• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України  | Закон від 11.05.2004 № 1703-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 11.05.2004
 • Номер: 1703-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 11.05.2004
 • Номер: 1703-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 32, ст.394 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законом N 2849-IX від 13.12.2022 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Пункт 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити словами "а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці".
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) друге речення частини першої статті 15 після слів "неправомірне використання державного майна" доповнити словами "незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації", а після слів "порушення законодавства про державну таємницю" - словами "порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави";
2) доповнити статтею 195-5 такого змісту:
"Стаття 195-5. Незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації
Незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації та на посадових осіб - від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації";
3) пункт 9 частини першої статті 212-2 після слів "норм і вимог" доповнити словами "криптографічного та";
4) доповнити статтями 212-5 та 212-6 такого змісту:
"Стаття 212-5. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, яке призвело до розголошення такої інформації, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від восьми до тринадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-6. Здійснення незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах
Здійснення незаконного доступу до інформації, яка зберігається, обробляється чи передається в автоматизованих системах, -
тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів, що використовувалися для незаконного доступу, або без такої.
Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене в частині першій цієї статті, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів, що використовувалися для незаконного доступу";
5) у статті 221:
цифри "195-1 - 195-4" замінити цифрами "195-1 - 195-5";
доповнити статтю після цифр "212-4" цифрами "212-5, 212-6";
6) частину першу статті 249 доповнити словами "крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці";
7) у пункті 1 частини першої статті 255:
абзац другий після цифр "189-196" доповнити цифрами "212-6";
в абзаці "органів Служби безпеки України (стаття 212-2)" слово і цифри "(стаття 212-2)" замінити словами і цифрами "(стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 195-5, 212-2, 212-5 і 212-6)";
8) у статті 259:
частину першу доповнити словами "а при порушенні законодавства про державну таємницю - до органів Служби безпеки України її співробітником";
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"При вчиненні правопорушень, пов'язаних із незаконним придбанням або зберіганням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, порушника може бути доставлено до органів Служби безпеки України її працівником для встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення".
У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;
9) у частині другій статті 262:
пункт 1 після слів "при прояві неповаги до суду" доповнити словами "вчиненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах";
доповнити частину пунктом 5 такого змісту:
"5) органами Служби безпеки України - при порушенні законодавства про державну таємницю або здійсненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, придбанні або зберіганні спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації";
10) частину першу і перше речення частини третьої статті 264 після слів "посадовими особами органів" доповнити словами "Служби безпеки України";
11) у частині першій статті 294 цифри "195-1 - 195-4" замінити цифрами "195-1 - 195-5", а після цифр "212-4" доповнити цифрами "212-5, 212-6".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
4. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 15, ст. 109, N 45, ст. 357):
1) частину першу статті 2 доповнити словами "а також забезпечення охорони державної таємниці";
2) у статті 24:
у пункті 7 слова "заходів щодо захисту державних таємниць України" замінити словами "відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та інших актів законодавства заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави";
пункт 14 доповнити словами "здійснювати заходи щодо криптографічного та технічного захисту секретної інформації";
3) у частині першій статті 25:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) подавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності обов'язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки, у тому числі із забезпечення охорони державної таємниці";
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Служби безпеки України, проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення";
4) перше речення частини другої статті 32 після слів "в оперативно-розшуковій діяльності" доповнити словами "та діяльності у сфері охорони державної таємниці".
5. У Законі України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650; 2003 р., N 28, ст. 214):
1) статтю 30 після частини другої доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
"Стосовно інформації, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону встановлено обмежений доступ - надано статус конфіденційної. Порядок обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, що містять зазначену інформацію, визначається Кабінетом Міністрів України.
До конфіденційної інформації, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, не можуть бути віднесені відомості:
про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;
про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян;
про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;
стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень;
про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;
інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути обмеженим".
У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою;
2) частину другу статті 47 доповнити абзацом такого змісту:
"порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави";
3) у тексті Закону слово "конфіденціальна" в усіх відмінках замінити словом "конфіденційна" у відповідному відмінку.
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2849-IX від 13.12.2022 )
7. У Законі України "Про захист інформації в автоматизованих системах" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 31, ст. 286):
1) у частині другій статті 7, статті 11, частині першій статті 12 та абзаці першому частини першої статті 14 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України";
2) у статті 11:
назву і перше речення статті після слова "захисту" доповнити словами "та доступу до";
слова "мають рекомендаційний характер" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:
привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
11 травня 2004 року
N 1703-IV