морі України, внутрішніх водах України, а також частині вод прикордонних річок, озер та інших водойм, що належать Україні;
9) подавати в районах проходження служби спеціально уповноваженим на те державним органам і посадовим особам необхідну допомогу в їх діяльності по контролю за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, по охороні природного середовища і континентального шельфу.
Стаття 7. Права Прикордонних військ України
У межах прикордонної смуги, в пунктах пропуску через державний кордон України, а також на території, де прикордонну смугу не встановлено, але Прикордонними військами України здійснюються дії щодо охорони державного кордону України - прилеглій до державного кордону України або до охоронюваного Прикордонними військами України узбережжя моря території району, міста, селища, сільради, в територіальному морі України, внутрішніх водах, що належать Україні, Прикордонні війська України мають право:
1) розташовувати прикордонні наряди, пересуватися при виконанні службових обов'язків по будь-яких ділянках місцевості;
2) вести дізнання у справах про порушення державного кордону України, здійснювати оперативно-розшукову діяльність відповідно до чинного законодавства;
3) здійснювати адміністративне затримання осіб, які порушили режим державного кордону України, прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України, на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи і з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, які посвідчують їх особу, піддавати затриманих особистому оглядові, а також оглядати і при необхідності вилучати наявні при них речі;
4) здійснювати на строки, передбачені пунктом 3 цієї статті, адміністративне затримання громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства, які порушили державний кордон України, при відсутності достатніх підстав для порушення проти них кримінальних справ, а якщо щодо цих осіб прийнято у встановленому порядку рішення про передачу їх прикордонним властям суміжної держави, з санкції прокурора затримувати цих осіб на час, необхідний для їх передачі;
5) тримати осіб, підданих адміністративному затриманню, в ізоляторах тимчасового тримання або в інших приміщеннях, спеціально обладнаних для цих цілей. Про кожний випадок адміністративного затримання, особистого огляду затриманого, огляду і вилучення речей, що є при ньому, складається протокол і повідомляється прокурору;
6) запрошувати осіб у підрозділи Прикордонних військ України для з'ясування обставин порушення державного кордону України, його режиму, прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України. У необхідних випадках з'ясування обставин зазначених порушень може здійснюватись і в інших місцях;
7) перевіряти у осіб, які прямують через державний кордон України, документи про право в'їзду в Україну або виїзду з України, робити в них відповідні відмітки і при необхідності тимчасово їх вилучати; не пропускати через державний кордон України осіб, які не мають дійсних документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, до належного оформлення ними документів на право перетинання державного кордону України або до уточнення обставин втрати документів громадянами України в період перебування за кордоном і встановлення їх особи;
8) здійснювати у встановленому порядку самостійно або спільно з митними установами огляд вантажів та іншого майна осіб, які прямують через державний кордон України;
9) вилучати у встановленому порядку заборонені до ввезення в Україну або вивезення з України предмети, а також предмети контрабанди, які переміщаються через державний кордон України;
10) проводити у встановленому порядку огляд транспортних засобів, що прямують через державний кордон України, і вантажів, що на них перевозяться, супроводжувати транспортні засоби прикордонними нарядами;
11) визначати спільно з заінтересованими підприємствами, установами та організаціями місця і тривалість зупинок (стоянок) транспортних засобів закордонного прямування в пунктах пропуску через державний кордон України;
12) забороняти сходити на берег і перебувати на березі членам екіпажів іноземних невійськових суден та іншим особам, які перебувають на них і які допустили правопорушення при плаванні та перебуванні в територіальному морі України, внутрішніх водах України, а також під час стоянки суден у портах України;
13) обмежувати у випадках, які спричиняються обставинами, пов'язаними з забезпеченням охорони державного кордону України, провадження різних робіт у прикордонній смузі, за винятком робіт на будовах, здійснюваних відповідно до міжнародних договорів України, на будовах державного значення і проведення заходів, зв'язаних із стихійним лихом та особливо небезпечними інфекційними хворобами;
14) використовувати засоби електричного зв'язку міністерств, інших органів державного управління, транспортні засоби підприємств, установ, організацій під час відбиття вторгнень на територію України, припинення збройних та інших провокацій на державному кордоні України, розшуку і затримання порушників державного кордону України, а також в інших випадках, спричинених обставинами, на умовах, погоджених у встановленому порядку;
15) здійснювати інші дії щодо охорони державного кордону України, економічної зони відповідно до законодавства України, її міжнародних договорів. У необхідних випадках, зв'язаних з розшуком і затриманням порушників державного кордону України, Прикордонні війська України можуть здійснювати на території України надані їм права і за межами зазначених у цій статті територій, прикордонної смуги і пунктів пропуску через державний кордон України.
