Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

Кабінет Міністрів України Постанова від 05.07.2019 №578
Остання редакція від 05.07.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 05.07.2019

Номер 578

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 05 липня 2019 р. № 578
Київ
Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221), зміни, що додаються.
2. Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 578
ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
1. У пункті 6:
в абзаці дев’ятому підпункту 2 слова "та завірений печаткою (за наявності)" виключити;
доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) відомості про засоби провадження охоронної діяльності (за наявності):
відомості про наявність спеціальних засобів (додаток 2-1);
відомості про наявність транспорту реагування (додаток 2-2);".
2. В абзаці другому підпункту 2 пункту 7 слова і цифри "15 грудня (станом на 1 грудня)" замінити словами і цифрами "15 вересня (станом на 1 вересня)".
3. У пункті 8:
підпункт 2 після слів "статутними документами" доповнити словами "щодо найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця";
доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:
"5) необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць провадження своєї діяльності, в яких здійснюється обслуговування замовників охоронних послуг.".
4. У підпункті 1 пункту 10 слова ", завірені печаткою власника," виключити.
5. У підпункті 2 пункту 13 слова "спеціального призначення" виключити.
6. У додатках до Ліцензійних умов:
1) додаток 1 викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 578)
ЗРАЗОК
Міністерство
внутрішніх справ
ЗАЯВА
про отримання ліцензії
Здобувач ліцензії _____________________________________________
(повне найменування юридичної особи або
_________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи — підприємця
поштовий індекс ___________________
область ___________________________
район ____________________________
місто _____________________________
вулиця ___________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та номер паспорта фізичної особи — підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття такого номера та повідомив про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті _____________________________________________
Керівник юридичної особи ______________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
_________________________________________________________________
номер телефону _______________ телефаксу ______________
адреса електронної пошти _____________
Прошу видати ліцензію на провадження охоронної діяльності.
Даю згоду на обробку моїх персональних даних.
Додаток: документи на _____ арк.
_________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище керівника юридичної особи
або
фізичної особи — підприємця)
___________________
(підпис)
___ ______ 20__ р.";
2) у тексті додатка 2:
слова "прізвище, ім’я, по батькові" замінити словами "прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)", а слова "прізвище та ініціали" — словами "ініціали (ініціал імені), прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця";
слова "МП (за наявності)" виключити;
3) у тексті додатка 3 слова "прізвище, ім’я, по батькові" замінити словами "прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)", а слова "ініціали та прізвище" — словами "ініціали (ініціал імені), прізвище".
7. Доповнити Ліцензійні умови додатками 2-1 і 2-2 такого змісту:
"Додаток 2-1
до Ліцензійних умов
ВІДОМОСТІ
про наявність спеціальних засобів _________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
фізичної особи — підприємця)
Порядковий номерНайменування спеціального засобуДата придбання
123
_________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище керівника юридичної особи або
фізичної особи — підприємця)
_____________________
(підпис)
____ ______ 20___ р.
Додаток 2-2
до Ліцензійних умов
ВІДОМОСТІ
про наявність транспорту реагування _________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
фізичної особи — підприємця)
Порядковий номерМарка (модель), номерний знак транспортного
засобу
Дата придбання
123
________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище керівника юридичної особи або
фізичної особи — підприємця)
____________________
(підпис)
____ _______ 20___ р.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 05 липня 2019 р. № 578
Київ
Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221), зміни, що додаються.
2. Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 578
ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
1. У пункті 6:
в абзаці дев’ятому підпункту 2 слова "та завірений печаткою (за наявності)" виключити;
доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) відомості про засоби провадження охоронної діяльності (за наявності):
відомості про наявність спеціальних засобів (додаток 2-1);
відомості про наявність транспорту реагування (додаток 2-2);".
2. В абзаці другому підпункту 2 пункту 7 слова і цифри "15 грудня (станом на 1 грудня)" замінити словами і цифрами "15 вересня (станом на 1 вересня)".
3. У пункті 8:
підпункт 2 після слів "статутними документами" доповнити словами "щодо найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця";
доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту: