Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301

Кабінет Міністрів України Постанова від 24.02.2021 №141
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 24.02.2021

Номер 141

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 лютого 2021 р. № 141
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3210; 2011 р., № 55, ст. 2201; 2020 р., № 20, ст. 763) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2021 р. № 141
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301
1. У назві та постановляючій частині постанови слова "і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами" замінити словами ", дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами".
2. Порядок забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. № 1301
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2021 р. № 141)
ПОРЯДОК
забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю,
інших окремих категорій населення медичними
виробами та іншими засобами
1. Цей Порядок визначає механізм безоплатного забезпечення медичними виробами та іншими засобами (далі — медичні вироби) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та осіб, зазначених в абзаці шостому статті 4 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (далі — визначені категорії осіб), які мають виражені порушення функцій органів та систем незалежно від встановлення їм інвалідності з метою їх медичної реабілітації.
2. До медичних виробів, якими безоплатно забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб через структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим (далі — структурні підрозділи з питань охорони здоров’я), належать:
медичні вироби та інші засоби, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб в закладах охорони здоров’я для використання в амбулаторних умовах згідно з додатком 1;
медичні вироби та інші засоби, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб в закладах охорони здоров’я для лікування в стаціонарних умовах згідно з додатком 2.
Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб забезпечуються безоплатно медичними виробами з урахуванням їх індивідуальних потреб.
3. Забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами здійснюється на підставі індивідуальної програми реабілітації, оформленої медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК) або висновком лікарсько-консультативної комісії (далі — ЛКК) щодо забезпечення медичними виробами (для осіб з інвалідністю, група інвалідності яких встановлена до 1 січня 2007 р., — безстроково або строк дії якої не закінчився), визначених категорій осіб — на підставі висновку ЛКК або військово-лікарської комісії (далі — ВЛК) за рахунок та в межах коштів державного (у тому числі в рамках державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення) та місцевих бюджетів, передбачених на зазначену мету, та інших не заборонених джерел фінансування.
Забезпечення дітей з інвалідністю медичними виробами здійснюється на підставі індивідуальної програми реабілітації, оформленої ЛКК за рахунок та в межах коштів державного (у тому числі в рамках державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення) та місцевих бюджетів, передбачених на зазначену мету, та інших не заборонених джерел фінансування.
4. Особи, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, забезпечуються медичними виробами у порядку, встановленому правлінням Фонду соціального страхування України.
5. Потребу у забезпеченні медичними виробами (крім зубопротезування) визначають:
особам з інвалідністю — МСЕК на підставі індивідуальної програми реабілітації або висновком ЛКК щодо забезпечення медичними виробами (для осіб з інвалідністю, група інвалідності яких встановлена до 1 січня 2007 р., — безстроково або строк дії якої не закінчився);
дітям з інвалідністю — ЛКК на підставі індивідуальної програми реабілітації;
визначеним категоріям осіб — ВЛК або ЛКК на підставі висновку.
6. Облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та визначених категорій осіб, які мають право на безоплатне забезпечення медичними виробами (далі — облік), здійснюють структурні підрозділи з питань охорони здоров’я за місцем надання медичних послуг та установи попереднього ув’язнення або відбування покарання.
Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб, які отримують медичні послуги у закладах охорони здоров’я, перебувають на повному державному утриманні, в установах попереднього ув’язнення або відбування покарання, закладах соціального захисту для бездомних осіб, центрах соціальної адаптації, беруться на облік на підставі документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, на підставі звернення керівника відповідного закладу (установи) до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я.
7. Для взяття на облік до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я особи з інвалідністю, визначені категорії осіб або їх законні представники та законні представники дітей з інвалідністю, керівники закладів (установ) подають в паперовій або електронній формі заяву про взяття на облік за формою, затвердженою МОЗ (далі — заява), разом з такими документами:
1) копією паспорта громадянина України, тимчасовим посвідченням громадянина України, посвідкою на постійне проживання, посвідкою на тимчасове проживання, посвідченням біженця, посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, або свідоцтвом про народження (для дітей віком до 14 років);
2) довідкою МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю — висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я або коли змінюється група і причина настання інвалідності;
3) індивідуальною програмою реабілітації (для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю) або висновком ЛКК щодо забезпечення медичними виробами (для осіб з інвалідністю, група інвалідності яких встановлена до 1 січня 2007 р., — безстроково або строк дії якої не закінчився), для визначених категорій осіб — висновком ВЛК чи ЛКК;
4) посвідченням про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб);
5) документом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, в якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копією сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати
будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті громадянина України);
6) довідкою про реєстрацію місця проживання для дітей з інвалідністю віком до 14 років та інших осіб, у разі подання паспорта у формі картки (крім бездомних осіб).
Законні представники осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи визначених категорій осіб та керівник закладу (установи), також подають документи, що підтверджують особу та повноваження як законного представника або керівника закладу (установи).
