Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Заява від 29.09.2017 №822

Міністерство фінансів України Наказ, Заява, Журнал, Довідка, Форма, Картка, Повідомлення, Положення від 29.09.2017 №822
Остання редакція від 29.09.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Заява, Журнал, Довідка, Форма, Картка, Повідомлення, Положення

Дата 29.09.2017

Номер 822

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об’єкти оподаткування та щодо яких виникають обов’язки щодо сплати податків і зборів;
відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків;
заповнення фізичними особами митних декларацій під час перетину митного кордону України;
сплати фізичними особами податків і зборів;
проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів господарської діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;
реєстрації майна або прав на нього та інших активів фізичних осіб, що є об’єктом оподаткування;
подання до контролюючих органів декларацій про доходи, майно та інші активи;
реєстрації транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб;
оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат з державних цільових фондів;
настання інших випадків, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами.
2. Документи, пов’язані з проведенням операцій, визначених пунктом 1 цього розділу, в яких не зазначено реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та/або номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.
3. Контролюючий орган зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) у всіх повідомленнях, що надсилаються йому.
4. Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) в усіх звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.
XII. Організація обліку фізичних осіб - платників податків у Державному реєстрі
1. Функції реєстрації та обліку фізичних осіб - платників податків у Державному реєстрі в контролюючому органі здійснюють відповідні підрозділи згідно із затвердженою структурою такого органу.
2. Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків у Державному реєстрі, їх оновлення, архівування, відновлення та захист від несанкціонованого доступу.
3. Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв’язку з обліком фізичних осіб - платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.
4. Застосування в роботі контролюючих органів форм документів, які не передбачені цим Положенням, не допускається.
5. Журнали, передбачені цим Положенням, ведуться у паперовому та електронному вигляді.
Сторінки в паперових журналах повинні мати наскрізну нумерацію, журнал має бути прошнурованим та скріпленим печаткою контролюючого органу.
Електронні журнали ведуться виключно засобами програмного забезпечення, встановленого ДФС.
ХIІІ. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків
1. Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється ДФС на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці № 1ДР.
ДФС присвоює Обліковій картці № 1ДР реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації облікової картки в Державному реєстрі.
2. Структура реєстраційного номера облікової картки платника податків:
XXXXXNNNNK,
де XXXXX - порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження може бути надано два і більше порядкових номерів);
NNNN - порядковий номер Облікової картки № 1ДР;
K - контрольний розряд.
3. При внесенні змін до даних, що вносяться до Державного реєстру з Облікової картки № 1ДР та/або Заяви за формою № 5ДР, реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється.
4. Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта відповідно до пункту 10 розділу VII цього Положення.
5. Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно ДФС.
В.о. директора Департаменту
податкової політики

