Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386

Кабінет Міністрів України Постанова від 18.11.2022 №1290
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 18.11.2022

Номер 1290

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 листопада 2022 р. № 1290
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386
Кабінет Міністрів України постановляє:
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2022 р. № 1290
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386
1. У вступній частині постанови слова і цифри ", пункту 292-1.3 статті 292-1" виключити.
2. У Порядку подання інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 1:
в абзаці першому слова "ДФС та/або її територіальним органам" замінити словами "контролюючим органам";
в абзаці другому слова ", фізичні особи — підприємці" виключити;
2) у пункті 3:
в абзаці першому слова і цифри "щомісяця до 10 числа органам державної податкової служби" замінити словами і цифрами "щомісяця до 10 числа (у разі наявності технічної можливості — щоденно) контролюючим органам";
у підпункті 2 слова "органи внутрішніх справ" замінити словом "МВС";
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) Адміністрація судноплавства — про реєстрацію (припинення реєстрації) суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, їх власників або фрахтувальників, зокрема індивідуальні ознаки судна, повне найменування (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та місцезнаходження (місце проживання) власника або фрахтувальника;";
3) у пункті 3-1:
у підпункті 1 слово "ДФС" замінити словом "ДПС";
у підпункті 2 слова "територіальним органам ДФС" замінити словами "ДПС та/або її територіальним органам";
4) у пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4. Держгеокадастр та Мін’юст подають щомісяця до 10 числа (у разі наявності технічної можливості — щоденно), а також на запит контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки або ДПС інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у тому числі:";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на запит контролюючих органів надається відповідно до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 108; 2018 р., № 52, ст. 1827).";
5) у пункті 5:
в абзаці першому слова і цифри "щомісяця до 10 числа ДФС" замінити словами і цифрами "щомісяця до 10 числа (у разі наявності технічної можливості — щоденно) ДПС";
абзац другий підпункту 1 викласти в такій редакції:
"державну реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу, зміну імені із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), дати і місця народження, місця проживання (за наявності), серії та номера свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану, ким і коли видане свідоцтво;";
в абзаці другому підпункту 2 слова "фізичних осіб, місце проживання яких зареєстровано (знято з реєстрації) у відповідному населеному пункті," замінити словами "реєстраційні дії щодо декларування та реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи";
6) у пункті 6:
в абзаці першому слово "ДФС" замінити словом "ДПС";
у підпункті 2 слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі" замінити словами "територіальні органи Мін’юсту";
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) Аудиторська палата України — про аудиторів, що включені до розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності" Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності і мають право одноосібно провадити аудиторську діяльність або провадити аудиторську діяльність як фізичні особи — підприємці, із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) аудитора, форми провадження аудиторської діяльності, дати включення до розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності" зазначеного Реєстру, контактної інформації (номер телефону), а також про дату виключення зазначених осіб з розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності" зазначеного Реєстру;";
у підпункті 5 слова і цифри " постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 2001)" замінити словами і цифрами " постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2232)";
підпункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
"6) ДМС — про серії (за наявності) та номери недійсних паспортів;
7) органи опіки і піклування — про встановлення опіки над фізичними особами, визнаними судом недієздатними, та управління їх майном, опіку, піклування і управління майном малолітніх, інших неповнолітніх фізичних осіб, фізичних осіб, обмежених судом у дієздатності, піклування або управління майном фізичних осіб, визнаних судом безвісно відсутніми, а також про зміни, пов’язані із зазначеними опікою, піклуванням або управлінням майном;";
у підпункті 9 слова "а також сум нарахованого та утриманого з них податку" замінити словами "і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з розбивкою за місяцями звітного кварталу";
7) у пункті 7:
в абзаці другому цифри і слово "1—4, 7 і 8" замінити цифрами і словом "1, 3, 4, 7 і 8";
8) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Інформація, у тому числі відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) — для фізичної особи і податковий номер — для юридичної особи, подається:
суб’єктами інформаційних відносин — центральними органами виконавчої влади у порядку взаємодії, визначеному ДПС разом із зазначеними суб’єктами (щодо відомостей, передбачених підпунктами 3—5 пункту 3, абзацом другим пункту 4, підпунктами 3—5, 8 пункту 6 цього Порядку);
МВС або центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, у порядку, встановленому МВС та Мінфіном (щодо відомостей, передбачених підпунктом 2 пункту 3, підпунктом 2 пункту 5, підпунктом 6 пункту 6 цього Порядку);
органами опіки і піклування у порядку, встановленому Мінфіном (щодо відомостей, передбачених підпунктом 7 пункту 6 цього Порядку);
іншими суб’єктами інформаційних відносин — за формою, визначеною ДПС.";
9) у пункті 9:
в абзаці першому слова "ДФС та/або її територіальним органам" замінити словами "контролюючим органам";
в абзаці другому слова "про зміну даних" замінити словами і цифрами "(крім інформації, визначеної підпунктом 1 пункту 5 цього Порядку)";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Інформація, визначена підпунктом 1 пункту 5 цього Порядку, подається Мін’юстом до ДПС шляхом автоматизованого обміну електронними повідомленнями між інформаційними ресурсами Мін’юсту та ДПС через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів в установленому законодавством порядку.";
10) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Інформація, що надійшла до контролюючих органів, вноситься до інформаційних баз даних ДПС, обробляється та використовується з урахуванням вимог Законів України "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", передбачених для інформації з обмеженим доступом.";
11) у тексті Порядку:
слова "по батькові)" та "по батькові" замінити відповідно словами "по батькові (за наявності)";
слова "серії та номера паспорта" замінити словами "серії (за наявності) та номера паспорта".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 листопада 2022 р. № 1290
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386
Кабінет Міністрів України постановляє:
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2022 р. № 1290
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386
1. У вступній частині постанови слова і цифри ", пункту 292-1.3 статті 292-1" виключити.
2. У Порядку подання інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 1:
в абзаці першому слова "ДФС та/або її територіальним органам" замінити словами "контролюючим органам";
в абзаці другому слова ", фізичні особи — підприємці" виключити;
2) у пункті 3:
в абзаці першому слова і цифри "щомісяця до 10 числа органам державної податкової служби" замінити словами і цифрами "щомісяця до 10 числа (у разі наявності технічної можливості — щоденно) контролюючим органам";
у підпункті 2 слова "органи внутрішніх справ" замінити словом "МВС";
підпункт 3 викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!