• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про вибори Президента України

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки  | Закон від 05.07.1991 № 1297-XII | Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про вибори Президента Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 33, ст.448 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 1298-XII від 05.07.91, ВВР, 1991, N 33, ст.449 )
Глава 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Вибори Президента Української РСР
Президент Української Радянської Соціалістичної Республіки обирається громадянами Української РСР на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п'ять років.
Президентом Української РСР може бути обраний громадянин Української РСР не молодший тридцяти п'яти років, який відповідно до цього Закону має виборчі права, проживає на території Української РСР не менше десяти років і володіє державною мовою. Одна і та ж особа не може обиратися Президентом більш як на два строки підряд.
Порушення вимог цієї статті тягне за собою визнання виборів Президента Української РСР недійсними.
Стаття 2. Законодавство про вибори Президента Української РСР
Організація і проведення виборів Президента Української РСР регулюються Конституцією Української РСР, цим Законом, а також іншими законодавчими актами Української РСР.
Стаття 3. Принципи участі громадян у виборах Президента Української РСР
У виборах Президента Української РСР мають право брати участь громадяни Української РСР, які досягли 18 років.
Будь-яке пряме або непряме обмеження виборчих прав громадян Української РСР залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних поглядів, часу проживання на території України, роду і характеру занять забороняються.
У виборах Президента Української РСР не беруть участі психічно хворі громадяни, визнані судом недієздатними, та особи, які тримаються в місцях позбавлення волі.
Громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах, безпосередньо, кожний виборець має один голос.
Контроль за волевиявленням виборців не допускається.
Стаття 4. Гласність при підготовці і проведенні виборів Президента Української РСР
Діяльність виборчих комісій, державних і громадських органів, які відповідно до цього Закону беруть участь у підготовці і проведенні виборів Президента Української РСР, здійснюється відкрито і гласно.
Рішення відповідних державних і громадських органів, що стосуються виборів Президента Української РСР, доводяться до відома громадян за допомогою засобів масової інформації або іншим шляхом не пізніш як на п'ятий день з моменту їх прийняття.
Виборчі комісії інформують громадян про своє місцезнаходження, час роботи, про утворення виборчих округів, висунутих кандидатів у Президенти, підсумки реєстрації кандидатів, біографічні дані про зареєстрованих кандидатів, результати голосування по кожному кандидату і підсумки виборів.
На засіданнях виборчих комісій, під час голосування, підрахунку голосів на виборчих дільницях у виборчих округах, а також при визначенні результатів голосування мають право бути присутніми народні депутати, представники політичних партій, громадських об'єднань і рухів, зареєстрованих у встановленому порядку, трудових колективів, колективів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах, органів державної влади, довірені особи кандидатів у Президенти. Повноваження зазначених представників засвідчуються відповідним документом. Про намір представників бути присутніми в день виборів у приміщеннях для голосування або на засіданнях виборчих комісій повинно бути повідомлено відповідним виборчим комісіям не пізніш як за два дні до виборів. Втручання зазначених представників у роботу виборчих комісій не допускається. Результати підрахунку голосів оголошуються присутнім на засіданні комісії.
Засоби масової інформації висвітлюють хід підготовки і проведення виборів Президента Української РСР. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з виборами.
На час проведення виборів Президента Української РСР всі громадські заходи, пов'язані з виборами, проводяться без перешкод. Місцеві органи влади повідомляються про проведення цих заходів їх організаторами, відповідальність за порушення громадського порядку під час їх проведення покладається на організаторів.
Стаття 5. Матеріально-технічне забезпечення виборів Президента Української РСР
Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів Президента Української РСР, провадяться виборчими комісіями з єдиного централізованого фонду, створюваного Центральною виборчою комісією по виборах Президента Української РСР за рахунок державних коштів, а також коштів, які добровільно передаються підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями і окремими громадянами.
Максимальний розмір добровільних пожертвувань на одного кандидата в Президенти, а також максимальний розмір окремого пожертвування визначається Верховною Радою Української РСР за пропозицією Центральної виборчої комісії по виборах Президента Української РСР.
Підприємства, установи і організації, державні та громадські органи надають у розпорядження виборчих комісій безплатно приміщення, обладнання і транспортні засоби, необхідні для підготовки і проведення виборів.
Будь-яка пряма або непряма участь зарубіжних організацій та іноземних громадян у фінансуванні та іншій матеріальній підтримці виборчої кампанії кандидатів у Президенти Української РСР не допускається.
