Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207

Кабінет Міністрів України Постанова від 23.12.2020 №1362
Остання редакція від 23.12.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 23.12.2020

Номер 1362

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2020 р. № 1362
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207
Кабінет Міністрів України
постановляє:
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою власні акти у відповідність з цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 4, 9, абзацу третього підпункту 14, підпунктів 15, 16, 17 пункту 2 та пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 квітня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1362
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207
1. У постанові:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Установити, що:
до 1 квітня 2021 р. інформація про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, яка наявна в реєстрі територіальної громади та раніше не була передана до Державної міграційної служби, передається в електронній формі виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, сільських голів (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби;
з 1 квітня 2021 р. інформація про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб від виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, сільських голів (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, передається в електронній формі до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.
Структура та формат файлів, технічний опис сервісу електронної інформаційної взаємодії встановлюються Міністерством внутрішніх справ.
Обмін інформацією між органами реєстрації, відомчою інформаційною системою Державної міграційної служби, Єдиним державним демографічним реєстром здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії згідно з Порядком організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450; 2019 р., № 34, ст. 1204).";
2) у пункті 2-2:
в абзаці першому слова "електронному вигляді" та "в разі потреби" виключити, а слова "Єдиного державного демографічного реєстру та відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби" замінити словами "відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби з подальшою передачею до Єдиного державного демографічного реєстру";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії для обміну даними про факт здійснення реєстрації місця проживання особи між інформаційно-телекомунікаційними системами органів реєстрації та Державної міграційної служби, єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ встановлюються Міністерством внутрішніх справ.";
3) доповнити постанову пунктами 3—5 такого змісту:
"3. Для створення реєстрів територіальних громад орган ведення Державного реєстру виборців на запит органу реєстрації одноразово подає на електронному носії протягом десяти днів з дня надходження такого запиту відомості з Державного реєстру виборців про громадян України — жителів відповідних сіл, селищ, міст, виборчі адреси яких включають дані, зазначені у пунктах 1—9, 11 частини восьмої статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
4. Після початку ведення органом реєстрації реєстру територіальної громади в електронній формі картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, що були отримані відповідним органом реєстрації від Державної міграційної служби, житлово-експлуатаційних організацій та інших підприємств, установ та організацій, що забезпечували ведення картотек з питань реєстрації фізичних осіб, а також картки реєстрації особи та адресні картки, ведення яких забезпечується органами реєстрації з 4 квітня 2016 р., зберігаються органом реєстрації у формі картотеки протягом строку, встановленого законодавством.
5. У разі прийняття рішення про добровільне об’єднання територіальних громад або добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади картотеки, зазначені у пункті 4 цієї постанови, що ведуться відповідними органами реєстрації, протягом місяця з дня набрання чинності таким рішенням, передаються новоутвореному органові реєстрації.".
2. У Правилах реєстрації місця проживання, затверджених зазначеною постановою:
1) абзац сьомий пункту 8 викласти в такій редакції:
"Дані, що містяться у поданій в електронній формі заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання, передаються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, засобами єдиної інформаційної системи МВС до інформаційно-телекомунікаційної системи органу реєстрації, яка забезпечує функціонування реєстру територіальної громади, або програмними засобами відомчої інформаційної системи ДМС, з доступом через офіційний веб-сайт ДМС.";
2) пункт 10 після слів "та надіслати інформацію до" доповнити словами "відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до";
3) у пункті 14 слова "паперовому вигляді" замінити словами "паперовій формі";
4) пункт 15 виключити;
5) пункт 16 викласти в такій редакції:
"16. У разі прийняття рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, сіл, селищ, міст, добровільне приєднання до об’єднаних територіальних громад, про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), адміністративно-територіальних одиниць, а також про інші зміни в адміністративно-територіальному устрої зміни до реєстру територіальної громади вносяться на підставі відповідних актів із збереженням попередніх даних та подальшим внесенням такої інформації до відомчої інформаційної системи ДМС з передачею інформації до Реєстру відповідно до Порядку.";
6) пункт 17 виключити;
7) у пункті 21-2:
в абзаці третьому слова ", які з використанням Єдиного державного
веб-порталу електронних послуг передаються засобами єдиної інформаційної системи МВС" замінити словами "із використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг";
8) абзац п’ятий пункту 23 викласти в такій редакції:
"формує інформацію про реєстрацію місця проживання/перебування особи для її передачі до відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до Реєстру відповідно до Порядку;";
9) у пункті 24 слова "повідомлення (залежно від форми ведення реєстрів — в письмовій або електронній формі)" замінити словами "в електронній формі повідомлення";
10) абзац шостий пункту 27 після слів "для її передачі до" доповнити словами "відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до";
11) в абзаці шостому пункту 28 слово "Реєстру" замінити словами "відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до Реєстру відповідно до Порядку";
12) пункт 30 викласти в такій редакції:
"30. Орган реєстрації для потреб реєстрації місця проживання/ перебування формує та веде в електронній формі реєстр територіальної громади засобами власної інформаційно-телекомунікаційної системи або програмними засобами відомчої інформаційної системи ДМС з доступом через офіційний веб-сайт ДМС. Орган реєстрації є розпорядником відповідного реєстру територіальної громади.
