Про затвердження Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень

Міністерство фінансів України Наказ, Рішення, Форма типового документа, Акт, Порядок від 25.05.2017 №529
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Рішення, Форма типового документа, Акт, Порядок

Дата 25.05.2017

Номер 529

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.05.2017 № 529
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2017 р.
за № 786/30654
Про затвердження Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
Відповідно до статей 89, 91, 92, 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України , Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 578 "Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1837/24369.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.
МіністрО. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної
фіскальної служби України


М.В. Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Hаказ Міністерства
фінансів України
25.05.2017 № 529
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2017 р.
за № 786/30654
ПОРЯДОК
призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає правила призначення та звільнення, функції та повноваження податкового керуючого, а також порядок складання ним акта опису майна, яке передається у податкову заставу, та акта перешкоджання платником податків виконанню повноважень податковим керуючим.
2. Податковий керуючий має права та обов’язки, визначені Податковим кодексом України (далі - Кодекс).
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.
4. Податковий керуючий - посадова (службова) особа контролюючого органу, на яку покладається виконання функцій, спрямованих на погашення податкового боргу платника податків.
ІІ. Призначення податкового керуючого
1. Податковий керуючий призначається платнику податків, що має податковий борг, наказом керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків.
2. Посадова (службова) особа контролюючого органу наділяється повноваженнями податкового керуючого з дати видання наказу керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу про призначення такої особи податковим керуючим.
III. Основні функції та повноваження податкового керуючого щодо податкової застави
1. Заведення на кожного платника податків, який має податковий борг, справи, у якій у хронологічному порядку зберігаються всі документи, що стосуються здійснюваних платником податків відповідних заходів із погашення податкового боргу.
2. Надсилання (вручення) платнику податків податкової вимоги.
3. Одержання від платника податків документів, необхідних для опису майна в податкову заставу.
4. Здійснення аналізу фінансового стану платника податків, що має податковий борг, та стану забезпечення такого боргу податковою заставою.
( Розділ III доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
5. Здійснення опису майна у випадках, передбачених Кодексом, та складання акта опису такого майна.
6. Складання акта про відсутність майна, що має бути описане у податкову заставу.
7. Складання акта відмови платника податків від опису майна у податкову заставу.
8. Реєстрація податкової застави у відповідних державних реєстрах та її виключення з таких реєстрів.
9. Підготовка документів для звернення контролюючого органу до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, зокрема шляхом накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків, погашення податкового боргу), та зобов’язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені Кодексом.
10. Здійснення перевірки стану збереження майна, що перебуває у податковій заставі.
11. Складання акта про перешкоджання платником податків виконанню повноважень податковим керуючим за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
12. Підготовка рішення про складання відповідних актів та направлення такого рішення банкам, іншим фінансовим установам, а також платнику податків для поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків та скасування заборони на відчуження майна.
13. Підготовка рішення про дострокове скасування зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку та направлення такого рішення банкам та іншим фінансовим установам для дострокового поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків.
14. Підготовка відповіді платнику податків на його звернення щодо надання (ненадання) згоди на відчуження майна та/або заміну майна, яке перебуває у податковій заставі.
15. Отримання від платника податків інформації та документів про операції з майном, яке перебуває у податковій заставі.
16. Вимагання від платника податків або його службових (посадових) осіб пояснення щодо відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу (за умови, коли наявність такої згоди має бути обов’язковою згідно з вимогами Кодексу).
17. Підготовка матеріалів для застосування штрафу у разі відчуження майна, що перебуває в податковій заставі, без згоди контролюючого органу.
18. Розгляд звернення платника податків та підготовка документів для надання йому розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань (податкового боргу).
19. Здійснення заходів щодо списання безнадійного податкового боргу.
20. Забезпечення отримання від платника податків інформації про майно, яке перебуває у податковій заставі, а також технічної, технологічної та іншої супровідної документації на таке майно.
21. Здійснення інших функцій, визначених законом.
( Розділ III доповнено пунктом 21 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
IV. Основні функції та повноваження податкового керуючого щодо адміністративного арешту майна платника податків, що має податковий борг
( Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
1. Підготовка матеріалів для прийняття керівником контролюючого органу (його заступником або уповноваженою особою) рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків (у разі наявності у такого платника податкового боргу).
( Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
2. Надсилання рішення про адміністративний арешт майна платника податків:
( Абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
1) платнику податків, що має податковий борг, з вимогою тимчасово зупинити відчуження його майна;
( Підпункт 1 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
2) іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника податків, з вимогою тимчасової заборони його відчуження.
3. Підготовка матеріалів для звернення контролюючого органу до суду щодо застосування (звільнення) адміністративного арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого платника податків (у разі наявності у такого платника податкового боргу), що знаходяться в банку.
( Пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
