Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин

Верховна Рада України Закон від 14.08.2014 №1648-VII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 14.08.2014

Номер 1648-VII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 41-42, ст.2025)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) доповнити статтею 107-2 такого змісту:
"Стаття 107-2. Порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин
Порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин:
неподання для реєстрації даних про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин;
переміщення тварин без ідентифікаційних документів;
проведення забою, утилізації неідентифікованих та незареєстрованих тварин;
неподання для реєстрації даних про господарства, що здійснюють забій та утилізацію тварин;
неподання для реєстрації даних про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зі штучного осіменіння та організацією виставок тварин;
здійснення продажу, проведення виставок і штучного осіменіння неідентифікованих та незареєстрованих тварин -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на фізичних осіб - підприємців, уповноважених осіб - від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин строків внесення до Єдиного державного реєстру тварин встановлених законом даних щодо тварин або строків оформлення та видачі ідентифікаційних документів тварини -
тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вимагання не передбачених законом даних або документів для внесення до Єдиного державного реєстру тварин -
тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на фізичних осіб - підприємців, уповноважених осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) у статті 238:
частину першу після слова і цифр "(стаття 107)" доповнити словами і цифрами "вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин (стаття 107-2)";
в абзацах другому, третьому, четвертому частини другої слова "на посадових осіб" замінити словами "фізичних осіб - підприємців, уповноважених осіб, посадових осіб";
у частині третій слова "з посадових осіб" замінити словами "з фізичних осіб - підприємців, уповноважених осіб, посадових осіб";
3) у частині першій статті 255:
абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві (стаття 107-1)" пункту 1 виключити;
доповнити пунктом 13 такого змісту:
"13) державні інспектори з племінної справи у тваринництві (стаття 107-1)".
2. У Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 635; 2014 р., № 6-7, ст. 80):
1) у статті 1:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) господарство - будівлі, споруди, ферми, будь-яке інше місце на території України, де перебувають, розводяться та утримуються тварини, проводиться їх продаж, забій, утилізація, штучне осіменіння, організовуються виставки тварин та власником якого може бути будь-яка юридична або фізична особа";
у пункті 2 слово "власників" замінити словами "власників/утримувачів";
у пункті 3 слова "і ветеринарна картка до такого паспорта" виключити;
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) ідентифікаційний номер - індивідуальний або груповий номер, що присвоюється тварині (або їх групам) та не змінюється протягом її життя";
у пунктах 6 і 7 слово "власника" замінити словами "власника/утримувача";
доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:
"8) утримувач - юридична або фізична особа, яка здійснює діяльність з утримання, розведення, продажу, переміщення, забою, утилізації, надання послуг зі штучного осіменіння тварин, організації виставок тварин на підставі повноважень, наданих їй власником тварин;
9) Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин - суб’єкт, уповноважений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, проводити в установленому цим Законом порядку реєстрацію тварин, здійснювати оформлення, видачу ідентифікаційних документів та виконувати інші функції, передбачені законодавством";
2) частину другу статті 3 виключити;
3) статті 4 та 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Об’єкти ідентифікації та реєстрації тварин. Індивідуальний та груповий ідентифікаційний номер
Об’єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини - велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози.
Індивідуальний ідентифікаційний номер є унікальним у межах одного виду тварин. Великій рогатій худобі, вівцям, козам та коням присвоюється виключно індивідуальний номер. Груповий ідентифікаційний номер може присвоюватися групі тварин у межах одного господарства і є унікальним для господарства у межах України.
Стаття 5. Права та обов’язки юридичних, фізичних осіб та Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин
Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин, зобов’язані:
подавати для реєстрації дані про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин;
ідентифікувати усіх тварин у господарстві;
вести облік усіх тварин у господарстві, в тому числі щодо їх народження, ідентифікаційних номерів, усіх переміщень тварин між господарствами, а також про забій, утилізацію та падіж тварин;
зберігати відомості про тварину протягом трьох років після її смерті (забій, падіж, утилізація) або переміщення її з господарства;
