• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм

Верховна Рада України  | Закон від 12.08.2014 № 1638-VII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 12.08.2014
 • Номер: 1638-VII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 12.08.2014
 • Номер: 1638-VII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 40, ст.2017)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):
1) у підпункті 14.1.177 пункту 14.1 статті 14 цифри "230" замінити цифрами "229";
2) у пункті 219.5 статті 219 слова і цифри "підпункті 215.1.5 пункту 215.1 статті 215" замінити словами і цифрами "підпункті 215-1.1.5 пункту 215-1.1 статті 215-1";
3) у пункті 229.1 статті 229:
у підпункті 229.1.11 слова "біоетанолу та" виключити;
підпункт 229.1.15 викласти в такій редакції:
"229.1.15. Під час виробництва біоетанолу забороняється:
а) виробництво та зберігання спирту етилового на підприємствах з виробництва біоетанолу. У разі якщо підприємство має відокремлені підрозділи, забороняється виробництво та зберігання спирту етилового у тих відокремлених підрозділах, які виробляють біоетанол;
б) зберігання біоетанолу на складах виробника без денатурації його бензином (1-10 відсотків)";
4) у статті 230:
підпункт "а" пункту 230.13 викласти в такій редакції:
"а) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його ввезення шляхом проставляння штампа "В’їзд дозволено" та особистого підпису, зазначає час в’їзду та показники пробігу транспортного засобу, здійснює запис у журналі реєстрації отримання спирту етилового, а також бере участь у роботі комісії з приймання спирту етилового";
доповнити пунктом 230.13-1 такого змісту:
"230.13-1. Під час відвантаження спирту етилового представник контролюючого органу на акцизному складі підприємства:
а) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його відпуску шляхом проставляння штампа "Виїзд дозволено" та особистого підпису, зазначає час виїзду та показники пробігу транспортного засобу, реквізити акта про відвантаження і прийняття спирту етилового, який складається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства, а також здійснює запис у журналі реєстрації відвантаження спирту етилового;
б) протягом трьох днів надсилає довідку про відвантаження спирту етилового контролюючому органу за місцезнаходженням покупця спирту, про що робить відмітку в зазначеному журналі";
пункт 230.14 доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:
"Інвентаризація спирту етилового на акцизному складі, у тому числі інвентаризація, що проводиться на перше число кожного місяця, проводиться у присутності представника контролюючого органу на акцизному складі.
Якщо за результатами інвентаризації виявлено втрати спирту етилового, що перевищують норми втрат, встановлені згідно з пунктом 214.6 статті 214 цього Кодексу, або якщо ці втрати виникли не з причин, визначених пунктом 216.3 статті 216 цього Кодексу, платник сплачує акцизний податок виходячи з розміру таких втрат та ставки акцизного податку, що діє на дату складення акта інвентаризації.
У разі виявлення фактів надлишку спирту етилового контролюючий орган вживає відповідних заходів згідно із законом";
у пункті 230.15 слова "особистого підпису, а також запис" замінити словами "особистого підпису, зазначення часу виїзду з акцизного складу та показників пробігу транспортного засобу, а також здійснює запис";
пункт 230.16 після слів "для відпуску" доповнити словами "спирту етилового";
у пункті 230.17 слова "особистого підпису та запис" замінити словами "особистого підпису, зазначення часу в’їзду на акцизний склад та показників пробігу транспортного засобу, а також здійснює запис";
абзац перший пункту 230.18 після слова "Транспортування" доповнити словами "спирту етилового", а після слова "виробляються" - словами "спирт етиловий";
5) у підрозділі 5 розділу XX "Перехідні положення":
у пункті 1:
в абзаці шостому слово "серпня" замінити словом "грудня";
абзац сьомий замінити трьома абзацами такого змісту:
"59,96 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2015 року;
63,50 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2016 року;
з 1 січня 2017 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу";
пункт 7 виключити.
1) у статті 1:
в абзаці тридцять другому слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
доповнити абзацами такого змісту:
"Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (далі - Єдиний реєстр обладнання) - перелік технологічного обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що містить визначені цим Законом відомості про таке обладнання, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
головна фракція спирту коньячного - перша відокремлена частина дистиляту при перегонці коньячного виноматеріалу чи спирту-сирцю;
хвостова фракція спирту коньячного - остання відокремлена частина дистиляту при перегонці коньячного виноматеріалу чи спирту-сирцю";
2) у частині сьомій статті 2, частинах шостій і сьомій статті 8 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
3) доповнити статтею 2-1 такого змісту:
"Стаття 2-1. Порядок ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок
Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що відноситься до товарної підкатегорії 8478 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (обладнання для підготовки або обробки тютюну), яке імпортується на митну територію України, зберігається та використовується на митній території України, підлягає внесенню до Єдиного реєстру обладнання.
Відомості про обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок включаються до Єдиного реєстру обладнання на підставі відомостей, що надаються суб’єктами господарювання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
В Єдиному реєстрі обладнання повинні міститися відомості про:
суб’єкта господарювання, який здійснив ввезення обладнання або є власником обладнання: для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб’єктів господарювання - прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);
суб’єкта господарювання, який здійснює зберігання або використання обладнання (у разі передачі обладнання на зберігання чи в користування іншим суб’єктам господарювання): для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб’єктів господарювання - прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);
підставу ввезення обладнання на митну територію України або набуття права власності на обладнання;
модель та серійний номер обладнання;
місцезнаходження обладнання;
дату включення обладнання до Єдиного реєстру обладнання;
дату внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання;
підставу та дату виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання.