Створення, обробка та передача даних в інформаційно-телекомунікаційних системах органів реєстрації здійснюється з дотриманням вимог Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та інших нормативно-правових актів у сфері захисту інформації.
Результатом підтвердження відповідності інформаційно-телекомунікаційних систем органів реєстрації є отримання документа державного зразка, що підтверджує відповідність програмного забезпечення законодавству у сфері захисту інформації.";
13) у пункті 31:
доповнити пункт після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту:
"реквізити свідоцтва про народження особи або документа, що підтверджує факт народження, видании компетентними органами іноземноі держави (стосуються лише дитини, яка не досягла 16 років), паспорта громадянина Украіни, тимчасового посвідчення громадянина Украіни, документа, що посвідчує особу та підтверджує іі спеціальнии статус (вид документа, иого серія та/або номер, дата видачі, орган видачі) відповідно;
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган) (за наявності);".
У зв’язку з цим абзаци шостий — одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — тринадцятим;
14) у пункті 32:
в абзаці восьмому слово "Реєстру" замінити словами "відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до Реєстру відповідно до Порядку";
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
"Знеособлені дані реєстрів територіальних громад використовуються із статистичною метою. Інформація про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання осіб щомісяця до 5 числа подається органами реєстрації до відповідних територіальних органів Держстату за формами згідно з додатками 18 та 19. Дані реєстрів територіальних громад також можуть використовуватися з науковою метою за умови їх знеособлення.";
15) у додатках до Правил:
додатки 4 і 5 виключити;
у додатку 15 слова "(підпис) (посада, прізвище, ініціали)" замінити словами "графічне представлення електронного підпису", а слова "М.П." виключити;
доповнити Правила додатками 18 і 19 такого змісту:
"Додаток 18
до Правил
ІНФОРМАЦІЯ
_________________________________________
(повна назва органу реєстрації)
про реєстрацію місця проживання осіб
за _________________ _______ року
(місяць)
Поряд-ковий номерДата народженняМісце народженняСтатьДата реєстраціїАдреса реєстрації місця проживанняГромадянствоАдреса реєстрації місця проживання на дату звернення
(попереднього місця проживання)
12345678
(повна назва посади уповноваженої особи органу
реєстрації)
(номер телефону) (ініціали, прізвище)
_________
Примітка. Інформація надається в електронній формі у форматі Excel.
Графи заповнюються українською мовою.
Графи 2, 5: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД — день, ММ — місяць, РРРР — рік, у разі відсутності будь-якої складової зазначається відповідно ХХ.ХХ.ХХХХ.
Графа 3: відомості про місце народження зазначаються згідно з документом, що посвідчує факт народження особи, або документом, до якого вносяться відомості про місце реєстрації. Наприклад: Україна, Київська область, Броварський район, с-ще Калинівка. Для особи, яка народилася в іншій країні, зазначається назва країни. Наприклад, Республіка Білорусь.
Графа 4: стать зазначається літерами "Ж" — жіноча або "Ч" — чоловіча.
Графа 6: зазначаються область, район, населений пункт, вулиця (провулок, проспект тощо), номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський район, с-ще Калинівка, вул. Селянська, буд. 5, кв. 3.
Графа 7: заповнюється згідно з поданими документами заявника та згідно з переліком кодів країн світу для статистичних цілей.
