• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг

Верховна Рада України  | Закон від 03.11.2016 № 1724-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 03.11.2016
 • Номер: 1724-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 03.11.2016
 • Номер: 1724-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 52, ст.860)
( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2473-VIII від 21.06.2018 , ВВР, 2018, № 30, ст.239 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):
1) в абзаці тринадцятому статті 1 слова "матеріально оформлена угода" замінити словом "домовленість";
2) у частині другій статті 6:
перше речення після слів "простій письмовій" доповнити словами "або в електронній";
після речення першого доповнити новим реченням такого змісту: "У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги".
У зв'язку з цим речення друге і третє вважати відповідно реченням третім і четвертим;
у третьому реченні слова "доручення, статутних документів" замінити словами "доручення (довіреності), установчих документів".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2473-VIII від 21.06.2018 )
3. У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2011 р., № 45, ст. 484; 2014 р., № 4, ст. 61; 2015 р., № 45, ст. 410):
1) в абзаці одинадцятому статті 1 слова "та підтверджує її здійснення" виключити;
2) у статті 9:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи";
у частині другій:
в абзаці першому слова "на паперових або машинних носіях і" замінити словами "у паперовій або в електронній формі та";
в абзаці третьому слова "і місце" виключити;
в абзаці сьомому слова "аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис" виключити;
доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг";
в абзаці другому частини третьої слова "на перше число кожного місяця" замінити словами "на кінець останнього дня кожного місяця";
у частині шостій слова "на машинних носіях" замінити словами "з використанням електронних засобів оброблення".
4. У статті 31 Закону України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422):
1) частину першу після слів "місця проживання" доповнити словами "або місцезнаходження";
2) у частині третій слова "в письмовій формі" замінити словами "у формі, передбаченій законом", а слова "законом або" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
2. Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
3 листопада 2016 року
№ 1724-VIII