• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112

Верховна Рада України  | Закон від 07.09.2022 № 2581-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.09.2022
 • Номер: 2581-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.09.2022
 • Номер: 2581-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину третю статті 47 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2013 р., № 30, ст. 340) викласти в такій редакції:
"На ділянках доріг, вулиць та на залізничних переїздах встановлюються відповідні дорожні знаки з інформацією про найближчий заклад охорони здоров’я, який може забезпечити надання екстреної медичної допомоги або іншої медичної допомоги, напрямок руху та відстань до нього, а також про телефонний номер виклику екстреної медичної допомоги 103 та екстрену комунікацію за єдиним телефонним номером 112".
2. У Законі України "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 560 із наступними змінами):
у частині першій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) екстрена комунікація - зв’язок за допомогою послуг міжособистісних електронних комунікацій між кінцевим користувачем, комунікаційним центром "Служба 112" (далі - Служба 112) або оперативно-диспетчерською службою з метою запиту та отримання екстреної допомоги";
доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) екстрена служба - служба, що забезпечує організацію та надання екстреної допомоги населенню (оперативно-рятувальна служба цивільного захисту - 101, поліція - 102, екстрена медична допомога - 103, аварійна служба газу - 104)";
пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:
"4) оперативно-диспетчерські служби - складові частини екстрених служб, до яких належать відповідні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють екстрені комунікації та обробляють інформацію про них, здійснюють інформаційну підтримку і координацію дій підрозділів екстреної допомоги населенню та контроль за наданням такої допомоги;
5) підрозділи екстреної допомоги населенню - складові частини екстрених служб, до яких належать пожежно-рятувальні підрозділи, підрозділи аварійно-рятувальних та аварійних служб, Національної поліції України, інших правоохоронних органів, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інших закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги, які працюють у безперервному та цілодобовому режимі, оснащені необхідними технічними засобами та надають екстрену допомогу населенню";
доповнити пунктами 6-10 такого змісту:
"6) система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (далі - система 112) - сукупність визначених цим Законом суб’єктів, які забезпечують організацію надання екстреної допомоги населенню за принципом "єдиного вікна" з використанням технічних засобів електронних комунікацій;
7) інформаційно-комунікаційна система 112 - складова частина системи 112, що є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України і становить сукупність програмно-апаратного комплексу та електронних комунікаційних мереж, призначених для здійснення екстрених комунікацій, їх обробки, зберігання, передачі інформації про них відповідним оперативно-диспетчерським службам, які доводять її до відома відповідних підрозділів екстреної допомоги населенню для надання такої допомоги;
8) інші технічні засоби електронних комунікацій - засоби зв’язку, що забезпечують доступ до Служби 112 та екстрених служб за допомогою смс-повідомлень, обміну повідомленнями, відео- або інших типів зв’язку;
9) принцип "єдиного вікна" - принцип, відповідно до якого доступ до всіх екстрених служб або однієї із них забезпечується за єдиним телефонним номером 112;
10) точка приймання безпекових викликів (PSAP) - фізичне місце, в якому екстрена комунікація надається в першу чергу";
доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України, у законах України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про електронні комунікації", "Про екстрену медичну допомогу";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. До суб’єктів системи 112 належать Служба 112, оперативно-диспетчерські служби та підрозділи екстреної допомоги населенню";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Служба 112 є точкою приймання безпекових викликів (PSAP) та структурним підрозділом установи, що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України".
У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
у частині четвертій слова "підрозділів екстреної допомоги населенню" замінити словами і цифрами "екстрених служб 101, 102, 103 та 104";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Система 112 забезпечує доступ до єдиного телефонного номера 112 та телефонних номерів екстрених служб 101, 102, 103 та 104 всім особам, які перебувають на території України, у тому числі особам з інвалідністю та особам, які не володіють державною мовою, за допомогою голосових дзвінків та інших технічних засобів електронних комунікацій";
3) у частині першій статті 4 слова "та цілодобове" замінити словами "цілодобове невідкладне".
у частині третій:
абзац третій пункту 4 виключити;
доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) забезпечення інформування населення, у тому числі осіб з інвалідністю та осіб, які не володіють державною мовою, про функціонування єдиного телефонного номера 112, його використання та спеціальні можливості";
частину четверту доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ України інформування населення, у тому числі осіб з інвалідністю та осіб, які не володіють державною мовою, про функціонування єдиного телефонного номера 112, його використання та спеціальні можливості";
у частині першій:
в абзаці першому слово "забезпечують" замінити словом "забезпечує";
у пункті 1 слово "прийняття" замінити словом "здійснення";
у пункті 2 слова "підрозділів екстреної допомоги населенню" замінити словами "екстрених служб";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) зворотний зв’язок з кінцевим користувачем протягом усього часу надання екстреної допомоги";
доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) фіксування процесу організації надання екстреної допомоги (фіксування часу та процесу проходження інформації в інформаційно-комунікаційній системі 112)";
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"3. Оператори Служби 112 здійснюють екстрені комунікації, обробляють їх, невідкладно передають інформацію про такі комунікації, їх аудіозаписи та інші дані (за наявності) відповідним оперативно-диспетчерським службам".
