• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки

Верховна Рада України  | Закон від 03.11.2022 № 2717-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 03.11.2022
 • Номер: 2717-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 03.11.2022
 • Номер: 2717-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Абзац другий пункту "а" частини першої статті 20-2 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами) після слів "про оцінку впливу на довкілля" доповнити словами "про стратегічну екологічну оцінку".
2. У Законі України "Про стратегічну екологічну оцінку" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 16, ст. 138; із змінами, внесеними Законом України від 9 липня 2022 року № 2389-IX):
1) частину першу статті 5 доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:
"8) вносить до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки відомості відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки;
9) здійснює інші повноваження відповідно до закону";
2) у частині першій статті 6:
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) за потреби залучає інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статей 13-15 цього Закону";
доповнити пунктами 8-1 і 8-2 такого змісту:
"8-1) забезпечує адміністрування Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки;
8-2) вносить до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки відомості відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки";
пункт 9 викласти в такій редакції:
"9) здійснює інші повноваження відповідно до закону";
3) у частині першій статті 7:
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) за потреби залучає інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статті 13 цього Закону";
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) вносить до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки відомості відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки";
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) здійснює інші повноваження відповідно до закону";
4) у частині першій статті 8:
пункти 2 і 4 викласти в такій редакції:
"2) надають зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів та звіту про стратегічну екологічну оцінку";
"4) за потреби залучають інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статті 13 цього Закону";
доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) вносять до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки відомості відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки";
частину другу після слів і цифр "статті 14 цього Закону" доповнити словом "обов’язково";
доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
"3. Замовник може проводити громадське обговорення та консультації у порядку, передбаченому статтями 10, 12 та 13 цього Закону, одночасно.
4. Граничний строк надання зауважень і пропозицій під час проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, передбаченому статтями 10, 12 та 13 цього Закону, обчислюється з дня, наступного за днем розміщення замовником відповідних документів у Єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки, а у разі здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації - з дня отримання органами, зазначеними у статтях 6-8 цього Закону, матеріалів, зазначених у частині другій статті 13 цього Закону";
6) доповнити статтею 9-1 такого змісту:
"Стаття 9-1. Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки
1. Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки - це єдина інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує створення, перегляд, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері стратегічної екологічної оцінки.
2. Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки створюється з використанням програмного забезпечення, яке забезпечує його сумісність та електронну інформаційну взаємодію у режимі реального часу з іншими електронними інформаційними системами і мережами, що становлять інформаційний ресурс держави, у тому числі з Єдиним реєстром з оцінки впливу на довкілля, містобудівним кадастром, Державним земельним кадастром тощо.
Електронний кабінет є компонентом Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки, який забезпечує електронну взаємодію між суб’єктами стратегічної екологічної оцінки.
Держателем Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
3. До Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки вносяться:
1) заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення;
2) проект документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення зазначених документів;
3) зауваження і пропозиції громадськості, довідка про громадське обговорення;
4) зауваження і пропозиції органів виконавчої влади, довідка про консультації;
5) затверджений документ державного планування (крім інформації, яка відповідно до закону становить державну таємницю або належить до інформації з обмеженим доступом) та рішення про його затвердження;
6) інформація щодо транскордонних консультацій (у разі їх проведення);
7) результати моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, інформація про не передбачені звітом про стратегічну екологічну оцінку негативні наслідки виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (у разі їх виявлення), та про заходи, вжиті для їх усунення;
8) рекомендації щодо необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, та рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки таких змін.
Інформація, внесена до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки, є публічною та відкритою. Вільний доступ до неї забезпечується через мережу Інтернет.
4. Порядок ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки затверджується Кабінетом Міністрів України";
7) частини другу, четверту - восьму статті 10 викласти в такій редакції:
"2. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, та необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, замовник складає заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і вносить її до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки для проведення консультацій з органами, зазначеними у статтях 6 і 7 цього Закону, - щодо документа державного планування загальнодержавного рівня, або органами, зазначеними у статті 8 цього Закону, - щодо документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, а також оприлюднює її в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості";
"4. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проект документа державного планування (за наявності) оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника та вносяться ним до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. Замовник повідомляє громадськість про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документа державного планування (за наявності) у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 12 цього Закону, та забезпечує вільний доступ громадськості до таких документів протягом усього строку громадського обговорення, визначеного частиною п’ятою цієї статті.
5. Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 10 днів з дня її оприлюднення.
6. Органи, зазначені у статтях 6 і 7 цього Закону, - щодо проектів документів державного планування загальнодержавного рівня та органи, зазначені у статті 8 цього Закону, - щодо проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів у строк, що не перевищує 10 днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, надають свої зауваження і пропозиції шляхом їх внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки.
7. Органи, зазначені у статтях 6 і 7 цього Закону, - щодо документа державного планування загальнодержавного рівня та органи, зазначені у статті 8 цього Закону, - щодо документа державного планування місцевого та регіонального рівнів розглядають заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, в якій передбачена необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, та надають рекомендації щодо необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки таких змін шляхом їх внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки у строк, визначений частиною шостою цієї статті.