Заява разом з документами реєструється структурним підрозділом з питань охорони здоров’я у журналі реєстрації, що ведеться за формою, затвердженою МОЗ.
8. Дані, що містяться в документах, зазначених у пункті 7 цього Порядку, вносяться до заяви особами з інвалідністю, дітьми з інвалідністю, визначеними категоріями осіб або їх законними представниками та керівниками закладів (установ), після чого працівник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я, відповідальний за ведення обліку, звіряє їх з поданими документами.
Особи, які подають документи, зазначені у пункті 7 цього Порядку, відповідають за достовірність наданих відомостей. Подання документів, що містять завідомо неправдиві відомості, є підставою для відмови у взятті на облік.
Якщо до заяви додаються не всі документи, структурний підрозділ з питань охорони здоров’я повідомляє особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, визначеним категоріям осіб чи їх законним представникам у триденний строк про документи, які необхідно подати.
9. У разі відсутності в структурному підрозділі з питань охорони здоров’я необхідного типу (виду) медичного виробу на дату подання заяви особа забезпечується необхідним медичним виробом у порядку черговості, що формується за датою надходження від неї заяви із документами, зазначеними у пункті 7 цього Порядку.
10. Структурним підрозділом з питань охорони здоров’я після забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та визначених категорій осіб відповідним медичним виробом заповнюється картка забезпечення медичними виробами за формою, затвердженою МОЗ. Відповідні дані про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та визначених категорій осіб медичними виробами вносяться до Централізованого банку даних з проблем інвалідності.
11. Датою подання заяви разом із документами, зазначеними у пункті 7 цього Порядку, є день звернення щодо забезпечення медичним виробом.
12. У разі зміни місця надання медичних послуг особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, визначені категорії осіб або їх законні представники звертаються із заявою в паперовій або електронній формі до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я за новим місцем надання медичних послуг, який надсилає відповідний запит до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я за попереднім місцем надання медичних послуг. Структурний підрозділ з питань охорони здоров’я за попереднім місцем надання медичних послуг надає відповідь на запит у паперовій або електронній формі до нового місця надання медичних послуг.
13. Осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та визначені категорії осіб знімають з обліку у разі:
1) анулювання відповідних медичних показань для забезпечення медичним виробом;
2) виїзду на постійне місце проживання за кордон;
3) настання смерті.
У разі зняття з обліку особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю чи визначеної категорії осіб картка забезпечення медичними виробами зберігається у структурному підрозділі з питань охорони здоров’я протягом 50 років.
14. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я подають щороку до 15 березня до МОЗ звіт за формою, затвердженою МОЗ, про кількість осіб, які перебувають на обліку, та тих, що зняті з обліку відповідно до пункту 13 цього Порядку, а також інформацію про кількість одержаних структурними підрозділами з питань охорони здоров’я медичних виробів, їх вартість, кількість виданих медичних виробів, а також про їх залишок на початок та кінець звітного періоду.
15. Тип (вид) медичного виробу або його заміну визначає лікуючий лікар, після чого (за медичними показаннями) особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю направляють на МСЕК (дітей з інвалідністю — ЛКК) для внесення даних до індивідуальної програми реабілітації, визначені категорії осіб надають висновки на ВЛК або ЛКК для отримання висновку за формою, затвердженою МОЗ.
Відсутність в індивідуальній програмі реабілітації типу (виду) медичного виробу не може бути підставою для відмови в забезпеченні медичним виробом.
16. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я забезпечують медичним виробом осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та визначені категорії осіб через заклади охорони здоров’я, які визначають структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, установи попереднього ув’язнення або відбування покарання.
17. Заклади охорони здоров’я забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та визначені категорії осіб медичними виробами на підставі відомості для забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та визначених категорій осіб медичними виробами за формою, затвердженою МОЗ, наданої структурним підрозділом з питань охорони здоров’я, в якій зазначають, зокрема, прізвище, ім’я та по батькові особи, для якої призначений медичний виріб, тип (вид) медичного виробу.
Відомість складається структурним підрозділом з питань охорони здоров’я з урахуванням черговості звернень відповідно до пункту 9 цього Порядку.
Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, визначені категорії осіб або їх законні представники та керівники закладів (установ), після надання документа, що посвідчує особу, та отримання медичного виробу розписуються у двох примірниках відомості. Один примірник відомості повертається до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я, другий — зберігається в закладі охорони здоров’я (установі), що видає медичний виріб.
Заклад охорони здоров’я під час забезпечення медичним виробом надає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, визначеним категоріям осіб або їх законним представникам та керівникам закладів (установ), інструкцію із застосування медичного виробу та талон на гарантійний ремонт.
Для заміни медичного виробу після закінчення строку його експлуатації або дострокової заміни особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, визначені категорії осіб або їх законні представники та керівники закладів (установ), подають структурному підрозділу з питань охорони здоров’я заяву про його заміну за формою, затвердженою МОЗ.