здійснювати переміщення тварин з ідентифікаційними документами;
подавати дані до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, про усі переміщення тварин, надходження нових тварин у господарство, а також забій, утилізацію, падіж тварин протягом 5 робочих днів з дати таких дій або подій;
проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність із забою та утилізації тварин, зобов’язані:
подавати для реєстрації дані про забій, утилізацію тварин, а також дані про господарства, що здійснюють такий забій та утилізацію;
вести облік забитих, утилізованих тварин;
проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин, зобов’язані:
подавати для реєстрації дані про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зі штучного осіменіння та організацією виставок тварин;
вести облік тварин;
здійснювати продаж, проводити виставки і штучне осіменіння лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
Переміщення юридичними та фізичними особами тварин, які не відповідають вимогам законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин, забороняється.
Юридичні та фізичні особи мають право:
обирати електронну або паперову форму ведення обліку тварин та подачі даних, встановлених цим Законом;
уповноважити третіх осіб на виконання обов’язків, встановлених цією статтею.
Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин має право надіслати запит до власника або утримувача тварини про інформацію про походження, ідентифікацію, пункт призначення тварини, власником або утримувачем якої він є, а власник або утримувач тварини зобов’язаний надати таку інформацію за запитом Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин протягом 10 робочих днів з моменту отримання такого запиту.
Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин зобов’язаний:
вносити до Єдиного державного реєстру тварин дані, встановлені цим Законом, зокрема, щодо ідентифікації, реєстрації та обліку тварин, а також щодо здійснених стосовно них ветеринарно-санітарних заходів, протягом 10 робочих днів з дня їх отримання від юридичних і фізичних осіб;
протягом 5 робочих днів з дня отримання даних щодо реєстрації тварини оформляти ідентифікаційні документи;
видавати оформлені ідентифікаційні документи за вимогою власника/утримувача тварини або його довіреної особи;
забезпечити на своєму офіційному веб-сайті безкоштовний доступ до інформації з Єдиного державного реєстру тварин, крім інформації про особу (персональні дані) та інформації, яка відповідно до законодавства України має обмежений доступ.
Видача витягу з Єдиного державного реєстру тварин здійснюється на безоплатній основі.
Ідентифікація та реєстрація тварин, власниками яких є фізичні особи, можуть здійснюватися уповноваженими ними особами та за рахунок цих осіб.
Відшкодування зазначеній особі витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин, власником яких є фізична особа, здійснюється відповідно до договору";
4) частину першу статті 8 після абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"встановлення порядку реєстрації господарств;
встановлення порядку переміщення тварин;
встановлення порядку подачі даних для внесення до Єдиного державного реєстру тварин".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
5) у статті 10:
частину першу викласти в такій редакції:
"Роботи з ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб, здійснюються виключно за рахунок коштів держави";
частину другу після слова "тварин" доповнити словами "що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб";
частину третю після слова "тварин" доповнити словами "що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2015 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 серпня 2014 року
№ 1648-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) доповнити статтею 107-2 такого змісту:
"Стаття 107-2. Порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин
Порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин:
неподання для реєстрації даних про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин;
переміщення тварин без ідентифікаційних документів;
проведення забою, утилізації неідентифікованих та незареєстрованих тварин;
неподання для реєстрації даних про господарства, що здійснюють забій та утилізацію тварин;
неподання для реєстрації даних про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зі штучного осіменіння та організацією виставок тварин;
здійснення продажу, проведення виставок і штучного осіменіння неідентифікованих та незареєстрованих тварин -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на фізичних осіб - підприємців, уповноважених осіб - від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин строків внесення до Єдиного державного реєстру тварин встановлених законом даних щодо тварин або строків оформлення та видачі ідентифікаційних документів тварини -
тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вимагання не передбачених законом даних або документів для внесення до Єдиного державного реєстру тварин -
тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

30 днiв передплати безкоштовно!