4. Підготовка матеріалів для звернення контролюючого органу до суду щодо обґрунтування застосування адміністративного арешту майна платника податків (у разі наявності у такого платника податкового боргу).
( Пункт 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
5. Організація опису майна платника податків, що має податковий борг, під час процедури адміністративного арешту та складання відповідного протоколу.
( Пункт 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
6. Визначення порядку збереження та охорони майна платника податків, що має податковий борг, до якого застосовано адміністративний арешт.
( Пункт 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
7. Підготовка матеріалів для надання дозволу контролюючим органом платнику податків, що має податковий борг, на здійснення будь-якої операції з його майном під час застосування умовного адміністративного арешту такого майна.
( Пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
8. Підготовка матеріалів щодо прийняття рішення про звільнення майна з-під адміністративного арешту (у разі застосування адміністративного арешту щодо майна платника податків, що має податковий борг).
( Пункт 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
9. Підготовка і направлення до суду повідомлення щодо звільнення майна платника податків з-під адміністративного арешту (у разі застосування адміністративного арешту щодо майна платника податків, що має податковий борг).
( Пункт 9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
10. Здійснення інших функцій, визначених законом.
( Розділ IV доповнено пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
V. Основні функції та повноваження податкового керуючого щодо продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, та стягнення коштів
1. Підготовка матеріалів для звернення до суду контролюючого органу щодо:
стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, що обслуговують такого платника податків;
стягнення коштів з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів (далі - орган Казначейства);
( Абзац третій пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу платника податків за рахунок готівки, що належить такому платнику податків;
надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу або його частини за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі;
( Абзац п'ятий пункту 1 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
стягнення податкового боргу платника податків - фізичної особи;
стягнення з дебіторів платника податків, який має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право якої передано на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;
зобов’язання платника податків, який має податковий борг, укласти договір щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості цього платника податків на контролюючий орган.
2. Стягнення згідно з рішенням суду коштів з банківських рахунків платників податків, що мають податковий борг.
3. Стягнення згідно з рішенням суду коштів з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих у органах Казначейства.
4. Отримання від платника податків у разі продажу його майна, на яке поширюється право податкової застави в рахунок погашення податкового боргу, документів, що засвідчують право власності на зазначене майно.
5. Підготовка матеріалів для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу на підставі дозволу суду на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.
6. Підготовка матеріалів для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду, у випадках, передбачених Кодексом.
7. Забезпечення виконання рішення суду та/або керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу у випадках, передбачених Кодексом, щодо стягнення коштів з банківських рахунків платника податків, що має податковий борг.
8. Забезпечення виконання рішення суду про стягнення коштів з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих у органах Казначейства.
9. Вилучення готівкових коштів на підставі рішення суду та/або рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу у випадках, передбачених Кодексом, та забезпечення погашення податкового боргу платника податків за їх рахунок.
10. Підготовка подання до державного органу приватизації щодо організації продажу цілісного майнового комплексу відповідного платника податків.
11. Здійснення заходів щодо огляду та оцінки майна, яке пропонується до продажу.
12. Організація продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.
13. Здійснення додаткового опису майна платника податків у податкову заставу у разі, якщо сума коштів, отримана в результаті продажу майна платника податків, є недостатньою для погашення податкового боргу.
14. Підготовка подання до органів місцевого самоврядування та/або виконавчої влади щодо прийняття рішень, спрямованих на погашення податкового боргу платників податків державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств.
15. Здійснення заходів щодо погашення податкового боргу платника податків за рахунок інших джерел погашення податкового боргу.
16. Підготовка матеріалів для звернення контролюючого органу до суду щодо стягнення податкового боргу на кошти державного органу та органу місцевого самоврядування, в управлінні якого перебуває державне (комунальне) підприємство або його майно.
17. Підготовка звернень до органів, які укладали трудові договори (контракти) з керівниками державних, комунальних підприємств, які допустили виникнення податкового боргу, щодо розірвання таких трудових договорів (контрактів) з такими керівниками.
18. Здійснення інших функцій, визначених законом.
( Розділ V доповнено пунктом 18 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 560 від 15.09.2020 )
VI. Порядок звільнення від виконання повноважень податкового керуючого
1. Податковий керуючий зобов’язаний дотримуватись вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом.
2. Посадова (службова) особа контролюючого органу звільняється від виконання повноважень податкового керуючого наказом керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків.
В.о. директора Департаменту
податкової політики

В.П. Овчаренко
Додаток 1
до Порядку призначення та звільнення
податкового керуючого з визначенням
його функцій та повноважень
(пункт 10 розділу ІІІ)
АКТ
про перешкоджання платником податків виконанню повноважень податковим керуючим
Додаток 2
до Порядку призначення та звільнення
податкового керуючого з визначенням
його функцій та повноважень
(пункт 12 розділу ІІІ)
РІШЕННЯ
про дострокове скасування зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.05.2017 № 529
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2017 р.
за № 786/30654
Про затвердження Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!