• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 18.08.2017 № 630
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 18.08.2017
 • Номер: 630
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 18.08.2017
 • Номер: 630
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 серпня 2017 р. № 630
Київ
Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2015 p., № 21, ст. 584; 2016 р., № 2, ст. 89, № 16, ст. 644; 2017 р., № 38, ст. 1205), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 630
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну службу України з питань праці
1. Пункт 1 після слів "гігієни праці" доповнити словами ", поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення".
2. Підпункт 1 пункту 3 після слів "поводження з вибуховими матеріалами" доповнити словами "промислового призначення".
3. У пункті 4:
1) підпункти 2 і 3, абзаци четвертий і шостий підпункту 16 після слів "поводження з вибуховими матеріалами" доповнити словами "промислового призначення";
2) у підпункті 22 слово "(контроль)" виключити;
3) підпункт 25 після слів "складення санітарно-гігієнічних" доповнити словом "характеристик";
4) в абзаці п’ятому підпункту 26 слова "технічного огляду устаткування," замінити словами "технічного огляду";
5) у підпункті 29:
в абзаці третьому слово "стандартів," виключити;
абзац дев’ятий виключити;
6) у підпункті 30:
в абзаці третьому слово "і" замінити словом "та";
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, контролює дотримання умов дії таких дозволів;";
7) у підпункті 34:
в абзаці другому слово "нормативним" замінити словом "нормативно-правовим";
в абзаці третьому слова "закінчених будівництвом" замінити словами "в експлуатацію";
абзац шостий після слів "вибухових матеріалів" доповнити словами "промислового призначення";
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"в організації медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічному обов’язковому медичному огляді працівників віком до 21 року;";
8) підпункт 48 після слів "територіальних органах" доповнити словом "Держпраці";
9) підпункт 52 після слів "загрозу життю" доповнити словами "та здоров’ю".
4. У пункті 5:
1) у підпункті 2 слова "формує кадровий резерв на відповідні посади," виключити;
2) підпункт 4 після слова "здійснює" доповнити словами "внутрішній аудит і";
3) підпункт 6 після слова "Держпраці" доповнити словами ", надає їм методичну та практичну допомогу в організації роботи, перевіряє її виконання".
5. У пункті 6:
1) підпункт 7 після слів "експертних обстежень" доповнити словами ", лабораторних досліджень умов праці";
2) у підпункті 9 слово "з" виключити;
3) доповнити пункт підпунктами 12 і 13 такого змісту:
"12) звертатися у передбачених законом випадках до суду;
13) вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення реалізації повноважень, передбачених законом.".
6. В абзаці першому пункту 10 слова "поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра соціальної політики" замінити словами "пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби".
7. У пункті 11:
1) у підпункті 9 слова "за погодженням з Міністром соціальної політики керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держпраці, призначає на посаду та звільняє з посади інших" виключити;
2) підпункти 13 і 14 після слів "територіальних органів" доповнити словом "Держпраці";
3) у підпункті 22 слово "його" замінити словом "її";
4) підпункт 24 після слів "апараті Держпраці" доповнити словами ", її територіальних органах".
8. Абзац перший пункту 11-1 замінити абзацами такого змісту:
"11-1. Голова Держпраці має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.
Заступники Голови Держпраці звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.