Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 вересня 2013 року № 1064. Журнал від 24.03.2017 №442

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ, Журнал, Форма типового документа, Порядок від 24.03.2017 №442
Остання редакція від 24.03.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Тип Наказ, Журнал, Форма типового документа, Порядок

Дата 24.03.2017

Номер 442

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.03.2017 № 442
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2017 р.
за № 514/30382
Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 вересня 2013 року № 1064
Відповідно до статті 9-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" , пункту 9 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 вересня 2013 року № 1064 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1651/24183.
3. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (Гутенко Д.В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.
Перший
віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


С.І. Кубів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
24.03.2017 № 442
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2017 р.
за № 514/30382
ПОРЯДОК
здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру
1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Державною регуляторною службою України (далі – ДРС) як спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності контролю за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" .
3. Контроль за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
4. До участі в проведенні перевірки ДРС можуть залучатися представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій за погодженням з їх керівниками.
5. Планові перевірки проводяться згідно з річним планом, який затверджується наказом Мінекономрозвитку до 01 грудня року, що передує плановому.
Планові перевірки дозвільного органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачі кожного окремого документа дозвільного характеру (його виду) проводяться не частіше одного разу на рік.
Плани проведення перевірок у строки, зазначені в абзаці першому цього пункту, розміщуються на офіційних веб-сайтах Мінекономрозвитку та ДРС.
6. Строк проведення планової або позапланової перевірки не може перевищувати п’яти робочих днів.
7. Позапланові перевірки проводяться в разі наявності підстав, визначених частиною другою статті 9-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" .
8. ДРС видає наказ про проведення планової або позапланової перевірки (далі – наказ), у якому зазначаються:
найменування дозвільного органу (його посадової особи), діяльність якого (якої) перевіряється;
тип перевірки (планова або позапланова), підстава для її проведення;
питання, які є предметом перевірки;
дати початку і закінчення перевірки;
склад комісії з проведення перевірки (далі – комісія) із зазначенням посад, прізвищ, імен та по батькові голови та членів комісії;
період діяльності дозвільного органу (його посадової особи), що підлягає перевірці (у разі проведення планової перевірки).
9. На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки (далі – посвідчення) (додаток 1), яке підписується Головою ДРС або його заступником і засвідчується печаткою.
Посвідчення повинно містити питання, які є предметом перевірки, зазначені в наказі.
Посвідчення реєструються в журналі обліку посвідчень на проведення перевірок (додаток 2), який ведеться в паперовому та/або електронному вигляді.
10. ДРС надсилає дозвільному органу повідомлення про проведення планової перевірки не пізніше ніж за 10 робочих днів до її початку.
Повідомлення надсилається ДРС поштовим відправленням чи електронною поштою або вручається особисто керівнику дозвільного органу або уповноваженій ним посадовій особі під розписку.
11. У разі проведення позапланової перевірки дозвільний орган заздалегідь не повідомляється.
12. Перед початком проведення перевірки комісія подає керівнику дозвільного органу або уповноваженій ним посадовій особі копію посвідчення, пред’являє оригінал посвідчення і службові посвідчення осіб, включених до складу комісії.
13. У разі недопущення до проведення перевірки комісія складає відповідний акт у довільній формі.
Недопущенням до проведення перевірки є:
ненадання інформації на письмовий запит комісії в установлений строк;
перешкоджання входженню до службових приміщень дозвільного органу.
Керівник дозвільного органу або уповноважена ним посадова особа може не допускати комісію до проведення перевірки в разі, коли:
перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності її проведення, установлених цим Порядком;
комісія не надала копій документів, визначених цим Порядком, або документи не відповідають вимогам цього Порядку.
14. Під час проведення планової перевірки дозвільного органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачі кожного окремого документа дозвільного характеру (його виду) комісія перевіряє:
1) додержання порядку прийняття від суб’єкта господарювання або адміністратора заяви та документів, необхідних для видачі (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру (зокрема щодо комплектності поданих документів), їх реєстрації та розгляду;
2) додержання дозвільним органом вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання;
3) додержання порядку та строків прийняття рішень про видачу (анулювання, переоформлення) документів дозвільного характеру та про відмову у видачі документів дозвільного характеру;
4) додержання порядку та строків видачі (переоформлення) документів дозвільного характеру, надання письмового повідомлення суб’єкту господарювання (адміністратору) про відмову у видачі документа дозвільного характеру, рішення про анулювання документів дозвільного характеру;