Л.П. Максименко
Додаток 1
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 3 розділу ІІ)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, права та обов’язки фізичної особи - платника податків
Державна фіскальна служба України на виконання статей 8 та 12 Закону України "Про захист персональних даних" та статті 17 розділу І, статей 63 та 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр), права та обов’язки фізичної особи - платника податків.
Персональні дані фізичних осіб - платників податків обробляються у базі персональних даних "Державний реєстр фізичних осіб - платників податків". Володільцем зазначеної бази персональних даних є Державна фіскальна служба України (місцезнаходження: 04655, м. Київ-53, Львівська площа, буд. 8).
Метою збору персональних даних у Державному реєстрі є забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, збори у порядку та на умовах, що визначаються Кодексом та іншими нормативно-правовими актами України, з метою створення умов для здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів, нарахованих фінансових санкцій, дотриманням податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи (пункт 63.1 статті 63 Кодексу ).
До складу персональних даних Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: реєстраційний номер облікової картки платника податків, прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження (країна, область, район, населений пункт), місце проживання (для іноземців: громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства), джерела отримання доходів, об’єкти оподаткування, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків, інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків, серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.
Фізична особа - платник податків як суб’єкт персональних даних має право:
на одержання будь-яких відомостей про себе, що містяться у базі персональних даних "Державний реєстр фізичних осіб - платників податків", відповідно до статті 16 Закону України "Про захист персональних даних" ;
на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами (стаття 17 розділу І Кодексу ).
Відомості про персональні дані надаються третім особам лише за письмової згоди фізичної особи - платника податків за кожним запитом окремо у порядку, визначеному статтею 16 Закону України "Про захист персональних даних" .
Без згоди фізичної особи - платника податків її персональні дані можуть передаватися: за рішенням суду; коли передача персональних даних прямо передбачена законом України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та з метою захисту прав людини.
Персональні дані з Державного реєстру третій особі не надаються, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" або неспроможна їх забезпечити.
Фізична особа - платник податків зобов’язана подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (пункт 70.7 статті 70 розділу ІІ Кодексу ).
Додаток 2
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 1 розділу VІІ)
Форма № 1ДР
ОБЛІКОВА КАРТКА
фізичної особи - платника податків
Додаток 3
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 7 розділу VІІ)
КАРТКА
платника податків
Додаток 4
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 10 розділу VІІ)
ФОРМА,
за якою дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків вносяться до паспорта громадянина України у формі книжечки
Розмір 70 х 40 мм
--------------------------------------------
| __________________________ |
| (код контролюючого органу) |
| ________________________________________ |
| (найменування контролюючого органу) |
| |
| Реєстраційний номер облікової картки |
| платника податків |
| |
| ________________________________________ |
| |
| __________ _______________________ |
| (підпис) (дата внесення даних) |
| |
--------------------------------------------
Додаток 5
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 11 розділу VІІ)
ДОВІДКА
про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків
Додаток 6
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 13 розділу VІІ)
ЖУРНАЛ
видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
№ з/пДата видачі документа про реєстрацію та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номерРеєстраційний номер облікової картки платника податківПрізвище, ім’я, по батькові особи, на ім’я якої видано карткуДокумент, на підставі якого видано карткуПідпис особи, яка отри-мала карткуПрізвище, ім’я, по батькові представникаДокумент, що посвідчує представника, його серія, номерПрізвище та ініціали особи, яка видала карткуПідпис особи, яка видала картку
12345678910
__________
Примітка.
Графи 7, 8 заповнюються, якщо картку видано представнику або одному з батьків малолітньої особи (усиновителю, опікуну, піклувальнику).
Додаток 7
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 14 розділу VІІ)
ЖУРНАЛ
видачі довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків
№ з/пДата видачі довідкиПрізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала довідкуДокумент, що посвідчує особу, яка отримала довідкуРеєстраційний номер облікової картки платника податків, що змінивсяДіючий реєстраційний номер облікової картки платника податківПідпис особи, яка отримала довідкуПрізвище та ініціали особи, яка видала довідкуПідпис особи, яка видала довідку
123456789
Додаток 8
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 1 розділу VІІІ)
Форма № 1П
ПОВІДОМЛЕННЯ
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
Додаток 9
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 7 розділу VІІІ)
ФОРМА
відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, що вноситься контролюючим органом до паспорта громадянина України у формі книжечки (сьома, восьма або дев’ята сторінки)
Розмір 70 х 40 мм
--------------------------------------------
| |
| ________________________________________ |
| (найменування контролюючого органу) |
| |
| Має право здійснювати будь-які платежі |
| за серією та номером паспорта |
| |
| Дата взяття на облік ___________________ |
| __________ ___________________ |
| (підпис) (дата) |
| М.П. |
| |
--------------------------------------------
Додаток 10
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 9 розділу VІІІ)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
Додаток 11
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 11 розділу VІІІ)
ЖУРНАЛ
обліку повідомлень за формою № 1П / заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
№ з/пДата подання Повідом-лення/ ЗаявиПрізвище, ім’я, по батькові особи, яка подала Повідом- лення /ЗаявуСерія та/або номер /номер документа, на підставі якого подано Повідом- лення/ЗаявуПосадова особа, яка прийняла Повідомлення/ЗаявуДата внесення /анулювання відмітки в паспорті (у формі книжечки) кнНомер та дата видачі Повідомлення про відмову від прийняття РНОКПП*Підпис фізичної особи, яка отримала відмітку в паспорті/ якій анулювали відмітку в паспорті/ якій видано Повідомлення про відмову від прийняття РНОКПП*Номер паспорта у формі картки, до якого внесено інформацію про відмову від РНОКПП**
прізвище та ініціалипідпис
12345678910
__________
* Повідомлення про відмову від прийняття РНОКПП видається особі для внесення інформації про відмову до паспорта у формі картки (для подання її до відповідного територіального органу / територіального підрозділу ДМС).
Номер повідомлення про відмову від прийняття РНОКПП складається з коду ДПІ, до якого особа подала Повідомлення/Заяву (4 позиції), та порядкового номера.
** Заповнюється після отримання паспорта у формі картки, до якого внесено інформацію про відмову від РНОКПП.
Додаток 12
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 1 розділу IX)
Форма № 5ДР
ЗАЯВА
про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
Додаток 13
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 1 розділу IX)
Форма № 5ДРП
ЗАЯВА
про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта
Додаток 14
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 4 розділу X)
Форма № 10ДР
ЗАЯВА
щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків
Додаток 15
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 6 розділу X)
ВІДОМОСТІ
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків
Додаток 16
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 6 розділу X)
ВІДОМОСТІ
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела виплачених доходів та утриманих податків
Додаток 17
до Положення про реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
(пункт 8 розділу X)
ЖУРНАЛ
надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків
№ з/пДатаПрізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої надаються відомостіРеєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспортаДокумент, що посвідчує особу, його серія (за наявності) та номерПеріод, за який надано відомостіПрізвище, ім'я, по батькові представникаДокумент, що посвідчує представника, його серія (за наявності) та номерПрізвище та ініціали особи, яка видала відомостіПідпис особи, яка видала відомостіПідпис особи, яка отримала відомості
1234567891011
__________
Примітка.
У графі 4 зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).
Графи 7, 8 заповнюються, якщо відомості з Державного реєстру видано представнику.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.09.2017 № 822
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2017 р.
за № 1306/31174
Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
Відповідно до статей 41, 63, 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 грудня 2013 року № 779 "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за № 2211/24743.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Державній фіскальній службі України забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.