Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України Закон від 12.05.2004 №1713-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 12.05.2004

Номер 1713-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 33-34, ст.403 )( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, N 19, ст.74 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про державний матеріальний резерв" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2000 р., N 32, ст. 257; 2003 р., N 37, ст. 300):
1) у статті 2:
в абзаці шостому:
після слова "одночасної" доповнити словами "або наступної";
доповнити абзац словами "в установленому Кабінетом Міністрів України порядку";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"позичання матеріальних цінностей з державного резерву - відпуск матеріальних цінностей з державного резерву на договірних засадах з наступним поверненням до державного резерву тієї ж кількості аналогічних матеріальних цінностей або, у разі неможливості їх повернення, - з відшкодуванням за рішенням Кабінету Міністрів України грошової вартості на час повернення, але не менше, ніж на час відпуску, з наступним спрямуванням одержаних коштів на закладення відповідної кількості матеріальних цінностей";
доповнити абзацами десятим і одинадцятим такого змісту:
"стратегічні потреби держави - потреби держави в запасах сировинних, матеріально-технічних та продовольчих ресурсів, необхідних для забезпечення національної безпеки держави, стабілізації її економіки та виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
самовільне відчуження матеріальних цінностей державного резерву - використання або реалізація відповідальним зберігачем матеріальних цінностей державного резерву, що перебувають у нього на відповідальному зберіганні, без відповідного рішення на це центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом";
2) абзац третій статті 3 доповнити словами "та участь у виконанні міждержавних договорів";
3) у пункті 3 статті 4:
перше речення доповнити словами "та іншим видам відчуження";
друге речення викласти в такій редакції: "Передача майна, необхідного для забезпечення зберігання матеріальних цінностей державного резерву і закріпленого за цими підприємствами, установами і організаціями, у тому числі в оренду, здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України, іншого майна - на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом, відповідно до законодавства";
4) статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Фінансування системи державного резерву
1. Утримання і розвиток системи державного резерву здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів, одержаних від допоміжної фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій системи державного резерву.
2. Фінансування операцій, пов'язаних з накопиченням (приростом), освіженням (поновленням, заміною) матеріальних цінностей державного резерву, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, зокрема коштів, одержаних від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження, позичання та розбронювання.
3. Фінансування витрат підприємств, установ і організацій, пов'язаних з обслуговуванням і зберіганням, списання збитків від уцінки і природних втрат матеріальних цінностей державного резерву, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, зокрема коштів, одержаних від позичання матеріальних цінностей державного резерву, а також коштів, одержаних від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
4. Фінансування витрат на капітальне будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення підприємств, установ і організацій системи державного резерву, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт здійснюється за рахунок коштів державного бюджету";
5) пункт 4 статті 8 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"здійснює за рішенням Кабінету Міністрів України заходи із стабілізації ринку стратегічно важливих видів продукції в разі виникнення диспропорції між попитом і пропонуванням на внутрішньому ринку".
У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;
6) статтю 9 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Придбання зерна з метою закладення його до державного резерву здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 2 цієї статті, а також шляхом укладання угод купівлі-продажу на акредитованих біржах";
7) у пункті 5 статті 12:
в абзаці першому слова "на строк понад шість місяців та з незнижуваного запасу" виключити;
абзац другий виключити;
в останньому реченні абзацу третього слова "або фінансової гарантії відповідно органів місцевого самоврядування або органів державної влади" виключити;
8) у статті 14:
у назві статті слова "Майнова відповідальність" замінити словом "Відповідальність";
пункти 8 і 10 викласти в такій редакції:
"8. За несвоєчасне повернення до державного резерву позичених матеріальних цінностей одержувач сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості неповернених матеріальних цінностей виходячи з ринкових цін, що діють на день повернення, але не менше, ніж на день відпуску, і пеню за кожний день прострочення до повного виконання зобов'язання.
У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо відшкодування грошової вартості позичених матеріальних цінностей штраф і пеня сплачуються виходячи з їх ринкової ціни на день перерахування коштів, але не менше, ніж на день відпуску, до повного відшкодування вартості зазначених цінностей";
"10. У разі незабезпечення збереження матеріальних цінностей державного резерву, в тому числі самовільного відчуження, з юридичних осіб, на відповідальному зберіганні яких перебувають ці цінності, стягується штраф у розмірі 100 відсотків вартості виходячи з їх ринкової ціни на день виявлення факту відсутності (самовільного відчуження), а також пеня з вартості відсутнього їх обсягу за кожний день до повного повернення матеріальних цінностей.
У разі недоцільності закладення і зберігання зазначених матеріальних цінностей або виключення їх з номенклатури, скасування мобілізаційного чи іншого спеціального завдання зазначені юридичні особи за рішенням центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом, відшкодовують вартість відсутніх матеріальних цінностей державного резерву виходячи з їх ринкової ціни на день виявлення факту відсутності (самовільного відчуження) із сплатою пені до повного відшкодування вартості матеріальних цінностей".
2. Частину першу статті 268 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом, стосовно виконання зобов'язань, що випливають із Закону України "Про державний матеріальний резерв".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2597-VIII від 18.10.2018 )
4. У частині другій статті 13 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258) слова "Державним агентом із проведення інтервенційних операцій" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
5. Пункт 40 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1997 р., N 18, ст. 131) викласти в такій редакції:
"40) Державний комітет України з державного матеріального резерву, установи та організації системи державного резерву - за позовами щодо виконання зобов'язань, що випливають із Закону України "Про державний матеріальний резерв".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 4 статті 1 і статті 2, які набирають чинності з 1 січня 2004 року.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
12 травня 2004 року
N 1713-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про державний матеріальний резерв" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2000 р., N 32, ст. 257; 2003 р., N 37, ст. 300):
1) у статті 2:
в абзаці шостому:
після слова "одночасної" доповнити словами "або наступної";
доповнити абзац словами "в установленому Кабінетом Міністрів України порядку";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"позичання матеріальних цінностей з державного резерву - відпуск матеріальних цінностей з державного резерву на договірних засадах з наступним поверненням до державного резерву тієї ж кількості аналогічних матеріальних цінностей або, у разі неможливості їх повернення, - з відшкодуванням за рішенням Кабінету Міністрів України грошової вартості на час повернення, але не менше, ніж на час відпуску, з наступним спрямуванням одержаних коштів на закладення відповідної кількості матеріальних цінностей";
доповнити абзацами десятим і одинадцятим такого змісту:
"стратегічні потреби держави - потреби держави в запасах сировинних, матеріально-технічних та продовольчих ресурсів, необхідних для забезпечення національної безпеки держави, стабілізації її економіки та виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
самовільне відчуження матеріальних цінностей державного резерву - використання або реалізація відповідальним зберігачем матеріальних цінностей державного резерву, що перебувають у нього на відповідальному зберіганні, без відповідного рішення на це центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом";
2) абзац третій статті 3 доповнити словами "та участь у виконанні міждержавних договорів";
3) у пункті 3 статті 4:
перше речення доповнити словами "та іншим видам відчуження";

30 днiв передплати безкоштовно!