4. Для забезпечення оброблення екстрених комунікацій за телефонними номерами екстрених служб 112, 101, 102, 103 та 104 Служба 112 та оперативно-диспетчерські служби мають право використовувати інформацію, що міститься в базах даних постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, зокрема:
для абонента фіксованого голосового зв’язку - номер абонента, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), найменування та адреса місцезнаходження кінцевого (термінального) обладнання та інші мережеві ідентифікатори абонента (за наявності);
для абонента мобільного зв’язку – номер абонента та місцезнаходження кінцевого (термінального) обладнання абонента на момент здійснення екстреної комунікації";
у частині п’ятій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) отримання екстрених комунікацій та інформації про них від Служби 112";
доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) взаємодію із Службою 112";
частини сьому і восьму викласти в такій редакції:
"7. Порядок передачі викликів під час здійснення екстрених комунікацій визначається центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.
8. Інформація про екстрену комунікацію, кінцевого користувача, який її здійснив, та інші дані щодо такої комунікації підлягають зберіганню в інформаційно-комунікаційній системі 112 протягом п’яти років";
6) доповнити статтями 6-1 і 6-2 такого змісту:
"Стаття 6-1. Доступ до даних та метаданих
1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, забезпечує доступ Служби 112 та оперативно-диспетчерських служб до геопросторових даних та метаданих національної інфраструктури геопросторових даних за допомогою сервісів національного геопорталу відповідно до Закону України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".
Стаття 6-2. Захист персональних даних
1. Суб’єкти системи 112 зобов’язані:
1) забезпечувати конфіденційність та безпеку обробки персональних даних, а також захист основних прав та свобод людини, зокрема права на недоторканність приватного життя, відповідно до закону;
2) забезпечувати конфіденційність та безпеку даних, що вносяться, обробляються та зберігаються в інформаційно-комунікаційній системі 112, відповідно до законів України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" та "Про захист персональних даних";
7) статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи 112
1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи 112, у тому числі фінансування створення, експлуатації та обслуговування інформаційно-комунікаційної системи 112, підключення Служби 112 до електронних комунікаційних мереж, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом";
8) доповнити статтею 7-1 такого змісту:
"Стаття 7-1. Відповідальність за порушення законів у сфері екстреної допомоги населенню
1. Особи, винні в порушенні законів у сфері екстреної допомоги населенню, несуть відповідальність відповідно до закону";
8) у тексті Закону слова "екстрений виклик" та "центри 112" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами та цифрами "екстрена комунікація" та "Служба 112" у відповідному відмінку і числі.
3. У частині першій статті 4 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 30, ст. 340) слова "виклику екстреної допомоги" замінити словами "системи екстреної допомоги населенню".
4. Пункт 5-1 частини першої статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379; із змінами, внесеними Законом України від 15 березня 2022 року № 2123-IX) викласти в такій редакції:
"5-1) здійснює екстрені комунікації за телефонним номером 102, оброблення та використання інформації, переданої поліції постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг у випадках та порядку, передбачених Законом України "Про електронні комунікації".
5. У Законі України "Про електронні комунікації" від 16 грудня 2020 року № 1089-IX):
1) статтю 19 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Відключення кінцевого обладнання підрозділам Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, ліній електронних комунікаційних мереж (ліній зв’язку) екстрених служб здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
2) у частині другій статті 43:
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту";
доповнити пунктом 18 такого змісту:
"18) місцевої та добровільної пожежної охорони (у частині користування радіочастотним спектром України)";
3) у пункті 3 частини першої статті 103 слова "екстрених викликів" замінити словами "екстрених комунікацій";
4) частини першу і п’яту статті 118 викласти в такій редакції:
"1. Постачальники електронних комунікаційних послуг зобов’язані безоплатно надавати кінцевим користувачам, у тому числі особам з інвалідністю, електронну комунікаційну послугу виклику та забезпечувати з’єднання з комунікаційним центром "Служба 112" за єдиним телефонним номером 112 та з оперативно-диспетчерськими службами, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103 та 104, а також надавати інформацію про такі комунікації комунікаційному центру "Служба 112" та оперативно-диспетчерським службам";
"5. Для забезпечення якісного та своєчасного оброблення екстрених комунікацій, що надходять до комунікаційного центру "Служба 112" та оперативно-диспетчерських служб за телефонними номерами 112, 101, 102, 103 та 104, постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг повинні надавати комунікаційному центру "Служба 112" та оперативно-диспетчерським службам інформацію про виклики (екстрені комунікації):
для абонента фіксованого голосового зв’язку - номер абонента, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), найменування та адреса місцезнаходження кінцевого (термінального) обладнання та інші мережеві ідентифікатори абонента (за наявності);
для абонента мобільного зв’язку - номер абонента та місцезнаходження кінцевого (термінального) обладнання абонента на момент здійснення екстреної комунікації";
5) пункт 5 частини першої статті 119 викласти в такій редакції:
"5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі про розташування термінального обладнання. Зазначена вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює екстрену комунікацію, до комунікаційного центру "Служба 112" та екстрених служб за телефонними номерами 112, 101, 102, 103 та 104".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та затвердити план заходів із створення та поетапного впровадження системи 112 протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом;
прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня введення в експлуатацію системи 112 розробити та затвердити план заходів з інформування населення, у тому числі осіб з інвалідністю та осіб, які не володіють державною мовою, про функціонування єдиного телефонного номера 112, його використання та спеціальні можливості.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
7 вересня 2022 року
№ 2581-IX