При порушенні кандидатом у Президенти Української РСР вимог цієї статті щодо фінансування та іншої матеріальної підтримки він усувається від подальшої участі у виборах в судовому порядку.
Глава 2
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Стаття 6. Призначення виборів Президента Української РСР
Вибори Президента Української РСР призначаються Верховною Радою Української РСР не пізніш як за чотири місяці до дня їх проведення.
Повідомлення про день виборів подається в пресі та інших засобах масової інформації.
Стаття 7. Утворення виборчих округів та виборчих дільниць по виборах Президента Української РСР
Для виборів Президента Української РСР утворюється 27 виборчих округів (по одному в Кримській АРСР, областях Української РСР, містах Києві і Севастополі).
Виборчі дільниці по виборах Президента Української РСР утворюються відповідно до Закону Української РСР "Про вибори народних депутатів Української РСР".
Стаття 8. Виборчі комісії по виборах Президента Української РСР
Організацію і проведення виборів Президента Української РСР здійснюють Центральна виборча комісія по виборах Президента Української РСР, окружні та дільничні виборчі комісії.
Повноваження Центральної виборчої комісії по виборах Президента Української РСР за рішенням Верховної Ради Української РСР здійснюються Центральною виборчою комісією по виборах народних депутатів Української РСР, що діє відповідно до Закону Української РСР "Про вибори народних депутатів Української РСР" та цим Законом.
Повноваження і порядок утворення окружних і дільничних виборчих комісій регулюються Законом Української РСР "Про вибори народних депутатів Української РСР" (крім пунктів 7 і 9 статті 24) та цим Законом.
Стаття 9. Списки виборців
Порядок складання списків виборців, включення в них громадян, оскарження ними невключення, неправильного включення в список або виключення з списку, допущених в ньому неточностей в зазначенні даних про виборця, а також забезпечення виборчого права громадян при зміні місця свого перебування визначаються Законом Української РСР "Про вибори народних депутатів Української РСР".
Стаття 10. Порядок висування кандидатів у Президенти Української РСР
Висування кандидатів у Президенти Української РСР починається за три місяці і закінчується за два місяці до виборів.
Політичні партії, громадські об'єднання і рухи в особі їх республіканських органів, трудові колективи, колективи професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, збори виборців за місцем проживання і військовослужбовців з числа громадян Української РСР по військових частинах в порядку, який визначається Законом Української РСР "Про вибори народних депутатів Української РСР", мають право безпосередньо висувати претендентів на кандидата в Президенти Української РСР.
Громадянин Української РСР має право висувати себе претендентом на кандидата в Президенти Української РСР.
Претенденти на кандидата в Президенти, висунуті зазначеними суб'єктами, а також ті, що самі висувають себе в претенденти, можуть бути зареєстровані кандидатами в Президенти за умови підтримки їх кандидатур не менш як 100 тисячами підписів громадян Української РСР, які мають виборче право.
Для одержання права на представлення кандидата в Президенти політичні партії, громадські об'єднання і рухи проходять реєстрацію з цього питання в Центральній виборчій комісії, для чого не раніш як через 20 днів і не пізніш як через 30 днів після призначення виборів подають у Центральну виборчу комісію відповідну заяву, підписану керівною особою політичної партії, громадського об'єднання і руху, їх статути і програми.
Не пізніше трьох днів після прийняття заяви Центральна виборча комісія бере на облік політичну партію, громадське об'єднання, рух та видає відповідну довідку їх представникам.
Кожний з зазначених у цій статті суб'єктів має право висувати лише одного претендента на кандидата в Президенти Української РСР.
Збирання підписів громадян на підтримку висунутого претендента на кандидата в Президенти проводиться відповідно до Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".
Стаття 11. Підписний лист, порядок його видачі і заповнення
Зразок підписного листа затверджується Центральною виборчою комісією і повинен мати графи, в яких містяться такі відомості: номер по порядку; прізвище, ім'я та по батькові; номер та серія паспорта; число, місяць та рік народження; місце проживання; особистий підпис.
Претендент має право безпосередньо отримувати підписні листи в окружній виборчій комісії.
Для отримання підписних листів претендентам на кандидата в Президенти Центральна виборча комісія видає відповідне посвідчення.
Центральна виборча комісія зобов'язана забезпечити претендента на кандидата в Президенти необхідною кількістю підписних листів. Це не виключає права претендента на самостійне тиражування підписних листів.