Стаття 8. Застосування зброї, бойової техніки при охороні державного кордону України
Прикордонні війська та Війська протиповітряної оборони України, здійснюючи охорону державного кордону України, для відбиття збройного нападу і вторгнення на територію України, припинення збройних провокацій, відвернення угону повітряних, морських та річкових суден, що належать Україні, без пасажирів на борту, а також проти порушників державного кордону України на суші, воді і в повітрі у відповідь на застосування ними сили або в інших передбачених законодавством випадках застосовують зброю та бойову техніку. При необхідності можуть застосовуватися зброя і бойова техніка Збройних Сил України.
Порядок застосування зброї та бойової техніки при охороні державного кордону України визначається Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
III. ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ І РОБОТА ЗА ДОГОВОРОМ У ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬКАХ УКРАЇНИ
Стаття 9. Особовий склад Прикордонних військ України
Особовий склад Прикордонних військ України складається з військовослужбовців та працівників за трудовим договором. Чисельність Прикордонних військ України затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Особи, які проходять службу в Прикордонних військах України, є військовослужбовцями, приймають присягу на вірність Україні, мають єдині для Збройних Сил України військові звання і знаки розрізнення. Формений одяг військовослужбовців Прикордонних військ України затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державного комітету у справах охорони державного кордону України. Військовослужбовцям і працівникам за трудовим договором Прикордонних військ України видаються посвідчення встановленого зразка, військовослужбовцям строкової служби - військові квитки. Проходження служби у Прикордонних військах України здійснюється відповідно до Положення про проходження військової служби, яке затверджується Кабінетом Міністрів України, та військових статутів.
На дійсну строкову військову службу в Прикордонні війська України призиваються громадяни України відповідно до Закону про загальний військовий обов'язок. На період служби у Прикордонних військах України членство військовослужбовців у будь-якій політичній партії або організації чи русі не допускається.
Стаття 10. Робота за договором у Прикордонних військах України
Робота за договором працівників у Прикордонних військах України регулюється законодавством України про працю.
IV. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ
Стаття 11. Соціальний і правовий захист військовослужбовців Прикордонних військ України
Держава гарантує соціальний і правовий захист військовослужбовців Прикордонних військ України та членів їх сімей відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців, які проходять службу на території України, та членів їх сімей".
Стаття 12. Відповідальність військовослужбовців Прикордонних військ України
Військовослужбовці Прикордонних військ України самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства України. За протиправні дії вони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Стаття 13. Нагляд за додержанням законності у діяльності Прикордонних військ України
Нагляд за додержанням законності у діяльності Прикордонних військ України здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.
Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 листопада 1991 року
N 1779-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Прикордонні війська України
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання Прикордонних військ України
Головним завданням Прикордонних військ України є забезпечення недоторканності державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах України, а також охорона економічної зони України.
Стаття 2. Структура Прикордонних військ України
Центральним органом управління Прикордонних військ України є Державний комітет у справах охорони державного кордону України, який підпорядковується Кабінету Міністрів України. Голова Державного комітету є командуючим Прикордонними військами України. Він призначається і звільняється з посади Президентом України. Організаційна структура, штатна чисельність Прикордонних військ України визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Фінансове, військове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Прикордонних військ України покладається на Кабінет Міністрів України.
Стаття 3. Законодавство про Прикордонні війська України
Правовою основою діяльності Прикордонних військ України є Конституція України, Закон "Про державний кордон України", цей Закон, інші законодавчі акти, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.
Стаття 4. Головні принципи діяльності Прикордонних військ України
Діяльність Прикордонних військ України будується на принципах законності, гласності, додержання прав і свобод громадян, взаємодії з органами державної влади і управління, громадськими об'єднаннями, трудовими колективами і населенням. При виконанні службових обов'язків військовослужбовці Прикордонних військ України керуються Конституцією і законами України. Діяльність будь-яких політичних партій і рухів у Прикордонних військах України забороняється. Гласність у діяльності Прикордонних військ України забезпечується систематичним інформуванням органів державної влади і управління, громадських об'єднань, громадян, засобів масової інформації про стан охорони державного кордону і заходи щодо його зміцнення.
Стаття 5. Забезпечення додержання законодавства у діяльності Прикордонних військ України