5) своєчасність унесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про документи дозвільного характеру, визначених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" ;
6) розміщення дозвільним органом на веб-сторінці інформації, необхідної для провадження господарської діяльності.
15. Під час проведення позапланової перевірки комісією з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення.
16. Результати перевірки оформляються актом перевірки, що складається в довільній формі у двох примірниках (у разі залучення працівників інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій – відповідно до кількості установ та організацій, представники яких брали участь у перевірці), підписується головою і членами комісії та затверджується Головою ДРС або посадовою особою, яка виконує його обов’язки.
17. В акті перевірки зазначаються:
інформація про діяльність дозвільного органу;
відомості про виявлені факти порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (якщо такі мають місце) з посиланням на статті та пункти законодавчих і нормативно-правових актів, вимоги яких порушені;
дані про складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (у разі складення протоколу);
припис про усунення недоліків та порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, виявлених під час проведення перевірки, та строк їх усунення, що є обов’язковим для виконання.
18. Один примірник акта перевірки в останній день її проведення вручається керівнику дозвільного органу або уповноваженій ним посадовій особі, другий – зберігається в ДРС.
У разі залучення до проведення перевірки працівників інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій примірники акта перевірки передаються (надсилаються поштою) зазначеним органам.
Під час вручення акта перевірки на його примірнику робиться запис "Примірник акта перевірки отримано" та проставляється підпис керівника дозвільного органу або уповноваженої ним посадової особи.
У разі відмови керівника дозвільного органу або уповноваженої ним посадової особи від отримання примірника акта перевірки (акта про недопущення до проведення перевірки) в акті робиться запис "Від отримання примірника акта перевірки (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника дозвільного органу або уповноваженої ним посадової особи) відмовився". У такому разі один примірник акта перевірки надсилається керівнику дозвільного органу або уповноваженій ним посадовій особі рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Повідомлення про вручення поштового відправлення є підтвердженням факту отримання примірника акта перевірки керівником дозвільного органу або уповноваженою ним посадовою особою та зберігається разом з іншим примірником акта перевірки в ДРС.
19. У разі наявності зауважень дозвільного органу або уповноваженої ним посадової особи до акта перевірки на кожному примірнику акта перевірки перед підписом керівника дозвільного органу або уповноваженої ним посадової особи робиться запис "Із зауваженнями".
Зауваження в письмовій формі надсилаються дозвільним органом до ДРС поштовим відправленням або передаються нарочно протягом двох робочих днів після отримання акта перевірки.
20. Датою складення акта перевірки (акта про недопущення до проведення перевірки) є дата підписання акта головою та членами комісії.
Акт перевірки підписується на останній сторінці, а кожна сторінка акта перевірки візується головою комісії та керівником дозвільного органу або уповноваженою ним посадовою особою.
21. Інформація про усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру подається до ДРС у строки, установлені в приписі, але не пізніше тридцяти днів з дня отримання дозвільним органом акта перевірки.
22. За результатами кожної перевірки уповноваженим органом формується окрема справа, що містить такі документи:
1) копію наказу;
2) посвідчення;
3) акт перевірки;
4) повідомлення про вручення поштового відправлення, яким керівнику дозвільного органу або уповноваженій ним посадовій особі надіслано примірник акта перевірки (у разі відмови від отримання акта);
5) зауваження до акта перевірки (у разі їх наявності);
6) копії документів, які підтверджують факти порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (у разі наявності порушень);
7) інформацію про усунення недоліків та порушень (у разі їх наявності);
8) інші документи, що стосуються проведення перевірки.
Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики


Д.В. Гутенко
Додаток 1
до Порядку здійснення контролю
за додержанням вимог законодавства
з питань видачі документів дозвільного
характеру
(пункт 9)
ПОСВІДЧЕННЯ
Додаток 2
до Порядку здійснення контролю
за додержанням вимог законодавства
з питань видачі документів дозвільного
характеру
(пункт 9)
ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірок
№ з/пНомер посвідченняПрізвища, імена, по батькові голови та членів комісії з проведення перевірки ДРСНайменування дозвільного органу та його місцезнаходженняСтрок проведення перевіркиРеєстраційний номер наказу про проведення перевірки
123456
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.03.2017 № 442
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2017 р.
за № 514/30382
Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 вересня 2013 року № 1064
Відповідно до статті 9-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" , пункту 9 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 вересня 2013 року № 1064 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1651/24183.
3. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (Гутенко Д.В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.
Перший
віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


С.І. Кубів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
24.03.2017 № 442

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!