Особа, яка збирає підписи на підтримку претендента, повинна зазначити у підписному листі прізвище, ім'я та по батькові претендента і відомості про себе.
В одному листі повинні бути підписи мешканців лише одного населеного пункту.
Підписні листи здаються і реєструються в окружній виборчій комісії, яка після перевірки достовірності підписів надсилає їх до Центральної виборчої комісії.
Порядок перевірки підписів визначається Центральною виборчою комісією.
Окружні виборчі комісії на вимогу претендента на кандидата в Президенти Української РСР зобов'язані надавати інформацію про кількість отриманих підписів на його підтримку.
Стаття 12. Реєстрація кандидатів у Президенти Української РСР
Реєстрація висунутих кандидатів у Президенти Української РСР здійснюється Центральною виборчою комісією по виборах Президента Української РСР протягом трьох днів з моменту надходження документів про висунення кандидата і його письмової згоди балотуватися.
Рішення про реєстрацію кандидатів у Президенти приймаються при наявності таких документів: протоколу про висунення претендента на кандидата в Президенти Української РСР, протоколу про результати збирання підписів громадян на підтримку кандидата в Президенти, заяви кандидата в Президенти про згоду балотуватися, а також при відсутності документів, що підтверджують його недієздатність.
Кандидат у Президенти, а також довірені особи кандидата у Президенти не можуть входити до будь-якої виборчої комісії по виборах Президента. Особа, висунута кандидатом у Президенти або запропонована як довірена особа кандидата в Президенти, вважається увільненою від обов'язків у виборчій комісії з моменту реєстрації її кандидатом у Президенти або довіреною особою кандидата в Президенти Української РСР.
Центральна виборча комісія протягом двох днів після реєстрації видає кандидатам у Президенти відповідні посвідчення.
Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після реєстрації кандидата в Президенти публікує в пресі та інших засобах масової інформації повідомлення про реєстрацію з зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади, яку займає (заняття), партійності, місця роботи і проживання кожного кандидата та наявності судимості.
Відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати претендента як кандидата в Президенти може бути оскаржено до Верховного Суду Української РСР суб'єктами, які його висунули. Верховний Суд Української РСР розглядає скаргу в триденний строк. Рішення Верховного Суду Української РСР є остаточним. Реєстрація кандидатів провадиться в строки, встановлені Законом Української РСР "Про вибори народних депутатів Української РСР".
Кандидат у Президенти в будь-який час до дня виборів може зняти свою кандидатуру, звернувшись з письмовою заявою про це в Центральну виборчу комісію.
Стаття 13. Довірені особи кандидата в Президенти Української РСР
Кандидат у Президенти Української РСР може мати до 30 довірених осіб, які допомагають йому в проведенні виборчої кампанії, ведуть агітацію за обрання його Президентом, представляють інтереси кандидата у взаємовідносинах з державними і громадськими органами, виборцями, а також у виборчих комісіях.
Кандидат у Президенти визначає довірених осіб за своїм розсудом і повідомляє про них для реєстрації в Центральну виборчу комісію, яка після реєстрації видає їм посвідчення. Кандидат у Президенти має право в будь-який час до виборів замінити довірених осіб.
Стаття 14. Гарантії діяльності кандидатів у Президенти Української РСР, довірених осіб
Кандидати в Президенти Української РСР з часу їх реєстрації Центральною виборчою комісією беруть участь у виборчій кампанії на рівних засадах, мають рівне право на використання засобів масової інформації на території Української РСР.
Всім зареєстрованим кандидатам у Президенти надаються рівні можливості матеріально-технічного і фінансового забезпечення виборчої кампанії.
Зареєстровані кандидати в Президенти на час проведення передвиборної кампанії мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків із збереженням середньої заробітної плати за місцем роботи за рахунок коштів, що виділяються на проведення виборів.
Кандидати в Президенти мають право на безплатний проїзд на всіх видах пасажирського (за винятком таксі) транспорту в межах території Української РСР.
Кандидати в Президенти, довірені особи кандидатів у Президенти не можуть бути звільнені з роботи, а також переведені на іншу роботу або посаду без їх згоди на час виборчої кампанії.
Кандидата у Президенти не може бути притягнуто до відповідальності, піддано арешту, затриманню або заходам адміністративного стягнення, які накладаються в судовому порядку, без згоди Центральної виборчої комісії.