Строк, на який видається медичний виріб, визначається інструкцією із застосування медичного виробу.
Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я мають право видавати медичний виріб у необхідній кількості на період не менший, ніж один місяць.
18. Діти з інвалідністю забезпечуються медичними виробами першочергово.
19. Днем забезпечення особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, визначеною категорією осіб або їх законними представниками медичного виробу вважається день його видачі.
20. У разі виникнення потреби у заміні медичного виробу за медичними показаннями особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, визначені категорії осіб або їх законні представники та керівники закладів (установ), на підставі довідки лікуючого лікаря повторно звертаються до МСЕК або ВЛК чи ЛКК з метою внесення змін до індивідуальної програми реабілітації або отримання висновку за формою, затвердженою МОЗ.
Додаток 1
до Порядку
МЕДИЧНІ ВИРОБИ та інші засоби,
якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб в закладах охорони здоров’я для використання в амбулаторних умовах
Найменування виробуСтрокКількість
Слухові апарати
Мовні процесори
Протези очей
Епіпротези
Переносні медичні відсмоктувачі
Кисневі концентратори (оксигенатори)
Пульсоксиметри портативні, пальчикові (дитячі,
дорослі)
Окуляри (оправи та лінзи для коригування зору (дитячі,
дорослі)
Сечоприймачі1 місяць30 штук
Зовнішні уропрезервативи1 місяць30 штук
Урологічні прокладки1 місяць120 штук
Калоприймач однокомпонентний відкритий (що
дренується)
1 місяць30 штук
Калоприймач однокомпонентний закритий (що не
дренується)
1 місяць60 штук
Калоприймач двокомпонентний, мішок відкритий (що
дренується)
1 місяць30 штук
Калоприймач двокомпонентний: пластина адгезивна1 місяць10 штук
Калоприймач двокомпонентний, мішок закритий (що не
дренується)
1 місяць60 штук
Мішок уростомний двокомпонентний відкритий (що
випорожняється)
1 місяць30 штук
Мішок уростомний однокомпонентний відкритий (що
випорожняється)
1 місяць30 штук
Трахеостомічні трубки (дитячі, дорослі)6 місяців2 штуки
Гастроназальні зонди1 місяць30 штук
Катетери для санації1 місяць30 штук
Катетери (чоловічі, жіночі, дитячі відповідно до
статі) (фолея)
1 місяць6 штук
Катетери одноразові для перемінної катетеризації
(звичайні, лубриковані, Коде)
Лубриканти водорозчинні (для перемінної
катетеризації)
1 місяць250 мл
Паста герметизуюча2 місяці60 г
Абсорбуючий порошок (пудра)2 місяці1 флакон
Засоби для антисептичної обробки під час догляду
(дезінфекції рук, ран, обробки шкіри навколо стом)
1 місяць1 літр
Пелюшки (поглинаючі)1 місяць60 штук
Підгузки (дитячі, дорослі)1 місяць120 штук
Фіксуючі стрічки/ремінці сечоприймача до
ноги/ліжка
3 місяці2 штуки
Рукавички одноразові (стерильні) оглядові1 місяць60 штук
Рукавички одноразові (нестерильні) оглядові1 місяць120 штук
Медичні вироби з мовним виводом: глюкометри,
термометри та тонометри
Додаток 2
до Порядку
МЕДИЧНІ ВИРОБИ та інші засоби,
якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та визначені категорії осіб в закладах охорони здоров’я для лікування в стаціонарних умовах
Найменування виробу
Штучні протези клапанів серця
Біфуркаційні судинні протези
Лінійні судинні протези
Кондуїти
Електрокардіостимулятори
Набори для проведення коронарографії
Набори для стентування коронарних судин без
лікувального покриття
Набори для проведення аортокоронарного шунтування
Набори для імплантації механічного клапана серця,
однокамерні ШВРС (SSI) з біполярним електродом, двокамерні ШВР
(DDDR)
Кардіовертери-дефібрилятори однокамерні
Кардіовертери-дефібрилятори двокамерні
Орбітальні імплантати
Протези щелеп
Протези зубів
Кохлеарні імплантати
Голосові протези
Протези вушної раковини
Клапанні лікворошунтуючі імплантати
Ендопротези суглобів, в тому числі ендопротези
суглобів з видовженням для онкологічних хворих".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 лютого 2021 р. № 141
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3210; 2011 р., № 55, ст. 2201; 2020 р., № 20, ст. 763) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2021 р. № 141
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301
1. У назві та постановляючій частині постанови слова "і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами" замінити словами ", дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами".
2. Порядок забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. № 1301
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2021 р. № 141)
ПОРЯДОК
забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю,
інших окремих категорій населення медичними
виробами та іншими засобами

30 днiв передплати безкоштовно!