Підставою для прийняття рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, є критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджені органом, зазначеним у статті 6 цього Закону.
8. Якщо замовник на підставі рекомендацій, передбачених частиною сьомою цієї статті, прийняв рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, він оприлюднює таке рішення разом з його обґрунтуванням у порядку, передбаченому статтею 16 цього Закону, та розміщує таке рішення у Єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки";
8) абзац перший частини другої статті 11 викласти в такій редакції:
"2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування, вноситься до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію";
9) частини другу, четверту, сьому і дев’яту статті 12 викласти в такій редакції:
"2. Проект документа державного планування та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційному веб-сайті замовника та вносяться ним до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості";
"4. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку розміщується на офіційному веб-сайті замовника, а у сільських населених пунктах - також не менш як у трьох публічних місцях (на дошках оголошень органів місцевого самоврядування, об’єктів соціально-культурного призначення, на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів, у місцях, визначених та обладнаних органами місцевого самоврядування, та в інших місцях масового перебування населення), та вноситься ним до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки";
"7. Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником і вносяться ним до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Пропозиції і зауваження, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються";
"9. За результатами громадського обговорення замовник готує довідку про громадське обговорення, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, надані відповідно до цієї статті (або обґрунтовує їх відхилення), а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки додаються протокол громадських слухань (у разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про громадське обговорення є публічною інформацією та вноситься замовником до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки";
10) статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Консультації з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки
1. Замовник вносить до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки проект документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення зазначених документів для проведення консультацій з органами, зазначеними у статтях 6-8 цього Закону.
2. У разі здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації замовник протягом п’яти робочих днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки документів, зазначених у частині першій цієї статті, надсилає органам, зазначеним у статтях 6-8 цього Закону, графічні матеріали такої містобудівної документації у паперовій формі.
3. Органи, зазначені у статтях 6-8 цього Закону, у строк, що не перевищує 30 днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки документів, зазначених у частині першій цієї статті, а у разі здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації - з дня отримання матеріалів, зазначених у частині другій цієї статті, надають замовнику свої зауваження і пропозиції шляхом їх внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки.
У разі неподання зауважень і пропозицій протягом строку, передбаченого цією частиною, вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.
4. За необхідності органи, зазначені у статтях 6-8 цього Закону, можуть залучати інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій у строки, які не перевищують строк подання зауважень і пропозицій, передбачений частиною третьою цієї статті.
5. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого цією статтею строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
6. За результатами консультацій замовник готує довідку про консультації, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, подані відповідно до цієї статті, а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки додаються отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про консультації є публічною інформацією та підлягає внесенню замовником до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки";
11) частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
"1. Замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті та вносить до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки затверджений документ державного планування (крім інформації, яка відповідно до закону становить державну таємницю або належить до інформації з обмеженим доступом), рішення про його затвердження, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, і письмово повідомляє про це орган, зазначений у статті 6 цього Закону";
12) частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
"1. Замовник у межах компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, вносить до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення";
13) після розділу V доповнити новим розділом такого змісту:
"Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
Стаття 18. Відповідальність за правопорушення у сфері стратегічної екологічної оцінки
1. Особи, винні у вчиненні правопорушень у сфері стратегічної екологічної оцінки, несуть дисциплінарну, цивільну та адміністративну відповідальність відповідно до закону.
2. Правопорушеннями у сфері стратегічної екологічної оцінки є:
1) нездійснення стратегічної екологічної оцінки;
2) порушення процедури стратегічної екологічної оцінки;
3) неврахування результатів стратегічної екологічної оцінки під час затвердження документів державного планування.
Законом може бути встановлена відповідальність також за інші правопорушення у сфері стратегічної екологічної оцінки.
Стаття 19. Загальні засади юридичної відповідальності у сфері стратегічної екологічної оцінки
1. Нездійснення стратегічної екологічної оцінки та порушення процедури стратегічної екологічної оцінки є підставою для:
1) скасування рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування про затвердження документів державного планування, визнання документів державного планування недійсними;
2) відмови у погодженні та затвердженні проектів документів державного планування;
3) відмови у погодженні встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок, а також меж населених пунктів, що здійснюються на підставі або з урахуванням відповідних документів державного планування.
2. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади або органів місцевого самоврядування у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки можуть бути оскаржені в судовому порядку".
У зв’язку з цим розділ VI вважати розділом VII.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім підпункту 13 пункту 2 розділу I та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України з дня опублікування цього Закону забезпечити:
прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
створення та адміністрування Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки;
набрання чинності підзаконними нормативно-правовими актами, що випливають з цього Закону, одночасно з набранням чинності цим Законом.
Президент УкраїниВ. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
3 листопада 2022 року
№ 2717-IX