Стаття 15. Виборчий бюлетень
Форму і текст виборчого бюлетеня по виборах Президента Української РСР затверджує Центральна виборча комісія. У виборчий бюлетень включаються в алфавітному порядку всі зареєстровані кандидати в Президенти з зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади, яку займає (заняття), місця роботи і проживання, належності до політичної партії і відомості про організацію, яка його висунула.
Виборчий бюлетень друкується відповідно до вимог Закону "Про мови в Українській РСР".
Глава 3
ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Стаття 16. Організація, порядок і підбиття підсумків голосування по виборах Президента Української РСР
Час і місце, організація і порядок проведення голосування та підрахунку голосів на виборчих дільницях і у виборчих округах по виборах Президента Української РСР визначаються Законом Української РСР "Про вибори народних депутатів Української РСР".
Після завершення голосування дільничними виборчими комісіями і на підставі їх відомостей окружними виборчими комісіями проводиться підрахунок голосів, про що складаються протоколи, які підписуються всіма членами відповідних комісій після заповнення протоколу.
У протоколах виборчих комісій зазначаються такі дані:
число громадян, внесених у списки виборців по виборах Президента;
число громадян, які взяли участь у голосуванні по виборах Президента;
кількість голосів, поданих за кожного кандидата в Президенти;
кількість голосів, поданих проти кожного кандидата в Президенти;
кількість бюлетенів, визнаних недійсними.
Протоколи про підсумки голосування негайно передаються в Центральну виборчу комісію.
Стаття 17. Встановлення і опублікування результатів виборів Президента Української РСР
Центральна виборча комісія по виборах Президента Української РСР на підставі протоколів окружних виборчих комісій не пізніш як у семиденний строк після виборів встановлює результати виборів Президента Української РСР.
Обраним Президентом Української РСР вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
Вибори визначаються такими, що не відбулися, якщо в них взяло участь менше половини виборців, внесених у списки виборців, а також у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих кандидатів у Президенти Української РСР.
Вибори в цілому, або по окремих виборчих округах, або по окремих виборчих дільницях можуть бути визнані недійсними через допущені у ході виборів або при підрахунку голосів порушення, які вплинули на підсумки голосування. Рішення про визнання виборів недійсними приймається Центральною виборчою комісією. Це рішення може бути оскаржено до Верховного Суду Української РСР протягом одного місяця. Право оскарження рішення належить кандидатам у Президенти Української РСР.
Повідомлення про підсумки виборів Президента Української РСР публікується Центральною виборчою комісією не пізніш як через три дні з моменту підписання протоколу про підсумки виборів.
Стаття 18. Повторне голосування
Якщо у виборчий бюлетень було включено більше двох кандидатів у Президенти Української РСР і жодного з них не було обрано, Центральна виборча комісія призначає повторне голосування по виборах Президента по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів, не рахуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури. Якщо внаслідок зняття кандидатур залишається один кандидат, повторне голосування проводиться по його кандидатурі. В цьому випадку для його обрання повинно проголосувати більше половини виборців, які взяли участь у голосуванні. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк з додержанням вимог цього Закону. Повідомлення про проведення повторного голосування публікується в пресі.
Обраним вважається кандидат, який одержав при повторному голосуванні більшу кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, щодо іншого кандидата. При цьому кількість голосів, поданих за кандидата, має бути більшою від кількості голосів, поданих проти нього.
Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяло участь більше п'ятдесяти процентів громадян, внесених у списки виборців.
Стаття 19. Повторні вибори
Якщо на виборах Президента Української РСР балотувалося не більше двох кандидатів у Президенти і жодного з них не було обрано, а також у разі визнання виборів Президента такими, що не відбулися, або недійсними, або повторне голосування не дало змоги визначити обраного Президента, Центральна виборча комісія вирішує питання про призначення повторних виборів з повторним висуненням кандидатів у Президенти. При цьому вона може прийняти рішення про проведення виборів окружними і дільничними виборчими комісіями в новому складі.
Повторні вибори проводяться протягом двох місяців після основних виборів. Голосування проводиться на тих же виборчих дільницях і за списками, складеними для проведення основних виборів.
Утворення виборчих комісій, висування і реєстрація кандидатів у Президенти Української РСР, інші заходи, пов'язані з проведенням повторних виборів Президента, проводяться в порядку, встановленому цим Законом.
Повідомлення про проведення повторних виборів публікується в пресі та інших засобах масової інформації.
Стаття 20. Рішення щодо організації виборів
Рішення щодо організації і забезпечення виборів Президента Української РСР приймається Президією Верховної Ради Української РСР.
Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1297-XII