Графа 8: зазначаються область, район, населений пункт, вулиця (провулок, проспект тощо), номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський район, с-ще Калинівка, вул. Селянська, буд. 5, кв. 3. Для особи, що прибула з іншої країни, зазначається назва країни попереднього проживання. Наприклад, Республіка Білорусь.
Додаток 19
до Правил
ІНФОРМАЦІЯ
_________________________________________
(повна назва органу реєстрації)
про зняття з реєстрації місця проживання осіб
за _________________ _______ року
(місяць)
Поряд-ковий номерДата
народження
Дата
смерті
Місце
народження
СтатьДата
зняття з реєстрації
Адреса, з якої здійснено зняття з реєстраціїГромадянствоАдреса майбутнього місця проживання
123456789
(повна назва посади уповноваженої особи органу
реєстрації)
(номер телефону) (ініціали, прізвище)
________
Примітка. Інформація надається в електронній формі у форматі Excel.
Графи заповнюються українською мовою.
Графи 2, 3, 6: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД — день, ММ — місяць, РРРР — рік, у разі відсутності будь-якої складової зазначається відповідно Х.ХХ.ХХХХ.
Графа 4: відомості про місце народження зазначаються згідно з документом, що посвідчує факт народження особи, або документом, до якого вносяться відомості про місце проживання. Наприклад: Україна, Київська область, Броварський район, с-ще Калинівка. Для особи, яка народилася в іншій країні, зазначається назва країни. Наприклад, Республіка Білорусь.
Графа 5: стать зазначається літерами "Ж" — жіноча або "Ч" — чоловіча.
Графа 7: зазначаються область, район, населений пункт, вулиця (провулок, проспект тощо), номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський район, с-ще Калинівка, вул. Селянська, буд. 5, кв. 3.
Графа 8: заповнюється згідно з поданим документом заявника та згідно з переліком кодів країн світу для статистичних цілей.
Графа 9: зазначаються область, район, населений пункт, вулиця (провулок, проспект тощо), номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський район, с-ще Калинівка, вул. Селянська, буд. 5, кв. 3. Для особи, що вибуває до іншої країни, зазначається назва країни майбутнього проживання. Наприклад, Республіка Білорусь.".
3. Порядок передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1362)
ПОРЯДОК
передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру
1. Цеи Порядок визначає механізм та строки передачі інформаціі про реєстрацію/зняття з реєстраціі місця проживання/перебування від виконавчих органів сільськоі, селищноі або міськоі ради, сільських голів (у разі коли відповідно до закону виконавчии орган сільськоі ради не утворено) (далі — орган реєстраціі), що здіиснюють реєстрацію/зняття з реєстраціі місця проживання/перебування (далі — реєстрація) фізичних осіб на територіі відповідноі адміністративно-територіальноі одиниці, на яку поширюються повноваження сільськоі, селищноі або міськоі ради, для внесення іі до відомчоі інформаціиноі системи ДМС засобами єдиноі інформаціиноі системи МВС та подальшоі передачі відповідноі інформаціі до Єдиного державного демографічного реєстру (далі — Реєстр).
2. Інформація до відомчоі інформаціиноі системи ДМС передається у день реєстрації з реєстру територіальної громади, який ведеться:
програмними засобами відомчоі інформаціиноі системи ДМС з доступом через офіційний веб-сайт ДМС;
засобами власної інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням програмного інтерфейсу взаємодії з відомчою інформаціиною системою ДМС.
Передача інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи до відомчоі інформаціиноі системи ДМС з реєстру територіальної громади здійснюється шляхом автоматичної передачі наборів даних реєстром територіальної громади відповідного органу реєстрації.
Створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад програмними засобами відомчоі інформаціиноі системи ДМС з доступом через офіційний веб-сайт ДМС здійснюється відповідно до правил, визначених у додатку.
3. Інформація з відомчоі інформаціиноі системи ДМС вноситься ДМС до Реєстру:
стосовно особи, інформація про яку внесена до Реєстру;
під час оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус, — у разі коли інформація про особу вноситься до Реєстру вперше.
Після надходження з реєстру територіальної громади інформація щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи зберігається у відомчій інформаціиній системі ДМС та передається до Реєстру шляхом автоматичного формування наборів даних.
4. Для виконання завдань, покладених на ДМС, забезпечення ведення реєстру територіальні органи та підрозділи ДМС надсилають запити до реєстрів територіальних громад щодо перевірки та уточнення інформації про місце проживання/перебування фізичних осіб. Строк розгляду таких запитів та надання відповіді на них не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня їх отримання.