Внесення даних до Єдиного реєстру обладнання здійснюється на підставі письмової заяви суб’єкта господарювання - імпортера або власника обладнання. До заяви додається документ, що підтверджує ввезення обладнання на митну територію України або право власності на обладнання.
Заява подається не пізніше 10 робочих днів з дня завершення митного оформлення обладнання, ввезеного на митну територію України, або набуття права власності на обладнання.
У разі зміни будь-яких відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, крім змін, пов’язаних із зміною права власності на обладнання, суб’єкт господарювання, за заявою якого відповідне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання, має подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання.
Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, подається не пізніше 10 робочих днів з дня зміни таких відомостей. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, несе заявник.
У разі переходу права власності або знищення обладнання таке обладнання підлягає виключенню з Єдиного реєстру обладнання. Заява про виключення подається не пізніше 10 робочих днів з дня настання однієї з подій, зазначених у цій частині, суб’єктом господарювання, за заявою якого відповідне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання. До заяви додаються документи, що підтверджують перехід права власності або знищення обладнання.
Форми заяв про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання, про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, про виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Ведення Єдиного реєстру обладнання та надання відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, забезпечує вільний та безоплатний доступ до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання.
Відомості, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, надаються у вигляді витягу з Єдиного реєстру обладнання. Витяг з Єдиного реєстру обладнання видається юридичній особі або фізичній особі - підприємцю, органам державної влади (посадовим особам) за письмовим запитом протягом двох робочих днів з дня подання такого запиту.
Форма витягу з Єдиного реєстру обладнання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";
4) у статті 3:
друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб’єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку";
частину восьму виключити;
абзац восьмий частини одинадцятої виключити;
частину п’ятнадцяту доповнити словами та цифрами "а в ліцензіях на виробництво алкогольних напоїв також зазначаються товарні позиції 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД залежно від виду продукції, що вироблятиметься";
5) абзац четвертий частини четвертої статті 11 викласти в такій редакції:
"У разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання";
6) статтю 12 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Головна і хвостова фракції спирту коньячного за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію";
7) у статті 14:
друге речення частини третьої після слів "спиртом коньячним" доповнити словами "(включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій)";
друге речення частини шостої виключити;
8) статтю 15 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Імпорт або придбання паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТ ЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТ ЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), може здійснюватися лише суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів. Такі товари (продукція) імпортуються або придбаваються суб'єктами господарювання без права подальшої їх реалізації на митній території України".
У зв’язку з цим частини третю - сорок першу вважати відповідно частинами четвертою - сорок другою;
9) у статті 17:
у частині другій:
в абзаці третьому цифри "8500" замінити цифрами "85000";
в абзаці четвертому цифри "8500" замінити цифрами "15000";
в абзацах п’ятому, одинадцятому, дванадцятому та вісімнадцятому цифри "1700" замінити цифрами "17000";
в абзацах шостому та чотирнадцятому цифри "1000" замінити цифрами "10000";
в абзаці тринадцятому цифри "5000" замінити цифрами "10000";
в абзаці п’ятнадцятому цифри "8500" замінити цифрами "17000";
доповнити абзацами дев’ятнадцятим і двадцятим такого змісту:
"порушення вимог частини третьої статті 15 цього Закону щодо імпорту на митну територію України або придбання паперу цигаркового та фільтрів для виробництва сигарет без ліцензії на право виробництва тютюнових виробів та/або їх реалізації на митній території України - 100 відсотків вартості партії товару, але не менше 15000 гривень;
зберігання та/або використання на митній території України обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання, - 150000 гривень";
після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі виявлення фактів незаконного імпорту та/або придбання паперу цигаркового, фільтрів, зберігання та/або використання обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання, органи доходів і зборів не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення таких фактів накладають арешт на такий папір цигарковий, такі фільтри, обладнання і звертаються до суду для винесення рішення про їх конфіскацію та знищення. Процедура знищення таких конфіскованих товарів контролюється органом доходів і зборів, що здійснив арешт таких товарів".
У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
10) частини сімнадцяту і вісімнадцяту статті 18 виключити.
3. Статтю 5 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214; 2009 р., № 31, ст. 451; 2011 р., № 33, ст. 327; 2014 р., № 6-7, ст. 80) доповнити частиною двадцять другою такого змісту:
"Головна і хвостова фракції спирту коньячного за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців одинадцятого - чотирнадцятого підпункту 9 пункту 2 розділу I цього Закону (щодо внесення змін до статті 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ), які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.
Установити, як виняток з положення абзацу п’ятого частини четвертої статті 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" , що підпункт 5 пункту 2 розділу I цього Закону (щодо нової редакції абзацу четвертого частини четвертої статті 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів") набирає чинності з дня набрання чинності цим Законом.
2. Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що перебуває у власності або користуванні суб’єктів господарювання на день набрання чинності цим Законом, підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України:
До 1 січня 2015 року прийняти рішення щодо доцільності запровадження з наступного податкового (бюджетного) року електронної системи контролю за сплатою акцизного податку з тютюнових виробів у режимі реального часу на основі дванадцятизначних буквено-чисельних кодів (електронної акцизної марки) з урахуванням того, що:
така електронна система запроваджується та підтримується за рахунок платників акцизного податку, які її застосовують;
платник акцизного податку приймає самостійне рішення про застосування протягом відповідного податкового (бюджетного) року або марок акцизного податку на паперових носіях, або електронних марок акцизного податку. Порядок і строки надання такого рішення контролюючому органу визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
У тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
12 серпня 2014 року
№ 1638-VII