Додаток
до Порядку
ПРАВИЛА
створення, ведення, адміністрування реєстру територіальної громади (в частині реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб) на офіційному веб-сайті ДМС
1. Орган реєстрації для створення реєстру територіальної громади:
забезпечує отримання працівниками органу реєстрації, на яких покладаються завдання з реєстрації місця проживання/перебування, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, кваліфікованого електронного підпису в одному з кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;
формує для працівників органу реєстрації, на яких покладаються завдання з реєстрації місця проживання/ перебування, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, поштову скриньку у домені *.gov.ua, або *.укр.
2. Реєстрація та оновлення облікового запису органу реєстрації здійснюється уповноваженою особою ДМС за зверненням його керівника.
До облікового запису органу реєстрації належать такі відомості: назва органу реєстрації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника такого органу реєстрації, юридична адреса, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, перелік адміністративно-територіальних одиниць, що входять до відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідного органу реєстрації, обліковий запис користувача реєстру територіальної громади, що попередньо зареєстрований відповідно до пункту 3 цих Правил, який має права адміністратора органу реєстрації.
3. Користувачі реєстру територіальної громади, в тому числі адміністратори, самостійно здійснюють реєстрацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису на офіційному веб-сайті ДМС.
Приєднання користувача до реєстру територіальної громади здійснюється шляхом підтвердження запрошення від адміністратора органу реєстрації.
Адміністратор органу реєстрації визначається уповноваженою особою ДМС шляхом внесення відповідних даних до облікового запису органу реєстрації за зверненням його керівника.
Адміністратор органу реєстрації запрошує користувача, надає або скасовує (блокує, в тому числі тимчасово) повноваження користувача для здійснення необхідних операцій в реєстрі територіальної громади в межах відповідного органу реєстрації.
Адміністратор органу реєстрації вносить зміни до облікового запису органу реєстрації, які стосуються: прізвища, імені, по батькові (за наявності) керівника органу реєстрації, юридичної адреси, контактного номеру телефону, адреси електронної пошти.
4. Користувачі, яким надано права на виконання операцій в реєстрі територіальної громади (в межах відповідного органу реєстрації), під час входу в систему, отримують доступ до відповідного функціоналу.
5. Реєстр територіальної громади забезпечує виконання таких функцій:
зберігання персональних даних, що внесені до реєстру територіальної громади, та їх відображення за встановленою формою;
формування та друк заяви про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи відповідно до адресного довідника реєстру територіальної громади;
формування та друк відмови у здійсненні реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи;
перевірку персональних даних особи за базами даних, які сформовані з використанням персональних відомостей Державного реєстру виборців;
взаємопов’язаний пошук даних з урахуванням їх властивостей, відображення в інтерфейсі результатів, друк списку чи довідки;
перереєстрацію місця проживання/перебування фізичних осіб та скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;
збирання, підготовку, введення інформації (даних) з документів, їх оригіналів та сканованих копій;
перевірку факту реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи за іншою адресою в межах реєстру територіальної громади;
пошук інформації про фізичну особу за базою даних реєстру;
формування та друк за встановленими формами звітів, довідок, карток, повідомлень тощо;
скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/ перебування фізичної особи;
передачу актуальних відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи до відомчої інформаційної системи ДМС та Єдиного державного демографічного реєстру.
6. Для забезпечення контролю за повнотою та достовірністю адреси місця реєстрації в реєстрі територіальної громади передбачено ведення адресного довідника. Користувачі органу реєстрації (з відповідними правами) у випадку відсутності в адресному довіднику адміністративно-територіальної одиниці або її історичної географічної назви забезпечують актуалізацію адресного довідника в межах свого органу реєстрації.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2020 р. № 1362
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207
Кабінет Міністрів України
постановляє:
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою власні акти у відповідність з цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 4, 9, абзацу третього підпункту 14, підпунктів 15, 16, 17 пункту 2 та пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 квітня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р. № 1362
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207
1. У постанові:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Установити, що:
до 1 квітня 2021 р. інформація про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, яка наявна в реєстрі територіальної громади та раніше не була передана до Державної міграційної служби, передається в електронній формі виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, сільських голів (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби;

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +